• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3 (291): травень – червень, 2014 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

  Бентя Ю. В. Музична шевченкіана в особових фондах українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

  Горяева Т. М., Злобина Г. Р. Документы Т. Г. Шевченко в РГАЛИ

  Гумен Ю. Є., Сулима О. Я. Шевченкіана у документах та матеріалах Державного архіву Тернопільської області

  Лаєвський С. Л. Чернігівські дороги Кобзаря. Шевченківська тематика у діяльності Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського

  Павлова О. Ф. Роль Т. Г. Шевченка у розвитку творчої особистості І. С. Нечуя-Левицького

  Статті та повідомлення

  Бодня О. Л. Відображення доби Ярослава Мудрого в давньоруських літописах

  Гінзбург О. П. Процеси становлення багатопартійної системи в Україні в документах ЦК КПУ (на прикладі Народного Руху України за перебудову)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Барабаш Т. М. Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року

  Водотика Т. С., Іваницький І. В. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал

  Гаращук Т. С. Джерела з історії дворянских депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.)

  Гула В. Д. Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія

  Гула Р. В., Щурко О. М. Особливості державно-церковних відносин у 1918–1929 роках

  Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.)

  Іванюк І. А. Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті

  Карпінчук Г. В. “Прожив життя мученика за Україну…”

  Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття

  Ліщук С. В. Джерела до вивчення історії Волинської духовної семінарії (1796-1825 рр.)

  Магурчак А. М. Андрій Жук за документами і матеріалами фондів ЦДАВО України

  Ніколаєва Т. О. Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920-1930-і рр.)

  Хромов А.В. Станіслав Василевський – одеський поліцмейстер (1824-1831 рр.), наказний отаман Дунайського козацького війська (1836-1846 рр.)

  Публікація архівних документів

  Москальов Д. В. Із щоденника київського історика Максима Берлинського

  Пономарьов О. М. “Сказка” запорозького розвідника часів семирічної війни (до кримсько-прусських взаємин 1762 року)

  Інформація і рецензії

  Вєдєнєєв Д. В. Манівцями історії секретних служб

  Шепелюк В. М. Добридень, “Весно в Плютах”! Літературно-мистецький захід з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і Міжнародного дня музеїв

  Купрунець Т. Я. XIV Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи “Комплектування архівів у цифровому світі ХХІ сторіччя”

  Ювілеї

  Життєві сходинки Ніни Киструської

   

  C O N T E N T S

  To the 200-Annyversary of the Date of Birth of Taras Shevchenko

  Bentya Y. V. The Music Taras Shevchenko’s Documents in the Personal Fonds of Ukrainian Composers (on the Archival Collections of the Central State Archives Museum of the Literature and Arts of Ukraine)

  Horyaeva T. M., Zlobina H. R. The Documents of T. H. Shevchenko in the Russian State Archive of Literature and Arts

  Humen Y. E., Sulyma O. Y. The Taras Shevchenko’s Documents in the Materials of the State Archives of Ternopil Region

  Layevskyi S. L. The Kobzar’s Chernihiv roads. Shevchenko theme in the Activity of the Chernihiv Historical Museum named after V. V. Tarnovskyi

  Pavlova O. F. The T.H. Shevchenko’s Role in the Evolution of Oeuvre of I. S. Nechuy-Levytskyi

  Articles and Notices

  Bodnya O. L. The Reflection of the Age of Yaroslav the Wise in the Old Rus Chronicle

  Hinsburh O. P. The Reflection of the Processes of the Establishment of Multy-party System in Ukraine in the Documents of Central Committee of Communist Party of Ukraine (on the Experience of the People’s Movement for the Reconstruction)

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Barabash T. M. The Writing and Writers of the Letters of Bohdan Khmelnytsky Addressed to the Magistrate of Lviv in 1655

  Vodotyka T. S., Ivanytskyi I. V. The Investigation Case of Longin Tsegelskyi: the Source Characteristics and Informational Potential

  Haratschuk T. The Sources on the History of the Aristocratic Parliamentary Assembly of Ukraine (the End of 18 – Beginning of 20 Century)

  Hula V. D. The Evacuation Processes in the Ukrainian SSR in 1941: the Soviet Historiography

  Hula R. V., Tschurko O. M. The Peculiarities of the State and Church Relationship between the Soviet Power and the Orthodox Church in 1918–1929 years

  Zavalnyuk K. V. The Documents of the State Archives of Vinnytsya Region about V. B. Antonovych (1834-1908)

  Ivanyuk I. A. The Regulations of the Activity of Monastery Librarian in Kyiv in 19 Century

  Karpinchuk H. V. “Spent Life as the Martyr for Ukraine…”

  Kasyan L. H. The Audio and Visual Documents as the Source of Study of History of Ukrainian Theatre of 20 Century

  Litschuk S. V. The Sources of Study of History of Volyn Theological Seminary

  Mahurchak A. M. Andriy Zhuk in the Documents and Materials of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine

  Moskalyov D. V. The Diary of Maksym Fedorovych Berlynskyi

  Nikolayeva T. О. The Theatre and Cinema Activity of Ihor Bir (1920-1930)

  Khromov A. V. Stanislav Vasylevskyi – the Odessa Chief of Police (1824-1831), the Appoint Ataman of the Danube Cossack Host

  Publication of archival records

  Ponomarev O. M. “Skazka” (the Tale) of Zaporizhzhya Agent of the Times of Seven Years’ War (to the Crimean-Prussian Relations in 1762)

  International Relations

  Vedeneev D. V. The Roundabout Roads of the History of Secret Services

  Shepelyuk V. M. Hello, “Spring in Plyuty!” The Literary and Artistic Event in the Frame of Celebrating of 200 Anniversary of the Date of Birth of Taras Shevchenko and the International Museum Day

  Kuprunets T. Y. 14 International Conference on Archives of the States of Central and Eastern Europe “Acquisition of Archives in the Digital World of 21 Century”

  Anniversaries

  The 40 Years Way