• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4 (257): липень – серпень, 2005 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Офіційні матеріали

  Державна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки (проект)

  Сучасна архівістика в Польщі

  Дарія Наленч. Архівіст – зберігач кіберпростору

  Владислав Стемпняк. “Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” у співпраці з європейськими архівами (1995-2004)

  Ірина Матяш. “Перша кузня архівного знання в Польщі”: феномен “Архейону”

  Україніка в Польщі та світі

  Анна Крохмаль. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій

  о. Юрій Мицик. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках “Віршованої хроніки”

  Артем Папакін. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр.

  Полоніка в Україні

  Наталія Черкаська. Документи Браницьких герба “Гриф” з Вишнівця у “магнатських” фондах ЦДІАК України

  Світлана Булатова. Рідкісні рукописи ХVІІІ ст. з історії класичної археології із зібрання польського короля Станіслава Августа Понятовського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

  Михайло Довбищенко. Документи Державного архіву Волинської області до історії Луцької уніатської єпархії у XVIII ст.

  Наталія Масіян, Марія Никирса.Полоніка кінця ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Держархіву Чернівецької області

  Наталія Кузьміна, Юрій Олійник. Полоніка 20-30-х рр. ХХ ст. у фондах Державного архіву Хмельницької області

  Україна – Польща:
  Спільна доля двох народів

  Сергій Шевченко. Письменники-поляки – уродженці Єлисаветградщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  Іван Савицький. Ім’я, забуте в Україні: Євстахій Івановський (за документами та свідченнями “усної історії”)

  Василь Шепелюк. Українсько-польські літературні зв’язки в наукових дослідженнях літературознавця Г. Вервеса (за матеріалами ЦДАМЛМ України)

  Українсько-польські культурні зв’язки: Анотований реєстр документів ЦДАМЛМ України

  Владислав Роговий, Володимир Сергійчук. Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. ХХ ст.

  Віталій Бондар, Олена Величко. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області)

  Наталія Кузовова. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б)У (1944-1947)

  Тетяна Ємельянова. Кінофотодокументи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного про українсько-польські наукові та культурні зв’язки

  Тетяна Клименко. Умань за часів Потоцьких: документальна замальовка

  Пам’яті Юрія Данилюка

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  Official Materials

  The State Programme of Archival Affairs Development for 2006-2010 (Draft)

  Modern Archival Studies in Poland

  Dariya Nalench. Archivist as a Cyberspace Keeper

  Wladyslav Stкpniak. “Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” in Cooperation with European Archives (1995-2004)

  Iryna Matiash. “The First Smithy of Archival Knowledge in Poland”: The “ARCHEION” Phenomenon

  Ucrainica in Poland and Worldwide

  Anna Krochmal. The Documents on Ukrainian History and Polish-Ukrainian Relashionships in Collections of Polish Institutions Abroad

  F. Yurii Mytsyk. 1660 Chudniv and Slobodyshche Battles in “Chronicles in Rhymes”

  Artem Papakin. The Documents of Archives of Republic of Poland before History of Polish Military Formations in Ukraine in 1917-1918

  Polonica in Ukraine

  Nataliya Cherkaska. The Branytskys’ Documents “Gryph” Coat of Arms of Vyshnivets in “Magnats” Fonds of TsDIAK of Ukraine

  Svitlana Bulatova. Rare Classic Archeologic Manuscripts of XVIIIth Century from the Polish King Stanislav August Poniatovsky’s Collection in the Fonds of the Institute of Manuscripts of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine

  Mykhailo Dovbyshchenko. The Documents of the State Archive of Volhynia Oblast Relating to Lutsk Uniya Еparchy of XVIIIth Century

  Nataliya Masiyan, Mariya Nykyrsa. End XIXth – Beginning XXth Centuries Polonistic Studies in the State Archive of Chernivtsi Oblast Fonds

  Nataliya Kuzmina, Yurii Oliinyk. 1920s – 1930s Polonica in the Fonds of the State Archive of Khmelnytskyi Oblast

  Ukraine – Poland:
  Common Fate of Two Nations

  Serhii Shevchenko. Polish Writers of Yelysavetgrad Origin (End XIXth – Beginning XXth Centuries)

  Ivan Savytskyi. The Name Forgotten in Ukraine: Yevstakhyi Ivanovskyi (Based on “Oral History” Documents and Evidence)

  Vasyl Shepeliuk. Ukrainian-Polish Literary Connections in H. Verves’ Research (Based on The Documents of TsDAMLM of Ukraine)

  Ukrainian-Polish Cultural relations: Annotated Register of the Documents of the Central State Archive and Museum of Literature and Arts of Ukraine

  Vladyslav Rohovyi, Volodymyr Serhijchuk. Providing Assistance to Ukrainian Students in Poland at the Beginning of XXth Century

  Vitaliy Bondar, Olena Velychko. Ukrainian Immigrants from Poland in Zaporizhzhia Oblast (1944-1946). Original Documents of the State Archive of Zaporizhzhia Oblast

  Nataliya Kuzovova. The Documents of Ukrainian Immigrants from Poland of Kherson Oblast Communist Party Committee Fond (1944-1947)

  Tetiana Yemelianova. Cinephotodocuments of the H.Pshenychny TsDKPhPhA of Ukraine on Ukrainian-Polish Scienti.c and Cultural Cooperation

  Tetiana Klymenko. Uman in the Pototskis’ Times: A Documentary Sketch

  In the Memory of Yurii Danyliuk

  About the Authors