• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 6 (288): листопад – грудень, 2013 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Воронін В. М. Початок створення чинної нагородної системи незалежної України

  Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. Голод 1932-1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в Українській РСР (1980-ті – 1991 рр.)

  Гула Р. В. Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє

  Балишев М. А. Про деякі питання організації роботи науково-методичної ради державного архіву (з досвіду роботи Центрального державного науково-технічного архіву України)

  Водолажська Т. О., Ільїн С. В., Попков Д. Ю. Автоматизація процесу побудови мікрофільмів страхового фонду документації під час підготовки до мікрофільмування ком-системою “SMA 51”

  Кийков О. Ю. Роль регіональної дипломатії у створенні позитивного іміджу України: київський вектор (1950–1980 рр.)

  Кулешов С. Г., Бойко В. Ф. Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні

  Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел

  Купрунець Т. Я. Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування,їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів

  Огляди джерел та документальні нариси

  Білоус О. П. До історії діяльності 1-го партизанського полку НКВС

  Гамарник Н. А. Викладацький склад Київської вищої об`єднаної школи командирів РСЧА ім. С. С. Каменєва у справі “Весна” (за матеріалами ГДА СБ України)

  Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України

  Касян Л. Г. Дискурс шістдесятництва в українському документальному кіно (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Леонова Л. А. Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця ХIII – 70-х років ХIХ ст.

  Ніколаєва Т. О. Дослідження творчого доробку І. Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка

  Мягкий І. М. Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України)

  Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України

  Фотодобірка. До 100-річчя від дня народження М. М. Амосова. Упорядник Любарська Л. В.

  Архівна справа за кордоном

  Кравченко М. В. Питання архівного права на сторінках часопису “Архейон” 1927–1939 рр.

  Інформація і рецензії

  Кульчий О. В. Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія)

  Гаранін О. Я. Міжнародна науково-практична конференція “Документація в інформаційному суспільстві”: ефективне управління електронними документами

   

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Voronin V. M. The Beginning of Development of Valid Award System of Independent Ukraine

  Vedeneev D. V. The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine and the Official Historical and Humanitarian Science in the Ukrainian SSR (1980-1991)

  Hula R. V. The Patriotism in Ukraine: the Lessons of Past, Nowadays, View to the Future

  Balyshev M. A. Some Questions on the Establishment of the Scientific and Methodological Council of the State Archives (on the Example of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine)

  Vodolazhska T. O., Il’in S. V., Popkov D. Y. The Automation of the Process of Development of Microfilms of the Reserve Fond of Documentation during the Preparation for the Microfilming by the “SMA 51” System

  Kyikov O. Y. The Role of Regional Diplomacy in Establishing of the Positive Image of Ukraine: the Kyiv Vector (1950-1980)

  Kuleshov S. H., Boyko V. F. The Main Results of the Research of the Unification of the Branch Documentation in Ukraine

  Kuprunets T. Y. The Tendencies and Perspectives of Development of Websites Construction, the Impact on the Archival Copying of Websites

  Garanin O. Y. The Impact of Informational Technologies on the Development of New Forms of Archival Sources

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bilous O. P. To the History of Activity of the 1st partisans regiment of NKVD

  Hamarnyk N. A. The Teaching Staff of the Kyiv Higher School of Commanders of Red Army Named After S. S. Kamenev in the Case “Vesna” (on the Materials of Service of Ukraine Branch-Wise State Archives)

  Dubovyk S. O. The School of Mykola Murashko in the Documents of Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine

  Kasyan L. H. The Discourse of the Sixtiers in Ukrainian Documental Films (on the Documents of Central State Archives of audio, video and visual documents of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi)

  Leonova L. A. The Documents of the Fond of the Rivne County Court as the Source of Study of History of Volyn Region at the End of 13 – 1970es of 19 Century

  Nikolaeva T. O. The Research of Cultural Heritage of I.Dryapachenko Through the Prizm of Works of A. Tereschenko and B. Lytovchenko

  Myahkyi I. M. The Liberation of the Kyiv City, the Capital of Ukraine from the Nazi Occupants (on the Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

  Shepeluk V. M. The Personal Fond of V. S. Vasylko, the Stage Director, Actor in the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine

  Photocollection. To the 100-Anniversary of M. M. Amosov. Complier Lubarska L. V.

  Archival Affairs Abroad

  Kravchenko M. V. The Problem of Archival Legislation on the Pages of “Arheion” of 1927–1939

  International Relations

  Kulchiy O. V. The Annual Conference of the International Council on Archives (Brussels, Belgium)

  Garanin O. Y. The International Scientific Conference “Documentation in the Informational Society”