• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3-4 (269): липень – вересень, 2010 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД

  Статті та повідомлення

  Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства

  Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь

  Томазов В. В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка

  Казімірова І. О., Ємельянова Т. О. З досвіду оцифровування кінодокументів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

  З історії архівів та архівних зібрань

  Петришак Б. І. До історії публічного нотаріату у Львові XVI ст.: процедура призначення та присяги

  Архіви очима відомих сучасників

  Ольга Богомолець

  Євген Станкович

  Михайло Захаревич

  Павло Кривонос

  Огляди джерел та документальні нариси

  Микола Петровський: “Особисто, конфіденційно”. Підготував Острянко А. М.

  Климович Н. М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

  Мягкий І. М. Відносини України та Франції у 1917–1920 рр. у документах ЦДАВО України

  Унікальний документ

  Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Підготувала Вовк О. Б.

  Декларація про державний суверенітет України. Підготувала Маковська Н. В.

  Архівна справа за кордоном

  Білоусова Л. Г. Національний архів Непалу

  Мельник Р. І. Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект

  Надольська В. В. Архівне законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз

  Артамонова С. С. “Отечественные архивы”: аналітичний огляд (2006–2009 рр.)

  Особистості

  Войцехівська І. Н., Патик В. В. Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)

  Делеган М. В. Ніколаус Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі (до 145-річчя від дня народження)

  Осередчук О. А. Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету

  Інформація і рецензії

  Кугай В. Й. Поповнення архівного фонду Скоропадських

  Лісовська Є. І. Міжнародна конференція “Кадастрові карти Центральної Європи”

  Куташі О. Й. Підписання договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини

  Клід Г. Виставка eкспонатів матеріальної культури українців – 2008 в Едмонтоні

  Куделко С. М. Видання про автографи видатних особистостей

  Машкін О. М. Нове дослідження з історії російської культури Криму

  Березін С. Є. Книга про афганське та чорнобильське випробування

  Жмундуляк Д. Д. Новий навчальний посібник “Україна в міжнародних організаціях”

  На допомогу молодим науковцям

  Одинока Л. П., Артамонова С. С., Майстренко А. А., Романовський Р. В. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень

  Ювілеї

  Коваль О. М. Ювілей Сергія Кулешова

  Бондар В. О. Олександру Тедєєву – 50

   

  C o n t e n t

  Event

  Prylepisheva Y. A. General Conference of Euro-Asian Regional Branch of International Council of Archives and Advisory Board of heads of State Archival Services of CIS countries

  Articles and notices

  Matyash I. B. Main Archival Concepts

  Papakin A. G. Ucrainica’s Documents at the National Archives of the Republic of Belarus

  Tomazov V. V. Mavrohordato Kind (Lacan branch) in Odessa: historical-genealogical investigation

  Kazimirova I. O., Yemelyanova T. O. From the experience in digitization of cinedocuments in The Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine after H. Pshenychnyi

  From the history of archives and archival collections

  Petryshak B. I. To the history of Public Notary in Lviv XVI century: procedure of appointment and oath

  The Archives by famous contemporaries eyes

  Olha Bogomolets’

  Evhen Stankovych

  Mykhailo Zakharevych

  Pavlo Kryvonos

  Sources reviews and documentary essays

  Mykola Petrovs’kyi: “Private, confidential”. Prepared by Ostryanko A. M.

  Klymovych N. M. Serhiy Efremov in cinephotophonodocuments of The Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine after H. Pshenychnyi

  Myahkyi I. M. The relationships between Ukraine and France during 1917–1920’s in the documents of The Central State Arcives of Government of Ukraine

  Unique document

  The Constitution of Pylyp Orlyk: original and its history. Prepared by Vovk. O. B.

  The Declaration of State Sovereignty of Ukraine. Prepared by Makovs’ka N. V.

  Archive affairs abroad

  Bilousova L. G. The National Archives of Nepal

  Melnyk R.I. The providing of access and using of archival documents in Poland: legal aspects

  Nadols’ka V. V. The archival legislation of Republic of Belarus and Ukraine: comparative analysis

  Artamonova S. S. “Otechestvennye Arhivy” (“The Native Archives”): analitical review (2006–2009)

  Personalities

  Voitsekhovs’ka I. N., Patyk V. V. Historian-archivist Vyacheslav Strels’kyi (to the 100-th birthday)

  Delegan M. V. Nicolaus Radvani – the founder and archive researcher of Pidkarpats’ka Rus (to the 145 birthday)

  Oseredchuk O. A. Ludvik Finkel’ – the founder and first director of Lviv University Archives

  Information and notices

  Kuhay V. Y. Addition of Skoropads’ki aqrchival fund

  Lisovs’ka E. I. International Conference “Cadastral maps of Central Europe”

  Kutashi O. Y. The signing of a cooperation agreement between the State Archives of Zakarpats’ka oblast of Ukraine and Subolch-Szatmar-Bereh Archives of Hungary

  Klid G. Exhibition of material culture items of ukrainians in Edmonton (2008)

  Kudelko S. M. The publication about autographs of famous personalities

  Mashkin O. M. The new research of history of russian culture of Crimea

  Beresin S. E. The book about Afghan and Chornobyl test

  Zhmundulyak D. D. New textbook “Ukraine in international organizations”

  To help young scholars

  Odynoka L. P., Artamonova S.S., Maistrenko A. A., Romanovs’kyi R. V. Rules of bibliographic descriptions for the literature lists of dissertation investigations

  Anniversaries

  Koval O. M. Anniversary of Serhiy Kuleshov

  Bondar V. O. Olexandr Tadeev is 50