• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3-4 (302-303): травень – серпень, 2016 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 25-ї річниці незалежності України

  Ємельянова Т. О. Концепт “незалежність” в аудіовізуальних документах ХХ–ХХІ століть (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Григорчук Н. В. “Я думкою і тепер вже козак, але малий…” (документи ЦДАВО України про участь дітей в українських національно- визвольних змаганнях 1918–1920 років)

  Ухач В. З. Сучасна історіографія ролі українських націоналістів у становленні Карпатської України

  Статті та повідомлення

  Майстренко А. А. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд

  З історії архівів та архівних зібрань

  Чижова О. В. Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років

  Огляди джерел та документальні нариси

  Білоусова Л. Г. Українці на Далекому Сході: міграційні потоки у ХІХ – на початку ХХ cтоліть

  Горбунова Г. А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського

  Бєлая О. М. Документи до біографії першого київського міського архітектора А. І. Меленського у Державному архіві Київської області

  Дубовик С. О. Особовий фонд В. О. Коротича у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача)

  Ємчук О. І. Джерельно-інформаційний потенціал особових фондів Державного архіву м. Києва

  Касян Л. Г. Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Метка Л. О. Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень

  Рожко В. Є. Архівне зібрання Інституту Дослідів Волині та Товариства “Волинь” у Вінніпезі (Канада) у фондах Державного архіву Волинської області

  Тихенко В. О. Документи з історії Світового Конґресу Українців

  Янковенко О. О. Україна в трагічні дні 1941–1942 років: щоденниковий дискурс (фондово-джерелознавчий огляд)

  Фотодобірка. Життя, рівнозначне чину (до 110-річчя від дня народження Олени Теліги). Упорядник Любарська Л. В.

  Публікація архівних документів

  Морозова А. В. Пам’яткоохоронна діяльність Прилуцької земської управи за доби Директорії УНР

  Інформація і рецензії

  Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С. XVI Міжнародна конференція архівів “Складні питання іcторії та архіви” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata (19–20 травня 2016 р., м. Варшава)

  Каменєва С. А. Українська наукова конференція “Шляхами незалежності: історичний аспект” (18 серпня 2016 р., м. Київ)

  Решетченко Д. В. Створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського в ЦДАЗУ

  Ювілеї

  Верстюк В. Ф. Руслан Пиріг – архівіст, історик, педагог (до 75-річчя від дня народження)

  In memoriam

  Пам’яті Богдана-Романа Хаварівського

   

  C O N T E N T S

  To the 25th-Anniversary of the Independence of Ukraine

  Emelianova T. O. The Concept “Independence” in Audio and Visual Documents of 20-21 Centuries (on the Documents of the Central State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine Named after H. S. Pshenychnyi)

  Hryhorchuk N. V. “I thoughts I am Cossack, but small one…” (Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine on children’s participation in the Ukrainian national liberation struggle in 1918–1920)

  Ukhach V. Z. The Modern Historiography of the Role of Ukrainian Nationalists in the Development of Carpatho-Ukrainian State

  Articles and Notices

  Maistrenko A. A. Regulatory Framework of Electronic Records Circulation in Ukraine: Analytical Review

  From the History of Archives and Archival Collections

  Chyzhova O. V. The Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine Celebrate its 50th Anniversary

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bilousova L. H. The Ukrainians in the Far East: Migration Flows in the 19 – early 20 centuries

  Horbunova H. A. The Epistolary Heritage as the Source of Information on Life and Activity of Polikarp Sikorsky, the Metropolitan of Ukrainian Autocephalous Orthodox Church

  Belaya O. M. The Biographical Documents of the First Kyiv City Architect A. Melensky in the State Archives of Kyiv Region

  Dubovyk S. O. The Personal Fond of V. O. Korotych in the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine (On the 80th Anniversary of Ukrainian Writer, Journalist, Screenwriter and Interpreter)

  Emchuk O. I. The Source and Information Potential of Personal Fonds of the State Archives of Kyiv City

  Kasyan L. H. The Photo Album as a Way of Preservation and Presentation of Information, Archival Document, Historical Source: Thematic and Typological Analysis (On Documents of the Central State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine Named after H. S. Pshenychnyi)

  Metka L. O. The Reports of Field Expeditions of Archives of Ukrainian Pottery as the Source of Ceramological Researches

  Rozhko V. E. Archival Holdings of Research Institute of Volyn and Society of Volyn in Vinnipeg (Canada) in collection of the State Archives of Volyn’ Region

  Tykhenko V. O. The History Documents of the Ukrainian World Congress

  Yankovenko O. O. Ukraine During 1941–1942 Tragically Days: Diary Discourse (Source Review)

  Photo Collection. The Life Equivalent Rank (To the 110th Anniversary of the Birth of Olena Teliha) Complier L. V. Lubarska

  Publication of archival records

  Morozova A. V. The Activity of Pryluky Zemstvo on Heritage Keeping during the Directory of UNR

  International Relations

  Garanin O. Y., Kovtanyuk Y. S. Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata. XVI International Conference on Archives of the States of Eastern and Central Europe: Difficult Issues in History and Archives (Warsaw, 19–20 May 2016)

  Kameneva S. A. “By Ways of Independence: a Historical Perspective” Ukrainian Scientific Conference (Kyiv, 18 August 2016)

  Reshetchenko D. V. Creating of Archival Collection of Pavlo Dorozhynsky, Ukrainian Public and Political Figure, Publicist and Journalist in the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica

  Anniversaries

  Verstyuk V. F. Ruslan Pyrih – an Archivist, Historian and Pedagogue (To the 75th Anniversary)

  In memoriam

  In memoriam of Bohdan-Roman Khavarivsky