• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4 (286): липень – серпень, 2013 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Ковтанюк Ю. С., Забенько Ю. І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів

  Радченко С. В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України

  Ковтун М. В. “Студії з архівної справи та документознавства” – фахове вітчизняне видання з архівознавства

  Воронін В. М. Нереалізовані нагородні проекти 40–60-х років ХХ ст. керівників Радянської України

  Огляди джерел та документальні нариси

  Палієнко М. Г. Архівна місія о. Теофіла Горникевича (з історії збереження архівів ЗУНР та В. Липинського у Відні)

  Осередчук М. А. Львів – Відень у кінці ХІХ – початку ХХ століття: візити представників габсбурзької династії до львова та їх відображення у пресі

  Гриник І. І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції

  Морозова А. В. Чернігівський прочанин на Афоні

  Сафонова О. В. Ім’я в архівних документах (до 240-річчя від дня народження засновника Харківського університету Василя Каразіна)

  Трибуцька О. А. Матеріали особового фонду Павла Рябкова

  Ніколаєва Т. О. Повернення з небуття (архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка)

  Безгинская Е. Н., Сулименко Е. А. Подвиг подпольщиков и партизан в документах Государственного архива Луганской области

  Касян Л. Г. Твердиня національного мистецтва (до 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки)

  Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження Анатолія Авдієвського. Упорядник Л. В. Любарська

  Публікація архівних документів

  Крячок М. І. З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України)

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США

  Інформація і рецензії

  Богунова Н. К. Зустріч колективу науково-дослідного інституту мікрографії з Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург

  Кисельова Л. А. ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку”

  Ємельянова Т. О. Виїзний практичний семінар працівників Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного у м. Чернігові

  In Memoriam

  Пам’яті Павла Степановича Соханя

  Пам’яті Георгія Володимировича Портнова

  Пам’яті Віктора Васильовича Страшка

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Kovtanyuk Y. S., Zaben’ko Y. I. The Concepts of the Planning of the Life Cycle of Electronic Documents

  Radchenko S. V. The Peculiarities of the Systems of Electronic Flow of Documents, Used in the State Bodies of Ukraine

  Kovtun M. V. “The Studies on Archival Affairs and Record Keeping” – the National Specialized Archival Edition

  Voronin V. M. The Unrealized Award Projects of the Leaders of Soviet Ukraine of 1940-60 Years of the 20 Century

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Palienko M. H. The Archival Mission of Father Teophil Hornykevych (on the History of Preservation of Archives of the West Ukrainian People’s Republic and of V. Lypynskyi in Vienna

  Oseredchuk M. A. Lviv – Vienna at the End of 19 – the Beginning of 20 Century: the Visits of the Representatives of Habsburg Dynasty to Lviv City and the Highlighting of the Visits in the Press

  Hrynyk I. I. The Diplomatic Activity of Vasyl Paneyko on the Paris Peace Conference

  Morozova A. V. The Chernihiv Palmer on Athos

  Safonova O. V. Vasyl Karasin: the Name in the Archival Documents

  Trybutska O. A. The Documents of the Pavlo Ryabkov Personal Fond

  Nikolaeva T.O. Back from the Nonexistence (the Archival Documents on Ivan Dryapachenko, the Ukrainian Artist)

  Kasyan L. H. The Citadel of the Natinal Art (to the 70th Anniversary of the National Academic Ukrainian Folk Choir Named After H.Veryovka)

  Photo Collection. To the 80th Anniversary of the Date of Birth of Anatoly Avdievskyi. Complier L. V. Lyubarska

  Publication of archival records

  Kryachok M. I. On the Epistolary of Natalya Kuzyakina (on the Documents of The Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine)

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Archival Movement of Historical Societies, the Establishment and Development of Archival Institutions in the South Atlantic States of U.S.

  International Relations

  Bohunova N. K. The Meeting of the Staff of the Research Institute of the Micrography with O. P. Ginsburg, the Head of the State Archival Service

  Kyselyova L. A. The 9 International Scientific and Practical Conference “The Research, Conservation and Restoration of the Museum Records: Research, the Tendencies of Development”

  Emelyanova T. O. The Out Practical Seminar in Chernihiv of the Employees of the Central State Archives of Visual and Audio Documents of Ukraine Named After H. S. Pshenychnyi

  In Memoriam

  In Memoriam: Pavlo Stepanovych Sokhan

  In Memoriam: Heorhiy Volodymyrovych Portnov

  In Memoriam: Viktor Vasylyovych Strashko