• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3-4 (264): травень – серпень, 2009 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Гриневич Т. Ольгерд Ґурка і дискусії довкола історії Хмельниччини в польській міжвоєнній історіографії

  Христова Н. Архівне описування: історія та аспекти подальшого розвитку

  Купченко В. Відбір на державне зберігання управлінських документів, що утворюються в діяльності установ, організацій, підприємств недержавної форми власності

  Рябчикова Ф. Облік та збереження музейних предметів в етнографічному відділі Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр.)

  Слюдикова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ-ХХ ст. (продовження)

  З історії архівів та архівних зібрань

  Бездрабко В. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства – провідна наукова установа документознавчої галузі

  Гурбова Л. Сторінки з історії Державного архіву в Автономній Республіці Крим. Перше десятиліття

  Лозицький В. Науково-видавнича діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України: стан, проблеми, перспективи

  Себта Т. Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України: історичний нарис

  Платонова Н. Історія архівної служби МВС України

  Огляди джерел та документальні нариси

  Аксьом А. Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура

  Клименко Т. Шевченкознавчі матеріали у фондах Державного архіву Черкаської області

  Фотодобірка “До річниці перепоховання Т. Г. Шевченка”. Упорядник Ємельянова Т.

  Публікації архівних документів

  Сухих Л. До 350-ї річниці Конотопської битви 1659 року. Українсько-російська війна 1658-1659 років: причини й передумови

  Фотодобірка “Весна Перемоги”. Упорядник Славинська І.

  Архівна справа за кордоном

  Ковальова А. Освоєння електронних джерел в історичних студіях: із досвіду США

  Левченко Л. Особливості функціонування Інтернет-сайтів архівних служб країн Південно-Східної Азії

  Мельник Р. Головна дирекція державних архівів як керівний орган архівної служби Польщі: внутрішня структура і завдання (1951–2005)

  Особистості

  Павленко С. Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському “Щоденнику”

  Фесенко А. Морський міністр І. К. Григорович – старший архівіст морського архіву в Санкт-Петербурзі

  Інформація і рецензія

  Андрієвська Л. Міжнародна наукова конференція “Архівознавство як наука”

  Гінзбург О. Ювілей К. Є. Новохатського

  Бездрабко В. Перші сторінки історії термінологічних семінарів із документознавства та суміжних галузей знань

  Христова Н. Форум документознавців

  Коломієць В. Білоцерківський краєзнавчий музей відзначив свій 85-літній ювілей

  Карамаш С. Створити музей архіву – від теорії до практики

  Славинська І. Архівна знахідка

  Гика В. Нові надходження до Державного архіву Волинської області

  Лебедєва В. Забытая губерния: “Гомельская губерния. 1919-1926 гг.: документы и материалы”

  Терещук Н. “Вестник морского врача”

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  Articles and Reports

  Grynevych T. Olgierd Gоrka and discussions on the history of Khmelnychyna in the Polish intermilitary historiography

  Khrystova N. An archival description: history and further development aspects

  Kupchenko V. The Selection of the administrative documents of not state pattern of ownership establishments, organisations and enterprises accumulated within the period of their activity for the State preservation

  Riabchikova F. The museum subjects record keeping and preservation at the ethnographic Department of the Volyn scientific and research museum (1920?1931)

  Sliudikova T. The Kyiv’s building and accomplishment in XIX–XX century (on the Kyiv’s State Archives records)

  From the History of Archives and Archival Collections

  Bezdrabko V. Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping – the leading scientific institution of the record-keeping branch

  Gurbova L. Pages of the State Archives in the Autonomous Republic of Crimea history. The first decade

  Lozytskyi V. The Central State Archives of Public Organizations of Ukraine scientific and publishing activity: state, problems, prospects

  Sebta T. The Territorial Administration of archives, libraries and museums under Reichscommissar of Ukraine: a historical essay

  Platonova N. The Archival service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine history

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Aksiom A. An unfinished song: М. Shpak, О. Desniak, М. Haydabura

  Klymenko Т. Materials on Shevchenko in the Sate Archive of Cherkasy Oblast fonds

  Photoselection “To the anniversary of Т. G.Shevchenko’s reinterment”. Compiler Emelianova Т.

  Archival Documents Publications

  Sukhikh L., Strashko V. To the 350th anniversary of the Konotop battle of 1659.

  The Ukrainian-Russian war of 1658-1659: causes and premises Photoselection “Spring of the Victory”. Compiler Slavinska I.

  Archival Affairs Abroad

  Kovaliova A. Assimilation of electronic sources in the historical studios: from the USA experience

  Levchenko L. Peculiarities of the Southeast Asia countries archival services’ Internet sites functioning

  Melnyk R. The Head Office of State Archives as a leading body of the archival service of Poland: internal structure and tasks (1951–2005)

  Personalities

  Pavlenko S. Mykhaylo Hrushevskyi about the Kyiv, Moscow and Warsaw archives in the university “Diary”

  Fesenko А. Minister of Navy I. K. Hryhorovych – the senior archivist of the Russian State Naval Archive in St. Petersburg

  Information and review

  Andrievska L. An International Science Conference “Science on Archives as a science”

  Ginzburh О. Jubilee of K. Novokhatskyi

  Bezdrabko V. First pages of the terminological seminars on document science and adjacent spheres of knowledge history

  Khristova N. The document researchers’ forum

  Kolomiets V. The Bilotserkva museum of local lore has celebrated its 85th anniversary

  Karamash S. To create an Archive Museum – from theory to practice

  Slavinska I. The new discvered archival item

  Gyka V. New receiving of the State Archive of Volyn Oblast

  Lebedeva V. The forgotten province: “the Gomel province. 1919-1926: documents and materials”

  Tereschuk N. “The navy doctor Bulletin”

  Notes on Authors