• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3-4 (308-309): травень – серпень, 2017 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 100-річчя Української революції 1917–1921 років

  Орел Ю. В. Українізація освіти у період визвольних змагань 1917–1921 років

  Пахоменков Ю. Г., Юзбашева Н. Л. Революційні події 1917–1921 років на Придніпров’ї в архівних документах

  До 80-х роковин «Великого терору» в Україні – масових політичних репресій 1937–1938 років

  Булгакова Т. О. Діяльність Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (1991–2005 роки)

  Киструська Н. В., Шумейко О. В. Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області)

  Клименко Т. А. Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині

  Архіви в сучасному світі

  Мага І. М. Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

  Статті та повідомлення

  Байдич В. Г. Використання архівної інформації у Державному архіві Хмельницької області в 2012–2017 роках

  Ємельянова Т. О. Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики)

  Приходько Л. Ф. Експертиза цінності аудіовізуальних документів: теоретичні засади, науково-методичні аспекти

  Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання

  Огляди джерел та документальні нариси

  Балишев М. А., Голубкіна Г. С. Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого)

  Дубовик С. О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування)

  Каменєва С. А. «Губернію Київську здав… губернію прийняв» (із документів Державного архіву Київської області)

  Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського

  Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік

  Редько О. М. «… бажаю … дочекатися визволення України…» (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового)

  Публікація архівних документів

  Пономарьов О. М. Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.)

  Інформація і рецензії

  Папакін Г. В. Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії

  Реєнт О. П. Нове дослідження з проблем регіональної історії

  Рожко В. Є. Фонд особового походження лідера дисидентського руху 1960-х років на Волині Д. П. Іващенка у Державному архіві Волинської області (нове надходження)

   

  Contents

  To the 100th Anniversary of the Ukrainian Revolution of 1917–1921

  Orel Yu. V. The Ukrainianization of Education during the Period of Liberation Struggles of 1917–1921

  Pakhomenkov Yu. H., Yuzbasheva N. L. The Revolution Events of 1917–1921 on Dnieper Region in Archival Documents

  To the 80 th Anniversary of the «Great Terror» in Ukraine – Mass Political Repressions of 1937–1938

  Bulhakova T. O. The Activity of Kyiv City Council Commission on Renewal of Rehabilitated Person’s Rights of (1991–2005)

  Kystruska N. V., Shumeiko O. V. Repressed Clergy (on the Documents of the State Archives of Dnipropetrovsk Region)

  Klymenko T. A. The Return from the Oblivion of the Names of Victims of 1920–1930s on Cherkassy Region

  Archives in Modern Word

  Maha I. M. The Spiritual Treasury of Foreign Ukrainians (to the 10th Anniversary of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Articles and Notices

  Baidych V. H. Use of Archival Information in the State Archives of Khmelnytsky Region in 2012–2017

  Yemelyanova T. O. The Audiovisual Heritage Actualization by Means of Information and Communication Technologies (Standards and Practices)

  Prykhodko L. F. The Audiovisual Documents Appraisal: Theoretical Background, Scientifi c and Methodical Aspects

  Chyzhova O. V. The Moving of Archives Museum Can Cause Irreparable Loss of National Cultural Heritage

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Balyshev M. A, Holubkina G. S. The O. M. Beketov Fond of Personal Origin in the Central State Scientifi c and Technical Archives of Ukraine (to the 155th Anniversary of the Architect’s Birth)

  Dubovyk S. O. The National Opera of Ukraine on the Documents of the Central State Archives-Museum of Literature and Arts of Ukraine (to 150th Anniversary of the Founding Day)

  Kameneva S. A. «The Province of Kyiv has Passed … the Province Received» (on the Documents of the State Archives of Kyiv Region)

  Kasiyan L. H. Audio and Visual Documents in the Context of Autobiographic Synerhen of Yuriy Yanovskyi

  Pavlova O. F. The Review of New Receipts of Documents to the Central State Archives-Museum of Literature and Arts of Ukraine During 2016

  Redko O. M. «… I Wish… To Wait for Ukraine’s Liberation…» (Review of the Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine on the Activities of E. S. Vyrovyi, the Ukrainian Public and Cultural Figure

  Publication of Archival Records

  Ponomarev O. M. From the First Publication to the Archeographical Reproduction of a Report of the New Zaporozhian Sich Kosh to Count P. O. Rumiantsev, the Governor General of Malorosia, the president of the Malorosia Collegium (1765)

  Information and Reviews

  Papakin H. V. Archeographic Retrospective of Chornobyl Tragedy

  Reent O. P. The New Research on Regional History Problems

  Rozhko V. E. The Fond of Personal Origin of D. P. Ivashchenko, the Leader of Dissident Movement of 1960s on Volyn in the State Archives of Volyn Region (New Acquisition)