• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 6 (282): листопад – грудень, 2012 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Кулешов С. Г. Загальна теорія документа: реалії та перспективи

  Воронін В. М. До питання розвитку нагородної системи Радянської України. Знак ордена Червоного Прапора УСРР зразка 1925 року

  Клименко Т. А. Документи Державного архіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень

  Пинчук С. А. Тайная миссия капитана Хрисовери (к истории освободительного движения греков в период Восточной войны 1853–1856 гг.)

  Пасічник Л. М. Кіровоградці у складі антифашистських інтернаціональних сил

  Купрунець Т. Я. Архівне копіювання веб-сайтів: проблеми та шляхи їх вирішення

  Огляди джерел та документальні нариси

  Глизь Ю. І. Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про діяльність Київської міської думи

  Гайворонська А. А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 290-річчя від дня народження видатного просвітника, філософа, поета)

  Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора)

  Жуковська А. І. Документи двічі Героя Радянського Союзу Василя Петрова як історичне джерело

  Носенко О. В. Українська Хатинь

  Булгаков Ю. В. Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформативний потенціал

  Галатир В. В. Діяльність місцевих адміністрацій Правобережної України в період гетьманату П. Скоропадського: огляд джерельної бази

  Лобанова Н. М. Чернігівські організації допомоги борцям революції

  Публікація архівних документів

  Петришак Б. І. Дещо про життя, побут та умови навчання львівських студентів за кордоном у ХVII ст.

  Фотодобірка. До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола. Упорядник Климович Н. М.

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Архівна періодика США: “голос професії”

  Міжнародні контакти

  Купченко В. П., Маковська Н. В. ХVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни

  Прилепішева Ю. А. Спільні виставкові проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Республіки Вірменія

  Власенко С. І. Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із циклу “Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа”

  Інформація і рецензії

  Бентя Ю. В., Кісіль І. М. Грані співробітництва Державної архівної служби України та Міжнародного фонду “Єдиний світ”

  Мурашко Н. В. Міжнародна науково-практична конференція “Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження”

  Прилепішева Ю. А. 13-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів і чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД

  Богунова Н. К. Всеукраїнський семінар з питань створення розгалуженої мережі трудових архівів

  Топішко Н. О. Історія унікальної архівної знахідки

  Вєдєнєєв Д. В. Капітальне видання документальної спадщини українського націоналізму

  Чайковський А. С. Нове дослідження з історії ОУН-УПА

  Зворський С. Л. Історія Білої Церкви в подіях і постатях

  In Memoriam

  Пам’яті Алли Миколаївни Яценюк

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Kuleshov S. H. The General Theory of Document: the Realities and Perspectives

  Voronin V. M. About the Development of the Award System of Soviet Ukraine. The Symbol of Order of the Red Standard of USSR of 1921

  Klymenko T. A. The Documents of the State Archives of Cherkasy Region as the Sources of the Study of Local Lore, History and Economy

  Pinchuk S. A. The Secret Mission of Capitan Khrisovery (to the History of Liberation Movement of Greeks During the Eastern War)

  Pasichnyk L. M. The Kirovohrad Citizens in the Anti-fascist International Bodies

  Kuprunets T. Y. The Archival Copying of Web-sites: the Problems and Ways of Resolving

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Hlyz Y. I. The Documents of the Central State Historical Archives in Kyiv City on the Activity of Kyiv City Council

  Hayvoronska A. A. The Hryhoriy Skovoroda Documents in the Archival Collections of the Сentral State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine (to the 290-Anniversary of educator, philosopher and poet)

  Tupchienko-Kadyrova L. H. The Arrangement of the Personal Fond of Y. S. Meytus (on the Example of the Letters and Cards Heritage of the Composer)

  Zhukovs’ka A. I. The Documents of Vasyl Petrov, Twice Hero of Soviet Union, as the Historical Source

  Nosenko O. V. The Ukrainian Khatyn

  Bulgakov Y. V. The personal Correspondence of M. Krein in the Archival Fond of the Institute of Archival Science of National Library Named After V. I. Vernadskyi: the General Review and the Informational Potential

  Halatyr V. V. The Activity of Local Governments of Right Bank Ukraine During the P. Skoropads’kyi Hetmanate: the Review of Sources

  Lobanova N. M. THe Chernihiv Organizations of Aid to the Revolution Fighters

  Publication of archival records

  Petryshak B. I. About the Life, Conditions of Living and Studying of Lviv Students Abroad in 17 Century

  Photocollection. Dedicated to the 75-Anniversary of Vyacheslav Chornovol, the Hero of Ukraine, Ukrainian Political Leader. Complier Klymovych N. M.

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Archival Periodicals in USA: “the Voice of Profession”

  International Relations

  Kupchenko V. P., Makovs’ka N. V. The International Congress on Archives

  Prylepisheva Y. A. The Common Exhibition Projects of the State Archival Service of Ukraine and National Archives of Republic of Armenia

  Vlasenko S. I. The Participation of Ukrainian Archivists in the XII International Conference on Archives of the State of Eastern and Central Europe, Series “Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”

  Information and Reviews

  Bentya Y. V., Kisil I. M. The Aspects of Cooperation of the State Archival Service of Ukraine with he United World International Fund

  Murashko N. V. the International Scientific and Practical Conference “The Electronic Document: the Actual Tasks and Practical Implementation”

  Prylepisheva Y. A. The 13th Common Conference of Euro-Asian Branch (Eurasica) of International Council on Archives

  Bohunova N. K. The All-Ukrainian Seminar on the Problems of Creating of Wide Net of Labor Archives

  Topishko N. O. The History of Unique Archival Find

  Vedeneev D. V. The Capital Edition of the Document Heritage of Ukrainian Nationalism

  Chaikovs’kyi A. S. The New Research on the History of OUN-UPA

  Zvors’kyi S. L. The Review of the Book About Bila Tserkva

  In Memoriam

  In Memoriam: Alla MykolaivnaYatsenyuk