• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 6 (294): листопад – грудень, 2014 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Антоненко В. В. Становлення бюджетів губернських і округових міст Української СРР на початку 1920-х рр.

  Горбатюк М. В. Упровадження результатів науково-дослідної роботи УНДІАСД: проблеми та перспективи (аналіз анкетування державних архівних установ)

  Отамась І. Г. Історія організації діловодства Черкаської області у 1920–1970-х рр.: джерела та історіографія

  Паламарчук Л. В. Критерії оцінки систем керування базами даних державного архіву (на прикладі Центрального державного електронного архіву України)

  Палієнко М. Г. Діяльність Київської археографічної комісії у контексті розвитку європейської археографії ХІХ – початку ХХ ст.

  Чайковський А. С. Архівна справа України у 1938–1960 рр.

  Огляди джерел та документальні нариси

  Власенко С. І. Документи ЦДАГО України з історії Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка періоду Другої світової війни

  Воробей Р. Б. Городові магістрати і ратуші в системі органів місцевого самоврядування у XVIII–XIX століттях (за документами Державного архіву Чернігівської області)

  Грищенко А.С. Реформування шкільної освіти середини ХХ ст. у пресі Київської області (за матеріалами газетного фонду Державного архіву Київської області)

  Касян Л. Г. Постать Миколи Бажана в проекції аудіовізуальних документів

  Крамар Ю. В. Освітнє життя єврейської громади на Волині у міжвоєнний період

  Погоріла Т. М. Подяки Верховного Головнокомандувача за визволення України як історичне джерело (за матеріалами Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”)

  Степанчук О. П. Т. Г. Шевченко у національній памяті української діаспори крізь призму пластових видань 1940–1960 рр. (за документами ЦДАЗУ)

  Шепелюк В. М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

  Фотодобірка. Шляхами визволення України. Упорядник Любарська Л. В.

  Публікація архівних документів

  Гудим В. В. Українська мова в діловодстві установ і підприємств Полтавщини у 20-х р. ХХ ст.

  Морозова А. В. З епістолярію Г. М. Говзмана (листи до дружини та дітей із фронтів Великої Вітчизняної війни)

  Савченко Н. В. Листи М. М. Коцюбинського у фондах ЦДАВО України

  Архівна справа за кордоном

  Павельчик-Дура К. Очерки по истории Государственного архива в Лодзи и его архивного фонда

  Інформація і рецензії

  Берковський В. Г. З історії архівної думки в світі: нові підходи та дослідження

  Васильєв В. Ю., Водотика Т. С. Комплексний погляд на проблему реформування адміністративно-територіального устрою України

  Гаранін О. Я., Кулешов С. Г. Новий навчальний посібник з архівознавства

  Виставки

  Кагальна М. В. “Битва за Україну” (до 70-річчя звільнення України від нацистських загарбників)

  Ващук Л. В. “Майдан. Простір гідності, свободи і єднання” (до 10-ї річниці Помаранчевої революції та річниці Революції гідності)

   

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Antonenko V. V. The Establishment of Budgets of Provincial and Regional Cities of Ukrainian SSR at the Beginning of 1920-ies of 20 Century

  Horbatyuk M. V. The Implementation of Results of Scientific and Research Work of the Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping: the Problems and Perspectives (the Analysis of Canvass of State Archival Institutions of Ukraine)

  Otamas I. H. The History of Organization of Records Keeping in the Regions of Ukraine in 1920-1970 (on the Example of Cherkassy Region): the History and Historiography

  Palamarchuk L. V. The Criteria of an Appraisal of the System of Data Bases Management of the State Archives on the Example of the Central State Electronic Archives of Ukraine

  Palienko M. H. The Activity of the Kyiv Archeographical Commission in the Context of Development of European Archeography on the 19 – at the Beginning of 20 Century

  Chaikovskyi A. S. The Archives of Ukraine in 1938-1960: to the History of Problem

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Vlasenko S. I. The Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine on the History of the Kyiv State University Named After T. H. Shevchenko of the World War II Period

  Vorobey R. B. The Municipal Magistrates and Town Halls in the System of the Bodies of Self-Government on 18-19 Centuries (on the Documents of the State Archives of Chernihiv Region)

  Hryshchenko A. S. The Reform of Secondary Education of the Mid of 20 Century in the Newspapers of the Kyiv Region (on the Documents of the Newspaper Fond of the State Archives of Kyiv Region)

  Kasiyan L. H. The Figure of Mykola Bazhan in the Projection of Audio and Visual Documents

  Kramar Y. V. The Cultural and Educational Life of the Jewish Community on Volyn Region in Interwar Days

  Pohorila T. M. The Supreme Command Acknowledgements for Liberation of Ukraine as Historical Source (on the Documents of the Memorial Complex “The National Museum of the Great Patriotic War of 1941-1945”)

  Stepanchuk O. P. T.H. Shevchenko in the National Memory of Ukrainian Diaspora through the Prism of the Plast Issues of 1940-1960 (on the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Shepelyuk V. M. The Ukrainian Cossacks in the Painting and Graphics Works (on the Collections of the Central State Museum of Literature and Arts of Ukraine)

  The Photo Collection. On the Ways of Liberation of Ukraine. Complier Lyubarska L. B.

  Publication of archival records

  Hudym V. V. The Ukrainian Language in the Records Keeping Process of Institutions and Enterprises of Poltava Region in 1920-ies of 20 century

  Morozova A. V. “… The Letters, as Memorial of Battle, as Chronicles of Filings We Will Read Again” (the Letters of H.M. Hovzman Addressed to His Wife and Children From the Fronts of the World War II)

  Savchenko N. B. The Correspondence of M. Kotsyubynskyi in the Fonds of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine

  Archival Affairs Abroad

  Pavelchik-Dura K. The Essay on History of the State Archives in Lodz and Its Archival Holdings

  International Relations

  Berkovskyi V. H. On the History of the World Archival Thoughts: the New Approaches and Researches

  Vasiliev V. Y., Vodotyka T. C. The Complex View on the Problem of Reforming of the Administrative and Territorial System of Ukraine

  Garanin O. Y., Kuleshov S. H. The New Educational Manual on Archival Studying

  Exhibitions

  Kahalna M. V. “The Battle for Ukraine” (to the 70-th Anniversary of the Liberation of Ukraine from the Nazi Occupation)

  Vashchuk L. V. “Maidan. The Territory of Dignity, Freedom and Unity” (to the 10-th Anniversary of the Orange Revolution and the Anniversary of the Revolution of Dignity)