• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5 (275): вересень – жовтень, 2011 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Берковський В. Г. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі у Великому Новгороді

  Статті та повідомлення

  Жмундуляк Д. Д. Суспільно-політична складова “міфу Чернівців” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області)

  Шумейко О. В. Доля культових споруд в архівних документах

  Бєлая О. М. Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.)

  Доліновський В. І. Організація доступу та порядок користування документами у Земському архіві Львова: нормативно-правовий аспект

  Найман А. Я. Петлюрофілія як різновид українофобії

  Серга Ж. І. З історії забудови Києва у ХІХ – поч. ХХ століть (за документами Державного архіву міста Києва)

  Орел Ю. В., Сєрих Д. В. Нововиявлені членські знаки Всеросійських археологічних з’їздів у фондах ЦДІАК України

  З історії архівів та архівних зібрань

  Легкоступ М. М. Скарбниця суспільно-політичної історії України (до 20-ї річниці створення ЦДАГО України)

  Леміш Н. О. Організація архівної справи в Лівобережній Україні XVIII – першої половини ХІХ століття

  Огляди джерел та документальні нариси

  Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: опубліковані документи і матеріали

  Папакін А. Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь)

  Сухих Л. А., Страшко В. В. Татарський напад на Волинь 13–15 вересня 1621 року (до 390-річчя Хотинської війни)

  Євстаф’єва Т. О. Трагедія Бабиного Яру крізь призму архівних документів Служби безпеки України

  Путова Г. В. Загибель та вшанування пам’яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України)

  Публікація архівних документів

  Власенко С. І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України)

  Воробей Р. Б. З історії державної служби Чернігівської губернії

  Фотодобірка. Колекція документів з історії радянського партизанського руху. Підготувала Ємельянова Т. О.

  Унікальний документ

  Мельник Р. І. Берестяні грамоти ХІІ століття

  Архівна справа за кордоном

  Ус О. М. Досвід архівного зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Баварія (ФРН)

  Особистості

  Федорова Л. Д. Відомий діяч пам’яткоохоронного руху в Україні (до 150-річчя з дня народження Олексія Мердера)

  Інформація і рецензії

  Прилепішева Ю. А. Державна архівна служба України вперше підписала Меморандум про співробітництво з громадським об’єднанням пошуковців

  Майстренко А. А. Виїзний семінар співробітників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у м. Чернігові

  Бездрабко В. В. Тематичні вектори археографічного щорічника

  Шевчук А. В. Довідкове джерело для нових досліджень

  Ювілеї

  Золота осінь Ганни Волкотруб

  Бондаренко Г. В. Щедрий ювілей Володимира Гики

   

  C o n t e n t

  Event

  Berkovs’kyi V. G. The Tripartite Meeting of the Heads of Archival Services of Ukraine, Russia and Belarus, held in Velikiy Novgorod

  Articles and Notices

  Zhmundulyak D. D. The Social and Political Component of “Chernivtsi Myph” on the Second Half of 19th – Beginning of 20th Century (on the Documents of State Archives of Chernivtsi Region)

  Shumeiko O. V. The Destiny of Religious Structures in the Archival Documents

  Belaya O. M. Kyiv During the First Months of War by the Eyes of Participant (June–September 1941)

  Dolinovs’kyi V.I. The Organization of Access and Order of Documents Use in County Archives of Lviv City: the Legal Aspect

  Naiman A. Y. Petlurophily as the Type of Ukrainofoby

  Serha Zh. I. To the History of Development of Kyiv City (19th – Beginning of 20th Century) (on the Documents of State Archives of Kyiv City)

  Orel Y. V., Seryh D. V. The New Discovered Member Signs of the All-Russian Archaeological Congresses in the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv City

  From the History of Archives and Archival Collections

  Lehkostup M. M. The Treasury of Social and Political History of Ukraine (to the 20-Annyversary of Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

  Lemish N. O. The Organization of Archival Affairs in the Left Bank Ukraine in the 18 – First Half of the 19 Century

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Pyrih R. Y. The Sources on History of Ukrainian Revolution in 1917–1921: Published Documents and Materials

  Papakin A. G. Papakin A.G. The Documents on the Biography of Oleksander Osetsky (on the Fonds of National Archives of the Republic of Belarus)

  Sukhyh L. A., Strashko V. V. The Tatar Attack on the Volyn’ on September 13–15, 1621 (to the 390-years of the Khotyn War)

  Evstaf’eva T. O. The tragedy of Babyn Yar Though the Prism of Archival Documents of Security Service of Ukraine

  Putova G. V. The Murder and the Commemoration of P. A. Stolypin (on the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv)

  Publication of archival records

  Vlasenko S. I. The Letters of Olexandr Shums’kyi from the Exile (on the Fonds of Central State Archives of Public Organizations)

  Vorobei R. B. From the History of the Civil Service of Chernihiv Province

  The Photo Collection. The Collection of Documents on the History of Soviet Partisans Movement. Prepared by Emelyanova T. O.

  A Unique Document

  Melnyk R. I. The Birch-bark Deeds of the 12 Century

  Archival Affairs Abroad

  Us O. M. The Experience of Electronic Records and Electronic Information Resources Archival Preservation in Free State of Bavaria (Germany)

  Personalities

  Fedorova L. D. The Famous Figure of Monuments Protection and Preservation Movement in Ukraine (to the 150 Anniversary of Olexiy Merder Birth Date)

  Information and Reviews

  Prylepisheva Y. A. The State Archival Service of Ukraine has Signed the Memorandum on the Collaboration with Social Society of Researches for the First Time

  Maistrenko A. A. The Out Seminar of Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping Employees in Chernihiv City

  Bezdrabko V. V. The Thematical Vectors of Archeographical Annual

  Shevchuk A. V. The Information Source for the New Researches

  Anniversaries

  The Hanna’s Volkotrub Gold Autumn

  Bondarenko G. V. The Generous Jubilee of Volodymyr Gyka