• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 5-6 (310-311): вересень – грудень, 2017 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 100-річчя створення першого державного органу управління системою архівних установ України

  Засідання “Круглого столу” з міжнародною участю “Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього” (21 вересня 2017 р., м. Київ)

  Маврін О. О. Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках

  Ємельянова Т. О. Нотатки з історії кіноархівів

  Клименко Т. А. Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Комплексний науково-святковий івент на тему: “Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття”

  Любарська Л. В. Фотодобірка

  До 70-річчя журналу “Архіви України”

  Бандура М. В. Надійний супутник архівістів та істориків

  “Архіви України”. Фотодобірка

  Статті та повідомлення

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації

  Калакура Я. С. Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту

  Переверзєва Л. М., Колісник О. В. Створення страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини

  Ухач В. З. “Важкі” питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків

  Огляди джерел та документальні нариси

  Бабенко О. О. Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС

  Марканич М. В. Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі

  Масіян Н. Б. Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча)

  Романова К. В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції

  Архівна справа за кордоном

  Бездрабко В. В. Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи

  Особистості

  Колесник І. І. Діалог з істориком

  Мага І. М. Учитель

  Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства

  Пиріг Р. Я. Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в архіви

  Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності Я. С. Калакури

  Публікація архівних документів

  Вовк О. Б., Демченко Л. Я. “Даби публичніе дѣла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними били по точному порядку в узаконеніях предположенному” (до історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.)

  Фрасинюк О. Н. Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського

  Інформація і рецензії

  Андрієвська Л. В. Міжнародна науково-практична конференція “Архіви в сучасному світі: виклики та завдання” (7–8 грудня 2017 р., м. Київ)

  Гуль О. В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття

  Палієнко М. Г. 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.)

  Чернятинська Ю. Г. VIІ Конгрес польських архівістів “Архіви без кордонів” (Archiwistyka bez granic) (20–21 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща)

   

  Contents

  To the 100th Anniversary of the First State Authority Managing the System of Archival Institutions of Ukraine

  “Archival Affairs in Ukraine: Results of the Century and Prospect for the Future” “Round Table” with International Participation (September 21, 2017, Kyiv)

  Mavrin O. O. The Archeographical Activity of the Central State Archival Institutions of Ukraine in 1991–2011

  Emelianova T. О. The Notes on History of Cinema Archives

  Klymenko T. A. The Main Stages of Formation and Development of the State Archives of Cherkasy Region

  Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The Complex Scientifi c and Festive Event: “The Archival Affairs Today: from Eternity to the Future”

  Lubarska L. V. Photo Collection

  To the 70th Anniversary of “Archives of Ukraine” Journal

  Bandura M. V. The Reliable Companion of Archivists and Historians

  Photo Collection

  Articles and Notices

  Alekseenko A. O., Balyshev M. A. Archives as the Custodians of History of Science and Technics the Institutionalization in Ukraine of Archival Storage of Scientifi c and Technical Documentation

  Kalakura Ya. S. The Legal, Innovation and Information, Organizational and Technological Archives Management Software

  Pereverzeva L. M., Kolisnyk O. V. The Creation of the Insurance Fond of Documentation for the Objects of Cultural Heritage

  Ykhach V. Z. “The Hard Questions” of the Ukrainian-Polish Relations in 1942–1944: the Visions of Contemporary Ukrainian Historians

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Babenko O. O. The Sources on the History of Construction of Kremenchuk Hydroelectric Power Plant

  Markanych M. V. The Development of the Administrative and Territorial System of Subcarpathian Rus

  Masian N. B. The Personal Fond of M. H. Ivasyuk in the State Archives of Chernivtsy Region (to the 100th Anniversary of the Date of Birth of Ukrainian Writer, Folklorist, Scientist, Cultural and Public Figure)

  Romanova K. V. The life of Kyiv City in 1920-1930s on the Materials of Periodicals of Ukrainian Emigration

  Archival Affairs Abroad

  Bezdrabko V. V. The Foreign Archival Management in the Educational System: Origin; Content; Prospects

  Personalities

  Kolesnyk I. I. The Dialog with Historian

  Maha I. M. The Teacher

  Palienko M. H. The New Archival Thinking: the Contribution of Professor Yaroslav Kalakura in the Development of Ukrainian Archival Studying

  Pyrih R. Ya. The Professor Yaroslav Kalakura: Historian, in Love with the Archives

  Photo Collection

  Publication of Archival Records

  Vovk O. B., Demchenko L. Ya. “Let Public Cases, Given and Taken by Archives… be Stored in the Exact Legal Order” (to the History of Arrangement of Archives on the Second Half of 18 Century)

  Frasyniuk O. N. The Kyiv Goldsmithers of 16–18th Centuries in the Researches of D. M. Shcherbakivskyi

  Information and Reviews

  Andrievska L. V. “Archives in the Modern World: Challenges and Tasks” International Scientifi c and Practical Conference (December 7–8, 2017, Kyiv)

  Hul’ O. V. The Little-known Massive Source on the History of Lviv City in the Second Half of 16 Century

  Palienko M. H. 27th IIAS International Archival Day: Notes from the Archivists’ Forum held in Trieste (Italy) (October 16–17, 2017)

  Chernyatynska Yu. H. “Archives Without Borders” VII Congress of Polish Archivists (Archiwistica Bez Granic) (September 20–21, 2017, Kielce, Poland)