• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 6 (248): листопад – грудень, 2001 рік

  Зміст (Contents)

  Актуальне інтерв’ю

  Закон створює правову основу для розв’язання суто професійних питань. На запитання редакції відповідає начальник організаційно-аналітичного відділу, член колегії Держкомархіву України Костянтин Новохатський

  Дискусія про архіви

  Довбищенко М. В. Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції

  Публікації архівних документів

  Папакіна Т. П. З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії наук: збірник “Полуднева Україна”

  Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

  Мартиненко H.M. Фонд Kанцелярії харківського генерал-губернатора як джерело дослідження форм роботи меншовиків в Україні (1907-1914)

  Савчук Б. П. Суспільно-політичне життя Західної України 20-30-х років XX ст. за документами польської поліції

  Яременко Л.М. Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930)

  Винокурова Ф.А. Протистояння особистостi полiтицi нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми. Закінчення.

  У Міжнародній раді архівів

  Боряк Г. В. Виклик часу: Нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства.

  Резолюція Делегатських зборів. Рейк’явік, 13 жовтня 2001 року

  “Пам’ять світу під загрозою!” Пресове повідомлення

  Архівна справа за рубежем

  Мєшков Д. Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000)

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Пошуки та знахідки в архівах

  Гай-Нижник П. П. З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського

  Зозуля С. Ю. Ніжин восени 1919 року: Невідомий фрагмент щоденника професора Івана Турцевича

  Старков В. А. Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придонщини кінця ХІХ ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України)

  Буравський О. А. Нові документи до біографії Томаша Оскара Сосновського: майнові справи родини

  Критика та бібліографія

  Волковинський В. М. ґрунтовне дослідження з історії державних установ в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

  Пінчук Ю. А. Узагальнююча праця про Н. Д. Полонську-Василенко

  Матяш І. Б. Етнічна історія греків України в особах

  Відомості про авторів

  Покажчик матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” у 2001 році

   

  CONTENTS

  Interview on Current Issues

  “Law Creates The Legal Basis for Professional Matters”. Kostiantyn Novoxats’kyi, Chief, Organizational Resolvihg Analytical Department and Board Member, Board (Collegium) of the State Committee on Archives, Responds to Questions from the Editor.

  Discussion on Archives

  DOVBYSHCHENKO, M.V. Ukrainian Church Archives of Lithuanian – Polish Period: Historical Lot (Fate) and Reconstruction Perspectives

  Publication of Archival Records

  PAPAKINA, T.P. From the History of All-Ukraine Academy of Sciences Lost Publications: Collection “Midday Ukraine”

  Documentaries and Overviews of Sources. Bibliography

  MARTYNENKO, N.M. Fund of Kharkiv Governor General Chancellery, as Research Source of Menshevik’s work forms in Ukraine (1907 – 1914)

  SAVCHUK, B.P. Socially Political Life of Western Ukraine of the 20 – 30’s 20th Century on Documents of Polish Police

  IAREMENKO, L.M. Documents of Central State Archive of Supreme Power Organs and Administration of Ukraine about Research of Productive Forces of Ukraine by VUAN Institutions (1919 – 1930)

  VYNOKUROVA, F.A. Individual Resistance to the Politics Nazi Genocide in Ukraine: Documentary Testimonies, Interpretations, Reflections. Completion.

  In the International Council on Archives

  BORIAK, H.V. Call of the Time: New Strategical Initiatives of International Archival Association

  Resolutions of the Delegates Meeting. Reykjavik, 13 October 2001

  Press-notice. Memory of the World in Danger!

  Archival Work Outside Ukraine

  MIESHKOV, D. Electronic Document: Circulation, Preservation, Utilization, Legislative Aspects. Experience of the FRG (1990 – 2000)

  In Foreign Archival Journals

  Archival Searches and Finds

  H(G)AI – NYZHNYK, P.L. From the History of Creation State Emblem and Stamp (Seal) of Pavlo Skoropads’kyi Ukrainian Nation

  ZOZULIA, S. lu. Nizhyn in Spring 1919: Unknown Fragment of Professor Ivan Turtsevych Diary

  STARKOV, V.A. Study Source of Folklore Ethnographical Legacy (Heritage) of Prydonshchina Ukrainians in the End of the 19th Century (Based on Materials in the Institute of Art Study, Folklore and Ethnology NAN of Ukraine)

  BURAVS’KYI, O.A. New Documents of Tomash Oskar Sosnovs’kyi Biography: Family Property Affairs

  Critiques and Bibliography

  VOLKOVYNS’KYI, V.M. Thorough Research from the History of State Institutions in Ukraine in the 19th to the beginning of the 20th Centuries

  PINCHUK, lu. A. Generalized (Summarized) Work (Transaction) about N.D. Polons’ka-Vasylenko

  MATIASH, I.B. Ethic History Greeks of Ukraine in Persons

  Information about the Authors

  List (Index) of Materials, that was Printed in the “Archives of Ukraine” in 2001