• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3 (279): травень – червень, 2012 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Ємельянова Т. О. Відповідаючи на виклики часу (до 80-річчя Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)

  Балишева О. В., Підрепна К. О. Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення

  Майстренко А. А., Романовський Р. В. Наукове дослідження “Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність”: хід, результати, висновки

  Огляди джерел та документальні нариси

  Гаращук Т. С. Видовий склад документів дворянських депутатських зібрань та особливості їх оформлення (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

  Трибуцька О. А. Документи фондів станового самоврядування, волосних та сільських адміністративних установ як джерело генеалогічних досліджень

  Крішан Акаш. Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ)

  До 200-річчя Вітчизняної війни 1812 року

  Клименко Т. А. Вітчизняна війна 1812 року та декабристський рух на Черкащині

  Морозова А. В. Військовополонені армії Наполеона в Чернігівській губернії

  Публікація архівних документів

  Вискварко С. А. З рукописної спадщини відомого російського історика-славіста, професора С.-Петербурзького університету О. Л. Петрова (з фондів Державного архіву Закарпатської області)

  Нестерчук Д. В. Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського

  Орел Ю. В. Тема “Киевской старины” в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова в фондах ЦДІАК України

  Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи

  Особистості

  Романович С. В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України “Всесвіт Олеся Павловича Бердника”

  Бердник М. О. Спогади про батька

  Міжнародні контакти

  Прилепішева Ю. А. Розвиток двостороннього співробітництва Державної архівної служби України з архівними установами світу

  Дайджест

  Гінзбург О. П. Архивы Великой Победы

  Інформація і рецензії

  Бентя Ю. В. Літературно-мистецьке свято “Весна в Плютах” з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука

  Заяць О. А. Життєпис писаря міста Львова Войцеха Зимницького

  Дудяк І. В. Нові науково-довідкові видання Державного архіву Полтавської області

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Emelyanova T. O. Responding to the Challenges of the Time (to the 80-Anniversary of the Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents Named After H. S. Pshenychnyi)

  Balysheva O. V., Pidrepna K. O. The Organization of the System of Inventory of Scientific and Technical Documentation in the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine: the History and Nowadays

  Maistrenko A. A., Romanovskyi R. V. The Scientific Research “The Services of Scientific and Technical Information of the State Archival Institutions: Informational, Organizational and Scientific-methodological Activity”: the Process, Results and Conclusions

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Garaschuk T. S. The Typical Structure of the Documents of the Noble Parliamentary Assembly, the Peculiarities of their Execution (the End of 18 – the Beginning of 20 Century)

  Trybutska O. A. The Documents of the Fonds of the State Self-government, Volost’ and Rural Administrative Bodies as the Source of Genealogical Researches

  Krishan A. The Self-government of the Cities of Volyn Region in 60-80-ies of 17 century (on the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv City)

  To the 200-Anniversary of the Patriotic War of 1812

  Klymenko T. A. The Patriotic War of 1812 and the Decembrists’ Movement on the Cherkassy Region

  Morozova A. V. The War Prisoners of the Napoleon Army in Chernihiv Province

  Publication of archival records

  Vyskvarko S. A. The Manuscript Heritage of O. L. Petrov, the Famous Russian Historian-Slavist, the Professor of University of St.-Petersburg (from the Fonds of the State Archives of Transcarpathian Region)

  Nesterchuk D. V. The Letter of S.Y. Vitte, the Minister of Finances to O. K. Alchevskiy

  Orel Y. V. The Theme of “Kievskaya starina” in the Letters of V. P. Naumenko Addressed to N. F. Sumtsov in the Fonds of the Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv City

  Tupchienko-Kadyrova L. H. The Letters and the Telegramm of D. B. Kabalevskyi to Y. S. Meytus: the Analysis of the Professional Relations

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Some Aspects of the Scientific and Technical Processing and Arrangement of Archival Institutions of USA by the Contemporary Documents

  Personalities

  Romanovych S. V. The Documentary Exhibition “The World of Oles Pavlovych Berdnyk” Made on the Basis of Collections of the Archival Institutions of Ukraine

  Berdnyk M. O. The Memories About Father

  International Relations

  Prylepisheva Y. A. The Development of the Bipartite Cooperation of State Archival Service of Ukraine with the Foreign Archival Institutions

  The Digest

  Hinzburh O. P. The Archives of the Great Victory

  Information and Reviews

  Bentya Y. V. “The Spring in Pluty” Literary and Art Event, Dedicated to the International Day of Museums and the Birth Date Anniversary of O. Korniychuk, Ukrainian Dramatist

  Zayats’ O. A. The Life History of Voytseh Zymnytskyi, the Record Clerk of Lviv City

  Dudyak I. B. The New Scientific and Reference Editions of the State Archives of Poltava Region