• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3 (297): травень – червень, 2015 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Спеціальний випуск

  До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі

  Привітання Голови Державної архівної служби України з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі

  Лисенко О. Є., Перехрест О. Г. Демографічні втрати України у роки Другої світової війни

  Клименко Т. А. Корсунь-Шевченківська операція за документальними джерелами Державного архіву Черкаської області

  Рибченко Л. В. Шляхи Другої світової на картах Генштабу Червоної армії (за матеріалами фондів Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”)

  Бєлая О. М., Бойко Г. В. Документи Державного архіву Київської області про буремні події 1941–1945 рр.

  Маренець Л. В. Хлібозаготівлі на Кіровоградщині взимку 1943–1944 рр.

  Власенко С. І. Радянський партизанський рух опору в період звільнення України та країн Центральної і Південно-Східної Європи (1943–1945 рр.)

  Клименко О. О. Центральний емісійний банк “Україна” – важливий механізм Райху для експлуатації й пограбування окупованих територій у роки Другої світової війни

  Мягкий І. М. Табори військовополонених в Україні у 1941–1943 рр. (за документами ЦДАВО України)

  Колєчкін В. П. Діяльність німецької окупаційної адміністрації (за документами Бобринецької районної управи Кіровоградської області 1941–1944 рр.)

  Вєтров І. Г. Початок відродження важкої індустрії України у 1943–1945 рр.: стратегія і практика

  Пшенична Т. О. Лики смерті в день Перемоги

  Шелейко Т. В. Шляхи розв’язання кадрової проблеми на залізничному транспорті України у 1943–1945 роках

  Маєвський О. О. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.)

  Третяк В. Л. Особливості видання часописів 1-го Українського фронту (1943–1945 рр.)

  Ухач В. З. Сучасна вітчизняна історіографія похідних груп ОУН(б) та ОУН(м) на Великій Україні (1941–1943 рр.)

  Касян Л. Г., Макарова Т. О. Фотодокументальне видання ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного “Війна 1941–1945 рр.”

  Фотодобірка. Повсякдення війни. Упорядник Л. В. Любарська

  Антоненко В. В. “Україна: шлях до Перемоги” (виставка документів Національного архівного фонду)

   

  C O N T E N T S

  Special eddition

  To the 70th Anniversary of the Victory Over Nazism in Europe

  The Greeting of the Head of State Archival Service of Ukraine on the Occasion of the 70th Anniversary of the Victory Over Nazism in Europe

  Lysenko O. E., Perekhrest O. H. The Demographical Losses in Ukraine during the World War II

  Klymenko T. A. The Korsun-Shevchenkivskyi Operation on Documentary Sources of the State Archives of Cherkasy Region

  Rybchenko L. V. The Pathways of the World War II on Maps of the Red Army General Staff (on the Documents of The National Museum of the History of Ukraine in World War II. The Memorial Complex)

  Belaya O. M., Boyko H. V. The Documents of the State Archives of the Kyiv Region on the Tumultuous Events of 1941–1945

  Marenets L. V. The Winter Grain Procurements in Kirovohrad Region (1943–1944)

  Vlasenko S. I. The Soviet Partisan Resistance Movement During the Liberation of Ukraine and Countries of Central and South-Eastern Europe (1943–1945 Biennium)

  Klymenko O. O. The Central Bank of Issue “Ukraine” – as an Important Mechanism for Reich Exploitation and Plunder of the Occupied Territories of Ukraine During the Second World War

  Myahkyi I. M. POW Camps in Ukraine in 1941–1943 (on the Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

  Kolechkin V. P. The Activities of the German Occupation Administration (on Documents of the Bobrynets Council District of Kirovograd Region 1941–1944)

  Vetrov I. H. The Beginning of the Revival of Heavy Industry in Ukraine (1943–1945): Strategy and Practice

  Pshenychna T. O. The Faces of Death on Victory Day

  Sheleiko T. V. The Ways of Solving Personnel Problems on the Railways of Ukraine in 1943–1945 years

  Maevskyi O. O. The Anti-Hitler Coalition in the Political Poster and Caricature (1941–1945 Biennium)

  Tretyak V. L. The Features of Edition of Issues of the 1st Ukrainian Front (1943–1945)

  Ukhach V. Z. The Modern Domestic Historiography of Derivative Groups OUN (b) and OUN (m) on the Great Ukraine (1941–1943)

  Kasyan L. H., Makarova T. O. “The War of of 1941–1945” The Photo Documents Issue of the Central State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi

  Photo Collection. The Routine of War. Complier L. V. Lubarska

  Antonenko V. V. “Ukraine: the Road to Victory” (the Exhibition of Documents of the National Archival Holdings)