• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Журнал «Архіви України». Випуск 5-6 (316-317): вересень – грудень, 2018 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Зворський С. Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек — вимога часу

  Клименко Т. А. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області

  Огляди джерел та документальні нариси

  Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Шлях милосердя: діяльність Товариства Червоного Хреста на Луганщині (1918–2018 рр.)

  Булгакова Т. О. До 180-річчя відкриття Інституту шляхетних дівчат у Києві (за документами Державного архіву м. Києва)

  Гречко М. В. «Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание» (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932–1933 років у документах ЦДАГО України)

  Доліновський В., Слюсарек К. Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст

  Дубовик О. С. Олесь Гончар у документах ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня народження)

  Ийслуу А. Е. Призначення чиновників на державні посади в період правління Миколи I (1825–1855): між покровительством і здібностями

  Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті

  Сємков В. Г. Радіоскрипти радіо «Свобода» як джерело інформації про події в Україні другої половини ХХ століття

  Тихенко В. О. Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ)

  Шаповал А. І. Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського

  Публікація архівних документів

  Батрак Л. В. Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із колекції «Український музей в Празі» ЦДАГО України)

  Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження, початок у № 4(315) за 2018 р.)

  Орел Ю. В. Документи про службу Януша Корчака (Г. О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу

  Пономарьов О. М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках

  До 100-річчя Національної академії наук України (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська

  Інформація і рецензії

  Алєксєєнко А. О., Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Чижова О. В. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів» (6 грудня 2018 р., м. Київ)

  Гула О. Г. Новітні тенденції у розвитку української науки (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський)

  Коломієць Н. А. Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика (5 грудня 2018 р., м. Київ)

  Палієнко М. Г. Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія)

  Паламарчук Л. В., Чернятинська Ю. Г. Стажування українських архівістів у державних архівах Польщі

   

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Zvorskyi S. L. Activating the interaction of archives and libraries is a requirement of time

  Klymenko T. A. The Digitalization of Processes of Archival Affairs and Record Keeping as the Priority in Activity of the State Archives of Cherkasy Region

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bezhynska K. M., Lysenko T. A. The Path of Mercy: the Activities of the Red Cross in Luhansk Region (1918–2018)

  Bulhakova T. O. The 180th Anniversary of the Opening of the Institute of Noble Girls in Kyiv (on the Documents of the State Archives of Kyiv)

  Hrechko M. V. «I Left Such a Sample of Bread to my Children… as Edifi cation» (a Unique Find is the Bread of the Holodomor of 1932–1933 in the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine

  Dolinovskyi V., Slyusarek K. Tax Documents of the 1780s as a Source for History of Galician Cities

  Dubovyk O. S. Oles Honchar in Documents of the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine (to the 100th Anniversary of the Date of Birth)

  Yisluu A. E. Appointment of Offi cials to Public Offi ce During the Reign of Nicholas I (1825-1855): Between Patronage and Abilities

  Kasyan L. H. Audio-visual Documents in the Process of Formation of Historical Memory

  Semkov V. H. The Radioscripts of Svoboda Radio as the Source of Information on the Events Held in Ukraine During the Second half of 20th century

  Tykhenko V. O. Returning of the Cultural Heritage of the Ukrainian Diaspora (According to the Documents of Central State Archives of Archival Ucrainica)

  Shapoval A. I. V. M. Peretts’s Cooperation with Scientifi c Society Named After Shevchenko through a Prism of his Letters to Scientist to M. S. Hrushevsky

  Publication of Archival Records

  Batrak L. V. Documents on the Famine in Ukraine in 1921–1923 (on the «Ukrainian Museum in Prague» Collection of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

  Hula O. H., Hula V. D. The Memories of Bund Central Committee Member Moisei Rafes about the Bialystok Period of the Organization’s Activities (1900–1902) (continuation, beginning in 4 (315), 2018)

  Orel Yu.V. The Documents on the Work ща Janusz Korczak (Н. Goldszmidt) During the First World War in the Department of Aid to the People Affected by the War of the Committee of the Southwestern Front of the All-Russian Zemstvo Union.

  Ponomarev O. М. Documents on Kish Advocacy of Territories of Liberties of the Zaporozhian Army in 1763–1765

  The 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine (a Photo Collection). Complier — L.V. Lyubarskaya

  Information and Reviews

  Alekseenko A. O., Haranin O. Ya., Kovtaniuk Yu. S., Chyzhova O. V. The Open Discussion «The Problems of Copyright and Related Rights in the Activity of State Archives» (December, 6, 2018, Kyiv)

  Hula O. H. Recent Trends in the Development of Ukrainian Science (on the Materials of the All-Ukrainian Scientifi c and Practical Conference «Modern Science and Education of Volyn», November 22, 2018, Volodymyr-Volynskyi)

  Kolomiets N. A. The 19th Source Study Readings «The Source Potential of Informational Resources of Archives» Dedicated to the 100th Anniversary of the Date of Birth of Professor Mark Varshavchyk (December, 5, 2018, Kyiv)

  Palienko M. H. Topical Issues on Protection of Personal Data and Preservation of Private Archives at the 28th International Archives Forum in Trieste (Italy)

  Palamarchuk L. V., Chernyatynska Yu. H. Training of Ukrainian Archivists in the State Archives of Poland