• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5-6 (262): вересень – грудень, 2008 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу

  Міжвідомче засідання “Внесок архівістів України у відродження історичної пам’яті (до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні)”

  Буценко Н. Організація виявлення працівниками державних архівів документів про Голодомор 1932–1933 рр. та складання реєстрів фондів меморіального характеру

  Левченко Л. Збір, приймання на державне зберігання та організація використання свідчень жертв і очевидців Голодомору 1932–1933 рр. в Україні

  Воробей Р. Зміст і склад документів, переданих до державних архівів відділами РАЦС\Методика виявлення фактів про смерть від голоду, встановлення населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 рр.

  Хаварівський Б. Діяльність державних архівів західних областей України з виявлення документів, що містять інформацію про трагедію українського народу 1932–1933 років

  Кіт В. Роль Української греко-католицької церкви в допомозі голодуючим УРСР у 1932–1933 роках

  Берковський В., Григорчук Н., Петрук О. Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України)

  Статті та повідомлення

  Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку

  Папакін Г. Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України

  Леміш Н. Організація роботи зі службовими документами в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст.

  Публікації архівних документів

  Мариновський Ю., Удовик І. Невідомі архівні документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797)

  До історії архівної справи в Україні

  Даниленко В., Юсов С. Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діялність у 1941–1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР

  Огляди джерел та документальні нариси

  Аксьом А. Майстер пензля і слова (документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка)

  Балишев М. Документальні пам’ятки Харківської обсерваторії: проблеми збереження та введення до наукового обігу

  Архівна справа за рубежем

  Лашук А. Стан інформатизації державних архівів Польщі

  Документальні виставки

  Вовк О. Документи з фондів українських архівів на міжнародних виставках “Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” та “Вірменська діаспора України: історія і сучасність”

  Критика та бібліографія

  Верба І. Наукова спадщина академіка Миколи Василенка

  Пащенко О. Постать, що символізує епоху: книга про Героя України П. Т. Тронька

  Перелік матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” 2008 року

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  The 1932–1933 Famine – Genocide against Ukrainian People

  “Ukrainian Archivists’ Contribution to Revival of Historical Memory” Inter-agency Meeting (on Occasion of the 75th Anniversary of the 1932–1933 Famine in Ukraine)

  Butsenko N. Organization of Revealing Archival Documents Related to the 1932–1933 Famine by Ukrainian Archivists and Compiling Memorial Fonds Registers

  Levchenko L. Collection, Acquisition for Storage and Use of Testimonies of Eyewitnesses and Survivors of the 1932–1933 Famine in Ukraine

  Vorobei R. Contents and Composition of Documents Transferred to State Archives by RATsS Departments / Methods of Revealing the Facts with Respect to Death from Starvation and Inhabited Localities Suffered from the 1932–1933 Famine in Ukraine

  Khavarivs’kyi B. Activities of State Archives in Western Oblasts of Ukraine With Regard to Revealing Documents about the 1932–1933 Tragedy of Ukrainian People

  Kit V. Role of Ukrainian Greek – Catholic Church in Providing Support to Starving People in Ukrainian SSR in 1932–1933

  Berkovs’kyi V., Hryhorchuk N., Petruk O. The 1932–1933 Famine in Ukraine through the Eyes of Ukrainian Diaspora (Documents from the Fonds of TsDAVO of Ukraine)

  Articles and Reports

  Matiash I. Ukrainian Archival Studies: Main Periods and Stages of Development

  Papakin H. Source and Historiographic Basis for History Research of Ukraine’s State Institutions

  Lemish N. Organization of Office Files Work within State Power Bodies of Chernihiv Province in the First Half of XIX Century

  Archival Publications

  Marynovs’kyi Yu., Udovyk I. Unknown Archival Documents Respecting H. Potiomkin’s Smila Real Estate (Smilianshchyna) (1787–1796/1797)

  On History of Archival Affairs in Ukraine

  Danylenko V., Yusov S. Panteleimon Hudzenko, Archivist, Specialist in Early Texts Studies, Historian: Activities in 1941–1945 in the Context of Operation of Archival Bodies of Ukrainian SSR

  Sources and Documentaries Reviews

  Aksiom A. Master of Brush and Word (Documents of TsDALM of Ukraine with Regard to Biography of V. Lytvynenko, Artist)

  Balyshev M. Documentary Monuments of Kharkiv Observatory: Issues Related to Preservation and Implementation in Scientific Circulation

  Archival Affairs Abroad

  Lashuk A. Informatization Situation at Polish State Archives

  Documentary Exhibitions

  Vovk O. Documents from Ukrainian Archives’ Fonds on “Ukraine – Sweden: at Historic Crossroads (XVII – XVIII Centuries)” and “Armenian Diaspora of Ukraine: History and Modern Times” International Exhibitions

  Critique and Bibliography

  Verba I. Scientific Heritage of Mykola Vasylenko, Academician

  Pashchenko O. Figure as a Symbol of Epoch: a Book about P. Tron’ko, Hero of Ukraine

  List of Materials Published in “Archives of Ukraine” in 2008

  Notes on Authors