• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5 (270): жовтень – листопад, 2010 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі

  Статті та повідомлення

  Матяш І. Б. Специфічні принципи і методи архівознавства

  Кочеркевич Я. О. Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз

  Овчар І. В. Форми і методи забезпечення антикорупційної політики України (на прикладі діяльності Державного комітету архівів України)

  Клименко Т. А. Виконання соціально-правових запитів Державним архівом Черкаської області: аналіз сучасних підходів

  З історії архівів та архівних зібрань

  Доліновський В. І. Формування особового складу працівників Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.)

  Трибуцька О. А. Державному архіву Кіровоградської області – 85 років

  Архіви очима відомих сучасників

  Геннадій Удовенко

  Володимир Яворівський

  Сергій Тримбач

  Огляди джерел та документальні нариси

  Бондар В. О., Козлова І. В. Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело

  Смірнова В. І. Колекція підпільної партизанської преси України 1941–1944 рр.

  Сахневич Ю. А. Особовий фонд М. Зерова у ЦДАМЛМ України

  Унікальний документ

  Батрак Л. В. Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України)

  Бєлая О. М. Метричний запис про народження та хрещення Катерини Білокур

  Фотодобірка. До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур. Упорядник Матющенко С. П.

  Архівна справа за кордоном

  Надольська В. В. Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан

  Маковська Н. В. Нова епоха – нові архіви? CITRA-2010: післямова

  Особистості

  Аксьом А. А. Батько українського театру (до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького)

  Якобчук Н. О. Іван Каманін – подвижник української історичної науки

  Ємчук О. І. Сергій Маслов – учений і педагог

  Фотодобірка. Людина і митець Опанас Заливаха. Упорядник Любарська Л. В.

  Інформація і рецензії

  Топішко Н. О. Міжвідомча розширена нарада з питань дотримання чинного законодавства щодо поповнення Національного архівного фонду України аудіовізуальними документами та забезпечення їх збереження

  Берковський В. Г. Зустріч українських і чеських архівістів (8–12 вересня 2010 р.)

  Косенко О. В., Бойко В. Ф., Андрієвська Л. В. Науково-практичний семінар “Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів”

  Климович Н. М. Нове надходження до архівної скарбниці

  Юдіна Л. М. Участь Державного архіву Харківської області у відзначенні пам’ятних дат, присвячених Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.)

  Смольський І. Р. Документально-книжкова виставка до 145-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького

  Мельник Р. І. Перша конференція архівів слов’янських країн

  Железняк М. Г. Від ЕУ – до ЕСУ

  Палієнко М. Г. Нове видання з історії української еміграції

  Корольов Г. О. Наукове дослідження революційних процесів у Західній Україні в 1918–1923 рр.

  Прилепішева Ю. А. Спільне українсько-польське видання “Архівна спадщина у співпраці Польщі і України”

  Патриляк І. К. Війна в тилу ворога очима партизанських командирів

  На допомогу молодим науковцям

  Христова Н. М. Архівна евристика: практичні аспекти

  Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні рекомендації. Укладачі Романовський Р. В., Зворський С. Л. Одинока Л. П.

  Ювілеї

  Мельник Г. О. Зимовий бал Тетяни Клименко

  Вовк О. Б. Покликання і пристрасть Віктора Страшка

   

  C o n t e n t

  Event

  Prylepisheva Y. A. Trilateral Meeting of Heads of State Archival Services and Institutions of Ukraine, Belarus and Russia

  Articles and Notices

  Matiash I. B. Specific Principles and Methods of Archival Science

  Kocherkevych Y. O. Pious Formulas in Wills of Lviv Commoners in the Second Half of XVI–XVII Centuries: a Diplomatic Analysis

  Ovchar I. B. Forms and Methods of Implementing of Anti-Corruption Policy of Ukraine (by the Example of the State Committee on Archives of Ukraine)

  Klymenko T. A. Fulfillment of Socio-Legal Requests by State Archives of Cherkasy Region: an Analysis of Modern Approaches

  From the History of Archives and Archival Collections

  Dolinovs’kyi V. I. The Formation of Personal Staff of Provincial Archives in Lviv (1919–1933)

  Trybuts’ka O. A. State Archives of Kirovohrad Region is 85

  Archives Through the Eyes Of Eminent Contemporaries

  Hennadiy Udovenko

  Volodymyr Yavorivs’kyi

  Serhiy Trymbach

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bondar V. O., Kozlova I. V. Archival Fonds of Orthodox Churches of Olexandrivs’k City of Katerinoslav Province as a Historical Source

  Smirnova V. I. Collection of Partisan Press of Ukraine in 1941–1944

  Sakhnevych Y. A. Personal Fond of Mykola Zerov in the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine

  A Unique Document

  Batrak L. V. Autobiography of Ivan Bagryanyi (on the Fonds of Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

  Belaya O. M. Metrical Records on Birth and Baptism of Kateryna Bilokur

  Photocollection. To the 110th Anniversary of Kateryna Bilokur. Compiler Matyuschenko S. P.

  Archival Affairs Abroad

  Nadols’ka V. V. The Forming of Legal and Regulatory Framework of Archival Affairs in the Republic of Kasakhstan

  Makovs’ka N. V. Is the New Epoch Mean New Archives? CITRA-2010: an Epilogue

  Personalities

  Aksyom A. A. A Father of the Ukrainian Theatre (to the 170th Birth Anniversary of Mark Kropyvnyts’kyi, Prominent Playwright, Actor and Producer)

  Yakobchuk N. O. Ivan Kamanin – an Ascetic of Ukrainian Historical Science

  Emchuk O. I. Serhiy Maslov – a Scientist and a Pedagogue

  Photo Collection. Opanas Zalyvakha – a Person and an Artist. Compiler Lubars’ka L.V.

  Information and Reviews

  Topishko N. O. Expanded Interagency Meeting on Implementation of Existing Legislation on Replenishment of National Archival Fond by Audio and Visual Documents and Their Preservation

  Berkovs’kyi V. H. The Meeting of Ukrainian and Czech Archivists (September 8–12, 2010)

  Kosenko O. V., Boyko V. F., Andrievs’ka L. F. Scientific Practical Seminar “Archival Ucrainica: Search, Registration and Completion of Archives”

  Klymovych N. M. New Infusions Into the Archival Treasury

  Yudina L. M. The Participation of State Archives of Kharkiv Region in Celebration of Memorable Dates of Great Patriotic War (1941–1945)

  Smols’kyi I. R. Documentary Book Exhibition Held on the Occasion of 145th Birth Anniversary of Metropolitan Andrey Sheptytskyi

  Mel’nyk R. I. First Conference on Archives of Slavic Countries

  Zheleznyak M. G. From the Encyclopedia of Ukraine to the Encyclopedia of Contemporary Ukraine

  Palienko M. H. New Edition on History of Ukrainian Emigration

  Korolyov H. O. Scientific Research of Revolution Processes Taken Place in West Ukraine in 1918–1923

  Prylepisheva Y. A. The Ukrainian-Poland Edition “Archival Heritage in Poland and Ukraine Cooperation”

  Patrylyak I. K. The War in the Enemy Rear Through the Eyes of Partisans’ Commanders

  For Young Scholars

  Khrystova N. M. Archival Heuristics: Practical Aspects

  Rules for Preparation of Archival Archaeological Reference Editions. Methodical Recommenda­tions. Compilers Romanovs’kyi R.V., Zvors’kyi S.L., Odynoka L.P.

  Anniversaries

  Melnyk H. O. The Winter Ball of Tetyana Klymenko

  Vovk O. B. Mission and Passion of Viktor Strashko