• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4-6 (255): липень – грудень, 2004 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  Зміст (Contents)

  Матеріали XV Міжнародного конгресу архівів

  “Архіви, Пам’ять і Знання”: Нове гасло “відкритого Конгресу” Відкритого суспільства

  Офіційні документи

  З виступів учасників конгресу

  Новохатський Костянтин. Архіви колишньої Компартії України: досвід інтеграції до системи державних архівів (1991-2004)

  Дискусія про архіви

  Драгомірова Лариса. Національний архівний фонд України: нормативно-пра-вове поле формування та функціонування

  Бернат Анджей. Архіви, бібліотеки, музеї – інститути суспільної пам’яті.

  Кьорменді Лайош. Як можна співпрацювати з іншими інституціями

  Архівістика

  Кулешов Сергій. Електронний документ у системі сучасного діловодства

  Сельченкова Світлана. Організаційно-методичні засади складання списків джерел формування Національного архівного фонду України та списків джерел комплектування державних і комунальних архівів

  Качковський Олег. Методика ідентифікації справ та реконструкції інформацій-ного масиву ушкоджених фондів

  Публікації архівних документів

  Радзивілл Олена. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904)

  Україніка в архівах світу

  Боряк Геннадій, Дубровіна Любов. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів

  Кириленко Олександр, Яценко Олег. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів

  Гаранін Олександр. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу

  Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

  Скочиляс Ігор. Протоколи генеральних візитацій Львівсько-Галицько-Кам’я-нецької єпархії XVIII століття у фондах ЦДІАЛ України

  Петренко Олександр. Документи повітових земських судів Східного Поділля як джерело до вивчення питання про мануфактурне виробництво у приватних маєтках наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст.

  Кучеренко Микола. До історії львівського періоду життя Михайла Грушевського (за родинним листуванням)

  Боряк Тетяна. Організаційно-фінансові засади функціонування еміграційних інституцій у Чехо-Словацькій республіці в 1920-1930-х рр. (за фондами ЦДАВО України)

  Виговський Микола. Партійно-радянська еліта в органах освіти УСРР початку XX ст. (огляд фондів ЦДАВО України)

  Марченко Євген. Джерела до біографії Євгена Сташевського

  Архівна справа за рубежем

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Пошуки та знахідки в архівах

  Пиріг Олександра, Притуляк Петро. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету

  Сіреджук Петро. Документи до історії німців Галичини

  Критика та бібліографія

  Папакін Георгій. Дослідження витоків української археографії

  Віслобоков Кирило. Нове дослідження з урбаністики

  Пам’яті Джеймса Мейса

  Відомості про авторів

  Покажчик матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” 2004 року

   

  C O N T E N T S

  The 15th International Congress on Archives

  “Archives, Memory and Knowledge”: a new slogan of “The Open Congress” of Open Society

  Official documents

  From the Congress participants papers

  Kostiantyn Novokhatsky. Former Commmunist Party of Ukraine Archives: experience of integration into the system of State Archives (1991-2004)

  Discussion on Archives

  Larysa Dragomirova. The National Archival Fond of Ukraine: legislative background of forming and functioning

  Andrzej Biernat. Archives, Libraries, Museums as Memory institutions Lajos Kormendy. Ways of cooperation with other institutions

  Archival Studies

  Serhii Kuleshov. Electronic records in the system of the modern record keeping

  Svitlana Selchenkova. Principles of compiling the lists of National Archival Fond acquisition sources and the lists of State and municipal archives acquisition sources

  Oleh Kachkovsky. The methods of files identification and informational resources of damaged fonds reconstruction

  Published Archival Documents

  Olena Radzyvill. Little known correspondence of Mykhailo Hrushevsky and Volodymyr Ikonnykov (1890-1904)

  Ukrainika in World’s Archives

  Hennadii Boriak, Liubov Dubrovina. Archives of the Ukrainian Free University in Munich: fonds overview

  Olexandr Kyrylenko, Oleh Yatsenko. Archives of the Ukrainian Free University in Munich: structure, content, description of personal fonds

  Olexandr Haranin. Archives and record keeping organization in the Ukrainian Free University in Munich: approach to analyses

  Overviews of Sources and Documentary Essays. Bibliographies

  Ihor Skochylias. Protocols of the general visitations of the 18th century Lviv-Halych-Kamianets eparchy in the fonds of TsDIAL

  Olexandr Petrenko. Documents of the district land court of Eastern Podolia as a source for the study of manufactury production in private estates in the end of the 18th – first third of the 19th centuries

  Mykola Kucherenko. To the history of Mykhailo Hrushevsky living in Lviv

  Tetiana Boriak. Organizational-financial principles of the emigre institutions functioning in Czechoslovakia Republic in the 1920- 1930’s.

  Mykola Vyhovsky. Soviet-party elite in the education bodies of the USSR in the beginning of the 20th century

  Yevhen Marchenko. Sources to Yevhen Stashevsky’s biography

  Archival Search and Findings

  Olexandra Pyrih, Petro Prytuliak. Sources on the history of the Kyiv National Trade-Economical University

  Petro Siredzhuk. Documents on the history of Germans in Galicia

  Reviews and Bibliographies

  Heorhii Papakin. Study on the roots of Ukrainian archeography

  Kyrylo Vislobokov. New publication on the urban studies

  In the memory of James E. Mace

  About the authors

  Published in “Archives of Ukraine” in 2004: Index