• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Журнал «Архіви України». Випуск 5-6 (304-305): вересень – грудень, 2016 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського

  Пиріг Р. Я. Відзначення ювілею Михайла Грушевського 1926 року в контексті подальшої долі вченого

  Гирич І. Б. Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві

  Масненко В. В. Трансформація теоретичних засад наукового дискурсу М. С. Грушевського в контексті етнології та соціальної антропології

  Орел Ю. В. Арешт і заслання М. С. Грушевського у 1914–1915 роках: позиція російських учених

  Панькова С. М. Михайло Грушевський та “Украинский Вестник” у світлі листів Олександра Лотоцького (1906 рік)

  Пономарьов О. М. Листи Володимира Ястребова до Михайла Грушевського (1895 рік)

  Тельвак В. В. Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання (кінець 1924 року)

  Фотодобірка. Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Упорядник Любарська Л. В.

  Статті та повідомлення

  Калакура Я. С. Архівний менеджмент в умовах демократизації та децентралізації суспільства

  Палієнко М. Г. Образ “архіву” в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій

  Бойко В. Ф. Розроблення нової редакції Класифікатора управлінської документації

  Коник Ю. О. Інформаційний потенціал межових книг Півдня України та особливості його використання

  Федорович О. В., Хозяшева Г. І. Візит делегації польських архівістів до Миколаївщини

  З історії архівів та архівних зібрань

  Байдич В. Г. Сторінки архівної справи на Поділлі у міжвоєнний період

  Буценко Н. Д. Доля архівних установ Донецької області в 2014–2015 роках: виклики часу

  Григорчук Н. В. Створення Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР

  Огляди джерел та документальні нариси

  Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Зародження хімічної промисловості на Луганщині в архівних документах

  Ващук Л. В. Петро Іванович Холодний: постать митця (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

  Лоштин Н. Т. Бібліотека монастиря та парафії каноніків регулярних Св. Гробу господнього у польському місті Лежайську (за матеріалами інвентаря кінця XVIII століття)

  Масіян Н. Б. Історик, етнограф, археолог і педагог Раймунд Фрідріх Кайндль (за документами Державного архіву Чернівецької області)

  Саранча В. І. Фонди особового походження архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради як джерело з історії міста (1880–2005 роки)

  Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Оперна співачка Марія Сокіл-Рудницька

  Фотодобірка. “Поезіє, сонце моє оранжеве!” (до 80-річчя від дня народження І. Ф. Драча ). Упорядник Макарова Т. О.

  Публікація архівних документів

  Величко О. Г., Козлова І. В. Шкільна мандрівка до дніпровських порогів (1901 рік)

  Кононенко І. І., Полякова Ю. Ю. Спогади сучасників про видатного діяча українського театру М. Л. Кропивницького

  Марканич М. В. Переміщення архіву п’яти коронних міст Марамороша до крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому (за документами Державного архіву Закарпатської області)

  Фрасинюк О. Н. Українські золотарі XVI–XVIII століть у дослідженнях Д. М. Щербаківського

  Інформація і рецензії

  Ващенок І. І. Відзначення 120-річчя утворення Чернігівської губернської вченої архівної комісії у Державному архіві Чернігівської області (23 листопада 2016 р.)

  Касян Л. Г. Нове науково-довідкове видання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

  Лисенко О. Є., Крупина В. О. Тематичний збірник документів і матеріалів з історії Криму 1940–2015 років

  Contents

  To the 150th Anniversary of Mykhailo Hrushevsky

  Pyrih R. Y. The Celebration of Anniversary of Mykhailo Hrushevsky in 1926 in the Context of Further Life of Scientist

  Hyrych I. B. Olexandr Lototskyi and Mykhailo Hrushevsky. To the History of Collaboration on the Public Field

  Masnenko V. V. The Transformation of Theoretical Principles of Scientific Discourse of M. S. Hrushevsky in the Ethnology and Social Anthropology Context

  Orel Y. V. The Arrest and Exile of M. S. Hrushevsky in 1914-1915: the Russian Historians Position

  Pan’kova S. M. Mykhailo Hrushevsky and “Ukrainian Vestnik” in the Letters of Olexandr Lototskyi (1906)

  Ponomariov O. M. The Letters of Volodymyr Yastrebov to Mykhailo Hrushevsky (1895)

  Telvak V. V. Mykhailo Hrushevsky and the Russian Academy of Sciences: history of an unsuccessful election (the end of 1924)

  The Photo Collection. Documents of the Collection of the Central State Archives of the Visual and Audio Documents named after H. S. Pshenychnyi. Complier L. V. Lubarska

  Articles and Notices

  Kalakura Y. S. The Archival Management in the Context of Democratization and Decentralization of Society

  Palienko M. H. The Image of Archive in the Modern Scientific Discourse: Multiplicity of Interpretation

  Boyko V. F. The Drafting of a New Edition of Classificator of Administrative Documentation

  Konyk Y. O. The Information Potential of Boundary Books of the South of Ukraine and Features of their Use

  Fedorovych O. V., Khozyasheva H. I. The Delegation of Polish Archivists Visit to Mykolaiv Region

  From the History of Archives and Archival Collections

  Baidych V. H. The Pages of Archival Affairs on Podillya Region in Interwar Period

  Butsenko N. D. The Fate of Archival Institutions of Donetsk Region in 2014–2015: Challenges of Time

  Hryhorchuk N. V. The Establishment of the Central State Archives of the October Revolution and Socialistic Construction of USSR

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bezhynska K. M., Lysenko T. A. The Establishment of Chemical Industry in Luhansk Region in Archival Documents

  Vashchuk L. V. Petro Ivanovych Kholodnyi: The Figure of the Artist (According to the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Loshtyn N. T. The Library of the Monastery and Parish of the Monks of the Holy Sepulchre in Leżajsk (POLAND) (Based on the Inventory of the Late 18 Century)

  Masian N. B. A Historian, Ethnographer, Archaeologist and Educator Raimund Friedrich Kaindl (on Documents of the State Archives of Chernivtsy Region)

  Sarancha V. I. The Fonds of Personal Origin of the Archival Department of the Executive Committee of Kremenchuk City Council as the Sources on the City History (1880–2005)

  Sukalo A. M. The Personal Fonds of Representatives of Ukrainian Diaspora in Archival Collections of the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine. Opera Singer Maria Sokil-Rudnytska

  The Photo Collection “The Poetry, My Orange Sun!” (To the 80th Anniversary of I. F. Drach). Complier T. O. Makarova

  Publication of archival records

  Velychko O. H., Kozlova I. V. The School Journey to the Dnipro Rapids (1901)

  Kononenko I. I., Polyakova Y. Y. Memoirs of Contemporaries about Prominent Figure of Ukrainian Theatre M. L. Kropyvnytskyi

  Markanych M. V. The Moving of Archives of the Five Crown Cities of Maramorosh to the Regional Museum named after T. Lehotskyi in Mukachevo (on the Documents of the State Archives of Transcarpathian Region)

  Frasyniuk O. N. The Ukrainian Goldsmithers of 16-18th Centuries in the Researches of D. M. Shcherbakivskyi

  International Relations

  Vashchenok I. I. The Celebrating of 120th Anniversary of Establishment of Chernihiv Scientific Archival Commission in the State Archives of Chernihiv Region (November 23, 2016)

  Kasian L. H. New Scientific Reference Book of Central State Archives of the Visual and Audio Documents named after H. S. Pshenychnyi

  Lysenko O. E., Krupyna V. O. The Thematic Collection of Documents and Materials on the History of Crimea of 1940–2015