• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4 (280): липень – серпень, 2012 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28–31 травня 2012 р., м. Ужгород, Україна)

  Статті та повідомлення

  Калакура Я. С. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту

  Барабаш Т. М. Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.)

  Рибченко Л. В. З досвіду вивчення та музейного використання Документального фонду з обліку людських військових втрат України у Великій Вітчизняній війні в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

  З історії архівів та архівних зібрань

  Осередчук О. А. Архіви вищих навчальних закладів у системі архівних установ другої половини ХIХ – першої половини ХХ століття

  До 80-ї річниці Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного

  “Наш колектив дивиться в майбутнє з оптимізмом…” (на запитання редакції журналу “Архіви України” відповідає директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, заслужений працівник культури України Н. О. Топішко)

  Фотодобірка. Зберегти, примножити, популяризувати… Упорядник Климович Н. М.

  Огляди джерел та документальні нариси

  Бентя Ю. В. Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України)

  Шаповал А. І. Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі

  Покидченко Л. А. Вчитель Івана Тургенєва (документи і матеріали з фондів Державного архіву Сумської області про російського поета Івана Клюшникова)

  Яцина Н. О. Особовий фонд поета,прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України)

  Публікація архівних документів

  Бєлая О. М. Документи героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Панаєва у Державному архіві Київської області

  Орел Ю. В. Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Архіви штатів у системі архівних установ США

  Мельник Р. І. Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі

  Інформація і рецензії

  Заболотна І. М. Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.)

  Паланичка К. М. Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака

  Долинська М. Л. Нове видання про рукописні карти ХVI–XIX століть

  Маврін О. О. Тематичний покажчик дорадянських картографічних документів Державного архіву Херсонської області

  Ювілеї

  Щедра нива Лініни Одинокої

   

  C o n t e n t

  Event

  Prylepisheva Y. A. The Tripartite Meeting of the Heads of the State Archival Services and the Directors of the State Archival Institutions of Ukraine, Russia and Belarus (28-31 of May, 2012, Uzhgorod, Ukraine)

  Articles and Notices

  Kalakura Y. S. The Professional Ethics for the Archivists and the Prevention of the Conflicts: Context of Management

  Barabash T. M. The Paleography Research of the Archivists of Central State Historical Archives of Ukraine in the L’viv City (1960–1990)

  Rybchenko L. V. The Experience of Studying and Using of the Documentary Fond on the Accounting of the War Casualties of Ukraine Country in the Great Patriotic War in The National Museum of the Great Patriotic War of 1941–1945 years

  From the history of archives and archival collections

  Oseredchuk O. A. The Archives of the Universities in the System of Archival Institutions in the second Half of the 19 – Early 20 Centuries

  To the 80-Anniversary of the Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents Named After H. S. Pshenychnyi

  “Our Staff Looks in the Future Optimistically…” (on “Archives of Ukraine” Editorial Questions Answeres N.O. Topishko, the Director of the Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents Named After H. S. Pshenychnyi, the Honoured Worker of Culture of Ukraine

  Photocollection. To Save, to Increase, to Popularize…Complier Klymovych N. M.

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bentya Y. V. The Personal Archival Fond of the Musician Mykhailo Ivanovych Verykivskyi (New Receiving by the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

  Shapoval A. I. The Collaboration of Mykhailo Antonovych with the Ukrainian Historical-Philological Society in Prague

  Pokydchenko L. A. The Teacher of Ivan Turhenev (the Documents From the Fonds of the State Archives of Sumy Region about the Russian Poet Ivan Klyushnikov)

  Yatsyna N. O. The Personal Fond of Poet and Novelist Polykarp Shabatin (the New Receiving by the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

  Publication of archival records

  Belaya O. M. The Documents of Mykola Panaev, the Hero of the Patriotic War of 1812 year in the State Archives of Kyiv Oblast

  Orel Y. V. The Unique Collection of Letters of Janusz Korczak of the Times of the First World War, Saved in the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Archives of States in The System of Archival Institutions of USA

  Melnyk R. I. The Concept of National Archival Fond in the Archival Legislation of Poland

  International Relations

  Zabolotna I. M. The Forum of Source Experts and Bibliographers held in L’viv City (May 17–18, 2012)

  Palanychka K. M. The Documentary Exposition of the National Archival Fond edicated to the 125-Anniversary of the Birth Date of Sydor Artemovych Kovpak

  Dolyns’ka M. L. The New Edition About the Manuscript Maps of 16–19 Centuries

  Mavrin O. O. The Thematic Index of the Pre-Soviet Cartographic Documents of the State Archives of Kherson Region

  Anniversaries

  The Generous Cornfield of Linina Odynoka