• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5-6 (258): вересень – грудень, 2005 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  З матеріалів розширеного засідання колегії Держкомархіву України

  Боряк Геннадій. Викрадення архівних документів: “український досвід”, висновки, уроки

  Статті та повідомлення

  Купчинський Олег. Неавтентичні акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV ст.

  Папакін Георгій. Розвиток архівознавства і документознавства в Національній Академії наук України: науково-інформаційна та едиційна діяльність Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2005)

  Публікації архівних документів

  Макієнко Олексій. Листування Олександра Русова з Олександром Лашкевичем

  Безручко Олександр. Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка

  Огляди джерел і документальні нариси

  Кураєв Олексій. Матеріали щодо політики Відня в українському питанні 1905-1918 рр. у Державному архіві Австрії: оптимізація пошуку та джерелознавчого аналізу

  Виговський Микола. Документи ЦДАВО України про керівний склад культурно-освітніх установ

  Інтерв’ю з цікавим співрозмовником

  “…Відношу себе до фахових архівістів”. На запитання редакції відповідає генеральний директор Українського культурного центру в Москві Володимир Мельниченко

  У Міжнародній раді архівів

  XXXVIII Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA)

  В архівах Євросоюзу
  Загрози архівам: досвід запобігання

  Звіт про архіви у розширеному Євросоюзі. План дій щодо поглиблення архівного співробітництва в Європі, розроблений Групою національних експертів з архівів держав – членів ЄС, організацій та органів Євросоюзу на замовлення Ради ЄС

  Захист архівних зібрань від крадіжок. Звіт до Європейського бюро національних архівів про семінар, що відбувся у Стокгольмі 8-9 вересня 2005 р.

  Пошуки та знахідки в архівах

  Кентій Анатолій. “Витримати і ще раз витримати” (Невідомий документ з історії ОУН у фондах ЦДАГО України)

  Автограф української історії: IX-XXI ст.

  Матеріали до Каталога виставки документів Національного архівного фонду України

  Відомості про авторів

  Покажчик матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” 2005 року

   

  CONTENTS

  Materials of the Open Board Meeting
  of the State Committee on Archives of Ukraine

  H. Boriak. Theft of Archival Records: “Ukrainian Experience”, Conclusions, Lessons

  Articles and Reports

  O. Kupchynsky. Unauthentic Acts and Records of Principality of Galicia – Volhynia of the XII th – the 1st Half of the XIV th Century

  H. Papakin. Development of Archival Science and Record Keeping at the National Academy of Sciences of Ukraine: Research, Information and Publishing Activities of the Institute of Manuscript and the Institute for Archival Science of the National Library of Ukraine named after V. Vernadsky (1992 – 2005)

  Publication of Archival Records

  O. Makiienko. Correspondence of Olexandr Rusov and Olexandr Lashkevych

  O. Bezruchko. The Unknow Records of the Central State Archives and Museum of Literature and Arts of Ukraine Relating to Olexandr Dovzhenko’s Biography

  An Overview of Sources and Documentaries

  O. Kuraiev. Materials on Vienna Policy with Regard to 1905-1918 Ukrainian Issue at the Austrian State Archives: Search and Source Analysis Optimization

  M. Vyhovsky. The Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine Records Relating to Senior Management of Ukrainian SSR Cutural and Educational Institutions in the 1920 s

  An Interview with a Conversable Interlocutor

  “…Regard Myself as a Professional Archivist”. Volodymyr Melnychenko, the Director General of the Ukrainian Cultural Center in Moscow, Answers the Questions of AU Editorial Board

  At the International Council on Archives

  The XXXVIIIth International Conference of the Round Table on Archives (CITRA)

  At the European Union Archives
  Threats to the Archives: Prevention Practices

  Report on Archives in the Enlarged European Union. Priority Actions to Increase Cooperation in the Field of Archives in Europe: Action Plan (2005)

  Theft Protection of Archival Collections. Report on Workshop in Stockholm to the European Bureau of National Archives (September 8-9, 2005)

  Archival Search and Findings

  A. Kentiy. “To Stand and Once Again to Stand” (The Unknown Record on OUN History from the Fonds of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

  Autograph of the Ukrainian History: IXth-XXIth Centuries

  Materials to the Catalogue of the National Archival Fond of Ukraine Documentary Exhibition

  Information about the Authors

  Index of “AU” Articles Published in 2005