• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 6 (266): листопад – грудень, 2009 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  V з’їзд Спілки архівістів України

  Статті та повідомлення

  Нікітенко Н. М., Корнієнко В. В. Есхатологічні дати в графіті на фресках Софії Київської як історичне джерело

  Клименко О. О. Фальшиві грошові знаки як засіб економічної, ідеологічної та психологічної боротьби у роки Другої світової війни

  Ковтун М. В. “Архіви України”: проблеми створення та функціонування друкованого видання

  Чернецький Є. А. Історико-демографічний аналіз походження та розміщення шляхти на теренах Радомишльського повіту Київської губернії

  З історії архівів та архівних зібрань

  Макієнко О. А. Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля

  Лозицький В. С. З історії Центрального державного архіву громадських об’єднань України

  Семенов Є. В., Балишев М. А. Центральному державному науково-технічному архіву України – 40 років

  Архіви очима відомих сучасників

  Іван Сидоров

  Петро Кононенко

  Тетяна Хорхордіна

  Валерія Заклунна

  Володимир Яловий

  Огляди джерел та документальні нариси

  Ковальчук М. А. Джерела з історії повстансько-партизанського руху в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в 1919 році

  Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України)

  Ємчук О. І. Cпогади Ю. Л. Булаховської про С. І. Маслова як джерело дослідження наукової біографії вченого

  Якобчук С. О. Щоденник Ф. П. Матушевського як історичне джерело

  Унікальний документ

  Каменєва С. А. Універсал гетьмана Івана Самойловича охочекомонному полку Якова Павловського скласти присягу на вірність новому царю Петру Олексійовичу

  Серга Ж. І. Справа “Про службу Симона Васильовича Петлюри” у фондах Державного архіву міста Києва

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки

  Надольська В. В. Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації

  Особистості

  Мицик Ю. А. Козацька мати (до 90-річчя від дня народження О. М. Апанович)

  Гирич І. Б. Іван Бутич – патріарх архівної справи

  Шпак С. М. Орест Мацюк – постать в українській архівістиці

  Інформація і рецензії

  Скрипка Л. В. Виставка, присвячена 90-річчю Миколи Лукаша

  Прилепішева Ю. А. Участь делегації українських архівістів у X Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення МРА та Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД

  Сосніна К. В. Міжнародна конференція “Друга світова війна та відтворення історичної пам’яті в сучасній Україні”

  Щур О. І. Міжнародний форум “Київська Русь і династія Арпадів”

  Коренюк Ю. О. Нове видання з питань правової охорони культурних надбань

  Гомотюк О. Є. Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавств

  Зворський C. Л., Калін Є. О. Всебічне історико-краєзнавче дослідження про Батумі

  Клепак Г. О. Вручення премії Національної спілки краєзнавців України імені Дмитра Яворницького

  Богунова Н. К. Відзначення премією імені Василя Веретеннікова

  На допомогу молодим науковцям

  Артамонова С. С., Майстренко А. А., Одинока Л. П., Романовський Р. В. Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо)

   

  CONTENTS

  Event

  Congress V of the Association archivists in Ukraine

  Articles and reports

  Nikitenko N. M., Kornienko V. V. Eschatologigal dates in graffiti on the frescoes of St. Sophia Cathedral as historical source

  Klymenko O. О. False money imitations as an effective means of economic, political and psychological opposition during World War II

  Kovtun M.V. “Archives of Ukraine”: problems of creation and functioning of the printed publications

  Chernetskyi Y. A. Historical-demographic analysis of the origin and location of the gentry at the Radomyshl` Povit of Kiev province

  From the history of archives and archival collections

  Makienko O. A. Archives of Kherson province zemstvo: the formation, structure and historical destiny

  Lozytskyi V. S. From the history of CDAHO of Ukraine (to 80-th anniversary of the creation of a Single party archive)

  Semenov Y. V., Balyshev M. A. The 40-th anniversary of the Central State Archive of Scientific and Technical Documentation

  Perception of archives by famous contemporaries

  Ivan Sydorov

  Petro Kononenko

  Tetiana Horhordina

  Valeria Zaklunna

  Volodymyr Yalovyi

  Reviews of sources and documentary essays

  Kovalchuk M. A. Historical sources about insurrectional movement in Ukraine against the white troops of general A. Denikin in 1919

  Petruk O. P. Ministry of land of Ukrainian Peoples’ Republic (from the documents of the Central State Archived and CDAVO of Ukraine)

  Yemchuk O. I. Memories of Yulia Bulachovska about S. I. Maslov as source of scientific research of scientist biography

  Yakobchuk S.O. F. P. Matushevsky`s dairy as historical source

  Unique document

  Kameneva S. A. Universal of Hetman Ivan Samoilovych to Yakov Pavlovskyi`s regiment to take the oath of allegiance to new king Petro Oleksiyovych 211

  Serga Zh. I. Dcument “About Simon Vasyliovych Petliura`s work” in the State Archives of Kiev city 221

  Archives Abroad

  Levchenko L. L. 75-th anniversary of the US National Archives

  Nadol`ska V. V. Formation and development of archival legislation in the Russian Federation

  Personalities

  Mytsyk Y. A. Cossack’s mother(to 90-th anniversary from the day of birth O. M. Apanovych)

  Gyrych I. B. Patriarch of Archives

  Shpar S. M. Orest Matsiuk – famous public figure in Archives of Ukraine

  Information and reviews

  Skrypka L. V. A Exhibition Dedicated to the 90th Birth Anniversary of Mykola Lukash

  Prylepisheva Y. A. Participation of Ukrainian delegation of archivists in X Universal Conference of Euro-Asian Regional Branch of MPA and the Advisory Council of heads of archival services of CIS countries (28 October – 1 November, 2009)

  Sosnina K. V. International conference “The Second World War and reconstruction of historical memory in modern Ukraine”

  Schur O. I. Tomb of Sviatoslav

  Koreniuk Y. O. The new publication of the law protection of cultural heritage

  Homotiuk O. Y. Important research of the history of institutionalization of Documentatio

  Zvors`kyi S. L. Comprehensive local historical research of Batumi

  Klepak G. Vasyl Ustymenko – winner of premium by Dmytro Yavornytskyi

  Bogunova N. K. Awards of premium named by Vasyl` Veretennikov

  To help young scientists

  Artamonova S. S., Maystrenko A. A., Odynoka L. P., Romanovskyi R. V. Rules of the Archival Documents’ Reference Drawing Up in the List of Sources to Be Given in Dissertations, Books, Articles, Monographs, Handouts etc