• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5 (265): вересень – жовтень, 2009 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Події

  Прилепішева Ю. Щорічні зустрічі керівників державних архівних служб та архівних установ України, Росії та Білорусі: досвід, проблеми, перспективи

  Виступи учасників щорічної зустрічі у Києві (10–12 вересня 2009 р.)

  З історії архівів та архівних зібрань

  Доліновський В. Організація та комплектування Бернардинського архіву у Львові (1784–1918 рр.).

  Архіви очима відомих сучасників

  Іван Драч

  Дмитро Гнатюк

  Сергій Рудик

  Лариса Брюховецька

  Ніна Матвієнко

  Огляди джерел та документальні нариси

  Петрук О. Міністерство фінансів УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України)

  Власенко С. Наслідки німецької окупації для сільського господарства військової зони України (за документами державних архівів України)

  Кентій А. Доля племінниці Степана Бандери (Огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик)

  Публікації архівних документів

  Лозицький В. “Провісники свободи, державності і демократії”: документи Народного Руху України у фондах ЦДАГО України

  Кочеркевич Я. Заповіти львівських міщан XVII ст.

  Фотодобірка. Народному Руху України – 20 років. Упорядник Славинська І.

  Унікальний документ

  Папакіна Т. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою

  Ємельянова Т. Львівський церковний собор 1946 року у світлі документального кіно

  Фотодобірка. Партизанська слава у фотодокументах. Упорядник Ємельянова Т.

  Архівна справа за кордоном

  Прокопенко Л., Зозуля С. Термінологічний глосарій Міжнародної федерації кіноархівів: проблеми впровадження в Україні

  Україніка в архівах світу

  о. Мицик Ю. З листування Л. Биковського з Є. Бачинським

  Особистості

  Пиріг Р. Іван Федорович Курас – архівіст

  Юркова О. Митрофан Довнар-Запольський та Донський археологічнй інститут: точка перетину

  Інформація і рецензії

  Федосов В. Міжнародна наукова конференція “Архівознавство як наука”

  Власенко С. З вірою в Українську Державу: українська політична еміграція 1919–1945 рр.

  Омельчук В. Нове видання з історії становлення кодикографії та бібліографії стародруків України

  Назимко П. Шляхами створення Української Держави

  Ткаченко В. Жукля в об’єктиві архівів

  In memoriam

  Пам’яті Кондратьєва Миколи Федоровича

  Пам’яті Кущ Світлани Григорівни

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  An Event

  Annual Meeting of the leaders of national archival services and archival institutions of Ukraine, Russian Federation and Belarus: experience, problems, perspectives

  Reports of Annual Meeting in Kyiv participants (September 10–12, 2009)

  From the history of archives and archival collections

  Dolinovskyi V. Organization and supplementation of Bernardine Archives in Lviv (1784–1918)

  The ukrainian contemporaries view on archives

  Ivan Drach

  Dmytro Gnatiuk

  Sergiy Rudyk

  Larysa Briukhovetska

  Nina Matvienko

  Sources reviews and documentary essays

  Petruk O. The Ministry of Finance of Ukrainian Peoples’ Republic (after the Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine records)

  Vlasenko S. The consequence of the German occupation for agriculture of Ukraine’s military zone (after the State Archives of Ukraine documents)

  Kentiy A. The fate of Stepan Bandera’s niece (The review of L. Vozniak-Lemyk’s archival-investigation case)

  Publication of archival records

  Lozytskyi V. “Foretellers of freedom, statehood and democracy”: People’s Movement of Ukraine documents in funds of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine

  Kocherkevych Ya. The Lviv citizens of the XVIIth century testaments

  Slavynska I. The People’s Movement of Ukraine is 20 years

  A Unique Document

  Papakina T. A unique document: the Universal of the Directory of the Ukrainian People’s Republic about the reunion with the West Ukrainian

  Yemelianova T. The 1946 Lviv Ecclesiastical Council in the light of documentary films

  Archival Affairs Abroad

  Prokopenko L., Zozulia S. Terminological glossary of the International Federation of Film Archives: problems of adoption in Ukraine

  Ucrainica at International Archives

  o. Mytsyk Yu. From L. Bykovskyi and Ye. Bachynskyi correspondence

  Yemelianova T. Guerrilla glory in photorecords

  Personalities

  Pyrig R. An unforgettable colleague and archivist (to I.F.Kuras’s 70th birth anniversary)

  Yurkova O. Mytrofan Dovnar-Zapol’skyi and Rostov-on-Don Archaeological Institute: a Point of Intersection

  An information and reviews

  Fedosov V. The International Scientifical Conference “A Sience on Archives as a science”

  Vlasenko S. With faith in the Ukrainian State: the Ukrainian emigres 1919–1945

  Omelchuk V. The new edition on history of codicography and bibliography formation in Ukraine

  Nazymko P. By the ways of the Ukrainian State-building

  Tkachenko V. Zhuklia in а focus of archives

  In memory of Kondratiev Mykola

  In memory of Kushch Svitlany

  Notes on Authors