• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5 (287): вересень – жовтень, 2013 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Калакура Я. С. Стратегія і тактика архівного менеджменту

  Воронін В. М. Орден Богдана Хмельницького 1943 року.Українське наповнення останнього полководницького ордена СРСР

  Селіверстова К. Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника

  Забенько Ю. І., Ковтанюк Ю. С. Концепція планування життєвого циклу електронних документів (продовження. Поч. у № 4)

  Воробей Р. Б. Функції мирових посередників у системі селянського управління середини ХІХ – початку ХХ століття

  Огляди джерел та документальні нариси

  Власенко С. І. Степовий рейд партизанського з’єднання під командуванням М. І. Наумова(огляд документів ЦДАГО України)

  Гумен Ю. Є., Цаль А. З. Тернопільський обласний краєзнавчий музей у документах Державного архіву Тернопільської області

  Пасічник Л. М. Архівіст, названий ворогом народу

  Шевченко М. Ю., Гедз В. А. Німецький окупаційний режим в Україні: експозиційне відображення проблеми крізь призму джерел особового походження

  Публікація архівних документів

  Криворучко К. І. “Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…”. Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України

  Масіян Н. Б. Незабутня зірка Буковини (до 150-річчя від дня народження Ольги Кобилянської)

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Товариство американських архівістів: установчі документи, організація управління, структура, основні напрями та пріоритети діяльності

  Інформація і рецензії

  Кісіль І. М. Друге засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури

  Прилепішева Ю. А. 14-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів (ЄВРАЗІКА) та чергове засідання Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД

  Антоненко В. В. Презентація спільної українсько-російсько-білоруської виставки архівних документів

  Кульчий О. В. Видавничий проект “Олександр Довженко. Щоденникові записи, 1939–1956” на 20 Форумі видавців

  Воронін В. М. Комплексне дослідження питання ідеологічного протистояння довкола проблематики Голодомору 1932–1933 рр.

  Якунін В. К. Енциклопедія органів внутрішніх справ і державної безпеки України

  Ювілеї

  Штрихи до портрета Ольги Петрівни Гінзбург

  Берковська О. Б., Редько О. М., Савченко Н. В. “…Ти чуєш архівних сердець перестук…”

  Пам’ятаємо

  Прилепішева Ю. А. Борис Васильович Іваненко (до 80-річчя від дня народження)

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Kalakura Y. S. The Strategy and Tactics of the Archival Management

  Voronin V. M. The Bohdan Khmelnytskyi Order of 1943. The Ukrainian Component of the Last Commander Order of USSR

  Seliverstova K. T. The Editing of the Field Dictionaries: the Achievements and Peculiarities of the Methods of Translation Dictionary Editing

  Zaben’ko Y. I., Kovtanyuk Y. S. The Conception of the Planning of the Life Cycle of Electronic Documents (End. Beginning in № 4)

  Vorobey R. B. The Functions of the Peace Intermediaries in the System of Village Government in the Middle of 19 – Beginning of 20 Centuries

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Vlasenko S. I. The Steppe Raid of Partisan’s Unit Under the Commanding of M.S. Naumov (the Review of Documents of the Public Associations Central State Archives of Ukraine)

  Humen Y. E., Tsal A. Z. The Ternopil Regional Museum of Local Lore, History and Economy in the Documents of the State Archives of Ternopil Region

  Pasichnyk L. M. The Archivist, Called the Enemy of People

  Shevchenko M. Y., Hedz V. A. The German Occupation Regime in Ukraine: the Expositional Reflection of the Problem Through the Prism of Sources of the Personal Origin

  Publication of archival records

  Kryvoruchko K. I. “Till My Last Out-breath I Will Work for My People…”. The Letters of Olha Kobylyanska in the Fonds of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

  Masiyan N. B. The Unforgettable Star of Bukovyna (To the 150-Anniversary of the Date of Birth of Olha Kobylyanska)

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Society of American Archivists: the Establishing Documents, Organizing of Management, Structure, Main Directions and Priorities of Activity

  International Relations

  Kisil I. M. The Second Meeting of the Ukrainian-Chinese Sub-Commission on the Cooperation in the Field of Culture

  Prylepisheva Y. A. The 14-th Common Conference of Euro-Asian Branch of International Council on Archives (EURASICA) and the Regular Meeting of the Advisory Council of the Heads of Archival Services of the Countries-Participants of CIS

  Antonenko V. V. The Presentation of the Common Ukrainian-Russian-Belorussian Exhibition of the Archival Documents

  Kulchiy O. V. The Publishing Project “Olexandr Dovzhenko. The Diary Notes, 1939–1956” on the 20 Publishers Forum

  Voronin V. M. The Complex Research of the Development of Conception “Holodomor-Genocide”

  Yakunin V. K. The Encyclopedia of the Internal Affairs and the State Security Bodies of Ukraine

  Anniversaries

  Some words dedicated to the Jubilee of O. P. Hinzburh

  Berkovska O. B., Redko O. M., Savchenko N. V. “… You Hear the Beating of Archival Hearts…”

  We Remember

  Prylepisheva Y. A. Borys Vasylyovych Ivanenko (To the 80-Anniversary of the Date of Birth)