• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Журнал «Архіви України». Випуск 3 (320): липень – вересень, 2019 рік

  Увесь випуск в одному файлі (pdf, 12,2 Мб)

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Зворський С. Л. Що комуністична влада намагалася приховати від народу? (із практики засекречування архівних документів за доби тоталітаризму) (pdf, 226 Кб)

  Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування (pdf, 381 Кб)

  Подворна Л. С. Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти»: історія та сьогодення (pdf, 5 Мб)

  Токаленко П. О. Тюрма і каторга як владні репресивні інститути з придушення Першої російської революції (1905–1907) (pdf, 240 Кб)

  До 125-річчя від дня народження О. П. Довженка (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (pdf, 2 Мб)

  Цифровізація архівної справи та діловодства

  Ємельянова Т. О. Формування архівних аудіовізуальних колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку (pdf, 313 Кб)

  Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі (pdf, 231 Кб)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Голос кремінського баяна (до 340-річчя від дня заснування м. Кремінна) (pdf, 691 Кб)

  Лях Г. В. Діяльність церковно-парафіяльних братств початку ХХ століття на теренах Поділля (pdf, 209 Кб)

  Тельвак В. В., Тельвак В. П. Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга (pdf, 206 Кб)

  Публікація архівних документів

  Музичко О. Є. Листи М. Ф. Комарова до В. Л. Громашевського як джерело дослідження історії українського національного руху в Одесі на початку ХХ століття (pdf, 232 Кб)

  Пономарьов О. М. Фортеці Ізмаїл і Кілія на початку Російсько-турецької війни 1768–1774 років: стан та заходи з фортифікації (pdf, 1 Мб)

  Інформація і рецензії

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)» (20 червня 2019 р.) (pdf, 2 Мб)

  Матяш І. Б. Лекції з архівного менеджменту від метра української архівної освіти (до виходу навчального посібника професора Ярослава Калакури) (pdf, 556 Кб)

  Петришак Б. І. Монографія Ольги Гуль про міське суспільство Львова ранньомодерного часу (pdf, 255 Кб)

  Якобчук С. О. Комплексне довідково-інформаційне видання «Архівні установи Київщини: Путівник» (pdf, 252 Кб)

  Архівна хроніка

  Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 275 Кб)

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Zvorskyi S. L. What Did the Communist Authorities have been Hiding out from the People? (on the Practice of Secreting Archival Documents during the Era of Totalitarianism)

  Kalakura Ya. S., Кovtanyuk Yu. S. The Archival Management in Conditions of Electronic Governance

  Podvorna L. S. «The Literary and Artistic Pluty» Archives-Museum Complex: History and Nowadays

  Tokalenko P. O. Prison and Penal Servitude as the Power Repressive Institutions of Suppression of the First Russian Revolution (1905–1907)

  To the 125th Anniversary of O. P. Dovzhenko (Photo Documents Collection). Complier – L. V. Lyubarska

  Digitalization of Archival Affairs and Records Keeping

  Yemelyanova T. O. Formation of Archival Audiovisual Collections: the Latest Trends and Development Challenges

  Romanovsky R. V. The Digitalization of Archival Documents: the Poland State Archives Experience

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Bezhynska K. M., Lysenko T. A. The Voice of Kreminna Bayan (to the 340th of Kreminna City Founding)

  Lyakh H. V. Activities of Church and Parish Brotherhoods at the beginning of 20th c. on the Territory of Podillya Region

  Telvak V. V., Telvak V. P. The Hrushevsky Studies in the Archives of St. Petersburg

  Publication of Archival Records

  Muzychko O. E. The M. F. Komarov’s Letters to V. L. Gromashevsky as the Source of Study of History of Ukrainian National Movement in Odesa City at the Beginning of 20th Century

  Ponomariov O. M. The Izmail and Kiliya Fortresses at the beginning of Russo-Turkish War of 1768–1774: Fortifi cation Status and Measures

  Information and Reviews

  Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The Round Table «The Problems of Informatization of Archives: Digitalization as Means of Meeting the Needs of Information Society (to the 50th Anniversary of the Central State Scientifi c and Technical Archives of Ukraine)» (June 20, 2019)

  Matiash I. B. The Lections on Archival Management by the Specialist on the Ukrainian Archival Study (Dedicated to the Professor Yaroslav Kalakura Manual Release)

  Petryshak B. I. The Monograph of O. Hul’ on Urban Society of Lviv City in Early Modern Time

  Yakobchuk S. O. The Comprehensive Reference and Information Edition «The Archival Institutins of Kyiv Region: a Guide»

  Archival Chronicle

  Exhibitions, presentations, conferences, meetings