• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4-5 (247): липень – жовтень, 2001 рік

  Зміст (Contents)

  Статті та повідомлення

  Папакін Г.В. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК)

  Дискусія про архіви

  Боряк Г.В. Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги “Трофеї війни та імперії…”)

  Швецова-Водка Г.М. Співвідношення понять “документ” та “історичне джерело”

  Ганжуров Ю.С. Типізація та індивідуалізація історичних джерел новітнього часу: начерки до проблеми

  Публікації архівних документів

  Романова В.Ю., Хорхордіна Т.І. “Засмічений антирадянськими елементами…” (Московський історико-архівний інститут у 1930-ті рр.)

  Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

  Заяць А.Є. До історії правової локації волинських міст XVI – першої половини XVII ст.: Локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках

  Кондратюк Р.Ю. Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини XVIII ст.

  Пиріг О.А. Документальна база дослідження банківської системи України 1920-х років

  Павленко І.А. Відділ ЦК КП(б)У по західних, Ізмаїльській та Закарпатській областях: документи ЦДАГО України

  Винокурова Ф.А. Протистояння особистості політиці нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми

  “Военные трофеи”, выпуск 7. Содержание

  Документ без коментаря

  Одіссея архіву Академії співу в Берліні: ланка, якої бракувало

  Архівна справа за рубежем

  Чепуренко Я.О. Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США

  Матвіюв М. Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 р.

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Пошуки та знахідки в архівах

  Марчук І.В. Невідомі документи Народно-визвольної революційної організації

  Критика та бібліографія

  Климова К.І., Матяш І.Б., Палієнко М.Г. “Куди прямують архіви..?” (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі)

  Верба І. В. Персоніфікуючи історію архівної справи

  В.В. Кузьменко – Некролог

  М.Я. Варшавчик – Некролог

  М.П. Лукичов – Некролог

  Відомості про авторів

   

  (Contents)

  Articles and Notices

  PAPAKIN, H. V. General International Standard of Archival Description ISAD(G) and Perspectives of its Adoption in Ukraine (Case of the Skoropadsky Family Fond at the Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv)

  Discussion on Archives

  BORIAK, H. V. Is it Time to Gather Stones? Thoughts on the Release of the Book “Trophies of War and Empire…”

  SHVETSOVA-VODKA, H. M. Correlation of the Concepts of “Record” and “Historical Source”

  HANZHUROV, Ju. S. Global Classification and Individualization of Modern Historica Sources: A Brief on the Problem

  Publication of Archival Records

  ROMANOVA, V. Ju. & KHORKHORDINA, H. I. “Contaminated by Anti-Soviet Elements…” (The Moscow Historical-Archival Institute in the 1930’s

  Documentaries and Overviews of Sources. Bibliography

  ZAIATSў, A. Je. On the History of Legal Location of Volhynian Towns in the 16th to the first half of the 17th Centuries: Location Privileges in the Lithuanian and Volhynian (Ruthenian) Metrica

  KONDRATIUK, R. Ju. Sources on the History of the Uniate Church in Southeast Volhynia in the Second Half of the 18th Century

  PYRIH, O. A. Documentary Basis of Research into Ukraine’s Banking System of the 1920’s

  PAVLENKO, I. A. Department on Western, Izmail and Transcarpathian, Oblasts of the Central Committee of the Communist Party (Bolshevik) of Ukraine (TsK KP(b)U): Documents at the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine

  VYNOKUROVA, F. A. Individual Resistance to the Policies of Nazi Genocide in Ukraine: Documentary Testimonies, Interpretations, Reflections

  “Spoils of War”, Issue 7: Contents.

  A Document in Need of No Commentary

  Odyssey of the Berlin Sing Akademie’s Archive: The Missing Link

  Archival Work Outside Ukraine

  CHEPURENKO, Ia. O. Legal Basis for Collection Development and Use of Information Resources by US Presidential Libraries

  MATVIIUV, M. Evacuation of Polish Collections from Lviv in 1944 In Foreign Archival Journals

  Archival Searches and Finds

  MARCHUK, I. V. Unknown Documents of the People’s Liberation Revolutionary Organization

  Critiques and Bibliography

  KLYMOVA, K. I., MATIASH, I. B. & PALIJENKO, M. H. “Where Are Archives Heading?” On the Publication of the Collection of Works by Charles Kecskemeti

  VERBA, I. V. Personifying the History of Archival Work

  Volodymyr Vasyliovych KUZўMENKO

  Marko Iakymovych VARSHAVCHYK

  Myxajlo Petrovych LUKYCHOV