• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3 (285): травень – червень, 2013 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Воронін В. М. Інститут присвоєння почесних звань в нагородній системі Радянської України 20–30 рр. ХХ ст.

  Кулініч М. Ю. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011 рр.): короткі підсумки

  Воробьева Н. Н. Кадровая политика Российской империи в Царстве Польском в 80–90-е годы XIX в. (к вопросу о “пши”)

  Гаранін О. Я. Проект концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр.

  Огляди джерел та документальні нариси

  Кугай В. Й. Архівні документи Данила Скоропадського у фамільному фонді Скоропадських

  Чайковський А. С. ОУН-УПА і гітлерівські спецслужби: до історії співробітництва

  Доліновський В. І. Штрихи до наукової діяльності працівників Земського архіву у Львові

  Сімперович В. М. Газета “Британский союзник” як джерело вивчення історії Другої світової війни

  Крамар Ю. В. Українсько-польські взаємовідносини на Волині у міжвоєнний період (за документами Державного архіву Волинської області)

  Булгакова Т. О. Історія розвитку Київського Володимирського кадетського корпусу (за документами Державного архіву м. Києва)

  Балишев М. А., Ларін А. О. Науковий доробок професора Льва Штейнвольфа (огляд нових надходжень ЦДНТА України)

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Американські архівісти про американські архіви

  Надольська В. В. Реформування мережі архівних установ у Російській Федерації

  Міжнародні контакти

  Прилепішева Ю. А. Вектори розвитку двостороннього співробітництва в архівній сфері

  Особистості

  Пиріг Р. Я. Олександр Мітюков: два десятиліття на чолі архівної галузі (до 90-річчя від дня народження)

  Інформація і рецензії

  Ємельянова Т. О. Міжнародна науково-практична конференція “Нове життя – старому кіно”

  Ковтанюк Ю. С. XІІІ Міжнародна конференція архівів “Електронна документація та представлення архівних матеріалів в Інтернеті” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek dedicata

  Чайковський А. С. Документальне видання про долі євреїв Миколаївщини в роки війни

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Voronin V. M. The Institution of the Giving of Honorary Titles in the Award System of the Soviet Ukraine in 20-30 of the 20 Century

  Kulinich M. Y. The Archival Ukrainica and the Activity of the State Service of Control on the Transferring of the Cultural Heritage Across the Borders of Ukraine (2000–2011): the Resumes

  Vorobyeva N. N. The Staff Policy of the Russian Empire in the Kingdom of Poland in 80-90-es of 21 Century

  Garanin O. Y. The Draft of Concepts of Development of the Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping on the 2014–2018

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Kuhay V. V. The Achival Documents of Danylo Skoropads’kyi of the Personal Fond of Skoropads’ky’s Family

  Chaikovskyi A. S. OUN-UPA and Hitler’s Special Services: to the History of Collaborating

  Dolinovskyi V. I. The Aspects of the Scientific Work of the Employees of the County Archives in the Lviv City

  Simperovych V. M. The “Britanskiy Soyuznik” Newspaper as the Source of Studying of the History of the Second World War

  Kramar Y. V. The Ukrainian and Poland Relations on the Volyn Region during the Interwar Period (on the Documents of the State Archives of the Volyn Region)

  Bulhakova T. O. The History of Development of the Kyiv St. Volodymyr Cadet School (on the Documents of the State Archives of Kyiv City)

  Balyshev M. A., Larin A. O. The Scientific Heritage of Professor Lev Shteinvolf (the Review of New Entries of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine)

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The American Archivists Talk About the US Archives

  Nadolska V. V. The Reforming of the Net of the Archival Institutions in the Russian Federation

  International Relations

  Prylepisheva Y. A. The Directions of the Development of the Bilateral Collaboration in the Archival Field

  Personalities

  Pyrih R. Y. Oleksandr Mityukov: Two Decades at the Head of the Archival Field (to the 90-Anniversary From the Date of Birth)

  Information and Reviews

  Emelyanova T. O. “The New Life to the Old Movie” The International Scientific Conference

  Kovtanyuk Y. S. The 13 International Conference on Archives “The Electronic Documentation and the Positioning of the Archival Documents in the Internet” At the Cycle Colloquia Jerzy Skowronek dedicata

  Chaikovskyi A. S. The Documentation Issue About the Jews Fates in the Mykolaiv Region During the Second World War