• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4 (321): жовтень – грудень, 2019 рік

  Увесь випуск в одному файлі (pdf, 21,4 Мб)

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Бездрабко В. В. Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції і сучасні тренди (із зарубіжного досвіду) (pdf, 378 Кб)

  Войцехівська І. Н., Палієнко М. Г. Архівознавча школа Київського університету: традиції та перспективи розвитку (pdf, 2 Мб)

  Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи. присвячені Остапу Вишні, як носії-репрезентанти культурної пам’яті (pdf, 1 Мб)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Городиська К. С. Національна заслужена академічна капела України «ДУМКА» за документами ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня заснування) (pdf, 776 Кб)

  Гула В. Д. Бунд і сіонізм: початок протистояння (1895–1903 рр.) (pdf, 207 Кб)

  Індиченко Г. В. Участь учених АН УРСР у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект (pdf, 245 Кб)

  Коваленко Р. Я. Київський військовий округ у мобілізаційних планах Російської імперії напередодні Першої світової війни (pdf, 226 Кб)

  Когут А. А. Депортаційна операція «Захід» у жовтні 1947 р. (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (pdf, 1 Мб)

  Нецька Л. М. Надходження документів штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей за 2014–2018 рр. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (pdf, 208 Кб)

  Резнік І. С. Поліна Самійленко – корифей українського театру. До 130-річчя від дня народження (за документами ЦДАМЛМ України) (pdf, 5 Мб)

  Юзбашева Н. Л. Документи особового фонду Л. В. Писаржевського як джерело для вивчення життя і діяльності видатного вченого-хіміка (pdf, 510 Кб)

  Особистості

  Франко О. О., Франко А. Д. Видатний український історик-архівіст, джерелознавець, археограф І. Л. Бутич (до 100-річчя від дня народження) (pdf, 2 Мб)

  Павлова О. Ф. «Я власну вічність бачу без облуди…» (до 90-річчя від дня народження Д. В. Павличка) (pdf, 1 Мб)

  Добірка фотодокументів про життя і творчість Д. В. Павличка. Упорядник – Л. В. Любарська (pdf, 3 Мб)

  Публікація архівних документів

  Кіржаєв С. М. Невідомі листи М. С. Грушевського та Ф. К. Вовка до В. І. Вернадського (1915–1916 рр.) (pdf, 244 Кб)

  Хоменко В. О. Лист невідомого автора про українські політичні сили в еміграції у 1920-ті роки (pdf, 227 Кб)

  Шаповал А. І. Листи В. М. Перетца до В. М. Гнатюка (1902–1925 рр.) (pdf, 273 Кб)

  Ювілеї

  Калакура Я. С. Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака) (pdf, 367 Кб)

  Павленко С. Ф., Коломієць Н. А. Історик із душею поета: Миколі Григоровичу Щербаку – 70! (pdf, 1 Мб)

  Бандура М. В. Микола Григорович Щербак – талановитий вчений, Людина і Вчитель (до 70-річчя від дня народження) (pdf, 135 Кб)

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Центральному державному науково-технічному архіву України – 50 років (pdf, 3 Мб)

  Архівна хроніка

  Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 381 Кб)

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Bezdrabko V. V. The Theoretical Principles of the Appraisal of Documents: Traditions and Modern Trends (Foreign Experience)

  Voitsekhivska I. N., Paliienko M. H. Archival Study School of Kyiv University: Traditions and Prospects of Development

  Kasyan L. H. Audio and Visual Documents, Dedicated to Ostap Vyshnya, as a Cultural Memory Representatives

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Horodyska K. S. The National Honored Academic Chapel of Ukraine «DUMKA» (to the 100th Anniversary)

  Hula V. D. Bund and Zionizm: th Begining of Confrontation (1895–1903)

  Indychenko H. V. The Participation of Scientists of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR in International Scientifi c Events (1961–1965): Historical and Source Aspect

  Kovalenko R. Ya. Kyiv Military District in Mobilization Plans of the Russian Empire on the Eve of World War I

  Kogut A. A. The Deportation Operation «West» in October 1947 (According to the Documents of the Branch State Archives of the Security Service of Ukraine)

  Netska L. M. The Branch State Archives of the Ministry of Defense of Ukraine Receipt of Documents of the Headquarters of the Anti-terrorist Operation in the Donetsk and Luhansk Regions for 2014–2018

  Reznik I. S. Polina Samiylenko – the Coryphaeus of the Ukrainian Theater. To the 130th Anniversary of the Date of Birth (on the Documents of the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine)

  Yuzbasheva N. L. The Documents of the Personal Fond of L. V. Pysarzhevsky as the Source of Study of Life and Activity of the Prominent Scientist-Chemist

  Personalities

  Franko O. O., Franko A. D. The Eminent Ukrainian Historian-Archivist, Source Expert and Archeographer I. L. Butych (to the 100th Anniversary of the Birth)

  Pavlova O. F. «I See my Eternity without a Mistake …» (to the 90th Anniversary of the Birth of D. V. Pavlychko)

  The Collection of Photo Documents on the Life and Activity of D. V. Pavlychko. Compiler – L. V. Lyubarska

  Publication of Archival Records

  Kirzhaev S.M. The Unknown Letters of M. S. Hrushevsky and F. K. Vovk to the V. I. Vernadsky (1915–1916)

  Khomenko V. O. The Letter of Unknown Author about Ukrainian Political Forces in Emigration in 1920’s

  Shapoval A. I. V. M. Peretts’s Letters to V. M. Hnatyuk of 1902–1925

  Anniversaries

  Kalakura Ya. S. The Way to Archival Studies (to the Anniversary of Professor M. G. Shcherbak)

  Pavlenko S. F., Kolomiets N. A. Historian with the Soul of the Poet: Mykola Shcherbak is 70!

  Bandura M. V. Mykola Shcherbak – Talented Scientist, Human and Teacher (to the 70th Birthday)

  Alekseyenko A. A., Balyshev M. A. The Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine Celebrates 50 Years of Activity

  Archival Chronicle

  Exhibitions, presentations, conferences, meetings