• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4 (315): липень – серпень, 2018 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Ємельянова Т. О. Балтійський форум з обміну досвідом і передовими практиками у сфері архівування і просування аудіовізуальної спадщини

  Кот С. І. Архівні документи як фактор ідентифікації і повернення втрачених культурних цінностей (на прикладі мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого собору в м. Києві)

  Легасова Л. В., Філатова Н. С. Електронно-картографічний проект «Місця пам’яті про Другу світову війну на адміністративно-територіальній мапі України»: проблеми джерельної бази

  Маврін О. О. Археографічна передмова як відображення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1940-х – 1950-х років

  Палієнко М. Г. Міжнародне архівне співробітництво: від зародження ідей до реалізації масштабних проектів у добу інформаційного суспільства (до 70-річчя Міжнародної ради архівів)

  Другий щорічний круглий стіл українських архівістів «Українські архіви: виклики та реалії» (25 вересня 2018 р., м. Київ)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Горєва В. В. Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України)

  Дубовик С. О. До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України)

  Ємчук О. І. Джерела до біографії українського радянського дипломата і педагога Василя Тарасенка

  Клименко Т. А. До історії Польського повстання 1863–1864 років (за документами Державного архіву Черкаської області)

  Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до ЦДАМЛМ України за 2017 рік

  Тимченко Р. В. Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність Євгена Петрушевича (до 100-річчя утворення ЗУНР)

  Публікація архівних документів

  Горбатюк М. В., Шнуровська Л. В. Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення історії української радянської дипломатії 1920–1923 років

  Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки)

  Орел Ю. В. Листування військового аташе при посольстві Росії у США А. К. Боде у фондах ЦДІА України, м. Київ

  Пономарьов О. М. Неопубліковані документи про Коліївщину

  Срібняк І. В. Становище вояків-українців групи інтернованих армії УНР у таборах Каліш та Щипіорно (Польща) навесні 1923 року (за архівними документами)

  Інформація і рецензії

  Папакін Г. В. Нове дослідження з теорії та історії української археографії

  Ювілеї

  Кулініч Ю. Я. Слово про Петра Слободянюка

   

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Emelyanova T. O. The Baltic Forum for Experience Exchange and Modern Practices in the Field of Archiving and Promoting Audiovisual Heritage

  Kot S. I. The Archival Documents as the Factor of Identifi cation and Return of Lost Cultural Values (on the Example of Mosaics and Frescos of Michael’s Golden-Domed Cathedral in Kyiv)

  Lehasova L. V., Filatova N. S. The Electronic Map Project «Places of the Memory of Second World War on the Territorial Administrative Map of Ukraine»: Sources Problems

  Mavrin O. O. The Archeographical Preface as a Refl ection of Theory and Methodology of Ukrainian Archeography of the 1940s-1950s

  Paliienko M. H. International Archival Cooperation: From Ideas’ Creation to the Realization of Great Projects in the Information Age (To the 70th Anniversary of the International Council on Archives)

  The second annual round table of ukrainian archivist «Ukrainian archives: challenges and realities»

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Horeva V. V. The Features of Forming of National Archival Holdings with Documents of Sport Public Organizations (Experience of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

  Dubovyk S. O. Studying of the Life Way and Art of Participants of Ukrainian Dissidents Movement (on the Personal Fond of the Artist Alla Horska, Stored in Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine)

  Emchuk O. I. The Biography Sources of Vasyl Tarasenko, Ukrainian Diplomat and Historian

  Klymenko T. A. The History of the Polish Uprising of 1863–1864 (According to Documents of the State Archives of Cherkasy Region)

  Pavlova O. F. The Review of New Receipts of Documents to the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine in 2017

  Tymchenko R. V. The Life Way and Public-Political Activity of Yevhen Petrushevych (to the 100th anniversary of the formation of the WUPR)

  Publication of Archival Records

  Gorbatiuk M. V., Shnurovs’ka L. V. Documents on Consular Activity of the Diplomatic Mission of the Ukrainian SSR in Germany as a Source to Studying the History of the Ukrainian Soviet Diplomacy of 1920–1923

  Hula O. H., Hula V. D. The Moses Rafes Memoirs on Bilostok Period in the Bund Central Committee Life (1900–1902)

  Orel Yu. V. The Correspondence of A. Bode, the Military Attaché at the Embassy of Russia in the USA, in the Collection of Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv City

  Ponomariov O. M. Unpublished Documents on Koliyivshchyna

  Sribnyak I. V. The Condition of the UNR Interned Army Soldiers in Kalisz and Szczypiorno (Poland) in spring of 1923 (According to archival documents)

  Information and Reviews

  Papakin H. V. New Study on Theory and History of Ukrainian Archeograph

  Anniversaries

  Kulinich Yu. Ya. Words About Petro Slobodianiuk