• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Огляди музейних фондів, колекцій, зібрань

  Огляди музейних фондів, колекцій, зібрань

  Автономна Республіка Крим

  Бахчисарайський історико-культурний заповідник

  Белый О. Б. Научный архив Л. И. Кая в Бахчисарайском государственном историко-культурном заповеднике / О. Б. Белый // История и археология средневекового юго-западного Крыма. – Симферополь, 1993. – С. 239–246.

  Могаричев Ю. М. Научный архив Е. В. Веймарна в Бахчисарайском государственном историко-культурном заповеднике / Ю. М. Моагричев // История и археология средневекового юго-западного Крыма. – Симферополь, 1993. – С. 234–239.

  Керченський державний історико-культурний заповідник

  Дзюбенко С. Керченський державний історико-культурний заповідник / С. Дзюбенко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. – К., 2006. – Вип. 3, ч. 1 : До 180-річчя Керченського музею старожитностей. – С. 7–16.

  Перепьолкіна Н. Зібрання дореволюційних світлин з фондів Керченського заповідника (1880-ті – 1920-ті роки) / Н. Перепьолкіна // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. – К., 2006. – Вип. 3, ч. 1 : До 180-річчя Керченського музею старожитностей. – С. 45–50.

  Литвинова С. К вопросу об участии советской авиации в боях за Керчь в 1941–1944 годах (по материалам фондов Керченского заповедника) / С. Литвинова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. – К., 2006. – Вип. 3, ч. 1 : До 180-річчя Керченського музею старожитностей. – С. 131–137.

  Кримський республіканський краєзнавчий музей

  Черепанова Є. Архів О. Л. Бертьє-Делагарда / Є. Черепанова // Архіви України. – 1966. – № 6. – С. 78–81.

  Черепанова Е. Н. Архив А. Л. Бертье-Делагарда в Крымском областном краеведческом музее / Е. Н. Черепанова // Археологические исследования средневекового Крыма. – К. : Наук. думка, 1968. – С. 205–212.

  Араджиони М. А. О материалах Н. И. Репникова по этнографии мариупольских греков в фондах Крымского республиканского краеведческого музея / М. А. Араджиони // Крымский музей. – Симферополь, 1994. – С. 82–89.

  Вінницька область

  Вінницький обласний краєзнавчий музей

  Соломонова Т. Р. Колекція старообрядських книг Вінницького обласного краєзнавчого музею: музеєзнавча характеристика / Т. Р. Соломонова // Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність : зб. наук. пр. та матеріалів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей історії та культури старообрядства України [та ін.] ; відп. ред. та упоряд. С. В. Таранець. – К. ; Куренівка ; Чечельник, 2007. – С. 102–105. – Колекція складається з 25 друкованих видань та 11 рукописів кінця XVIII – поч. ХХ ст.

  Ліпська А. В. Рукописні книги старообрядницької громади Східного Поділля з колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею / А. В. Ліпська // Подільська старовина : наук. зб. / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця : [ДП “Державна картографічна фабрика”], 2008. – Вип. 4. – С. 24–30.

  Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  Косаківський В. Етнографічний музей та рукописні фонди Народознавчого центру Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / В. Косаківський, Є. Косаківська // Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 2003 р., м. Вінниця. – Вінниця, 2004. – С. 287–290.

  Волинська область

  Волинський обласний краєзнавчий музей

  Пушкар Н. Персональний фонд Ніла Хасевича у збірці Волинського краєзнавчого музею / Н. Пушкар // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 129–133.

  Несторук І. Мистецтво оформлення рукописних книг (на основі колекції Волинського краєзнавчого музею) / І. Несторук // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 82–88.

  Василевська С. Історія Православного Свято-Володимирського братства за матеріалами фондів Волинського краєзнавчого музею / С. Василевська // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. історико-краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Люблін. ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської [та ін.]. – Луцьк, 1998. – С. 93–95.

  Корецька О. Огляд церковних документів Володимирського повіту середини ХІХ – початку ХХ ст. із фондів Волинського краєзнавчого музею / О. Корецька // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. історико-краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Люблін. ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської [та ін.]. – Луцьк, 1998. – С. 108–110. – Зокрема, подано перелік 36 церковних документів.

  Корецька О. Олика та інші маєтки Радзивіллів у фотоджерелах із фондів Волинського краєзнавчого музею / О. Корецька // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практич. історико-краєзн. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт. Олика / Волин. краєзн. музей, Волин. держ. ун-т Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк, 2006. – С. 91–92.

  Коновальчук Є. В´ячеслав Липинський і Волинь. До питання музейного показу / Євгенія Ковальчук // В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення : матеріали Міжнар. конф., 26–27 квіт. 2007 р. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки; уклад. А. Г. Шваб. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 559–563. – Огляд матеріалів В. Липинського в Волинському краєзн. музеї.

  Володимир-Волинський історичний музей

  Черенюк О.

  Фондові колекції Володимир-Волинського історичного музею. Надходження останніх років / О. Черенюк // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. історико-краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Люблін. ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської [та ін.]. – Луцьк, 1998. – С. 124–125.

  Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному

  Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному: путівник. – Луцьк, 2006. – 83 с.

  Полісько-Волинський народознавчий центр

  Давидюк В. Матеріали до «Ілюстрованого атласу народної культури Західного Полісся»: вовкулака / В. Давидюк, М. Давидюк // Фольклористичні зошити: зб. наук. пр. / Ін-т культурної антропології. – 2006. – Вип. 9. – С. 67–85. – Перелік матеріалів з архіву Полісько-Волинського народознавчого центру

  Давидюк В. Полісько-Волинський народознавчий центр: сім кроків за десять років / В. Давидюк // Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. / Ін-т культурної антропології. – 2002. – Вип. 5. – С. 3–14. – Огляд зібрань архіву.

  Давидюк М. Календарна обрядовість Західного Полісся: картографічно-джерелознавчий аспект (колядний сніп) / М. Давидюк // Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. / Ін-т культурної антропології. – 2003. – Вип. 6. – С. 71–122. – Перелік матеріалів з архіву Полісько-Волинського народознавчого центру.

  Дніпропетровська область

  Будинок-музей академіка Д. І. Яворницького

  Піцик О. В. Архівні документи Д. І. Яворницького в експозиції меморіального будинку-музею академіка Д. І. Яворницького / О. В. Піцик // Скарбниця ріднокраю : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з музейної справи і краєзнавства. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 34–39.

  Дніпропетровський історичний музей

  Абросимова С. В. Пам’ятки писемності XVII–XIX ст. у зібранні Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля / С. В. Абросимов // Музеї України ХІХ – початку ХХ століть : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського [та ін.]. – К., 2005. – С. 200–218.

  Абросимова С. В. Родина Сахно-Устимовичів в документах фамільного архіву / С. В. Абросимова // Микола Павлович Ковальський (1929–2006). Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – С. 328–346. – Публікація документів Дніпропетровського історичного музею. – С. 343–346.

  Журба А. С. Документи з архіву Коша Війська Запорозького низового. Проїджі листи, рапорти, атестати [у Дніпропетровському історичному музеї] / А. С. Журба // Козацька спадщина : альманах Нікопольського регіонального відділенння Наук.-дослід. ін-ту козацтва Ін-ту історії України НАН України. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 250–253.

  Нікопольський краєзнавчий музей

  Анцишкін І. В. Документи Нікопольської Свято-Покровської церкви у зібранні Нікопольського державного краєзнавчого музею. Реєстр парафіян 1791 року / І. В. Анцишкін // Козацька спадщина : альманах / Нікопольське регіонального відділення НДІ козацтва Ін-ту історії України НАН України. – Нікополь; Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 8–45. – Публікація реєстру. – С. 9–45.

  Закарпатська область

  Закарпатський краєзнавчий музей

  Шевніна Т. Покрайні написи в рукописних книгах і стародруках XV–XIX ст. в колекції фондів Закарпатського краєзнавчого музею // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Ужгород, 2005. – Вип. 7. – С. 29–46; Ужгород, 2007. – Вип. 8. – С. 25–39.

  Сопко О. І. Із спадщини рукописної книги Закарпаття XVIII століття: “Перло дорогоцінноє” писаря Івана Лугоша – дяка Колочавського / О. І. Сопко // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2007. – Вип. 12. – С. 11–16.

  Запорізька область

  Запорізький краєзнавчий музей

  Шаповалов Г. Документи Запорізького краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка / Г. Шаповалов, В. Лініков // Архіви України. – 2005. – № 1/3. – С. 158.

  Національний заповідник “Хортиця”

  Тітова І. Документи Архангельського обласного архіву з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця” як джерело до вивчення долі останнього Кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / І. Тітова // Заповідна Хортиця : зб. праць співробітників заповідника / Мін-во культури і туризму України, Нац. заповідник “Хортиця”. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – Вип. 1. – С. 165–170. – У фондах заповідника збергіається 56 фотокопій документів з Архангельського обласного архіву.

  Борисенко О. Історія комплектування фондів Національного заповідника “Хортиця” / О. Борисенко // Заповідна Хортиця : зб. праць співробітників заповідника / Мін-во культури і туризму України, Нац. заповідник “Хортиця”. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – Вип. 1. – С. 53–63.

  Карасенко В. Колекція поштових листівок 1920 року, підготовлених до книги К. В. Широцького “История украинского искусства”, у зібранні Національного заповідника “Хортиця” / В. Карасенко // Заповідна Хортиця : зб. праць співробітників заповідника / Мін-во культури і туризму України, Нац. заповідник “Хортиця”. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – Вип. 1. – С. 171–174.

  Житомирська область

  Житомирський обласний краєзнавчий музей

  Врублевський В. Документи Житомирського обласного краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка / В. Врублевський, А. Пшевлоцька // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 152.

  Івано-Франківська область

  Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

  Галярник Н. Р. Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) / Н. Р. Галярник // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – С. 280-294.

  Кіровоградська область

  Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Формування зібрань архівних документів творчої спадщини Ю. С. Мейтуса в музеях Кіровограда (2-га пол. ХХ ст.) / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування докуметів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. / Держ. архів. служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 360–364. – Розглянуто особливості формування комплексів архівних документів у музеях Ю. С Мейтуса та музичної культури ім. К. Шимановського.

  Луганська область

  Луганський обласний краєзнавчий музей

  Макарова А. Деякі сторінки історії окупаційного режиму (за документами Луганського обласного краєзнавчого музею) / А. Макарова // Архіви України. – 2005. – № 1/3. – С. 293–296.

  Львівська область

  Літературно-меморіальний музей Івана Франка у Львові

  Горак Я. Автографи українських музикантів у фондовій добірці літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові / Я. Горак // Художня культура : актуальні проблеми : наук. вісн. / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К. : Вид. дім А+С, 2006. – Вип. 3. – С. 602–614.

  Львівська галерея мистецтв

  Корнєєва Г. Фонд Маркіяна Шашкевича Львівської галереї мистецтв: історія створення, мета, цінність / Г. Корнєєва // Рукописна і стародрукована книга : зб. пр. Міжнар. наук. конф. (ХІІ Федорівський семінар) Львів, 23–25 квіт. 2004 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т, Музей мистецтва давньої укр. книги Львівської галереї мистецтв. – Львів, 2006. – С. 89–94.

  Львівський історичний музей

  Чайковський Б. Документи Львівського історичного музею періоду Другої світової війни: коротка довідка / Б. Чайковський, Т. Степанова // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 162.

  Музей Визвольних змагань у Львові

  Чайковський Б. Музей Визвольних Змагань у Львові / Б. Чайковський // Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny. K 80. vyroci zalozeni: Sbornik prispevku z konference (Praha, 12–14 rijna 2005) = Музей Визвольної Боротьби України. До 80-ї річниці заснування : зб. матеріалів конференції (Прага, 12–14 жовтня 2005 р.) / Narodni knihovna Ceske republiky – Slovanska knihovna; Sestavila Dagmar Petiskova = Нац. б-ка Чеської Республіки – Слов’янська бібліотека; Упоряд. Дагмар Петішкова. – Praha, 2006. – S. 145–155. – Про формування колекції відділу Історії Визвольних Змагань України Львівського історичного музею (нині – Державний Музей Визвольних Змагань України)].

  Музей Івана Франка у Львові

  Старак О. Цінні музейні надбання: [Нові надходження до музея І. Франка у Львові 2002–2004 рр.] / О. Старак // Наук. вісн. музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 218–219.

  Музей Романа Шухевича [у Львові]

  Посівнич М. Музей Романа Шухевича [у Львові] / М. Посівнич, В. Бойко // Визвольний шлях. – 2005. – Березень, Кн. 3. – С. 108–115. – Також опублік. у вид.: Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний Командир УПА. – Торонто ; Львів, 2007. – С. 504–513. – (Літопис УПА; Т. 45).

  Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові

  Білавич Д. Архів Ярослава Грицая у фондах музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові / Данута Білавич // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2008. – № 1. — С. 586-590.

  Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові: ілюстров. путівник. – Львів: Каменяр, 2002. – 63 с. Білевич Д. Архів Любки Колесси у фондах музично-меморіального музею Соломії Крушельницької [у Львові] / Д. Білевич // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ–ХХ століття: З нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси : зб. наук. пр. та матеріалів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 328–338. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; вип. 5). Зубеляк М. Соломія Крушельницька в Аргентині (огляд матеріалів фондової збірки Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові) / М. Зубеляк // Вісник Львівського університету. Сер. “Мистецтвознавство” / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 183–214. – Публікація 35 витинок з періодичних видань Буенос-Айреса 1908–1928 рр. з фондів музею.

  Національний музей у Львові

  Павличко Я. Кириличні рукописи в збірках Національного музею у Львові / Я. Павличко // З історії колекціонування в Україні : тези Всеукр. наук. конф., присвяч. збиральницькій діяльності баронів де Шодуар. – Житомир, 1994. – С. 19–20. Александрович-Павличко Я. Невідомі гетьманські універсали другої половини XVII – початку XVIII ст. [у Нац. музеї у Львові] / Я. Александрович-Павличко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Батурин. держ. історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця” [та ін.]. – Ніжин, 2007. – С. 8–10.

  Посацька Д. Сторінки історії : мистецькі збірки уставу Студитів у Національному музеї у Львові (1939–1952) / Д. Посацька // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – С. 6–11.

  Посацька Д. Науково-фондова робота музею. 2004–2006 роки / Д. Посацька // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – С. 62–71. – Огляд опрацьованих архівних збірок музею за останні десятиліття, зокрема документів, що надійшли з США. – С. 66–68.

  Зінченко С. До історії створення та побутування низки рукописів XV–XVIII століть з оправами візантійської конструкції. (Із збірки Національного музею у Львові імені А. Шептицького) / С. Зінченко // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – С. 115–120.

  Денисова Т. Місто Лева у виданнях “підпільної пошти України” / Т. Денисова // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – С. 121–126.

  Марунчак А. Акти церковного судочинства Львівської єпархії XVII–XVIII століть у збірці Національного музею у Львові ім. А. Шептицького / А. Марунчак // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – С. 183–186.

  Художнього меморіальний музей Олекси Новаківського у Львові

  Волошин Л. Святослав Гординський: листи до Олекси Новаківського. Львів–Берлін–Париж (1926–1931) / Л. Волошин // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – С. 12–21. – Публікація 12 листів з архіву Художнього меморіального музею Олекси Новаківського у Львові.

  Бібліотека Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка

  Антонюк І. З історії музичних колекцій Бібліотеки Львівського державної музичної академії імені М. В. Лисенка / Ірина Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 209–216. – Зберігаються колекції нот з автографами, листи членів Галицького музичного товариства до правління товариства (22 листи, 1859–1920 рр.), рукописи наукових праць.

  Львівський національний університет імені І. Франка

  Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка: Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – 196 с. – Із змісту: Швець Н. Рукописів НБ ЛНУ фонд (РФ). – С. 126–128; Швець Н. Рукописних, стародрукованих та рідкісних книг відділ імені Ф. П. Максименка (ВРК). – С. 128–130.

  Савченко А. Коллекция ибадитских рукописей Научной библиотеки Львовского государственного университета им. И. Я. Франка. – Препр. – К., 1988.

  Одеська область

  Музей історії євреїв Одеси

  Рашковецкий М. Тема Холокоста в Музее истории евреев Одессы // История Холокоста в Одесском регионе : сб. ст. и документов / М. Рашковецкий / Междунар. обществ. организация Еврейский общинный центр “Мигдаль”, Музей истории евреев Одессы “Мигдаль-Шорашим”. – Одесса, 2006. – С. 117–129.

  Одеський археологічний музей

  Тарасенко Н. А. Египетские папирусы Одесского археологического музея НАН Украины: история, исследование и перспективы реконструкции / Н. А. Тарасенко // Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока : первая Междунар. науч.-практич. конф., 17–19 апреля 2007 года / Федеральное агенство по культуре и кинематографии; Федеральное гос. учреждение культуры Всероссийская гос. б-ка иностранной литературы им. М. И. Рудомино; Региональный центр ИФЛА; Ин-т Востоковедения РАН. – М.: Рудомино, 2007. – С. 207–218.

  Одеський історико-краєзнавчий музей

  Солодова В. Документи Одеського історико-краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка / В. Солодова // Архіви України. – 2005. – № 1/3. – С. 189.

  Слюсарь Ю. А. Документы личной переписки А. В. Суворова о личности великого полководца из собрания Одесского историко-краеведческого музея / Ю. А. Слюсарь // Суворовские чтения / Измаильский истор. музей А. В. Суворова. – Измаил, 2007. – Вып. 4/5. – С. 15–19.

  Сумська область

  Путивльський історико-культурний заповідник

  Пономаренко П. В. Рукописні документи XVII ст. з фондів Путивльського історико-культурного заповідника / П. В. Пономаренко // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України : матеріали п’ятої наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2006 р.): Зб. наук. пр. – Глухів, 2006. – С. 59–61.

  Пономаренко П. В. Рукописні документи XVII ст. з фондів Державного історико-культурного заповідника у м. Путівлі // Путивльський краєзнавчий збірник / Упр. культури і туризму Сумської обл. держ. адміністрації, Держ. історико-культур. заповідник у м. Путівлі. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2007. – Вип. 3. – С. 83–95.

  Сумський обласний краєзнавчий музей

  Бєлінська Л. І. Чотири старовинні документи з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею / Л. І. Бєлінська, Л. П. Сапухіна // Краєзнавчий збірник : ст. та матеріали / Сумський обл. краєзн. музей. – Суми, 2006. – [Вип. 2]. – С. 11–21.

  Документи XVII – початку XVIII ст. з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею / упоряд. та публік. Л. П. Сапухіної, Л. І. Бєлінської // Сумський історико-архівний журнал : зб. наук. пр. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 78–84. – Подано відомості про 17 рукописних паперових сувоїв (“стовпців”) XVII –XVIII ст. з фондів музею, 4 документи опубліковано.

  Кулик Т. П. Український поет-лірик О. Олесь і особи, з ним пов’язані (на основі фонду матеріалів журналіста Г. Т. Петрова у Сумському обласному краєзнавчому музеї) / Т. П. Кулик // Краєзнавчий збірник : статті та матеріали / Сумський обл. краєзн. музей. – Суми, 2006. – [Вип. 2]. – С. 27–39.

  Сапухіна Л. П. Документальні матеріали українських істориків у фондах Сумського обласного краєзнавчого музею / Л. П. Сапухіна // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 175–191.

  Тернопільська область

  Кременецький краєзнавчий музей

  Оболончик Н. Г. Документи з історії Кременця у фондах Кременецького краєзнавчого музею / Н. Г. Оболоничк // Малі міста на історичній мапі України: проблеми збереження історико-архітектурної спадщини : зб. наук. пр. / Держ. історико-архітектурний заповідник “Стара Умань”, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини, Нац. дендрологічний парк “Софіївка”, Уман. краєзн. музей. – Умань : РВЦ “Софія”, 2007. – С. 142–147.

  Харківська область

  Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна

  Калиниченко И. В. Деятельность научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры (по материалам фондов музея истории Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина) / И. В. Калиниченко // Багаліївські читання в Народній українській академії. – Х. : Вид-во НУА, 2006. – Ч. 7 : Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. Програма і матеріали VII Багаліївських читань, 7 листоп. 2006 р. – С. 26–28.

  Херсонська область

  Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара

  Сак О. Архів Леоніда Гошкевича у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара / О. Сак // Константи : альманах соціальних досліджень. – Херсон, 2006. – № 1 (12). – С. 96–99.

  Хмельницька область

  Хмельницький обласний краєзнавчий музей

  Боголюбова І. М. Історія школи с. Іванківці Хмельницького району (мовою документів) [Хмельницького обласного краєзнавчого музею] / І. М. Боголюбова // Літопис Хмельниччини – 2007: краєзн. збірник : [присвяч. 70-річчю утворення Хмельницької області] / Хмельниц. обл. держ. адміністрація, Упр. культури, туризму і курортів, Хмельниц. обл. краєзн. музей. – Хмельницький, 2007. – С. 128–130.

  Козловська Г. Рукописний спадок з архіву Ю. Й. Сіцінського у фондах [Хмельницького обласного краєзнавчого] музею / Г. Козловська // Літопис Хмельниччини 2001: Краєзн. збірник / Хмельницький обл. краєзн. музей. – Хмельницький, 2001. – С. 49–52.

  Кокошко Н. В. Колекція документів ХІХ – початку ХХ ст. (до 1918 р.) фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею (ХОКМ) / Н. В. Кокошко // Літопис Хмельниччини – 2007: краєзн. збірник : [присвяч. 70-річчю утворення Хмельницької області] / Хмельниц. обл. держ. адміністрація, Упр. культури, туризму і курортів, Хмельниц. обл. краєзн. музей. – Хмельницький, 2007. – С. 14–17.

  Хмельницький художній музей

  Козловська Г. П. Меморіальний фонд Г. С. Верейського у зібранні Хмельницького художнього музею / Г. П. Козловська // Видатні постаті міста Хмельницького : (матеріали Другої наук.-практ. конф. “Місто Хмельницький в контексті історії України”), 19 верес. 2007 р. / Хмельниц. міський від. центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському держ. ун-ті, Подільський осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Хмельн. обл. краєзн. музей та ін. – Хмельницький, 2007. – С. 228–232.

  Черкаська область

  Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

  Клименко Т. Архівна спадщина Василя Авраменка в Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику / Т. Клименко // Пам’ятки : археогр. щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – Т. 7. – С. 434–437.

  Шевченківський національний заповідник

  Святиня і голодомор : «Не забудьте ж, бо буде гірко мені і на тому світі…» : док. і матеріали з наук. арх. Шевченк. нац. заповідника / [упоряд. О. В. Білокінь]. – Канів ; [Львів : Сорока], 2003. – 50, [8] с. : іл., портр.

  Чернівецька область

  Музей Буковинської діаспори

  Белінський В. Музей Буковинської діаспори у Чернівцях / В. Белінський // Пам’ятки : археогр. щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – Т. 7. – С. 429–434.

  Вілянський О. Музей Буковинської діаспори: історія і перспективи розвитку / О. Вілянський // Історія : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Ін-т історії України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 333–334.

  Чернігівська область

  Батуринський держ. історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

  Домашенко А. Листи Василя Кочубея до Дмитра Дяченка / А. Домашенко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Батурин. держ. історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця” [та ін.]. – Ніжин, 2007. – С. 91–92.

  Ніжинський краєзнавчий музей

  Мицик Ю. о. Сім універсалів гетьмана Івана Скоропадського (із зібрань Ніжинського краєзнавчого музею) / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2006. – № 4. – С. 37–41.

  Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського

  Горобець С. Родинний архів Шихуцьких [в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського] : структура та іменний покажчик / С. Горобець // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігів. від-ня. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 59–94.

  Ісаєнко О. Матеріали родини Калачевських у зібранні Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського : каталог / О. Ісаєнко, А. Царенок // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського [та ін.]. – Чернігів, 2005. – Вип. 6. – С. 108–128.

  Ковалевська О. Матеріали М. Костомарова у фондах Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського / О. Ковалевська // Український історичний збірник / НАН України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 279–282.

  Коваленко О. Б. Рукописні збірники історичного змісту XVIII ст. із зібрання Чернігівського історичного музею / О. Б. Коваленко // Третя республік. наук. конф. з істор. краєзнавства: Тези доп. – К., 1984. – С. 227–228.

  Коваленко О. Б. Список літопису Г. Грабянки із зібрання Чернігівського історичного музею / О. Б. Коваленко // Чернігівська старовина : зб. наук. пр., присвяч. 1300-літтю Чернігова. – Чернігів, 1992. – С. 96–100.

  Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907-1917 pp.) / Чернігів, нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історі, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ; упоряд., передм., примітки Т. П. Демченко, С. Г. Іваницької. – Чернігів: Просвіта, 2014.- 144с.- Опубліковано листи з фондів Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського.

  Реліквії Леоніда Глібова в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського : каталог / підгот. до друку Г. П. Арендар, І. М. Ситий // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігів. від-ня. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 129–151.

  Синельник І. Картографічні матеріали у фондах Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського та Державного архіву Чернігівської області / І. Синельник // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2006. – Число 9. – С. 179–186.

  Київ

  Музей-архів українського самвидаву

  Дворко О. Василь Стус: бібліографія документів і матеріалів у фонді Музею-архіву українського самвидаву / О. Дворко // Молода нація. – 2006. – № 1. – С. 375–400. –Бібліографія творів В. Стуса та статей про нього, текстів радіопередач радіостанції “Свобода” про В. Стуса, листів поета, інших матеріалів до його біографії, що зберігаються в Музеї-архіві укр. самвидаву.

  Котенко Н. Архів Петра Григоренка з фондів Музею-архіву українського самвидаву при видавництві “Смолоскип” / Наталя Котенко, Олесь Обертас // Молода нація : альманах. – К., 2007. – № 1. – С. 238–268.

  Музей видатних діячів укр. культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

  Кірієнко О. Громадська діяльність Михайла Старицького: дослідження на основі фондової колекції МВДУК / О. Кірієнко // До 165-річчя від дня народження М. П. Старицького 14 грудня 2005 року: Матеріали наук. семінару “Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.” / Музей видатних діячів укр. культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. – К., 2006. – С. 22–30.

  Набок С. Епістолярна спадщина М. П. Старицького у фондовій колекції МВДУК / С. Набок // До 165-річчя від дня народження М. П. Старицького 14 грудня 2005 року: Матеріали наук. семінару “Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.” / Музей видатних діячів укр. культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. – К., 2006. – С. 31–37.

  Музей гетьманства

  Ярова Г. Колекція документів і матеріалів Київського музею гетьманства з історії гетьманського руху / Галина Ярова // В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення: Матеріали Міжнар. конф., 26–27 квіт. 2007 р. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки; Уклад. А. Г. Шваб. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 537–541. – Листи Павла, Данила, Олександри Скоропадських, фото, поштові картки, книги з автографами.

  Музей Національної кіностудії ім. О. Довженка

  Безручко О. Документи режисерської лабораторії О. П. Довженка у приватних та недержавних архівах [у музеї Національної кіностудії ім. О. Довженка] / О. Безручко // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 155–158.

  Національний заповідник “Софія Київська”

  Куковальская Н. М. Вновь найденные документы о реставрации Софии Киевской в конце ХІХ в. под руководством А. В. Прахова (1846–1916) / Н. М. Куковальская, Н. Н. Никитенко // Могилянські читання 2006 : зб. наук. праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2007. – Ч. 1. – С. 103–118.

  Мальована Н. Тематичний огляд наукового архіву Національного заповідника “Софія Київська” / Н. Мальована // Софійські читання: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практич. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (м. Київ, 24–25 листоп. 2005 р.) / Нац. заповідник “Софія Київська”. – К., 2007. – С. 321–323.

  Марголина И. Е. Нововыявленные документы из архива А. В. Прахова о Киево-Кирилловской церкви [в наук. архіві Нац. заповідника “Софія Київська”] / И. Е. Марголина // Могилянські читання 2006 : зб. наук. праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2007. – Ч. 1. – С. 119–126.

  Світлична Н. Іполит Владиславович Моргілевський – архітектор і дослідник (за матеріалами колекцій негативів та фотографій з фондів Національного заповідника “Софія Київська”) / Н. Світлична // Софійські читання: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практич. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (м. Київ, 24–25 листоп. 2005 р.) / Нац. заповідник “Софія Київська”. – К., 2007. – С. 366–372.

  Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

  Мартинюк І. О. Матеріали до історії реставрації пам’яток з фондових колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (1946–2006 рр.) / І. О. Мартинюк // Могилянські читання 2006 : зб. наук. праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2007. – Ч. 1. – С. 127–133.

  Національний музей історії України

  Оксенич М. Карти роботи Йогана Баптиста Гомана в збірці Національного музею історії України / М. Оксенич // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2006. – Число 9. – С. 163–178.

  Оксенич М. Поняття документальної збірки в музейній практиці (на прикладі Національного музею історії України) / М. Оксенич // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 286–302.

  Національний музей літератури України

  Грабова Н. Бібліотека Миколи Терещенка як основа експозиційної та дослідницької роботи музею / Н. Грабова // Національний музей літератури України: пошуки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приурочених до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури і туризму України. – К. : ФАДА ЛТД, 2006. – С. 21–26.

  Грабова Н. Унікальні рукописи у фондах Національного музею літератури України / Н. Грабова // Національний музей літератури України: пошуки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приурочених до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури і туризму України. – К. : ФАДА ЛТД, 2006. – С. 62–66.

  Сеннікова Р. Нові матеріали про О. Ольжича та О. Олеся в колекції музею / Р. Сеннікова // Національний музей літератури України: пошуки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приурочених до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури і туризму України. – К. : ФАДА ЛТД, 2006. – С. 44–50.

  Юсин Г. “Література нас держала на світі” (Листи Ганни Барвінок у фондах музею) / Г. Юсина // Національний музей літератури України: пошуки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приурочених до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури і туризму України. – К. : ФАДА ЛТД, 2006. – С. 51–61.


  Абросимова С.В. Книга записів Литовської метрики № 23 (Джерелознавчий аналіз) // Дніпропетровський історико-географічний збірник / За ред. О.І.Журби. Дніпропетровський національний університет. Кафедра історії України. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип.1. – С.109-125.

  Австрія відкриває Сергія Борткевича // Хрещатик. – 23 січ. 2001.


  Про віднайдення документів з особового архіву видатного українського піаніста і композитора Сергія Борткевича.

  Александров П.Г. Унікальний документ з історії Підпільненської Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. – 1999. – Вип. 4(5). – С. 203-205. [РДАДА ф. 7].

  Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік / Укл. Б. Кравченко. – Київ; Едмонтон, 1990.

  Архивные материалы о Н.И. Костомарове // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885). – К., – Донецк. – 2001. – С. 47-49.

  Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в мезах РСФСР // Архівна справа. – 1925. – Кн.1. – С.34-44.

  Белов Г.А. Пополнение государственного архивного фонда СССР документами зарубежных архивов. – Вопросы истории, 1967. – № 6. – С.171-178.

  Безверхній О. “Полтавська кімната” у королівському військовому архіві Швеції // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конференції. – Полтава, 2003. – С. 414-419. [Про колекцію, присвячену Полтавській битві у королівському військовому архіві Швеції]

  Білокінь С. Опис фонду “Український музей у Празі”. Розмаїтість джерел і проблеми науково-едиційної сумлінності // Пам’ятки України: Історія і культура. – 1998. – №  1. – С. 202-204.

  Бойко А.В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви і Петербурга. – Запоріжжя, 1997. – 84 с.

  Бойко А.В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в фондах рукописного відділу ДПБ ім. М. Є. Салтикова-Щедрина // Наукові праці історичного факультету. – Запоріжжя, 1993. – Вип. 1. – С. 64-87.

  Бойко А.В. Джерела до історії Турбаївського повстання у фондах РДАДА // Наукові праці історичного факультету. -Запоріжжя, 1993. – Вип. IX. – С. 25-31.

  Бойко А.В. Рух фондоутворення документів з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття до вищих органів влади Російської держави // Наукові праці історичного факультету. -Запоріжжя, 1993. – Вип. VII. – С. 149-162.

  Боряк Г.В. [Зарубіжна архівна Україніка: проблеми археографічної реєстрації] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: (Матеріали Всеукр. наради). – К., 1993. – С. 20-25.

  Боряк Г.В. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна Україніка // Архівознавство. Навчальний посібник. – Київ, 1998.

  Боряк Г.В. Проблеми видання Литовської і Волинської метрик // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Респ. наради. груд. 1988 р. – К., 1988. – С. 115-1201.

  Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 84-93.

  Брехуненко В. Актуальні питання формування джерельної бази досліджень історії українського козацтва ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: Документи моск. приказів // Четвертий Міжнар. конгр. україністів. Одеса, 26-29 серп. 1999 р.: Доп. і повідомл. Історія. – О.; К.; Л., 1999. – Ч. 1. – С. 153-160.

  Брехуненко В. Документи української старшини кінця 50-х – середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. – С. 569-576.

  Брехуненко В. А. “Україніка” в приказній документації Московії XVI-XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 5/6. – К., 2001. – С. 40-50.
  Огляд фондів РДАДА.

  Б[утич] Ів. Документальні матеріали з історії українського народу в державному архіві Австрії // Архіви України. – 1964. – № 1. – С. 64-67.

  Вавричин М. Комплекс карт України Г. Боплана та їх збереження в Бібліотеках Європи // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів., 2000. – С.18-22.

  Валеры Мянжинскі. Пачаток комплекснай публикацыі Метрыкі ВКЛ ва Украіне (Выдавание Кнігі N 220 Валынскай Метрыкі за 1652-1673 гг.) // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Т.-1. – Мінск, 2001. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). – 157-162 с.

  Варварцев М. М. Джерела з історії України в італійських архівах // Архіви України. – 1982. – № 5. – С. 56-62.

  Великочий В. Репрезентативність джерельної бази істиорії ЗУНР // Україна: Культурна спадщина. Національна свідомість. ДержавністьНАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2000. – Вип.6: Західно-Українська народна республіка: Історія і традиції. – С.41-43.

  Відеоархів новітньої історії України – дар для Наукового товариства Шевченка в Америці // Вісник Державного комітету архівів України. – Вип. 1(5). – К., 2001. – С. 78-79.

  Виставка “Повернена історія” [ Програма “Зарубіжна архівна Россіка”] // Вісник Державного комітету архівів України. – Вип. 1(5). – К., 2001. – С. 85.

  Гаврилюк С.В. Історичне пам’яткознавство Волині XIX – початку XX ст. (За документами Рукописного архіву Інституту історії Матеріальної культури Російської Академії наук) // Архіви України. – 2002. – № 4-6. – С. 207- 217.

  Галенченка Г.Я. Метрыка Вялікаго князства Літоускаго: гісторыя і стан захавання // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: Матэр. до 120-годдзю з дня нарадж. У.І.Пічэты. – Мн., 1998. – С.125-126.

  Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 123-129.

  Гирич І., Рибалко О. Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і… втрачені? [українські музейні, бібліотечні та архівні збірки у США] / І. Г., О. Р. // Пам’ятки України: Історія і культура. – 1998. – №  1. – С. 58-61.

  Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття [зберігається у Центральному оттавському архіві, Канада] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Л., 2004. – Т. І. – С. 441-454.

  Горбач О. Слов’янські рукописи монастирських бібліотек у Путній і Драгомірній в Румунії // Богословія. – Рим, 1968. – Т. 32. – С. 190-199.

  Гунчак Т. Україна ХХ сторіччя в зарубіжних архівах // Український історичний журнал. – 1991. – № 10. – С. 137-141.

  Грановський Б. До історії книгозбірні “Музей Визвольної боротьби України” (Прага. 1925-1945) // Бібліотечний вісник. – 1999. – №  4. – С. 26-27.

  Гримстед Патриция Кеннеди. Неизвестная подокументная опись Русской метрики (1569-1673) из собрания ЦДАГА СССР // Исследования по истории Литовской метрики: Сб. науч. тр. – М., 1989. – С. 118-137.

  Гримстед Патриция Кеннеди. Культурные ценности: возможности и перспективы общеевропейского сотрудничества // Сборник материалов международной конференции “Культурное сотрудничество в Европе: проблемы сохранения и охраны культурных ценностей”. Санкт-Петербург, 12 мая 2003 г. – Берлин Виссеншафтс-Ферлаг. Издательство Рудомино, Москва, 2004. – С. 230-252.

  Ґрімстед Патриція Кеннеді “Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / Державний комітет архівів України. Український науковий інститут Гарвардського університету – К., 2005. – 252 с.

  Грімстед Патріція Кеннеді. Руська метрика: Книги Польської коронної канцелярії для українських земель, 1569-1673 рр. // Укр. іст. журн. – 1989. – №  5. – С. 52-62.

  Груша Аляксандр. Асаблівасці вядзення кніг Метрыкі Вялікага княства Літоўскага 30 – 40-ых гадоў XVI cтагоддзя // Aрхівы і справаводства. – 2001. – №4.

  Дашкевич Я. Документальні матеріали з історії України в Центральній бібліотеці Академії наук Литовської РСР // Архіви України. – 1967. – № 1. – С. 79-83.

  Дашкевич Я. Документи та матеріали про українсько-польські стосунки у 1940-х рр. в Українському архіві (Варшава) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2: (1995-1997). – С. 155-156.

  Дашкевич Я. Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941-1944 рр. // Там само. – С. 157-159.

  Дашкевич Я. Українські збірки в Нью-Йорку // Там само. – С. 178-181.

  Дашкевич Я Українські збірки Нью-Йорку // Київська старовина. – 2001. – №  2. – С. 134-136.
  [Огляд документальних зібрань УВАН, Нью-Йоркської публічної бібліотеки; “Програма документальної спадщини” під егідою Довідково-дослідного бібліотечного агентства Великого Нью-Йорку].

  Дзярновіч Алег. Прапановы па стварэнню электроннага архіву Метрыкі ВКЛ // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Т.-1. – Мінск, 2001. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). – 170-175.

  Дзярновіч Алег. Кніга № 28 Метрыкі ВКЛ на кампакт-дыску // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Т.-1. – Мінск, 2001. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). – 176-180 с.

  Дивний І.В. Українські некрополезнавчі матеріали в Російському державному історичному архіві (Санкт-Петербург) та перспективи їх опрацювання // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства. – Київ – Санкт-Петербург, – 1999. – С.91-94.

  Добржанський О. В. Документи про москвофільський рух на західноукраїнських землях др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в австрійському архіві династії, двору та держави // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). – К., 1997. – Ч. 2. – С. 202-206.

  Дубик М. Нацистські трофеї з України: аналіз документальних джерел // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1999. – Т. 3. – С. 598-602. [Огляд документів фонду “Пункт прийому трофеїв Головної каси рейху”, що зберігається у Федеральному архіві в Берліні (R 2104)]

  Дубоніс Артурас. Найважнейшыя працы даследчикау Літвы па Літоускай Метрыцы: Бібліяграфія // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Т.=1. – Мінск, 2001. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). – С. 152-162.

  Дячок В. В. Нововыявленные документальные источники по истории крестьянского движения в Подольской губернии под предводительством Устима Кармалюка в первой трети XIX века [у фондах РДІА у Санкт-Петербурзі] // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр. – Д., 1990. – С. 86-94.

  Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 439-441.

  Забіяка І.М. До питання про вивчення петербурзької документальної спадщини Василя Горленка // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства. – Київ – Санкт-Петербург, – 1999. – С.95-98.

  Заремба С.& Український музей визвольної боротьби у Празі // Київська старовина. – 1997. -№ 1/2. – С. 122-137.

  Зарецька Т. Документи української історії в фондах польського центрального військового архіву // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 9. – С. 352-360.

  Заруба В. М. Архіви Малоросійського та Розрядного приказів про антиосманську боротьбу в Україні останньої чверті XVII ст. // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 14. – С. 49-55.

  Зибликевич Є. Одисея архівної спадщини Вячеслава Липинського (Відень – Райхенау – Берлін – Бадег – Філадельфія) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 119-123.

  Иванов В.И. Документы по истории Украины XVIII – начала XIX вв. в фондах Краснодарского исторического музея // Дніпропетровський історико-географічний збірник / За ред. О.І.Журби. Дніпропетровський національний університет. Кафедра історії України. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 2. – С.554-566.

  Інкін В. Архів Самбірської економії // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. – С. 109-146.

  Кавун М. Джерела з історії міст Півдня України XVIII-XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) // Студії з арх. справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – С. 101-103.

  Капраль М. Джерела до історичної демографії та соціотопографії Львова ХVІ-ХVІІ ст. у варшавських архівних збірках // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2: (1995-1997). – С. 201-204.

  Карамаш С. Нові відомості про архіви В. В. Пухальського: [Про рукописні матеріали засновника і першого ректора Київської консерваторії проф. В. В. Пухальського, які зберігаються в Державному будинку-музею П. І. Чайковського в Кліну (Росія)] // Лук’янівський некрополь – історія, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 120-річчю заснування Лук’янівського цивільного кладовища. – К., 1998. – С. 22-23.

  Карліна О. Документи “Архіву Радзівіллів” як джерела з історії Волині ХVІІІ-ХІХ ст.: [Огляд арх. із збірки Головного арх. давніх актів у Варшаві] // Осягнення історії: Зб. наук. пр. на пошану проф. Миколи Ковальського з нагоди 70-річчя. – Остріг; Нью-Йорк, 1999. – С. 286-290.

  Кашлей А. Кириллические рукописи в фондах Национальной Библиотеки в Варшаве // Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych ksiazek i dokumentow. – Warszawa, 1991. – S. 180-190.

  Кириленко О., Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 93-122.

  Климова К. “Кожна військова акція фахове зафіксована” (До питання про організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918-1923 pp.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921): 3б. наук. праць. – К., 1998. – С.48-49.

  Климова К. Архівна діяльність Київського відділу Імператорського російського воєнно-історичного товариства // Історія. Історіософія. Джерелознавство: Статті, розвідки, замітки, есе / НАН України. РАУ. МАУ. -К.,С.231-250.

  Ковальский Н. П. Документи родинного фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI – XVIII ст. // АУ. 1983. № 3. С.60-63.

  Ковальский Н.П. Документальные источники по истории Великого княжества Литовского XV – XVIII вв. в архиве Сангушек // Материалы межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии народов прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение. – Вильнюс, 1978. С.35-41.

  Ковальский Н.П. Документальные коллекции Радзиминьского и Оссолиньского как источники по истории Волыни ХV-XVIII вв. // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения: Сб. научных трудов / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – С. 25-34.

  Ковальський Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI – XVII вв. Днепропетровск, 1984.

  Ковальский Н. П. Острожский инвентарь 1654 г.: [Збергігається у Головному архіві Давніх Актів у Варшаві] // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр. – Д., 1990. – С. 32-40.

  Ковальский М. Персональна справа Івана Огієнка в Архіві Нових Актів у Варшаві // Український історик. – 1995. – Ч. 1-4. – С. 259-267.

  Константінова В. М. Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII – 1853 р.: Автореф. … дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 21 с. [Огляд фондів Рос. держ. архіву давніх актів, Рос. держ. військово-історичного архіву, Рос. держ. іст. архіву].

  Копиця М. Епістолярна спадщина Б. Лятошинського з архівів Москви – духовний пам’ятник української культури // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини – К., 1999. – Вип. 13. – С. 57-66.

  Коровицький І. Архів Вячеслава Липинського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 124-128.

  Кришталович У. Карти України ХVІІ-ХVІІІ ст. в архівах і бібліотеках Канади // Там само. – С. 216-217.

  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України. – 2005. -№ 4. – С. 60-75.

  Кузик В. Що чекає український фоноархів на фірмі “Мелодія”? // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини – К., 1999. – Вип. 13. – С. 111-113.

  Кулаківський П.М. До генези структури книг Руської (Волинської) метрики // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія і методи: Міжвуз. зб. наук. пр. – Д., 1995. – 1995. – С. 56-69.

  Кулаківський П.М. Книги Коронної і Литовської метрик другої половини ХVІІ ст. та проблеми їх публікації // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Респ. наради. груд. 1988 р. – К., 1988. – С. 120-122.

  Кулаківський П.М. Руська (Волинська) метрика: назва, склад, характер // Вісн. Дніпропетр. ун-ту: Історія та археологія. – 1996. – Вип. 1. – С. 58-71.

  Кулаківський П.М. Руська (Волинська) метрика у третій чверті ХVІІ ст. // Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. – Острог та ін., 1999. – С. 10-28.

  Кулаковський П. Визначення автентичності документа в Коронній канцелярії Речі Посполитої // Наукові записки. Історичні науки / Університет “Острозька Академія” – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 196-200.

  Купчинський О. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Вільного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921-1991) // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. – С. 521-561.

  Купчинський О. Ермітажна збірка рукописних карт українських територій ХVIII ст.// Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів., 2000. – С. 236-241.

  Кураєв О.О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікаціїю Т. Горникевича) // Архіви України. – 2000. -№  1-3. – С. 97-102.

  Лебединцев П.Т. О планах Киева, хранящихся в Петербургских архивах // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1879. – Кн.1. – С.268-269.

  Ленцик В. Український музей і бібліотека в Стемфорді // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара. – К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Л., 2000. – С. 651-659.

  Ленченко В. Рукописні плани Запорозької Січі XVIII століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 157-189. [Додаток: Описи рукописних планів Старої (Чортомлицької) та Нової (Підпільненської) Запорозьких Січей XVIII століття. – С. 168-189. (з фондів РДВІА, Б-ки РАН, РДАДА, НБУВ)]

  Лозенко Л.І. Празький історичний архів: історія і сьогодення // Архіви України. – 1994. – №  1/6. – С. 18-30; Лозенко Л. До історії Празького українського архіву // Генеза. – 1995. – № 1/3. – С. 141-145.

  Лещенко Л. О. Відображення революційних подій 1905-1907 рр. на Україні в документах і матеріалах архівів США і Великобританії // Архіви України. – 1976. – № 1. – С. 36-42.

  Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII – XIX ст.: Дис. … іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2003. – 183 с., 161 с. дод
  Додаток А. Перелік карт і планів Києва XVII – ХІХ ст. – С. 1-108. [Перелік 1404 карт і планів Києва XVII – XIX ст. з архівних, бібліотечних та музейних фондів України, Росії, Польщі].

  Мардак В. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. – С. 562-568.

  Маркіна В. Документи польського архіву “Скарб коронний” про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні у XVIII ст.: [Огляд документів Головного архіву давніх актів у Варшаві] // Архіви України. – 1958. – № 4. – С. 82-91.

  Мартиненко О. Документи і матеріали про діяльність української музичної еміграції міжвоєнного періоду в Чехословаччині у фондах празьких архівів // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини – К., 1999. – Вип. 13. – С. 95-103.

  Матвіїшин Я. Живописні плани трьох українських замків-фортець з XVII ст. (Бара, Меджибожа, Чигирина) у Дипломатичному архіві Міністерства закордонних справ Франції // Історичне картознавство України: Зб. наук. праць. – Л.; К.; Нью-Йорк, 2004. – С. 195-200.

  Мацюк О. Матеріали з історії України в бібліотеках та архівах Варшави // Архіви України. – 1966. – № 2. – С. 73-74.

  Мільчев В. Джерела до історії запорозького козацтва в фонді “Славонська генералкоманда” Хорватського державного архіву // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.-Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9. – С. 88-98.

  Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Т.-1. – Мінск, 2001. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). – 186 с.

  Місило Є. Українські культурні цінності у варшавському сховищі // Слідами пам’яті: Літопис. календар. – Варшава, 1996. – Т. 1. – С. 109-112.

  Миронюк Г., Верл Дж. Українська колекція дослідного центру історії імміграції [Міннесотського університету, США]: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографіч. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 1994. – Вип. 2. – С. 248-256.

  Митрофаненко В. В., Суслова Е. С. Фонд В. А. Романовского в Государственном архиве Ставропольского края // Археографический ежегодник за 1991 г. – М., 1994. – С. 227-230.

  Михальчук В. Українська бібліотека ім.  Симона Петлюри в Парижі: Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998). – К., 1999. – 656 с.

  Мицель Михаил. Документы о Катастрофе европейского еврейства в Нью-Йоркском архиве “Джойнта” // Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни: Рефлексії на межі століть: Зб. наукових праць. Матеріали конференції 29-31 серпня 1999 р. / Інститут юдаїки; Національна білбіотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2000. – С. 233–235; Доля єврейської духовної та матеріальної культури в ХХ століітті: Зб. наукових праць. Матеріали конференції 28-30 серпня 2001 р. / Інститут юдаїки; Національна білбіотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2001. – С. 5-8.

  Мицик Ю. Джерела до історії України 1654-1657 рр. у фондах польських архівосховищ // Архіви України. – 1991. – №  2. – С. 52-60.

  Мицик Ю. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини ХVІІ ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 72-93.

  Мицик Ю. Джерела до вивчення історії анифеодальної та визвольної боротьби українського народу у першій половині XVIII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // АУ. 1982. № 3. С. 63-65.

  Мицик Ю. Джерела до вивчення історії анифеодальної та визвольної боротьби наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // АУ. 1986. №  5. С. 55-61.

  Мицик Ю. А. З джерел до історії Кам’янської та Олешківської Січей // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. – 1996. – Вип. 1. – С. 8-20. [опис рукописного збірника № 5844 у Відділі рукописів бібліотеки Чарторийських у Кракові].

  Мицик Ю. З джерел до історії Нової Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. – 1996. – Вип. 2. – С. 5-12. [Відділ рукописів Бібліотеки Польської Академії наук].

  Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648 – 1654 рр. у Чернігові (за матеріалами архівів ПНР) // Третя республіканська конференція з історичного краєзнавства. – К., 1984. С. 219-221.

  Мицик Ю. Нові дані про з історії Чернігівщини XVII ст.(за матеріалами архівосховищ ПНР) // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. – Чернігів, 1985. С. 52-54.

  Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648 – 1654 рр. у м. Вінниці (за матеріалами архівів ПНР) // Тези доповідей Четвертої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1986. С. 60-61.

  Мицик Ю. Подольские источники по истории Крестьянской войны под предводительством С.Т. Разина // Советские архивы. – 1986. -№ 6. – С.26-29.

  Мыцык Ю. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1988. – С. 76 с.
  [Огляд архівних зібрань: ЦДІАК; ЦДІАЛ; ЦНБ АН УРСР; НБ АН УРСР ім.  В. Г. Короленко; НБ Харківського державного університету ім.  О. М. Горьського; Чернігівського обласного історичного музею; Дніпропетровського історичного музею; архівосховищ Польщі]

  Мицик Ю. Матеріали архівосховищ Польщі як джерело до історії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. // Проблеми історії запорозького козацтва в сучасній історичній науці та музейній практиці: Матеріали 1-ї Респ. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, січ. 1990 р. – Запоріжжя ; Д., 1990. – С. 45-48.

  Мицик Ю. Огляд джерел з історії України та Росії ХV-ХІХ ст. в зібраннях ФРН // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 110-140.

  Мицик Ю.А. З архівної спадщини митрополита Іларіона (Огієнка) [Архів Консисторії Української Православної Церкви в Канаді у Вінніпезі ] // Архівознавство. Археографія.Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник / Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. – К., 2001. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – С. 41-62.

  Мицик Ю. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі XV – XVII ст. (за матеріалами польських архівосховищ) // Сіверянський літопис. – 2001. – № 3. – С. 52-64.

  Мицик Ю. Регести з документів “татарського відділу” Архіву коронного в Варшаві (кінець XVI-XVII ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.) – Вип. 2. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. – C. 318-365.

  Мицик Юрій. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст. // Архіви України. – 2004. – № 1-2. – С. 93-112.

  Момрик М. Українські архівні збірки при Національному архіві Канади // Архіви України. – 1995. – №  1/3. – С. 79-87.

  Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний // Междунар. конф. “Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонд Славянской библиотеки и пражских архивов”. – Прага, 1995. – С. 806-815.

  Мушинка М. Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і місця зберігання // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара / Українське історичне товариство; Міжнародна асоціація українознавців; НАН України. Інститут українознавства ім.  І. П. Крип’якевича, Інститут української археографії та джерелознавства ім.  М. С. Грушевського; Наукове товариство ім.  Шевченка у Львові; Чернівецький національний університет ім.  Ю. Федьковича; Університет “Острозька Академія”. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 532-545.

  Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний / Русская. украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14-15 августа 1995 г.): В 2 ч. – Прага, 1995. – Ч.2. – С. 806-815.

  Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині – К., 2005. – 160 с.

  Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – Прага. 1942. – Ч. 1, К., 1999. – Ч. 2.

  Наулко В.І. “Українські етнографічні матеріали в архівосховищах Російської Федерації” // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства. – Київ – Санкт-Петербург, – 1999. – С. 77-80.

  Непомнящий А. “Україніка” за кордоном: документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1996. – Т. 2. – С. 90-92.

  Непомнящий А. А. Кучук-Иоаннесов Христофор Иванович // Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ-начале ХХ века. – Симферополь: Таврида, 1998. – С. 110-112. [Огляд ф. №  40 ЦДІА Республіки Вірменія].

  Несина О. Український дослідний і документаційний центр у Нью-Йорку // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 437-438.

  Ніякий В. Матеріали про Т. Г. Шевченка в Горьковському облдержархіві // Архіви України. – 1962. – № 3. – С. 84-85.

  Новікаў Сяргей. Архівы Германіі як крыніца новых ведаў і навуковага пошуку па гісторыі Беларусі перыяду Другой сусветнай вайны // Aрхівы і справаводства. – 2000. – № 5.

  Новікаў Сяргей. Беларусь перыяду акупацыі 1941-1944 гадоў: агляд дакументальных матэрыялаў Федэральнага ваеннага архіва Германіі ў Фрайбургу // Aрхівы і справаводства. – 2001. – № 3.

  Ойтозі Естер. Доля українських стародруків у Східній та Північно-Східній Угорщині // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Нова серія. Вип. 1. – С. 295 – 297.

  Остапчук В. Проблеми і перспективи розвитку османістики в Україні [в т. ч. проблеми дослідження архівної україніки в Туреччині] // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 94-112.

  Павлюк О.В. Архів уряду ЗУНР // Архіви України. – 1996. – №  4/6. – С. 48-50.

  Палієнко М., Срібняк І. Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Акимовича Варшавчика. – К., 1999. – С. 175-179.

  Палієнко М., Срібняк І. Музей визвольної боротьби України у Празі (1925-1948); створення. діяльність, доля архівної колекції /У Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. наук. зб. – Вип. ІІ; Архівознавчі читання. – К., 2000. – С.35-47.

  Палієнко М. Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності музею-архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук) // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 204-210.

  Палієнко М. “Все, що зв’язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено…” (збереження документальної спадщини українського народу Державним центром УНР в екзилі) // Nad Wisła i Dniprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłośc i teraźniejszośc. Prace naukowe wykładowców i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego. Seria: Systemy Międzynarodowe i Globalny Rozwój. – Toruń; Kijów, 2002. – № 1. – S. 255-261.

  Палієнко М. “Це потрібно для історії…”. (Доля архівних колекцій Головного військово-історичного архіву Армії УНР у Польщі) // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей. – К., 2003. – Вип. 7, Ч. І. – С. 85-91.

  Палієнко М. З історії організації українських еміграційних архівів у Польщі на початку 1920-х рр. // Пам’ятки: Археограф. щорічник. – 2005. – Т. 5. – С. 12-21.

  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України. – 2005. -№ 4. – С. 60-75.

  Папакін Г.В. Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади // АрхівиУкраїни. – 1995. – №  4/6. – С. 92-96.

  Пархоменко Л. Колекція листів Олександра Кошиця з московського музею-архіву імені М.Глинки // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини – К., 1999. – Вип. 13. – С. 81-86.

  Пасько І. Архівна україніка в межах і за межами України: практичний досвід // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. парламентська б-ка України. – К., 2004. – С. 86-89.

  Пірко В. Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії південно-східної України XVII-XVIII ст. // Студії з арх. справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – С. 126-129.

  Попова Л. Документальні матеріали з історії України в архівах Польської Народної республіки // Архіви України. – 1961. – № 1. – С. 64-71.

  Посохов С. Джерела з історії університетів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву // Студії з арх. справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – С. 56-58.

  Потульницкий В. Обзор фондов украиники Восточноевропейского архивного института в Филадельфии, Австрийской национальной библиотеки в Вене // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюзной конференции (30 мая – 1 июня 1990 г.). – К., 1990. – С. 143-144.

  Потульницький В. Огляд фондів україніки архівів і бібліотек Відня // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини XIX – початку XX століття / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Посольство Австрійської Республіки в Україні; Чернівецька міська рада; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ-Чернівці, 1999. – С. 60-70.

  Расевич В. Робота у віденських архівах у рамках стипендії ім.  К. Іречек // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. – Л., 1994. – Вип. 1: (Липень 1992 – жовтень 1993). – С. 107-108.

  Рейхман Я. Турецькі архіви і їх значення для дослідження історії України // Архіви України. – 1966. – № 4. – С. 11-16.

  Реєстр надань на Поділлі Владислава II Ягайла [Регести документів з польських архівів 1402-1434 рр.] // Михайловський В. Земельні надання Владислава II – джерело до історії Поділля в першій третині XV ст. // Молода нація: Альманах. – Київ, 2000. – №  1. – С. 253-264.

  Ричков П.А. Джерела Російського державного воєнно-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України. – 1992. – №  5/6. – С. 52-61.

  Ричков П.А. Українські міста в картографічній збірці Віденського воєнного архіву // Там само. – 1994. – №  1/6. – С. 65-72.

  Розов М. Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко-уніатського капітулу м. Перемишля // Питання історії української мови. – К., 1970. – С. 176-186.

  Рукописи Перемиської греко-католицької капітули в Народовій бібліотеці у Варшаві // Богословія. – Рим, 1973. – Т. 37. – С. 193-213; 1974. – Т. 38. – С. 237-243.

  Савченко Ф. Я. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві // Савченко Ф. Я. Заборона українства 1876 р. – Х.; К., 1930. – Розд. І. – С. 1-123. [Огляд архіву Російського географ. т-ва в Санкт-Петербурзі, зокрема опис документів, присвячених українознавчим аспектам, особливо етнографічним та етнологічним студіям].

  Савчук О, Комар В. Польські архіви – важлива джерельна база для долслідження українсько-польських стосунків на Волині Другої світової війни // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки: Матеріали наук. історико-краєзнавчої конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом 19-20 квітня 1995 р. – Луцьк, 1995. – С.25-26.

  Саєнко Л. Українська австраліана: Архів Степана Радіона // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. парламентська б-ка України. – К., 2004. – С. 51-58.

  Сакада Л. З архіву Українського історичного товариства // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. -Київ; Нью Йорк; Торонто; Париж, 2000. – С. 673-778.

  Сварник Г. Архів Євгена Архипенка в Національній бібліотеці у Варшаві // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2: (1995-1997). – С. 291-296.

  Сварник Г. Архів Наукового товариства ім.  Шевченка зі Львова в Національній бібліотеці у Варшаві // Слідами пам’яті: Літопис. календар. – Варшава, 1996. – Т. 1. – С. 114-127.

  Сварник Г. Львівські збірки у Варшаві: (Арх. Наук. т-ва ім.  Шевченка в Нац. б-ці у Варшаві) // Галицька брама. – 1997. – Груд. (№  12). – С. 12.

  Сварник Г. Архівна спадщина Дмитра Донцова [у Національній бібліотеці у Варшаві] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Л., 2004. – Т. І. – С. 455-477.

  Свідчення Станіслава Крицінського про обставини виявлення архіву Наукового товариства ім.  Шевченка в будинку Національної бібліотеки у Варшаві // Слідами пам’яті: Літопис. календар. – Варшава, 1996. – Т. 1. – С. 112-113.

  Святець Ю.А. Дипломатичний аналіз як методологічна підстава проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи “Руська (Волинська) метрика (1569-1673 рр.)” // Дніпропетровський історико-географічний збірник / За ред. О.І.Журби. Дніпропетровський національний університет. Кафедра історії України. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 2. – С.278-302.

  Святець Ю.А. Перша книга записів Руської (Волинської) метрики у складі фонду Литовської метрики // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. М.П.Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк. – 1999. – С. 461-473.

  Семена Н. Архив Джафера Сейдамета: [Про архів кримсько-татарського діяча Джафера Сейдамета (1889-1960), який зберігається у Стамбулі] // Зеркало недели. – 2003. – 7 июня.

  Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи // Сіверян. літопис. – 1997. – №  5. – С. 22-24.

  Сергійчук В. Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 4. – С. 184-187.

  Сіреджук П. Документи з історії німців Галичини [у Держ. архіві Перемишля (Польща)] // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 217-222.

  Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – С.49-55.

  Сохань П.С., Даниленко В.М. Перспективи діяльності відділу вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України // Матеріали до розробки концепції Інституту української археографії. До Всеукраїнської наради “Українська археографія сьогодні: Проблеми і перспективи”. Київ, 16-18 грудня 1992 р. – К., 1992. – С. 42-45.

  Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румуни (1921-1924). – К., 1997. – С. 78-79. Див. також: Савченко Г,. Срібняк І. Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: 36. статей. – К., 1996. -C.188-198; Срібняк І,. Лук’яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України // Архіви України. – 1998. – №  1-6. – С. 54-58.

  Срібняк І., Лук’яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України // Архіви України. – 1998. – №  1/6. – С. 54-58.

  Срібняк І. Табірні архіви українського вояцтва (1914-1924 pp.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. наук. зб. – Вип. ІІ: Архівознавчі читання. – К., 2000. – С. 63-72.

  Темірова Н. Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України: [Огляд фондів РДІА, РДАДА, ДАРФ] // Студії з арх. справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – С. 146-147.

  Тимошенко Л. Радомишльський архів уніатських митрополитів: [Огляд фондів РДІА у Санкт-Петербурзі, ЦДІАК України, ДА Житомирської обл.] // Записки НТШ. – Л., 2000. – Т. CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 72-85.

  Тимошенко Л. Архів уніатських митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. – 2001. – № 2-3. – С. 157-159.

  Тимошенко Л. Архіви уніатської церкви – джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVII-XVIII ст.: [Огляд фондів РДІА у Санкт-Петербурзі, бібліотеки Чарторийських у Кракові, Держархіву у Люблині, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України та ін.] // Студії з арх. справи та документознавства. – 2003. – Т. 10. – С. 12-16.

  Тимошик М. Архів Митрополита Іларіона в Канаді: Проблема повернення в Україну // Студії з архівної справи та документознавства. – Вип.7. – Київ, 2001. – С. 95-99.

  Тимошик М. Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 195-204.

  Токмакова И. В. Источники информации по истории Путивльского уезда в Государственном архиве Курской области // Матеріали наукової ради архівних установ Курської та Сумської областей 4 жовтня 2002 року у Курську. Матеріали спеціального засідання круглого столу архівних установ Сумської та Курської областей 17 вересня 2003 року у Сумах. – Суми, 2003. – С. 30-34.

  Трошинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 21.

  Український музей у Празі (1925-1948): Опис фонду / Упоряд. Раїса Махаткова. – Київ; Прага, 1996. – 198 с.

  Уляновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996).- К., 1997.- Ч. 1.- С. 124-129.

  Федевич Д. Архіви // Енциклопедія української діаспори. – Т. 4 (Австралія. Азія. Африка). – Київ; Нью-Йорк; Чікаго; Мельбурн. 1995. – С. 30.

  Франко О. Архів Вадима Щербаківського у Празі // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 43-52. – (Праці Держ. музею укр. народного декоративного мистецтва; Вип. XL).

  Фрис В. Українська рукописна книга за кордоном // Пам’ятки України.-1994.- Ч. 3-6.- С. 80-84.

  Ходзин С. Матэрыялы справаводства перыяду Вялікага княства Літоўскага (XIV – XVIII ст.) Літоўская метрыка // Aрхівы і справаводства. – 2000. – №2.

  Цепенда І. Є. Джерела до історії українсько-польських стосунків 1944-1947 рр. у фондах центральних архівів Республіки Польща // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. IV-V. – С. 167-174.

  Чубенко В. Українські матеріали в Саратовському обласному державному архіві // Архіви України. – 1969. – № 2. – С. 93-94.

  Шпильова Л. І. Чорноморській Фльот? піднести український прапор!? // Народна армія. № 1 серпня 2002.
  Про архів та бібліотеку Української вільної академії наук

  Щапов Я. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. – М., 1976. – Т.1-2.

  Щапов Я. Собрания рукописных книг И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. Обзор // Записки отдела рукописей. – М., 1957. – Вып. 19. – С. 3-35. [Огляд зібрань Відділу рукописів Російської держ. б-ки].

  Щапов Я. Материалы по истории народов СССР в Польской Народной Республике // История СССР. – 1971. – № 5. – С. 233-237.

  Якименко М. Фонди ДАПО та РДІА про переселення селян з Полтавщини на сіхдні окраїни Російської імперії в епоху аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конференції. – Полтава, 2003. – С. 113-115. [Огляд документів з фондів Російського державного історичного архіву]

  Яковлєва Л. Празькі фонди в Києві // Пам’ятки України. – 1994. -№  3/6. – С. 120-122.

  Яковлєва Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.-Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9. – С. 529-543.

  Яковенко С. Материалы итальянских архивов и библиотек по истории Украины. Изучение и публикация // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Л., 2004. – Т. І. – С. 407-420.

  Ясиновский Ю. Ленинградская коллекция рукописей украинской традиции // Прошлое и настоящее русской хоровой культуры: Материалы Всероссийской науч.-практич. конференции. – М., 1984. – С. 101-105.

  Ясиновский Ю. Певческие рукописи украинской традиции в собраниях Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Записки отдела рукописей. – М., 1986. – Вып. 45. – С. 284-298.

  Bobusia B. Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji “WISŁA” w świetle akt zespołu Glownego Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie [Державного архіву в Перемишлі] // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 1994. – T. 7-8. – S. 207-246.

  Bobusia B. Zbiory map i operatow Kadastru Galicyjskiego w archiwach Polski i Ukrainy. Cz.1. Rozmiar i rozmeszczenie zasobow // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Przemysl, 1998. – T.XIII. – S. 97–99.

  Brian, Lenius J., Pihach, John D. The Bishops’ Collection of Greek Catholic Transcriptions for Peremyshl’: A Partial Inventory of Vital Records for Ukrainians/Lemkos // East European Genealogist. – Winter 1997. – Vol. 6, No. 2. – p. 13-23.

  British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians, 1917-1948. With Supplementary Files From the War Office. The Cabinet Office and the Empire Marketing Board / Ed. by J. V. Koshiv. – Edmonton: University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. – (Research Report №  60). – XII, 293 p.
  Рец.: Сирота Р. [Рец. на:] British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians… // Вісник Львівського уиіверситету. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 549-555.

  Friesen, Paul T. “Urainian Lands” Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 24, 1988), 44 p. and 21 appendices

  Gerus-Tarnawecka I. Cyrillica Canadiana: Cyrillic Manuscripts in Canada // Ювіл. збірник Української Вільної Академії наук в Канаді. – Вінніпег, 1976. – P. 588-615.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polish Crown Chancery Records for Ukrainian Lands, 1569-1673 // Harvard Ukrainian Studies. – 1990. – Vol. 14, N 3/4. – p. 7-83.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukraian Studies. – 1997. – Vol. XXI (3/4). – p. 393-461.
  Огляд фондів: РГВА, РГАЛИ, ГА РФ.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. XXII. – p. 181-207.

  Grimsted Patricia KennedyTrophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. – Cambridge, MA, 2001. – (Harvard Papers of Ukrainian Studies). – 798 p.

  Grimsted Patricia Kennedy. Russian Attitudes Towards Archival Rossica Abroad: Cultural Reintegration or Political Agendas? In: Russian and East European Books and Manuscripts in the United States: Proceedings of a Conference in Honor of the Fiftieth Anniversary of the Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, ed. Tanya Chebotarev and Jared S. Ingersoll.
  In: Slavic & East European Information Resources 4, no.4 (2003), pp. 107-39.

  Grimsted Patricia Kennedy . Rare Books from Voronezh to Tartu and Tanzenberg: From Nazi Plunder and British Restitution to Russian ‘Lost Book Treasures’ // Solanus. International Journal for Russian and East European Bibliographic, Library and Publishing Studies. – Vol. 18 (2004)

  Hejger M. Przegląd zasobów dotyczących ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w archiwach państwowych w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze // Південний архів. (Історичні науки): Зб. наук. праць. – Херсон, 2004. – Вип. 16. – С. 125-135.

  Joukovsky A. The Symon Petliura Ukrainian Library in Paris // Harvard Ukrainian Studies. – 1990. -Vol. XIV. – №  1/2, June. – p. 218-235. Див. також скорочений варіант статті в українському перекладі: Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Укр. археогр. щорічник. – К., 1992. – Вип.1 – С. 439-441.

  Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939 / Opracowa- Edward Ko-odziej. Naczelna Dyrekcja ArchiwЧw PaЦstwowych. Archiwum Akt Nowych. – Warszawa, 2000. – 482 s.

  Iwanowa H. I. Archiwa rodzinne z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 161-168.

  Iwanus, J. and Senchuk, W. The Iwan Boberskyj Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 23, 1988), 9 p.

  Iwanus, J. and Senchuk, W. The St. Raphael’s Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 21, 1988), 22 p.

  Konieczny Z. Akta dotyczace stosunków polsko-ukraińskich instytucji i organizacji ukraińskich w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 1995. – T. 10. – S. 197-202.

  Kordan, B. Lands of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine. An Exhibition from the University of Alberta Map Collection. Ukrainian Cultural and Educational Center and Private Collections (Winnipeg: Ukrainian Cultural and Educational Centre, 1987), 56 p.

  Korowytsky I. The Archives of V. Lypyns’ky // Harvard Ukrainian Studies. – 1985. – Vol. IX. № 3/4. – p. 132-135. Див. також укр. переклад: Коровицький І. Архів В’ячеслава Липинського // Укр. археогр. щорічник. – 1992. – Вип.1. – С. 124-128.

  Maroszek J. Archiwalia dotyczace Kosciola unickiego w zbiorach polskich i obcych // Bialostocczysna. – 1997. – № 4 (48). – S. 62-67.

  Motas M. Informacja o Ukrainskim Chlopsko-Robotniczym Zjednoczeniu “Selrob” w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie // Z Pola Walki. – 1966. – R. 9, № 3. – S. 253-254.

  Olechnowicz L. Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 151-159.

  Pihach, John D. Ukrainian Research in Poland // East European Genealogist. – December 1993. – Vol. 2, No. 2. – p. 11-16.

  Rachuba A. Archiwa Sapiehów – ich losy i stan obecny // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. -S. 101-108.

  Sowtis, D. and Momryk, M. The Olena Kvsilewska Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 12, 1985), 36 p.

  Sowtis, D. and Monrwyk, M. The Kateryna Antonowch Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 13, 1985), 28 p. Szuch, L, Catalogue to the Textual and Audio-Visual Materials of the Ukrainian Canadian Research arid Documentation Centre (Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 1989), 335 p.

  Stoksik J. Galicyjski kataster gruntowy – jego gromadzenie i opracowywanie w Archiwum Państwowym w Krakowie // Krakowski Rocznik Archiwalny. – 1995. – T. 1. – S. 46-57.

  Ukraine and Ukrainians throughout the World: a Demographic and Sociological Guide to the Homeland and its Diaspora /Ed. by A. L. Pawliczko. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press. 1994.

  Wawrzyński T. Akta dotyczace wojskowych dziejów Lwowa w latach 1912-1939 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1994. – T. 36. – S. 309-312.

  Wierzbicka E. Znaczenie archiwów rodowych i ich stan przygotowania do badań historycznych na pzykładzie archiwaliów ksiąząt Woronieckich z Huszlewa i Lubomirskich z Dubna // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 59-70.

  Wynar Lybomyr R. Buttlar Lois. Guide to Ethnic Museums and Archives in the United States. – Kent: Program for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1978.

  Wynar Lybomyr R. Slavic Ethnic Libraries, Museums and Archives in the United States: A Guide and Directory. – Chicago: Association of College and Research Libraries and the Center for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1980.

  Wynar Lubomyr R. Preservation of the Cultural Heritage: Ukrainian Archives. Libraries and Museums in the United States // Ethnic Forum. – Kent: Kent State University, 1995. – Vol. 15, №  1/2. – p. 78-107. Див. ред.: Ясь О. Новий довідник з галузі зарубіжного українознавства // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 1. – C. I 5.

  • Ibid. – p. 79.
  • Ibid. – p. 82.
  • Ibid. – p. 83.

  Zyblikywyc: E. The Odyssev of V.Lypvns’kyj’s Archives // Harvard Ukrainian Studies. – 1985. – Vol. IX, № 3/4. – p. 357-361. Див. також український переклад: Зиблікевич Є. Одіссея архівної спадщини В’ячеслава Липинського (Відень; Райхенау; Берлін, Бадег; Філадельфія) // Укр. археогр. щорічник. – К., 1992. – Вип.1, – C. 119-123.

  The Common Archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern Europe. Materias of the International Conference. Goawice, October 22-24, 1997. Ed. by W. Stepniak. – Warszawa, 1998. – 202 p.
  From the Contents:

  • Kecskemeti Charles. Common European Arhival Heritage. – p. 15-18.
  • Nalecz Daria. Common Arhival Heritage. Suggestions on International Cooperation in the Field of Creating Guides to the Holdings. – p. 19-28.
  • Biernat Andrzej. Problems of the Accessibility to Common Archival Heritage – Invitation to Cooperation. – p. 29-32.
  • Mikoletzky Lorentz. Problems in Historical Succession. – p. 33-35.
  • Kolosa Vladimir. Common Archival Heritage in the Light of Historical Succession by the Republic of Slovenia. – p. 36-50.
  • Козлов Владимир. О некоторых аспектах формирования единого архивно-информационного пространства. – С. 51-53.
  • Ларин Михаил. Проблемы создания единого информационно-архивного пространства в СНГ. – С. 54-57.
  • Папакин Георгий. Использование документов по истории других государств и народов в украинских архивах. – С. 58-64.
  • Lenz Wilhelm. A Guide to Archival Materials for the History of Germans in Central and East European Countries. – p. 65-69.
  • Seifried Christopher. Improved Communication and Sharing of Archival Information: The Agenda of the International Council on Archives, Committee on Information Technology. – p. 70-72.
  • Дамасицкене Улле. Компьютеризация архивного наследия Литвы. – С. 73-76.
  • Gafvert Bjorn. Seventeenth and Eighteenth Century Manuscript Maps of Poland in the Swedish Military Archives. – p. 86-87.
  • Запартыко Анна. Архивы литературы и искусства в контексте общеевропейского культурного наследия. – С. 100-103.
  • Лебедев Игорь. Архивные фонды об отношениях России со странами центральной и восточной Европы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. – С. 104-123.
  • Konopka Marek. “Memory of the World” – Polish Proposals for the World List. – p. 124-139.
  • Мацюк Орест. Фонды Центрального государственного исторического архива Украины во Львове как часть общего архивного наследия стран Центральной и Восточной Европе. – С. 140-144.
  • Misovic Milan. Archives in the Slovak Republic in Relation to the History of the Neighbouring Countries. – p. 145-151.
  • Горянац Радійка. Венгрия и архивные источники по истории Габсбургской империи. – С. 152-157.
  • Соаре Ион. Румынские архивные фонды и коллекции, относящиеся к связям румынских земель со странами Восточной и Юго-Восточной Европы (1247-1831 гг.). – С. 174-181.
  • Ozkul Isa. Importance of the Ottoman Archives for central and Eastern Europe States and Nations. – p. 186-190.
  • Mossek Moshe. Documentation on the Poland and Polish Jewry in Israel’s Archives. – p. 191-196.

  1 Широкий спектр проблем “метрикіани”, присвячений джерелознавчим, архівознавчим, кодикологічним, археографічним та іншим дослідженням державного архіву Великого князівства Литовського ХV-ХVІІІ ст., представлений у публікаціях переважно литовських дослідників 90-х років (див.:Литовская метрика: Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. Апрель 1988 г. – Вильнюс, 1988. – 68 с.; Исследования по истории Литовской метрики: Сб. научных трудов. – Москва, 1989. Литовская метрика: Исследования 1988 г. – Вильнюс, 1992; Lithuanian Metrica: Investigations in 1991/1996) / Lithuanian Institute of History. – Vilnius, 1998. – 294 р.); ретроспективна та поточна інформація регулярно подається також в Інформаційному бюлетені Інституту історії Литви “Новости Литовской метрики” (Вильнюс, 1997-1999. – №  1-3).