• In English
 • Архівна україніка: загальні огляди

  Довгалюк І. Фонографічна україніка за кордоном / Ірина Довгалюк // Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : монографія / Ірина Довгалюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 533–554. – Огляд колекції валиків Івана Панькевича у фонографічному архіві Академії наук Австрії у Відні; колекції української народної музики у фондах Берлінського фонограмархіву; української фоноспадщини в архіві Пушкінського дому (Росія); колекції закарпатських фонозаписів Бели Бартока у Будапештському етнографічному музеї; українських фонозаписів у фондах Бібліотеки Конгресу США.

  Ковпак В. Архівні колекції як складник інформаційно-комунікаційної діяльності української еміграції / В. Ковпак // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 9. – С. 34–37. – Про колекції архівної україніки у США та Канаді.

  Красножон А. В. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях = Belgorod (Akkerman) Fortress in Historical Images = Cetatea Albă (Akkerman) în imagini istorice / А. В. Красножон ; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. – Кишинев : Stratum plus ; Одесса : Б. и., 2016. – 475 с. – Опубліковано бл. 400 малюнків, гравюр та фотографій фортеці Білгород з фондів НБУВ, Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, Держархіву Одеської обл., Одеського історико-краєзнавчого музею, Музею історії Молдови (Ясси), Б-ки Академії наук Республіки Молдова, Нац. військового музею (Бухарест), Нац. архіву Румунії, Яського філіалу Ін-ту археології АН Румунії, Нац. музею історії Румунії, Нац. музею історії Молдови, РНБ, РДВІА, Ін-ту історії та матеріальної культури РАН (Санкт-Петербург).

  Кугутяк М. Писемні джерела з історії Великого Скиту / Микола Кугутяк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2015. – Вип. 27. – С. 16–26. – Аналіз писемних джерел з історії Великого Скиту (Манявського Скиту), що зберігаються в Австрійському держ. архіві у Відні, Держ. архіві в Кракові, Нац. архіві Румунії, українських архівах.

  Магурчак А. М. Закордонні особові архівні фонди Андрія Жука / А. М. Магурчак // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 97–107. – Огляд особових фондів А. Жука в Бібліотеці та Архіві Канади, Музеї-архіві імені Д. Антоновича УВАН у США, Архіві Національної бібліотеки у Варшаві.

  Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. Т. 2 / Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2014. – 990 с. : іл. – Із змісту: Документи і матеріали з Бібліотеки і Архівів Канади [опубліковано документи з фондів А. Жука та В. Кубійовича]. – С. 667–743; Документи з Центрального військового архіву Польщі та Архіву Православної митрополії у Варшаві. – С. 744–788.

  Паньків М. Пам’ятки культури і мистецтва Гуцульщини в зарубіжних країнах (музеї, архіви, приватні колекції). Постановка проблеми / Михайло Паньків // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти : матеріали ХХІ Міжнар. наук. конф. в рамках ХХІV Міжнар. гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серп. 2017 р.). – Коломия : Вік, 2017. – С. 249–254.

  УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945–1948). Кн. 2 : Рейд УПА у Західну Європу (1947): чехословацький шлях / ред. М. Шміґель. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2017. – 1304 с. – (Літопис Української Повстанської Армії ; т. 53). – Опубліковано документи з фондів Архіву Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, Словацького національного архіву, Військово-історичного архіву в Братиславі, Архіву органів безпеки у Празі.

  Ковальонок С. С. Джерела з історії повсякденності українців у Китаї в період японської окупації / С. С. Ковальонок // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історичні науки. Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – 2015. – № 4 (293) травень. – С. 101–108. – Огляд документів з фондів Держархіву Хабаровського краю, Держархіву РФ, б-ки Каліфорнійського університету (Берклі, США), архівної бібліотеки Банкрофт (США).

  Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. Т. 3 / Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2015. – 960 с. : іл. – Із змісту: Документи з фонду Володимира Кубійовича [Бібліотеки та Архіву Канади]. – С. 432–605; Документи і матеріали з Люблінського Державного архіву. – С. 606–677.

  Терещенко-Кайдан Л. В. Рукописна спадщина України та Греції як свідчення паралелізму і особливостей розвитку духовної культури двох країн / Л. В. Терещенко-Кайдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2014. – Вип. 20 (2). – С. 125–128.

  Гордєєв А. Ю. Карти-портолани Чорного моря XIV–XVII століття / А. Ю. Гордєєв = Portolanos charts of the Black Sea from the 14th – 17th century / A. Yu. Gordieiev. – Київ : Картографія, 2015. – 216 с. : іл. – (Пам’ятки картографії України). – Опубліковано репродукції 175 карт-портоланів Чорного моря, що зберігаються в кількох десятках архівах, музеях, бібліотеках світу (Національна бібліотека Франції, Апостольська бібліотека Ватикана, Австрійська національна бібліотека, Бібліотека Конгресу США, Національна бібліотека Іспанії, Військово-морський музей (Генуя, Італія), Державний архів Флоренції тощо).

  Катаргіна Т. І. Зарубіжні бібліотеки як пам’ятки української історико-культурної спадщини / Т. І. Катаргіна // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 278–289.

  Боряк Т. Г. Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: спроби унормування та надання інтелектуального доступу до ресурсів (перша половина 2000-х років) / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 14–21.

  Палієнко М. Джерельний потенціал зарубіжної архівної україніки: проблеми вивчення та використання / Марина Палієнко // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі : матеріали наук. конф. з міжнар. участю, 14 берез. 2013 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, ЦДАМЛМ України [та ін.]. – Київ, 2013. – С. 140–143.

  Кулініч М. Повернені та передані в Україну архівні колекції особового походження / Марія Кулініч // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі : матеріали наук. конф. з міжнар. участю 14 берез. 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 95–98.

  Кулініч М. Ю. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011 рр.): короткі підсумки / М. Ю. Кулініч // Архіви України. – 2013. – № 3. – С. 11–20.

  Палієнко М. Джерельний потенціал зарубіжної архівної україніки: проблеми вивчення та використання / Марина Палієнко // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі : матеріали наук. конф. з міжнар. участю 14 берез. 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 140–143.

  Трубчанінов С. В. Плани земельних угідь населених пунктів Поділля у XVIII–XIX ст. в архівосховищах Польщі та Росії / С. В. Трубчанінов // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування докуметів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. / Держ. архів. служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 225–227. – Подано відомості про плани земельних угідь населених пунктів Поділля у фондах Головного архіву давніх актів (Польщі), Російського державного архіву давніх актів.

  Берковський В. Г. Поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (2010–2011 рр.) / В. Г. Берковський // Архіви України. – 2011. – № 1. – С. 99–105.

  Берковський В. Архівна україніка: проблеми формування та забезпечення збереженості / Владислав Берковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Іст. науки. – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 238–244.

  Боряк Т. «Архівна україніка»: до питання про еволюцію наукового напряму / Тетяна Боряк // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2012. – Вип. 1. – С. 46–58.

  Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945–2010) / Т. Боряк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 544 с.

  Бульвінський А. Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 років // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 84-96.

  Вавричин М. Карти українських земель Ґ. Боплана в бібліотеках і архівах СРСР // Вавричин М. Відтворення України : історія картографії, краєзнавство, біографістика / Марія Вавричин ; упоряд.: Н. Паславська, Н. Халак ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 2012. – С. 167–174. – Публік. за вид.: Вавричин М. Карти українських земель Г. Боплана в бібліотеках і архівах СРСР // Бібліографічна інформація і сучасність : зб. наук. пр. – К., 1981. – С. 116–127.

  Вавричин М. Комплекс карт України Ґ. Боплана та їх збереження в бібліотеках Європи // Вавричин М. Відтворення України : історія картографії, краєзнавство, біографістика / Марія Вавричин ; упоряд.: Н. Паславська, Н. Халак ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 2012. – С. 175–179. – Публік. за вид.: Вавричин М. Комплекс карт України Г. Боплана та їх збереження в бібліотеках Європи // Картографія та історія України : зб. наук. пр. – Львів ; К. ; Нью-Йорк, 2000. – С. 18–22.

  Власенко В. М. Філія Українського національного козацького товариства у Болгарії (1923–1936) за матеріалами болгарського і чеського архівів / В. М. Власенко // Дриновський збірник. – 2012. – Т. 5. – С. 428–443. – Опубліковано документи Українського національного козацького товариства, які зберігаються у Науковому архіві Болгарської Академії наук і Національному архіві Чеської Республіки.

  Залуцький Р. Листування Вячеслава Липинського у західних архівах. (Біографічний нарис) // Вячеслав Липинський. Твори. Архів. Студії. Сер. “Архів” / Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. К. Липинського (США); Ін-т Європейських досліджень НАН України. – К.; Філадельфія, 2003. – Т. 1. Листування (А-Ж). – С. 33-81. [Про листування В. Липинського, що зберігається у Архіві Липинського в Римі, Східноєвропейському дослідному ін-ті ім. В. К. Липинського у Філадельфії (США), Бібліотеці та архіві Канади (Оттава)].

  Запаско Я. Мистецькі рукописні пам’ятки України. – Львів, 1997. – 80 с. [Каталог містить опис 77 оздоблених рукописних пам’яток з українських та зарубіжних музеїв та бібліотек].

  Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга. – Львів: Світ, 1995. – 478 с. [Опис української рукописної книги у зібраннях Росії (Б-ка Рос. академії наук, Рос. держ. б-ка, Держ. істор. музей, Рос. нац. б-ка, Ін-т рос. л-ри, Рос. держ. архів давніх актів, Третьяковська галерея та ін.), Литви (Центральна бібліотека Академії наук)].

  Запаско Я. Пам’ятки українського рукописного мистецтва за рубежем // Запаско Я. “Доброписці тоді славні були”. (Нариси з історії українського рукописного мистецтва). – Л.: Афіша, 2003. – С. 42-71. [Анотований список 100 найцінніших українських рукописних книг XI – XVIII ст., які перебувають за межами України у зібраннях Росії (Рос. держ. б-ка, Рос. нац. б-ка, Держ. іст. музей, Рос. держ. архів давніх актів, Б-ка Рос. академії наук та ін.), Франції (бібліотека м. Реймс), Австрії (Нац. б-ка), Болгарії (Нац. б-ка Кирила і Мефодія), Польщі (б-ка Ягеллонського ун-ту), Румунії (Держ. архів), Греції (Хіландарський монастир)].

  Зарубіжна архівна україніка. Матеріали до бібліографії // Архівні установи України. Довідник / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2005. – Т. 1. Державні архіви. – С. 606-634.

  Калакура Я. Антропологічний потенціал архівної україніки / Ярослав Калакура // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2012. – Вип. 1. – С. 36–45.

  Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття : монографія / Ганна Карась ; [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 1164 с. – Із змісту: 1.2. Історіографія питання та джерельна база дослідження. – С. 47–75; 1. 3. Музична україніка в закордонних архівах, музеях та бібліотеках. – С. 75–85; Використані джерела та література. І. Архівні джерела. – С. 931-959. – Огляд архівів Росії, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Франції, Канади, Італії, США; архівних фондів, переданих в Україну.

  Ковальчук М. А. Джерела до історії українсько-білоґвардійської війни 1919 р. // Укр. істор. журнал. – 2006. – № 5. – С. 212-225. [Огляд джерел з фондів архівів Польщі (Архів нових актів, Центральний військовий архів), Росії (Держ. архів Рос. Федерації, Рос. держ. військовий архів, Рос. держ. архів соц.-політ. історії, Рос. держ. військово-істор. архів)].

  Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела: Монографія. – Вінниця: О. Власюк, 2005. – 515 с. [Автором опрацьовано фонди архівних установ України, Росії та Польщі: Рос. держ. істор. архіву, Рос. держ. архіву ВМФ, Держ. публіч. істор. б-ки Росії, Рос. держ. б-ки, Рос. нац. б-ки; Гол. архіву давніх актів у Варшаві, Держархіву у м. Краків, Нац. б-ки у Варшаві, Ягеллонської б-ки у Кракові та ін.].

  Ленченко В. Чигирин за планами та описами 1677-1678 років // Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць / Брандонський ун-т, Манітоба, Канада; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2006. – С. 170-199. [Опис чотирьох рукописних планів Чигирина, які зберігаються у Б-ці РАН в С.-Петербурзі, Рос. держ. архіві давніх актів, Рос. держ. військово-істор. архіві у Москві, Дипломатичному архіві МЗС Франції у Парижі].

  Лжедмитрий І и Украина: Указатель архивных источников и материалов / АН Украинской ССР. Археогр. комиссия, Ин-т истории; Сост. В. И. Ульяновский. – К., 1990. – 131 с. – (Научно-справочные издания по истории Украины; [Вып. 4]). [У покажчику подано відомості про архівні джерела з фондів архівів Польщі (Гол. архів. давніх актів, Б-ка Вроцлавського ун-ту Оссолінеум, Ягеллонська б-ка у Кракові та ін.), Росії (Рос. держ. архів давніх актів, РДІА, РДБ, Держ. іст. музей та ін.)].

  Любащенко В. Богослужбові рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV ст. у європейських книгозбірнях / Вікторія Любащенко // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. 2012 рік / Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України [та ін.]. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 157–170.

  Любащенко В. “Паренесис” святого Єфрема Сирина серед церковно-рукописних пам’яток княжої Волині / Вікторія Любащенко // Княжа доба : історія і культура. – Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 193–218. – Списки “Паренесиса” зберігаються у Російській національній бібліотеці, Державному архіві у Перемишлі (Польща).

  Люстрації королівщин українських земель ХVІ-ХVІІІ ст.: Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Уклала Р. Майборода. – К., 1999. – 312 с. – (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 49). [У виданні подано реєстр рукописних текстів люстрацій з фондів укр. архівів, Гол. архіву давніх актів у Варшаві, Архіву Польської академії наук у Варшаві, Б-ки ПАН у Кракові, Б-ки ім. Оссолінських у Вроцлаві, Держ. архівах у Кракові та Люблині, Рос. держ. архіву давніх актів, Рос. держ. іст. архіву (С-Пб.)].

  Матвіїшин Я. Кам’янець-Подільський і Хотин на рукописних планах XVII-XVIII ст. // Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць / Брандонський ун-т, Манітоба, Канада; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2006. – С. 216-257. [Про рукописні плани Кам’янця-Подільського і Хотина у архівах та бібліотеках Європи: Нац. б-ка у Мадриді, Архів наземних армій Франції, Б-ка Арсеналу в Парижі, Британська б-ка в Лондоні, Бодлеянська б-ка в Оксфорді, Нац. б-ка Мальти, Нац. б-ка у Варшаві, Австрійський держ. архів, Німецька держ. б-ка у Берліні, Воєнний архів м. Стокгольма].

  Матяш І. Галузева програма «Архівна україніка» / Матяш Ірина // Студії з архів. справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 29–31.

  Матяш І. Б. Архівна та рукописна україніка як складова Національного архівного фонду: Зміст та обсяги понять // Сумський історико-архівний журнал. – 2007. – № 2-3. – С. 16-27.

  Матяш І. Концепція створення та функціонування Національного реєстру “Архівна україніка” // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 12-18.

  Мнишки: Указатель архивных материалов и библиографии / АН Украинской ССР. Археогр. комиссия, Ин-т истории; Сост. В. И. Ульяновский. – К., 1989. – 148 с. – (Научно-справочные издания по истории Украины; [Вып. 3]). [У покажчику подано відомості про архівні документи роду Мнішків з фондів архівів України, Польщі: Гол. архіву давніх актів у Варшаві, держ. архівах у Кракові та Гданську, рукописних відділах б-к Вроцлавського ун-ту ім. Оссолінських, Ягеллонської (Краків) та ін.; Росії: Рос. держ. архіву давніх актів, Рос. держ. іст. архіву, Рос. держ. б-ки, Рос. нац. б-ки та ін.].

  Палієнко М. Г. Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 10–20.

  Палієнко М. Архіви української еміграції як культурний та націєтворчий феномен / Марина Палієнко // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2012. – Вип. 1. – С. 21–35.

  Темірова Н. Україністичні архівні центри за кордоном // Донецький вісник Наук. т-ва ім. Шевченка. Сер. “Історія”. – Донецьк, 2005. – Т. 8. – С. 30-41.

  Темірова Н. Формування історичних документаційних центрів: досвід української діаспори // Донецький вісник Наук. т-ва ім. Шевченка. Сер. “Історія”. – Донецьк, 2006. – Т. 12. – С. 15-22.

  Палієнко М. Г. Діяльність українських архівістів в еміграції: огляд джерел, стан та перспективи досліджень // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – К., 2007. – Т. 16. На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 490-499. [Д. Антонович, С. Наріжний, М. Обідний].

  Трубчанінов С. В. Матеріали до історичної топографії Поділля XV-XIX ст. та їх використання: [В архівах Кракова, Варшави, Рос. держ. архіві давніх актів] // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Істор. науки. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 15. – С. 366-372.

  Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть: Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 623 с. – (Історія української музики; Вип. 2. Джерела). [У виданні міститься опис 1111 рукописних нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI – середини XIX ст., що зберігаються в архівах, бібліотеках, музеях України, Росії (Рос. держ. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. академії наук, Рос. держ. істор. архів, Держ. іст. музей ), Польщі (Б-ка Народова у Варшаві та ін.), Литви, Білорусі, Румунії, Угорщини, Ватикану, Канади та ін.].

  Himka J.-P. Galicia and Bukovina: A Research Handbook About Western Ukraine, Late 19th and 20th Centuries. – [Edmonton], 1990. – 214 p.

   

  [Із змісту]:

  Chapter 4: Major Libraries and Archives. A. Canada; B. USA; C-D. Vienna; E. Western Europe; F. Eastern Europe. – Р. 85-103.

  * * *

  Белов Г. А. Пополнение государственного архивного фонда СССР документами зарубежных архивов // Вопросы истории. – 1967. – № 6. – С. 171-178.

  Боряк Г. В. Архівна україніка // Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів. – К.: Видавн. дім “КМ Академія”, 2002. – С. 115-132.

  Боряк Г. В. [Зарубіжна архівна україніка: проблеми археографічної реєстрації] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: Матеріали Всеукр. наради. – К., 1993. – С. 20-25.

  Боряк Г. та ін. “Нацистське золото” з України: У пошуках архівних свідчень / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська / Укр. нац. фонд “Взаєморозуміння і примирення”; Держкомархів України; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1998. – Вип. 1. – 136 с.

  Бутич І. Шляхи поповнення державних архівів Української РСР документальними матеріалами // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1959. – № 1. – С. 41-50.

  Вавричин М. До підсумків дослідження картографічної спадщини Г. Боплана // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 24-29. [Про карти України Г. Боплана у бібліотеках Польщі, Росії, Литви].

  Вавричин М. Комплекс карт України Г. Боплана та їх збереження в бібліотеках Європи // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Л., 2000. – С. 18-22.

  Гальчак С. Д. Джерела до вивчення історії остарбайтерів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2001. – Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 393-401.

  Гунчак Т. Україна ХХ сторіччя в зарубіжних архівах // Укр. іст. журнал. – 1991. – № 10. – С. 137-141.

  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у збірках полоністичних інституцій // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 60-75. [Огляд зібрань польських інституцій у США (Ін-т Юзефа Пілсудського у Нью-Йорку, Польський наук. ін-т у Нью-Йорку, Центр. архів Полоністики в Очард Лейк) та Європі (Польська б-ка у Парижі, Польський Ін-т і Музей ім. генерала Сікорського у Лондоні, Ін-т Юзефа Пілсудського у Лондоні)].

  Лещенко Л. О. Відображення революційних подій 1905-1907 рр. на Україні в документах і матеріалах архівів США і Великобританії // Архіви України. – 1976. – № 1. – С. 36-42.

  Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII – XIX ст.: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2003. – 183 с., 161 с дод
  Додаток А. Перелік карт і планів Києва XVII – ХІХ ст. – С. 1-108. [Перелік 1404 карт і планів Києва XVII – XIX ст. з архівних, бібліотечних та музейних фондів України, Росії, Польщі].

  Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч. 1. – Прага, 1942. – 367 с. – (Студії /Музей Визвольної боротьби України; Т. 1).

  Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 1919-1939: Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / Упоряд. Л. Яковлєва. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1999. – 272 с.

  Отаманенко А. Колекція Українського історичного товариства в Інституті досліджень української діаспори при Національному університеті “Острозька академія” // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”; Нац. парламентська б-ка України. – К., 2004. – С. 44-50.

  Палієнко М. Г. Архіви української еміграції – важлива складова національної історико-культурної спадщини // Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення: Тези доп. міжнар. наук. конф. (Бердянськ, 24-25 трав. 2001 р.). – К., 2001. – С. 66-68.

  Палієнко М. Архіви української еміграції в радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання) // Укр. іст. журнал. – 2006. – № 1. – С. 196-212.

  Палієнко М. Г. Українські архівні центри за кордоном // Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. – К., 2002. – С. 537-558.

  Палієнко М. Г. Українські архівні центри за кордоном: історіографічний аспект проблеми // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. “Історія”. – К., 2001. – Вип. 54. – С. 42-46.

  Палієнко М., Щербак М. Архівні центри української діаспори: проблеми збереження та використання // Наук. зап. Сер. “Іст. науки” / Нац. ун-т “Острозька академія”; Укр. іст. т-во. – Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – Вип. 5. Українська діаспора: проблеми дослідження (23-24 верес. 2004 р.): Матеріали Міжнар. наук. конф. – С. 121-136.

  Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – К.: Темпора, 2008. – 688 с., іл.

  Пасько І. Архівна україніка в межах і за межами України: практичний досвід та перспективи // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”; Нац. парламентська б-ка України. – К., 2004. – С. 86-89.

  Пасько І. Зарубіжна архівна україніка як свідчення ширення українськості й утвердження українства у Європейському просторі // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: Матеріали міжнар. наук. конф. (15 жовт. 2004 р.). – К., 2004.

  Потульницкий В. Обзор фондов украиники Восточноевропейского архивного института в Филадельфии, Австрийской национальной библиотеки в Вене // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. конф. (30 мая – 1 июня 1990 г.). – К., 1990. – С. 143-145.

  Сергийчук В. И. Выявление в зарубежных архивах документальных материалов по истории украинского казачества // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. конф. (30 мая – 1 июня 1990 г.) / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – С. 178-180.

  Сохань П. Зарубіжні джерела з історико-культурної спадщини України і проблеми їх використання // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1999. – Вип. 12. Матеріали наук.-практ. конф. “Симон Наріжний та українська еміграція 20-30-х рр. ХХ ст. у Празі” (Полтава, жовт. 1998 р.). – С. 67-77.

  Сохань П. С., Даниленко В. М. Перспективи діяльності відділу вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України // Матеріали до розробки концепції Інституту української археографії. До Всеукраїнської наради “Українська археографія сьогодні: Проблеми і перспективи” (Київ, 16-18 груд. 1992 р.). – К., 1992. – С. 42-45.

  Срібняк І. Матеріали українських та зарубіжних архівів як джерело з історії таборів полонених та інтернованих українців у країнах Європи (1914-1924 рр.) // Наук. зап. Сер. “Іст. науки” / Нац. ун-т “Острозька академія”; Укр. іст. т-во. – Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – Вип. 5. Українська діаспора: проблеми дослідження (23-24 верес. 2004 р.): Матеріали Міжнар. наук. конф. – С. 169-184. [Огляд фондів Нац. архіву Канади, архівів Польщі (Архів нових актів, Центр. військовий архів у Варшаві, Б-ка народова), Держ. центр. архіву у Празі, Держ. архіву Австрії].

  Старостин Е. В. История России в зарубежных архивах: Учеб. пособие / Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М.: Высш. школа, 1994. – 79 с. [Є відомості про архівну україніку].

  Тимошенко Л. Архіви уніатської церкви – джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVII-XVIII ст. // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 10. – С. 12-16. [Огляд фондів Рос. держ. іст. архіву у Санкт-Петербурзі, б-ки Чарторийських у Кракові, Держархіву у Люблині, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України та ін.].

  Трощинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 21.

  Фрис В. Українська рукописна книга за кордоном // Пам’ятки України. – 1994. – № 3-6. – С. 80-84.

  Шевченко Т. Джерела з історії єзуїтського шкільництва на українських землях Речі Посполитої: остання чверть XVI – середина XVII ст. //Архіви України. – 2003. – № 4-6. – С. 145-155. [Огляд джерел з архівів Італії, Польщі, Німеччини, Австрії].

  Famine-Genocide in Ukraine, 1932-1933: Western Archives, Testimonies and New Research / Edited by W. Isajiw. – Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, Toronto, 2003. – 212 p. [Огляди джерел з історії голоду 1932-1933 рр. в архівах Німеччини, Італії, Великобританії, Росії].

  Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution /Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Acroos the Borders of Ukraine. – Cambridge, MA, 2001. – 798 p. – (Harvard Papes of Ukrainian Studies).

  The Common Archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern Europe. Materias of the International Conference. (Golawice, October 22-24, 1997) / Ed. by W. Stepniak. – Warszawa, 1998. – 202 p.

  [Із змісту]:

  Kecskemeti C. Common European Arhival Heritage. – Р. 15-18;

  Nalecz D. Common Arhival Heritage. Suggestions on International Cooperation in the Field of Creating Guides to the Holdings. – Р. 19-28;

  Biernat A. Problems of the Accessibility to Common Archival Heritage – Invitation to Cooperation. – P. 29-32;

  Mikoletzky L. Problems in Historical Succession. – Р. 33-35;

  Kolosa V. Common Archival Heritage in the Light of Historical Succession by the Republic of Slovenia. – Р. 36-50;

  Козлов В. О некоторых аспектах формирования единого архивно-информационного пространства. – С. 51-53;

  Ларин М. Проблемы создания единого информационно-архивного пространства в СНГ. – С. 54-57;

  Папакин Г. Использование документов по истории других государств и народов в украинских архивах. – С. 58-64;

  Lenz W. A Guide to Archival Materials for the History of Germans in Central and East European Countries. – Р. 65-69;

  Seifried C. Improved Communication and Sharing of Archival Information: The Agenda of the International Council on Archives, Committee on Information Technology. – Р. 70-72;

  Дамасицкене У. Компьютеризация архивного наследия Литвы. – С. 73-76;

  Gafvert B. Seventeenth and Eighteenth Century Manuscript Maps of Poland in the Swedish Military Archives. – Р. 86-87;

  Запартыко А. Архивы литературы и искусства в контексте общеевропейского культурного наследия. – С. 100-103;

  Лебедев И. Архивные фонды об отношениях России со странами центральной и восточной Европы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. – С. 104-123;

  Konopka M. “Memory of the World” – Polish Proposals for the World List. – Р. 124-139;

  Мацюк О. Фонды Центрального государственного исторического архива Украины во Львове как часть общего архивного наследия стран Центральной и Восточной Европе. – С. 140-144;

  Misovic M. Archives in the Slovak Republic in Relation to the History of the Neighbouring Countries. – Р. 145-151;

  Горянац Р. Венгрия и архивные источники по истории Габсбургской империи. – С. 152-157;

  Соаре И. Румынские архивные фонды и коллекции, относящиеся к связям румынских земель со странами Восточной и Юго-Восточной Европы (1247-1831 гг.). – С. 174-181;

  Ozkul I. Importance of the Ottoman Archives for central and Eastern Europe States and Nations. – Р. 186-190;

  Mossek M. Documentation on the Poland and Polish Jewry in Israel’s Archives. – P. 191-196.

  Ukraine and Ukrainians throughout the World: a Demographic and Sociological Guide to the Homeland and its Diaspora / Ed. by A. L. Pawliczko. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1994.