• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Журнал «Архіви України». Випуск 2 (319): квітень – червень, 2019 рік

  Увесь випуск в одному файлі (pdf, 27,2 Мб)

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека іменіСимона Петлюри в Парижі як місце національної пам’яті (до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри та 90-річчя відкриття бібліотеки) (pdf, 5 Мб)

  Орел Ю. В. Огляд документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про громадську і політичну діяльність Симона Петлюри (pdf, 258 Кб)

  До 140-річчя від дня народження С. В. Петлюри (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (pdf, 4 Мб)

  Статті та повідомлення

  Бездрабко В. В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу (pdf, 370 Кб)

  Приходько Л. Ф. Збереження цифрової культурної спадщини – імператив XXI століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) (pdf, 322 Кб)

  З історії архівів та архівних зібрань

  До 100-річчя Державного архіву Черкаської області (добірка документів). Упорядник – Т. А. Клименко (pdf, 4 Мб)

  Когут А. А. Здобутки та виклики Галузевого державного архіву Служби безпеки України: до 25-річчя установи (pdf, 3 Мб)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Боровський О. С. Діяльність одеської Комісії з охорони та опрацювання революційних архівів (1917–1922 рр.) (pdf, 234 Кб)

  Вербовий О. В., Власенко С. І. Фонд 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання) ЦДАГО України як комплекс джерел з історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни (pdf, 198 Кб)

  Карамаш C. Ю. Київський період життя видатного конструктора ракетно-космічної техніки В. М. Челомея (pdf, 465 Кб)

  Мельничук О. М. Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (pdf, 3 Мб)

  Монич О. І. Миколаївський монастир у селі Alsó Karaszló (Заріччя) (за документами Державного архіву Закарпатської області) (pdf, 350 Кб)

  Новохатський К. Є. Нові видання листування академіка В. І. Вернадського з української тематики (pdf, 208 Кб)

  Резнік І. С. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 100-річчя від дня заснування) (pdf, 6 Мб)

  Ящук А. В. Участь Одеського товариства історії та старожитностей у створенні міських гербів Таврійської губернії першої половини ХІХ століття (pdf, 667 Кб)

  Публікація архівних документів

  Пономарьов О. М. Донесення запорозької розвідки про події у Кримському ханаті середини XVIII століття (pdf, 342 Кб)

  Срібняк І. В. Національно-освідомлююча діяльність СВУ в таборі полонених та інтернованих Ізмід (Османська імперія) на початку Першої світової війни: невідомий документ із фондів ЦДАГО України (pdf, 298 Кб)

  Інформація і рецензії

  Круглий стіл «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту» (11 червня 2019 р.) (pdf, 2 Мб)

  Архівна хроніка

  Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 297 Кб)

  C O N T E N T S

  Event

  Yosypyshyn Ya., Palienko M. The Symon Petliura Ukrainian Library in Paris as the Place of National Remembrance (to the 140th Anniversary of Symon Petliura Birthday and the 90th Anniversary of Opening of the Library)

  Orel Yu. V. The Overview of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv City Documents on the Social and Political Activities of Symon Petliura

  The 140 Anniversary of the Date of Birth of S. V. Petliura (Photo Documents Collection). Complier – L. V. Lyubarska

  Articles and Notices

  Bezdrabko V. V. The Archives, Archivist, Archival Culture: Idea, Metaphor, Rise of the Future Image

  Prykhodko L. F. The Preservation of Digital Cultural Heritage as the Imperative of the 21 century (on UNESCO and the European Union Documents)

  From the History of Archives and Archival Collections

  The 100 Anniversary of the State Archives of Cherkasy Region (Documents Collection). Complier – T. A. Klymenko

  Kohut A. A. The Challenges and Achievements of the Branch State Archives of the Security Service of Ukraine: an Overview on the Occasion of the 25th Anniversary

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Borovskyi O. S. The Activity and Work Results of the Committee on Preservation and Scrutiny of Revolutionary Archives in Odessa (1917–1922)

  Verbovyi O. V., Vlasenko S. I. The Fond of the 1st Ukrainian Partisan Division of Twice the Hero of the Soviet Union S. Kovpak (Sumy Partisan Union), as the Complex of Sources of the History of Partisans’ Resistance Movement during the Second World War

  Karamash S. Yu. The «Kyiv Period» of Life of V. M. Chelomey, the Prominent Designer of Rocket and Space Technology

  Melnychuk O. M. The History of Forming of Museum Collection of the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine

  Monych O. I. The St. Nikolas Monastery in Alsó Karaszló Village (Zarichchya): (Based on the Documents of the State Archives of Trans-Carpathian Region)

  Novokhatskyi K. E. The New Editions of Correspondence of Academician V. I. Vernadsky on Ukrainian Issues

  Resnik I. S. The National Academic Drama Theater Named After Ivan Franko on the Documents of the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine ( to the 100th Anniversary of the Founding)

  Yaschuk A. V. The Participation of the Odessa Society of History and Antiquities in the Creation Process of Emblems of Tavria Province in the First Half of 19 Century

  Publication of Archival Records

  Ponomaryov O. M. The Report of Zaporizhzhya Intelligence About the Events in the Crimean Khanate at the Middle of 18 Century

  Sribnyak I. V. Nationally-aware Activity of IEDs in the Camp of Prisoners and Interned Ismids (Ottoman Empire) at the Beginning of the First World War: an Unknown Document from the Funds of the Central State Archive of Public Associations of Ukraine

  Information and Reviews

  The Round Table «Archives in 21 Century: Actual Problems of Archival Management» (June 11, 2019)

  Archival Chronicle

  Exhibitions, presentations, conferences, meetings