• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Журнал «Архіви України». Випуск 1 (318): січень – березень, 2019 рік

  Увесь випуск в одному файлі (pdf, 9,2 Мб)

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (26 лютого 2019 р.) (pdf, 1 Мб)

  Про роботу Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2018 році та пріоритети Укрдержархіву на 2019 рік (pdf, 824 Кб)

  Статті та повідомлення

  Бездрабко В. В. Як розповідати дітям про архіви і документи (pdf, 260 Кб)

  Дідух Л. В., Залєток Н. В. Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду (pdf, 830 Кб)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Власенко С. І. Діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських фондів (1946–1950 рр.) (pdf, 250 Кб)

  Дубовик С. О. Особовий фонд культурного і громадського діяча Євгена Сверстюка в ЦДАМЛМ України (до 90-річчя від дня народження) (pdf, 522 Кб)

  Дубок І. П. Історичний досвід публічно-приватного партнерства у сфері культури (за документами Державного архіву м. Києва) (pdf, 214 Кб)

  Ийслуу А. Е. Дніпровський район м. Києва в архівних документах (до 50-річчя створення) (pdf, 222 Кб)

  Касян Л. Г. Фонодокументи з історії українського та зарубіжного театрального мистецтва в архівній колекції ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (pdf, 227 Кб)

  Коць Л. І. Поповнення фондів Державного архіву Волинської області колекцією копій світлин (фотографій) з життя єврейського населення Волині (pdf, 3 Мб)

  Публікація архівних документів

  Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (pdf, 228 Кб)

  Кузьмук О. С. Новопечерський Трубчевський Чолнський монастир у 1728 році (pdf, 213 Кб)

  Морозова А. В. Невідомий лист подвижника православ’я Кирила Зленка до єпископа Могильовського Іоасафа (Жевахова) (pdf, 220 Кб)

  Тельвак В. В., Радченко О. А. Незнана рецензія Михайла Грушевського (pdf, 201 Кб)

  Інформація і рецензії

  Бажан О. В. Круглий стіл «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України» (pdf, 694 Кб)

  Ємельянова Т. О., Маковська Н. В. Участь України в міжнародному виставковому проекті «Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи» (pdf, 2 Мб)

  Палієнко М. Г. «Все про людей»: архівістика у колі пріоритетних сфер діяльності та галузей знань на міжнародному науковому форумі у м. Марібор (Словенія)> (pdf, 432 Кб)

  Архівна хроніка

  Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 274 Кб)

  C O N T E N T S

  Event

  Th e Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 26, 2019)

  On the work of the State Archival Service of Ukraine (Ukrderzharchiv), archival institutions and special institutions of the insurance documentation fund in 2018 and the priorities of the State Archival Service of Ukraine in 2019

  Articles and Notices

  Bezdrabko V. V. How to Talk to Children About Archives and Documents

  Didukh L. V., Zalietok N. V. Th e Experience of Ukrainian Archives in the Creation of the Digital Access Fund of Documents of the National Archival Holdings

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Vlasenko S. I. Th e Activities of Commission on the History of the Patriotic War in Ukraine on the Formation of Guerrilla Funds (1946–1950)

  Dubovyk S. O. Th e Personal Fund of Yevhen Sverstiuk, Ukrainian Cultural and Public Figure, Stored in the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine (to the 90th Anniversary of the Date of Birth)

  Dubok I. P. Historical Experience of the Public-private Partnership in the Cultural Sphere (According to the Documents of State Archives of Kyiv City)

  Yisluu A. E. Th e Dnipro District of Kyiv City in the Archival Documents (to the 50th Anniversary of Creation)

  Kasyan L. H. Th e Phonodocuments on Ukrainian and Foreign Th eatric Art in the Central State Archives of Cine Phono and Photo Documents of Ukraine Named aft er H. S. Pshenychnyi Archival Collection

  Kots L. I. Th e Acquisition of the State Archives of Volyn Region Funds with a Collection of Copies of Photos of the Jewish Population of Volyn Life

  Publication of Archival Records

  Hula O. H., Hula V. D. Th e Memories of the Member of Bund Central Committee Pavlo Rosenthal about the Bialystok Period of the Organization’s Activities (1900–1902)

  Kuzmuk O. S. Th e Novopechersk Trubchevsk Cholnsky Monastery in 1728 year

  Morozova A. V. Th e Unknown Letter of Kyryl Zlenko, the Ascetic of Orthodoxy, to the Ioasaph (Zhevakhov), Bishop of Mogyliov

  Telvak V. V., Radchenko O. A. Th e Unknown M. Hrushevsky’s Review

  Information and Reviews

  Bazhan O. V. Th e Round Table «Crimea — it is Ukraine. Th e Documentary Evidences in the Archives of Ukraine»

  Emeliyanova T. O., Makovska N. V. Participation of Ukraine in the International Exhibition Project «Th e End of the First World War: a Decisive Turn to Modern Europe»

  Palienko M. H. «All About the People»: Archival Science in Priority Spheres of Activities and Studies on the International Science Forum in Maribor (Slovenia)

  Archival Chronicle

  Exhibitions, presentations, conferences, meetings