• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4-6 (252): липень – грудень, 2003 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  Зміст (Contents)

  Проблеми архівного законодавства в сучасному світі

  Боряк Геннадій, Новохатський Костянтин. Модерне архівне законодавство України: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів

  Статті та повідомлення

  Мицик Юрій. Довкола “архіву Переяславської ради”: міфи та реалії джерельної бази

  Журба Олег. Журнальний період становлення української археографії (Харківські альманахи 30–40-х рр. ХІХ ст.)

  Публікації архівних документів

  Верба Ігор. З історії листування між О. П. Оглоблиним та Н. Д. Полонською-Василенко 1930–1940 рр.

  Зозуля Сергій. Корпусна публікація документів до історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922–1930). Закінчення.

  Осташко Тетяна, Соловйова Вікторія. Матеріали нарад голів дипломатичних місій УНР за кордоном як джерело дослідження доби Директорії

  Новікова Олена. Сторінки культурно-мистецького життя Києва 1920-х років очима Єлизавети Піскорської

  Теорія і практика архівної справи

  Сельченкова Світлана. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із строками зберігання

  Кисельова Алла. Веб-сайт Держкомархіву України: історія, реалії, перспективи.

  Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

  Сухих Лідія. Серби в Україні (Документи з історії сербських поселень)

  Шевченко Тетяна. Джерела з історії єзуїтського шкільництва на українських землях Речі Посполитої: остання чверть XVI – середина XVII ст.

  Миронець Ніна. Рукописні матеріали бібліотеки барона Ф. Р. Штейнгеля в Держархіві Рівненської області

  Старовойтенко Інна. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

  Слончак Ніна. Фотолітопис: Всеросійська виставка 1913 року в Києві

  Доля українських архівів

  Себта Тетяна, Черкаська Наталія. Фонди магнатських архівів та судово-адміністративних установ КЦАДА у контексті взаємних претензій Рейхскомісаріату України та Генерал-губернаторства Польщі

  У Міжнародній раді архівів

  Архіви в системі інститутів захисту прав людини в громадянському суспільстві: Кейптаунській самміт–2003 “Архіви та права людини”

  Критика та бібліографія

  Коник Олександр. Нове видання до історії національних меншин в Україні

  Д. С. Щедріна

  О. В. Долинський

  Мирослав Лабунька

  Відомості про авторів

  Покажчик матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” 2003 року

   

  C O N T E N T S

  PROBLEMS OF ARCHIVAL LEGISLATION IN MODERN WORLD

  Boriak Hennadii, Novokhatsky Kostiantyn. Modern Archival Legislation of Ukraine: from Totalitarian Heritage to Democratic Standards

  ARTICLES AND ANNOUNCEMENTS

  Mytsyk Yurii. About “Archives of Pereiaslavska Rada”: Myths and Realities of Source Base

  Zhurba Oleh. Journal Period of Ukrainian Archeography Formation (Kharkiv Anthologies of 30’s – 40’s of the XIX Century)

  PUBLISHED ARCHIVAL DOCUMENTS

  Verba Ihor. To the History of Correspondence between O. P. Ohloblin and N. D. Polonska-Vasylenko in 1930’s – 1940’s

  Zozulia Serhii. Publication of Documents on History of Nizhyn Research Chair on History of Culture and Language (1922–1930). Conclusion

  Ostashko Тetiana, Solovjova Victoriia. Materials of the Meetings of UNR (Ukrainian People’s Republic) Foreign Diplomatic Missions Heads as the Source for Directory Period Study

  Novikova Оlena. Pages of Cultural and Art Life in Kyiv in 1920’s through Yelyzaveta Piskorska’s Eyes

  ARCHIVAL ISSUES IN THEORY AND PRACTICE

  Selchenkova Svitlana. Organizational and Methodic Problems of Creation of National System of Documents Listing with Retention Period

  Kyselіova Аlla. Website of the State Committe on Archives of Ukraine: History, Reality, Perspectives

  OVERVIEWS OF SOURCES AND DOCUMENTARY ESSAYS

  Sukhykh Lidiia. Serbs in Ukraine (Documents on History of Serbian Settlements)

  Shevchenko Tetiana. Sources on History of Jesuit Schooling at Ukrainian Lands of the Polish Commonwelth, Last Quarter of XVI Century – Middle of XVII Century

  Myronets Nina. Hand-Written Materials of Baron F. R. Steingel’s Library at the State Archives of Rivne Region

  Starovojtenko Inna. Correspondence of Yevhen Chykalenko from the Collection of Manuscript Institute of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

  FROM REPOSITORIES OF H.S.PSHENYCHNY CENTRAL STATE CINEMA, PHOTO AND PHONO ARCHIVES OF UKRAINE

  Slonchak Nina. Photo Chronicles: All-Russian Exhibition in Kyiv, 1913

  FATE OF UKRAINIAN ARCHIVES

  Sebta Тetiana, Cherkaska Natalia. Magnate Archives and Record Books from the Collection of Kyiv Central Archives of Early Acts in the Context of Mutual Claims of Reichskommissariat of Ukraine and General-Governement of Poland

  INTERNATION COUNCIL ON ARCHIVES

  Archives in the System of Institutions for Human Rights Protection in Civil Society: Cape Town Summit–2003 “Archives and Human Rights”

  CRITICS AND BIBLIOGRAPHY

  Konyk Оleksandr. New Book on History of Minority Groups in Ukraine

  Diana Shchedrina

  Oleksandr Dolynsky

  Myroslav Labunka

  Information about the Authors

  Published in “Archives of Ukraine” in 2003: Index