• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5 (281): вересень – жовтень, 2012 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Берковський В. Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері

  Слизький А. Ю. Соціально значущі документи у поточному діловодстві

  Доліновський В. І. Опрацювання документів у Земському архіві у Львові

  Воронін В. М. Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України

  Бойко Г. В. Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Бурлуцкая Ю. Ю. Непокоренные… (70-летию “Молодой гвардии” посвящается)

  Алєксєєнко А. О. Джерела до історії будівництва спортивних об’ктів у проектній документації ЦДНТА України

  Воробьева Н. Н. К вопросу о правительственной политике в Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.: “Стрелять, патронов не жалеть”?

  Жмундуляк Д. Д., Масіян Н. Б. Особовий фонд Вернона Кресса (Петера Зигмундовича Деманта) у Державному архіві Чернівецької області

  Шепелюк В. М. Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України)

  Солонець А. В. Маршрутами київського відступу 1941 р. (за матеріалами фондів Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років)

  Кравченко О. О. Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України)

  Нестерчук Д. В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга)

  Пинчук С. А. Греки Российской империи в войне 1812 года

  Публікація архівних документів

  Величко О. Г., Козлова І. Г. Народження Дніпровської ГЕС ім. Леніна: спогади учасників

  Путова Г. В. Записка М. Б. Барклая-де-Толлі “Изображение военных действий Первой армии в 1812 году” у фондах ЦДІАК України

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів

  Інформація і рецензії

  Романович С. В. Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту “Щоденники Олександра Довженка” та цифрової копії художнього фільму “Зачарована Десна”

  Авакян В. Р. Виставка до 100-річчя фотокореспондента Михайла Покотила

  Климова К. І. Архівна наука в Україні: “період випробувань”

  Гаранін О. Я. Архівна україніка на шпальтах першого випуску нового спеціалізованого видання

  Ювілеї

  Пиріг Р. Я. Щедрі три чверті віку професора Ярослава Калакури

  Демченко Л. Я.  Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Berkovskyi V. H. The Core and the Main Tasks of the State Policy in the Archival Field

  Slyzkyi A. Y. The Socially Significant Documents in the Current Record Keeping

  Dolinovskyi V. I. The Processing of the Documents in the County Archives in Lviv City

  Voronin V. M. The First Steps in the Creating Process of Award System in the Soviet Ukraine

  Boyko H. V. The Ways of the Realization of the Main Development Priorities in the Archival Field (the Implementation of the Informational Technologies)

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Burlutskaya Y. Y. The Unbroken Young Blood… (Dedicated to the 70-Anniversary of “Molodaya Gvardia”)

  Alekseenko A. O. The Sources on the History of the Constructing of Sport Objects in the Design Documentation of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine

  Vorob’eva N. N. About the Government Policy in the Kingdom of Poland in 80-90’s of the 19 Century: “Shall We Shoot, No Bullets to Spare?”

  Zhmundulyak D. D., Masiyan N. B. The Personal Fond of Vernon Kress (Peter Zyhmundovych Demant) of the State Archives of Chernivtsi Region

  Shepelyuk V. M. The Archival Documents About the Composer Mykola Lysenko (On the Collection of Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine)

  Solonets A. V. On the Routes of Kyiv Step-back in 1941 (On the Collections of the National Museum of History of Great Patriotic War of 1941–1945)

  Kravchenko O. O. The Life and Activity of Partisans Commander Shukaev M. I. (On the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

  Nesterchuk D. V. The Ivan Kavaleridze Fond in the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine (To the 125-Anniversary of the Date of Birth of Famous Sculptor, Filmmaker and Dramatist)

  Pinchuk S. A. The Greeks of Russian Empire in the War of 1812 year

  Publication of archival records

  Velychko O. G., Kozlova I. G. The Construction of the Dniper Hidro-Elecrtic Station Named After Lenin: the Memoirs of the Participants

  Putova H. V. The Notes of M.B. Barklay-de-Tolly “The Reflection of the War Actions of the First Army in 1812” in the Collection s of Central State Historical Archives of Ukraine

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Background and the Period of Establishment of the Society of American Archivists

  International Relations

  Romanovych S. V. The Presentation of the Common Ukrainian and Russian Publishing Project “The Diaries of Olexandr Dovzhenko” and of the Digital Copy of the Feature Film “Zacharovana Desna”

  Avakyan V. R. The Exhibition Dedicated to the 100-Anniversary of the Press Photographer Mykhailo Pokotylo

  Klymova K. I. The Archival Science in Ukraine: “The Test Period”

  Garanin O. Y. The Archival Ucrainica on the Pages of the New Specialized Magazine First Issue

  Anniversaries

  Pyrih R. Y. The Generous Three Quarters of Life of Professor Yaroslav Kalakura

  Demchenko L. Y. Lubov Gistsova Is Aalwais In The Archives – by Soul, Heart and Mind