• In English
 • Публікації про архівну україніку в країнах світу

  Австрія

  Рушала К. Галич на фотографіях з колекції Національної австрійської бібліотеки у Відні / Каміль Рушала // Галич : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 2. – С. 213–218.

  Ситуація на Півдні Росії з особливою увагою на становище військовополонених. Донесення уповноваженого Міжнародного комітету Червоного Хреста д-ра Баціл’єрі (1921 р.) / підгот. до друку, пер. укр. мовою: І. Жалоба, Л. Шпаковськи // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. / Дипломат. акад. України при МЗС України [та ін.]  – Київ, 2016. – С. 294–309. – Опубліковано документ, що зберігається в «Österreichsiches Staatsarchiv, Archiv der Republik, No. 46».

  Baczkowski M. Materiały z archiwów wiedeńskich jako źródło do historii gospodarczej Galicji (1772–1867) / M. Baczkowski // Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867 : źródła i perspektywy badań : zbiór studiów. – Kraków, 2014. – S. 7–16. – (Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; t. 1).

  Opyrchał L. Rękopiśmienne plany Kamieńca Podolskiego w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej w Wiedniu / Leszek Opyrchał // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 2015. – R. 16, nr 4. – S. 131–140.

  Буковина в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. : документи / упоряд., передм., коментарі, пер. з нім. та рос. мов В. М. Ботушанського. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 356 с. – У збірнику опубліковано 118 документів з Австрійського державного архіву у м. Відні.

  Баги З. План 1596 года о возможности создания флотилии на Днепре / Золтан Баги // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів : [зб. наук. ст.] / НАН України, Інститут історії України, Укр. нац. комітет з вивчення країн Центральної та Південно-Східної Європи. – Київ, 2014. – С. 57–66. – Огляд та аналіз змісту плану, який зберігається в Osterreiches Staatsarchiv Kriegsarchiv Wien, Prager Hofkriegsratakten № 4.

  Малинина Г. Венская находка: к вопросу о музыкальной россике ХVIII века в Национальной библиотеке Австрии / Г. Малинина // Музыковедение. – 2008. – № 7. – С. 21–27. – Про рукопис духовного концерту “Тебе Бога хвалим” композитора М. Березовського, що зберігається в музично-рукописному відділі Австрійської національної бібліотеки.

  Романів Т. Б. Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького / Т. Б. Романів // Інтелігенція і влада. Серія: історія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ін.-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 289–300. – Подано огляд джерел з фондів Архіву Віденського університету (Archiv der Universitat Wien), Державного архіву (Haus-, Hof-, und Staatsarchiv) м. Відня, українських архівів.

  Шумилина О. А. Венская рукопись М. Березовского / О. А. Шумилина // Музичне мистецтво. – 2013. – Вип. 13. – С. 161–166. – Про рукопис духовного концерту “Тебе Бога хвалим” композитора М. Березовського, що зберігається в музично-рукописному відділі Австрійської національної бібліотеки.

  Ботушанський В. Віденські архіви про буковинські справи / В. Ботушанський // Питання історії України. – 2011. – Т. 14. – С. 251–252.

  Ботушанський В. Віденські архіви про буковинські справи / В. Ботушанський // Питання історії України. – 2012. – Т. 15. – С. 182–185.

  Ботушанський В. Віденські архіви про буковинські справи / В. Ботушанський // Питання історії України. – 2008. – Т. 11. – С. 260–263.

  Ботушанський В. Віденські архіви про українські справи (Про Брест-Литовські мирні переговори щодо укладення мирного договору з Україною) / В. Ботушанський // Питання історії України. – 2010. – Т. 13. – С. 249–254.

  Ботушанський В. Віденські архіви про українські справи (про СВУ) / В. Ботушанський // Питання історії України. – 2009. – Т. 12. – С. 278–281.

  Австрія відкриває Сергія Борткевича: [Про віднайдення документів з особового архіву видатного українського піаніста і композитора Сергія Борткевича] // Хрещатик. – 2001. – 23 січ.

  Б[утич] Ів. Документальні матеріали з історії українського народу в державному архіві Австрії // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1964. – № 1. – С. 64-67.

  Добржанський О. В. Документи про москвофільський рух на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. в австрійському архіві династії, двору та держави // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 202-206.

  Кураєв О. О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) // Архіви України. – 2000. – № 1-3. – С. 97-102.

  Кураєв О. Матеріали щодо політики Відня в українському питанні 1905-1918 рр. у Державному архіві Австрії: оптимізація пошуку та джерелознавчого аналізу // Архіви України. – 2005. – № 5-6. – С. 70-75.

  Палієнко М. Архівна україніка Австрії // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. – К., 2006. – С. 98-99.

  Палієнко М. Невідомі сторінки історії архіву Уряду ЗУНР у Відні // Істор. журнал. – 2005. – № 5. – С. 13-24.

  Палієнко М. Роль митрополита Андрея Шептицького в збереженні архівних колекцій української еміграції у Відні / М. Палієнко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Історія. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 20. – С. 92-99.

  Петришин Г. П. “Карта Ф. фон Міга” (1779-1782 pp.) як джерело до містознавства Галичини / Г. П. Петришин ; Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Ін-т архітектури. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 292 с. : іл. – (Праці / Український центр історичного містознавства; вип. 5). – “Карта Ф. фон Міга” зберігається у Військовому архіві у Відні.

  Расевич В. Робота у віденських архівах у рамках стипендії ім. К. Іречек // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. – Львів, 1994. – Вип. 1. (Липень 1992 – жовтень 1993 рр.). – С. 107-108.

  Ричков П. А. Українські міста в картографічній збірці Віденського воєнного архіву // Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 65-72.

  Саєнко Л. Українська австраліана: Архів Степана Радіона / Л. Саєнко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія” ; Нац. парламент. б-ка України. – К., 2004. – С. 51–58.

  Федевич Д. Архіви / Д. Федевич // Енциклопедія української діаспори. – К. ; Нью-Йорк ; Чікаго ; Мельбурн, 1995. – Т. 4 : (Австралія. Азія. Африка). – С. 30.

  Bukowski W. Die Handschriftliche Topographische Karte des Konigreiches Galizien und Lodomerien- die sogenannte Miegkarte- der Jahre 1775-1783 in den Sammlungen des Kriegsarchivs in Wien sowie das Projekt ihrer Herausgabe / W. Bukowski // Rocznik Polskiej Akademii Nauk – Stacji Naukowej w Wiedniu. – Wieden, 2009. – Т. 1. – S. 145-156.

  Edycja rekopismiennej mapy topograficznej Galicji z lat 1775-1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu / Waldemar Bukowski, Boguslaw Dybas, Andrzej Janeczek, Zdzislaw Noga // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 2011. – R. 59, nr 1. – S. 101-105.

  Білорусь

  Жук Т. И. Рукописное наследие Владимира Дубовки в фондах отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси / Жук Т. И. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 492–500.

  Кулинок С. В. Архивные документы по истории науки, техники и архитектуры Украины в фондах Белорусского государственного архива научно-технической документации / Кулинок С. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 510–513.

  Лис М. М. Украинистика в книжном собрании и личном архиве белорусского писателя и ученого академика П. Ф. Глебки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) / Лис М. М. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 518–522.

  Русина О. В. Радзивілли та Україна: культурні конотації / О. В. Русина // Укр. іст. журн. – 2015. – № 2. – С. 113–130. – У статті розглядається серія малюнків, зроблених анонімним художником під час київської кампанії Януша Радзивілла 1651 р., що зберігаються в Національному історичному архіві Білорусі.

  За тебе, Україно… : укр. патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934–1936) в док. Держ. архіву Брест. обл. / О. Ільїн [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 535 с. : фотогр.

  Коваль О. В. Фонды личного происхождения при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939) / О. В. Коваль // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 157–164.

  Wabiszczewicz A. Stan zachowania i charakterystyka materiałów dokumentalnych II Rzeczypospolitej w Archiwum Państwowym Obwodu Brzeskiego / Aleksander Wabiszczewicz // Archeion. – 2015. – T. 116. – S. 370–384. – Також опублік. рос. мовою.: Wabiszczewicz A. Состояние сохранности и характеристика документальных материалов периода II Речи Посполитой в фондах Государственного архива Брестской области / Aleksander Wabiszczewicz // Archeion. – 2015. – T. 116. – S. 385–399.

  Адамушко В. И. Отзвук далеких событий : документы государственных архивов Республики Беларусь о голоде 1932–1933 годов в Украине / В. И. Адамушко, В. П. Крюк // Беларуская думка. – 2010. – № 3. – С. 64–67.

  Куракова І. Я. Дакументы германскіх акупацыйных улад як крыніца для даследавання фінансавай палітыкі ў генеральнай акрузе “Валынь–Падолле” 1941–1944 гг. (па матэрыялах Дзяржархіва Брэсцкай вобласці) / Куракова І. Я. // Победа – одна на всех : материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 24 апреля 2014 г. / Витеб. гос. ун-т, Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – С. 173–175.

  П’єх Н. Уривок заповіту Станіслава Жолкевського від 22 травня 1617 року (Національний історичний архів Білорусії (НІАБ) ф. 695, оп. 1, спр. 41) / Наталія П’єх // Жовква крізь століття / М-во культури України, Держ. історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві. – Львів : Растр-7, 2014. – Вип. 3. – С. 276–280.

  Александрович В. Ухвала Кам’янецького міського уряду від 21 травня 1734 року в судовому процесі між братством церкви Святого Миколая та малярем Іваном Камінським про завершення комплексу ікон / Володимир Александрович // Український археографічний щорічник. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 790-794. – Опубліковано документ з ф. 694 Радзивіли Національного історичного архіву Білорусі.

  Запартыка Г. В. Украініка ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва / Г. В. Запартыка // Беларусь – Украіна : гістарычны вопыт узаемаадносін : міжнар. навук. конф., Мінск, 18–19 сакавіка 2003 г. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2004. – С. 346–348.

  Коваль В. Новыя гістарычныя крыніцы па дзейнасці украінскай міжваеннай дыяспары ў архівах і бібліятэках Рэспублікі Беларусь / Вольга Коваль // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 12–21.

  Кукса О. Білорусько-українські взаємовідносини в період з 1917 по 1918 рр. у фондах Національного історичного архіву Білорусі / Олександр Кукса // Шевченківська весна. Історія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Істор. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів. – К. : Цимбаленко Є. С., 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Праці вчених. – С. 216-218. – Бібліогр.: 7 назв.

  Папакін А. Україніка в центральних державних архівах Республіки Білорусь / Артем Папакін, Олена Косенко // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 32–47.

  Пришляк В. Матеріали з історії Волині та Полісся XVI-XVIII ст. у фонді Радзивилів Національного історичного архіву Білорусі у Мінську // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України: наук. зб.: матеріали XVIII Всеукр. наук.-практич. історико-краєзн. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт. Олика / Волинський краєзнавчий музей; Волинський держ. ун-т Лесі Українки та ін. – Луцьк, 2006. – С. 99-101.

  Ямкова О. Документи з історії українсько-білоруських зв’язків емігрантів в архівах Республіки Білорусь // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 151-154.

  Малые диаспоры Гомельщины в 20-30-е годы ХХ века: аналитические материалы и документы Государственного архива Гомельской области / Сост.: В. П. Пичуков, М. А. Алейникова, З. А. Александрович; под ред. В. П. Пичукова. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2008. – 250 с.: ил. (Раздел 2.2. Украинцы, С. 132-140).

  Болгарія

  Проф. Михайло Иванович Парашчук : украински скулптор и виден обществен деец (1878–1963) : сборник документи, снимки и публикации / [състав. Емине Хакова, Виталий Москаленко ; предг. Николай Балтажи]. – София : Парадигма, 2016. – XVI, 843 с. – У збірнику опубліковано документи з особового архіву М. Паращука, що зберігається в Центральному державному архіві Болгарії, фонду проф. Івана Шишманова Наукового архіву Болгарської академії наук, Болгарського історичного архіву, Софійського державного архіву та інших болгарських архівів.

  Якiмова А. М. М. Драгоманов і українська еміграція (за листами М. Мандрики до І. Шишманова) / А. М. Якiмова // Сумська старовина. – 2015. – № 47. – С. 5–14. – Листи зберігається у Науковому архіві Болгарської Академії наук.

  Якімова А. М. Творча спадщина М. П. Драгоманова в архівах та бібліотеках Болгарії / Якімова А. М. // Сумська старовина. – 2014. – № 45. – С. 5–12.

  Украинската емиграция в България след първата световна война: Документален каталог / Автори и съст.: В. Москаленко (науч. ръков.), Е. Хакова. – София, 2000. – 151 с. [У каталозі описано понад 1133 справ із 50 фондів, що зберігаються у чотирьох державних архівах, одному родинному архіві та Нац. Літературному музеї Болгарії, зокрема документи особового фонду укр. скульптора та громадського діяча М. Паращука (ф. 1717 к), який зберігається у Центр. держ. архіві Болгарії].

  Дилецкий Н. Украинское рукописное евангелие из Галича в музее Возрождения в городе Свиштов в Болгарии // Славянская филология. – София, 1963. – Т. 3. – С. 309-321.

  Димитров С. Ат. Турецкие документы о состоянии Хотинской округи (нахие) в первой половине XVIII в. [в Орієнтальному від. Народної б-ки ім. Кирила та Мефодія у Софії] // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / АН СССР. Ин-т Востоковедения. – М., 1969. – Т. ІІ. – С. 140-160.

  Хакова Е. Проф. Михайло Иванович Парашчук украински скулптор и обществено-политически деец (1878–1963) : научно-инвентарен опис на личния архив на проф. Михайло Парашчук ЦДА на Р.Б.Ф. 1717 К / Е. Хакова, В. Москаленко ; Посольство на Украйна в България, Главно управление на архивите при МС, Централен държавен архив. – [Б. м.] : Парадигма, 2007. – 349 с. Якімова А. Історія фонду І. Д. Шишманова про архів М. П. Драгоманова / Антоніна Якімова // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 63–75. – Архівний фонд відомого болгарського вченого І. Д. Шишманова зберігається в Науковому архіві Болгарської академії наук.

  Бразилія

  Гримич М. “Український союз у Бразилії” (за архівними джерелами) / Марина Гримич // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 102-113. – У статті аналізується збірка копій протоколів Українського союзу у Бразилії (1922–1930), надана автору М. Чайковським, Почесним консулом України в м. Паранагуа (Бразилія).

  Ватікан

  Гентош Л. Передумови та процедури призначення Андрея Шептицького на єпископський, а згодом митрополичий престол у світлі ватиканських документів / Ліліяна Гентош // Ковчег : наук. зб. з церковної історії / Ін-т історії Церкви Укр. катол. ун-ту, Укр. комісія порівняльної церковної історії. – Львів, 2015. – Число 7. – С. 42–60.

  Сабат П. В. Церковні устави князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого рукописного Київського Требника (XV – початок XVI ст.) Апостольської Ватиканської Бібліотеки з фонду Борджіо-Ілліріко № 15 / П. В. Сабат // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Сер.: Історія. – 2011. – Вип. 26. – С. 242–246.

  Сабат П. Унікальність рукописного Київського Требника (XV – поч. XVI ст) Апостольської Ватиканської бібліотеки з фонду Борджіо-Ілліріко № 15 для історії рукописної спадщини Київської Русі / П. Сабат // Українське релігієзнавство. – К., 2011. – № 59. – C. 44–54.

  Гентош Л. Ватикан і виклики модерності. Східноєвропейська політика папи Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині (1914–1923) / Ліліана Гентош. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2006. – 456 с. – Монографію підготовлено на основі документів ватиканських архівів: 1) Archivio Segreto Vaticano; 2) Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari; 3) Архів головної управи ЧСВВ в Римі; 4) Архів Укр. катол. ун-ту в Римі.

  Сінкевич Н. Документи Таємного Ватиканського архіву: досвід та перспективи використання дослідниками історії Церкви в Україні / Сінкевич Наталія // Болховітіновський щорічник 2009 / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – К., 2010. – С. 108–113.

  The Holy See and the Holodomor : Documents from the Vatican Secret Archives on the Great Famine of 1932–1933 in Soviet Ukraine / ed. by Athanasius D. McVay, Lubomyr Y. Luciuk. – Kingston, Ont. : Kashtan Press, 2011. – 98 p.

  Великобританія

  Кузьміних С. Листи Миколи Макаренка до Елліса Міннза (Кембриджська колекція) / С. Кузьміних, А. Усачук // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – С. 187–192. – Огляд 16 листів М. Макаренка до відомого англійського археолога Е. Міннза, що зберігаються у фонді Е. Міннза у Cambridge University Library.

  Шевчук Т. М. Невідомі сторінки з історії української гуманітаристики 1920-х рр.: Катерина Грушевська й Королівський антропологічний інститут Великобританії та Ірландії в міжнародному проекті з вивчення народного сонника / Т. М. Шевчук // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 42–48. – Про виявлення записів українських фольклорних снотлумачень серед архівних матеріалів Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії, які в 1925 р. надіслали до Лондона співробітники Всеукраїнської академії наук.

  Головко О. В. Інформативний аспект діяльності Української наукової бібліотеки ім. Тараса Шевченка у Лондоні / О. В. Головко // Проблеми формування інформаційної культури особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 05 листоп. 2014 р. / Маріупол. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. культурології та інформ. діяльності. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 190–192.

  Пламеницька О. План Кам’янця-Подільського Бенедикта Ренарда 1713 року в корпусі історичних планів міста: До 300-річчя створення / О. Пламеницька // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 155–168. – Опис плану, що зберігається в Королівській бібліотеці Її Величності Королеви Єлизавети ІІ (Великобританія).

  Скрипка Х. Бібліотека й архів ім. Т. Шевченка у Лондоні: історія і напрями діяльності / Христина Скрипка // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”] : Історичні науки / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог, 2013. – Вип. 21. – С. 279–285.

  Босий П. Меморіальний архів Роберта Ельворті (Дорсет, Велика Британія) – важливе джерело з економічної і соціальної історії Центральної України // Історія: [Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів: Зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Ін-т історії України; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 159.

  Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Л., 2000. – Вип. 6. Західноукраїнська народна республіка: історія і традиції. – С. 49-55.

  Mazur, Grzegorz. Zrodla do najnowszych dziejow Ukrainy i stosunkow polsko-ukrainskich w polskich archiwach w Londynie // Історія: [Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів: Зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Ін-т історії України; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 219-223.

  British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians, 1917-1948. With Supplementary Files From the War Office. The Cabinet Office and the Empire Marketing Board / Ed. by J. V. Koshiv. – Edmonton: University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. – XII, 293 p. – (Research Report; № 60).

  Partacz Cz. Stosunki polsko-ukrainskie w swietle materialow z archiwow polskich w Londynie / Czeslaw Partacz // Przemyskie Zapiski Historyczne. – 2003/2005.- R. 14/15. — S. 61-75.

  Zieba A. A. Lobbing dla Ukrainy w Europie miedzywojennej : Ukrainskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932) / Andrzej A. Zieba. – Krakow, 2010.-790 s.

  Zieba A. A. Stracona szansa czy syzyfowy trud?: ukrainski lobbing w polityce miedzynarodowej w latach trzydziestych XX wieku w swietle nowego zrodla- Archiwum Ukrainskiego Biura w Londynie / Andrzej A. Zieba // Prace Komisji Srodkowoeuropejskiej PAU. – 2008. — T. 16. -S. 47-65.

  Вірменія

  Мнацаканян П. Армянское рукописное наследие из Речи Посполитой в коллекциях Матенадарана / Пируза Мнацаканян // Художественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой : материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 9–11 октября 2012 г.). – Минск : Арт Дизайн, 2013. – С. 52–60.

  Непомнящий А. А. Кучук-Иоаннесов Христофор Иванович: [Огляд ф. № 40 ЦДІА Республіки Вірменія] // Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века. – Симферополь: Таврида, 1998. – С. 110-112.

  Непомнящий А. “Україніка” за кордоном: документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія //Студії з архів. справи та документознавства. – К., 1996. – Т. 2. – С. 90-92.

  Греція

  Данилець Ю. В. Листування закарпатських афонітів як джерело з історії українського чернецтва на Святій Горі (ХХ ст.) / Данилець Ю. В. // Труди Київської Духовної Академії. – 2016. – № 25. – С. 129–141. – Архів Руського Пантелеймонівського монастиря на Афоні.

  Терещенко-Кайдан Л. В. Методика виявлення українських рукописів із слов’янського масиву грецьких монастирських колекцій святої гори Афон шляхом семіотичних досліджень / Л. В. Терещенко-Кайдан // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – 2016. – Вип. 1. – С. 60–65.

  Шумило С. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні / Сергій Шумило // Сіверянський літопис. – 2016. – № 6. – С. 73–84. – В архіві болгарського Зографського монастиря на Афоні виявлено рукопис XVII–XVIIІ ст., який має назву «Руський Зографський Пом’янник».

  Tereshchenko-Kaidan L. Hilandar collection and Ukrainian manuscript heritage – a unique phenomenon of Ukrainian culture / L. Tereshchenko-Kaidan // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2016. – № 2. – С. 28–31.

  Славяно-русские рукописи, хранящиеся в Библиотеке и Архиве монастыря / сост. монах Ермолий (Чежия) ; ред. Ж. Л. Левшина, А. А. Турилов. – Святая Гора Афон : Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2013. – 832 с. : ил. – (Русский Афон ХІХ–ХХ веков ; т. 7 : Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, ч. 1). – Є відомості про українські рукописи.

  Каталог архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне / сост. монах Ермолий (Чежия) ; ред. Ж. Л. Левшина. – Святая Гора Афон : Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2015. – 543 с. : ил. – (Русский Афон ХІХ–ХХ веков ; т. 7 : Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, ч. 4). – В архівному фонді зберігаються документи, що стосуються діяльності Одеського подвір’я монастиря (листування, архітектурні креслення тощо).

  Терещенко-Кайдан Л. В. Рукописна слов’янська (кирилична) спадщина Свято-Пантелеймонова монастиря св. гори Афон у контексті культурних традицій XIII–XVII ст. / Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 1. – С. 153–158.

  Грузія

  Филина-Рамишвили М., Вадачкория Н. Судьба поэта. Архив украинского литератора [Пантелеймона Петренко] в Музее дружбы народов в Тбилиси // По Советской Украине: ежемесячный пресс-бюллетень Украинского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. – К., 1985. – № 5 (209) К. – Л. 1-5.

   

  Данія

  З листування польських королів у період великої Північної війни 1700-1721 pp. / публік. X. Хенрікссона, пер. О. Циганок, коментар О. Дубини // Сіверян, літопис. – 2013. – №3.- С. 22-26. – Опубліковано лист П. Орлика від 20 квітня 1715 р. до польського короля, що зберігається в Національному архіві Данії.

  Єгипет

  Бабару (Семесько) Т. М. Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в Україні (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів /НАН України. Ін-т рукопису НБУВ. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 121-128.

  Італія

  Варварцев М. М. Джерела з історії України в італійських архівах / М. М. Варварцев // Архіви України. – 1982. – № 5. – С. 56–62.

  Драгоманов М. П. Матеріали для малоросійської історії в італійських архівах / М. П. Драгоманов // Друг. – 1877. – № 1. – С. 14–16.

  Павлюк О. В. Архів уряду ЗУНР / О. В. Павлюк // Архіви України. – 1996. – № 4/6. – С. 48–51.

  Яковенко С. Материалы итальянских архивов и библиотек по истории Украины. Изучение и публикация / С. Яковенко // До джерел : зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К. ; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 407–420.

  Казахстан

  Грибанова О. “Я …заурядный учитель…” (зі спогадів І. Є. Маріковського)

  Тлеубердіна З. Документи Центрального державного архіву Республіки Казахстан до біографії композитора Сергія Шабельського

  Абсеметов М. Наследие академика В. И. Вернадского в архивах Казахстана / Марат Абсеметов // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 7–10.

  Канада

  Ворон В. Скарб мультикультуралізму – Бібліотека і архів Миколи Ворона – рідне слово серед чужорідного середовища / Василь Ворон // Волинський музейний вісник : наук. зб. – 2015. – Вип. 7. – С. 339–345.

  Лемішка К. Музей отців Василіан (Мондер, Альберта, Канада) / К. Лемішка // Західноукраїнський збірник. – Острог, 2014. – Т. XLVII, ч. 7. – С. 110–138.

  Мицик Ю. Волиняк-емігрант Йосип Біденко в листуванні з митрополитом Іларіоном (Огієнком) і архієпископом Євгеном Бачинським / о. Юрій Мицик // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 321–324. – Огляд листів з архіву Є. Бачинського, що зберігається в бібліотеці Карлтонського університету в Оттаві (Канада).

  Мицик Ю. Фонд «Архів митрополита Іларіона (Огієнка)» в архіві консисторії УПЦ в Канаді (листування діячів української науки і культури) / Юрій Мицик, Інна Тарасенко // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 133–136.

  Об’єднання колишніх Вояків УПА США і Канади. Історія в документах (1950–2016) = Former Members of Ukrainian Insurgent Army,Inc. The History in Documents (1950–2016) / упоряд.: І. Гомзяк, Д. Проданик, Х. Котляр. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2016. – 900, [4] с. – (Літопис Української Повстанської Армії ; т. 52). – Опубліковано документи з колекції Петра Потічного (Бібліотека Торонтського університету, Канада).

  Смирнов А. Колекція отця Тимофія Міненка в архіві Університету Альберти / Андрій Смирнов // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 301–302.

  Соболь В. Его-документи Івана Огієнка польського періоду 1926–1940 (з архівних сховищ у Вінніпезі) / Валентина Соболь // Київські полоністичні студії. – 2016. – Т. 28. – С. 272–277.

  Соболь В. О. Щоденникові твори києво-могилянських вихованців. За матеріалами архівного фонду Олександра і Тетяни Кошиців / В. О. Соболь // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – 2015. – Т. 176. – С. 18–25. – Огляд документів з архіву Олександра і Тетяни Кошиців, що зберігається в Осередку української культури й освіти у Вінніпезі.

  Тарасенко І. Ю. З листів митрополита Іларіона (Огієнка) / І. Ю. Тарасенко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 13. – С. 327–335. – Опубліковано листи до митрополита Іларіона (Огієнка) з архіву УПЦ в Канаді.

  Тарасенко І. З листування митрополита Іларіона (Огієнка) та Є. Онацького / Інна Тарасенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 325–329. – Огляд листів, що збереглися у особовому фонді митрополита Іларіона (Огієнка) в архіві УПЦ в Канаді (Вінніпег).

  Sobol V. Ego-documentation of the graduate of the Kyiv-Mohyla academy (From the Archive of Alexander and Tetyana Koschitz) / Valentyna Sobol // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. «Ad fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2016. – С. 177–188.

  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії української еміграції у Німеччині : листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926–1930) / Дмитро Бурім // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського] : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 382–448. – Опубліковано листи з фонду А. Жука Бібліотеки та Архіву Канади. Державні архіви Канади у співпраці з централею КУК // Бюлетень КУК. – 1973. – № 2. – С. 7.

  Купранець О. Музей-архів ОО. Василіян у Монтері, Альберта / О. Купранець // Пропам’ятна книга ОО. Василіян у Канаді. 50 літ на службі Богові й народові (1902–1952). – Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1953. – С. 196–201.

  Матяш І. Б. Українські архівні зібрання в Канаді: археографічний та історіографічний аспекти / І. Б. Матяш // Українська енциклопедистка : матеріали Другої міжнар. наук. конф., 17 черв. 2011 р., Київ / НАН України, Ін-т енциклоп. дослідж., Наук. Т-во ім. Шевченка в Європі. – Київ, 2014. – С. 69–77.

  Мицик Ю. З листів волинського православного духовенства до професора І. І. Огієнка (1921–1922 рр.) / протоієрей Юрій Мицик, І. Ю. Тарасенко // Труди Київської Духовної Академії : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії. – [Київ], 2015. – № 15. – С. 297–302. – Публікація листів з фонду митрополита Іларіона (Огієнка) в архіві консисторії УПЦ в Канаді.

  Мицик Ю. Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр. : регести / Юрій Мицик // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 127–135. – Публікація регестів листів з архіву Є. Бачинського, який зберігається у Бібліотеці Карлтонського університету (Оттава, Канада).

  Мицик Ю. А. Два незнаних листи Івана Боберського / о. Мицик Ю. А. // Маґістеріум. Історичні студії. – 2015. – Вип. 54. – С. 87–91. – Опубліковано листи, що зберігаються у фонді Івана Ковалевича Бібліотеки та Архіву Канади.

  Мицик Ю. А. о. З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком) / о. Мицик Ю. А., Тарасенко І. Ю. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 169. Іст. науки. – С. 94–100. – Публікація листів з архіву Консисторії УПЦ в Канаді.

  Стасів, о. Климентій Василь. Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і майбутнє / о. Климентій Василь Стасів, ЧСВВ ; [вступ. слово Блаженнійшого Святослава Шевчука, Дмитра Степовика]. – Жовква : Місіонер, 2015. – 464, 8 с. – Із змісту: Музей книгодрукування в Канаді. – С. 331–333. – Про Музей-архів оо. Василіян у Мондері (Альберта, Канада).

  Вінтонів Х. Методи пошуку архівної україніки у канадських базах даних / Христина Вінтонів // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 берез. 2013, Київ / Нац. авіац. ун-т, Дип. акад. України при МЗС України, Рос. держ. гуманіт. ун-т. – Київ, 2013. – С. 170–171.

  Магурчак А. М. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925–1926 рр. / А. М. Магурчак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 115–119. – За документами фонду А. Жука у бібліотеці та архіві Канади.

  Макар В. Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального суспільства Канади / В. Макар // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Історичні науки. – 2007. – Вип. 9. – С. 428–436.

  Матяш І. “Головна справа життя” (з листування українських дипломатів Євгена Деслава і Михайла Єреміїва) / Ірина Матяш // Україна дипломатична : наук. щорічник. – 2013. – Вип. 14. – С. 419–463. – Опубліковано добірку листів з фонду М. Єреміїва у Бібліотеці та архіві Канади.

  Тюрменко І. І. Епстолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита Іларіона у Швейцарії / І. І. Тюрменко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Сер.: Історична та філологічна / Кам’янець-Подільський нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 228–233. – Огляд листів з фонду І. Огієнка в Архіві УПЦ в Канаді.

  Бурім Д. Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським / Дмитро Бурім // Загартована історією : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження : зб. наук, пр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2013.- С. 285-320. – Опубліковано листування Д.Дорошенка та Є. Бачинського, що зберігається у Колекції Бачинського (Спеціальні колекції та архів Бібліотеки Карлтонського університету (Оттава, Канада)).

  Вінтонів Х. Канадський досвід архівного описування (на прикладі електронних колекцій архівної україніки в Канаді) / Христина Вінтонів // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”] : Історичні науки / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог, 2013. – Вип. 21. – C. 267–272.

  Вінтонів Х. Віртуальна архівна україніка Канади : класифікація, структура, інформаційне наповнення / Христина Вінтонів // Шості Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 415-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького, [10 груд. 2010 р., м. Черкаси : зб. наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – С. 105–107.

  Вінтонів Х. Внесок українських та іноземних дослідників у вивчення архівної україніки в Канаді / Вінтонів Христина // Студії з архів. справи та документознавства. – 2010. – Т. 18. – С. 23–31.

  Гирич І. “Опортунізм” чи “соціалізм” : до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909-1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука / Ігор Гирич, Валентин Кавунник // Український археографічний щорічник. – К., 2013.- Вип. 18.- С. 576-639. – Опубліковано комплекс листів В. Садовського до А. Жука, що зберігається у фонді А. Жука Бібліотеки та архіву Канади.

  Опис фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка) консисторії Української православної церкви в Канаді // Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – К., 2000. – С. 639-643.

  Із опису приватного архіву протопресвітера Української православної церкви в Канаді Тимофія Міненка (Вінніпег). Фонд Української греко-православної церкви (Канада) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – К., 2000. – С. 616-638.

  Магурчак М. Звіт про нараду українських послів і голів місій 18–22 червня 1919 р. у Відні (за фондами National Archives of Canada) / Андрій Магурчак // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2012. – Т. 13. – С. 90–97.

  Миронець Н. Невідомі автографи Євгена Маланюка / Н. Миронець // Слово і час. – 2013,- №9,- Є. 77-92. – У статті розглянуто невідомі автографи поезій Є. Маланюка 1925-1929 pp. та його листів до Зої Плітас, виявлених в Українсько-канадському дослідно-документаційному центрі в Торонто.

  Мороз Р. Покажчик рідкісної літератури в бібліотеці Колеґії Св. Андрея: 1. Рукописи і стародруки. 2. Видання української діаспори = Selected Guide to the Rare Book Collection of St. Andrew’s College Library: 1. Manuscripts and early publications. 2. Ukrainian Diaspora Publications. – Вінніпеґ: Колегія Св. Андрея, 2002. – 143 c.

  A guide to sources for the study of Ukrainian Canadians = Guide des sources d’archives sur les Canadiens ukrainiens / Public Archives Canada = Archives publiques Canada; Prepared by Myron Momryk. – [Ottawa], 1984. – 42, 42 p. – Текст англ., франц.

  A Guide to the Collections of the Multicultural History Society of Ontario / Compiled by Nick G. Forte. Edited by Gabriele Scardellato. – Toronto: Multicultural History Society of Ontario 1992. – xx, 696 p.

  Friesen P. T. “Ukrainian Lands” Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. – 44 p. and 21 appendices. – (Research Report; № 24).

  Gerus-Tarnawecka I. East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories. – Winnipeg, 1981.

  Himka, John-Paul and Swyripa Frances A. Sources for researching Ukrainian family history. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies The University of Alberta, 1984. – 37 p. – (Research Report; № 6).

  Iwanus J., Senchuk W. The Iwan Boberskyj Collection. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. – 9 p. – (Research Report; № 23).

  Iwanus J., Senchuk W. The St. Raphael’s Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. – 22 p. – (Research Report; № 21).

  Kordan B. Lands of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine. An Exhibition from the University of Alberta Map Collection. Ukrainian Cultural and Educational Center and Private Collections. – Winnipeg: Ukrainian Cultural and Educational Centre, 1987. – 56 p.

  National Archives of Canada. Manuscript Division. The Andry Zhuk Collection MG 30, C 167. Finding Aid № 1663 / Prepared by Myron Momryk, National Ethnic Archives. – Canada, 1986. – 241 p.

  Sowtis D., Momryk M. The Kateryna Antonowych Collection. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1985. – 28 p. – (Research Report; № 13).

  Sowtis D., Momryk M. The Olena Kysilewska Collection. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1985. – 36 p. – (Research Report; № 12).

  Szuch L. Catalogue to the Textual and Audio-Visual Materials of the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre. – Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 1989. – 335 p.

  The Batchinsky Collection Carleton University Library: Finding Aid /Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by J. Jaworsky and O. Szkabarnicki; Ed. By J. Palin. – Edmonton, 1995. – 101 p. – (Research Report; № 47).

  The Michael Luchkovich Collection / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by S. Cipko. – Edmonton, 1992. – [14] p. – (Occasional Research Reports. Research Report; № 49).

  The Ukrainian Canadian Veterans Association Collection. National Archives of Canada, MG 28, V 119: Finding Aid / Prepared by Wiktor Holowacz and Myron Momryk. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies The University of Alberta, 1988. – 27 p. – (Research Report; № 20).

  Вінтонів Х.Слов´янська колекція Манітобського університету в Канаді

  Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття [зберігається у Центральному оттавському архіві, Канада] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Л., 2004. – Т. І. – С. 441-454.

  Гирич І. Канадський архів Андрія Жука // Молода нація: Альманах. – 2002. – № 3. – С. 168-176.

  Дашкевич Я. Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941-1944 рр. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 157-159.

  Єндрієвська І. Провінційний архів Альберти – збереження пам’яті суспільства // Пам’ятки: археогр. щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2007. – Т. 7. – С. 160-176.

  Йопик Г. А. Українсько-Канадський Архів-Музей Алберти: Пам’ятки Українських Піонерів Алберти. – Едмонтон: Накладом Українсько-Канадського Архіву-Музею Алберти, 1982. – 140 с.

  Качор С. Архів Українського воєнно-історичного інституту // Пам’ятки: археогр. щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2007. – Т. 7. – С. 176-187.

  Кришталович У. Карти України ХVІІ-ХVІІІ ст. в архівах і бібліотеках Канади // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 216-217.

  Макар О. Українсько-канадський архів-музей Альберти в Едмонтоні (УКАМА) // Західньоканадський збірник. – Едмонтон, 1998. – Т. 37, Ч. 3. – С. 156-169.

  Мицик Ю. А. З архівної спадщини митрополита Іларіона (Огієнка) [Архів Консисторії Української Православної Церкви в Канаді у Вінніпезі ] //Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць /Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2001. – Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. – С. 41-62.

  Мицик Ю. о. З архіву митрополита Іларіона (Огієнка) // Бердичів древній і вічно молодий [Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. (8-11 черв., 2005 р., м. Бердичів)]. – Житомир, 2005. – С. 26-29. – (Наук. зб. “Велика Волинь”: Праці Житомирського наук.-краєзн. товариства дослідників Волині; Т. 32). [Про Архів Консисторії УПЦ у Канаді].

  Мицик Ю. о. З канадської архівної україніки // Українська історична наука на порозі XXI століття: Міжнар. Наук. Конгрес, Чернівці, 16-18 трав. 2000 p.: [Доп. та повідомл.] / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Ін-т історії України НАН України та ін. – Чернівці, 2001. – Т. 1. – С. 140-145.

  Мицик Ю. Листи єпископа Сильвестра (Гаєвського) до митрополита Іларіона (Огієнка) (за матеріалами канадських архівів) // Труди Київської Духовної Академії. – 2005. – Число 2. – С. 312-332. [Публікація (частково у вигляді регестів) частини листів єпископа Сильвестра, що зберігаються у фонді митрополита Іларіона Архіву консисторії Української Православної Церкви в Канаді].

  Мицик Ю., Сеньчук В. Болохівський край в архівній спадщині митрополита Іларіона (Огієнко): з нових досліджень // Болохівщина: земля і люди: Матеріали Всеукр. наук. конф., 23-24 червня 2000 р. / Житомирське обл. наук.-краєзн. Т-во дослідників Волині та ін. – Хмельницький; Стара Синява; Любар, 2000. – С. 260-274. – (Наук. зб. “Велика Волинь”; Т. 20). [Огляд документів з фонду митрополита Іларіона в архіві Консисторії УПЦ в Канаді. Опубліковано опис фонду митрополита Іларіона, складений В. Сеньчуком (С. 269-274). Опис також опубліковано у вид.: Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – К., 2000. – С. 639-643].

  Момрик М. Українські архівні збірки при Національному архіві Канади // АрхівиУкраїни. – 1995. – № 1-3. – С. 79-87.

  Палієнко М. Архівна україніка Канади // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. – К., 2006. – С. 99-101.

  Палієнко М., Срібняк І. Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / УДНДІАСД. – К., 1999. – С. 175-179. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 2).

  Папакін Г. В. Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади // АрхівиУкраїни. – 1995. – № 4-6. – С. 92-96.

  Пендзей Л. Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 1994. – Вип. 2. – С. 244-247.

  Сварник Г. Дмитро Донцов у невідомих документах 1890-1945 рр. з Національного архіву Канади // Воля і Батьківщина. – Л., 2003. – Ч. 1-2. – С. 173-186.

  Тимошик М. Архів Митрополита Іларіона в Канаді: Проблема повернення в Україну // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 95-99.

  Якимович Б. Військовий музей у Вінніпезі – джерело для дослідження історії українського війська // Друга наук. геральд. конф. (Львів, 19-21 листоп. 1992 р.): Зб. тез повідом. та доп. / Укр. геральд. т-во; Ін-т укр. археографії АН України; ЦДІАЛ України. – Львів, 1992. – С. 88-89. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 10).

  Boshyk, Yury and Momryk, Myron. A New and Major Resource: The Andrii Zhuk Collection at the National Archives of Canada // Journal of Ukrainian Studies – Журнал українознавчих студій. – 1988. – Winter. – Vol. 13, № 2. – Р. 105-110.

  Gerus-Tarnawecka I. Cyrillica Canadiana: Cyrillic Manuscripts in Canada // Ювіл. збірник Української Вільної Академії наук в Канаді. – Вінніпег, 1976. – С. 588-615.

  Potichnyj P. The archive of soviet internal forces as source of insurgency and counter-insurgency studies // Національні рухи опору в Східінй і Центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х років: Матеріали Міжнар. наук.-теоретич. конф. / Київський міський педагогічний ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – К., 2005. – С. 136-143. [Про Колекцію документів про повстанський рух та боротьбу з повстанським рухом в Україні Петра Й. Потічного (Б-ка Робартса Ун-ту Торонто)].

  Swyripa, Frances. Ukrainian-Canadian Prairie Life Through the Lens of a Camera // Journal of the West. – July 1999. – Vol. 38, № 3. – P. 56-62. [Про зібрання фотографій М. Ґавінчука у Провінційному архіві Альберти].

  Wynnyckyj I. L. The Ukrainian Collection of the Multicultural History Society in Ontario // Ukrainians in Ontario (Polyphony: The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario). – 1988. – Vol. 10. – P. 256-257.

  Momryk M. The Ukrainian archival collections at the National Archives of Canada // Другий Міжнародний конгрес україністів. Історія: Доп. і повідомл. (Львів, 22-28 серп. 1993 р.). – Львів, 1994. – Ч. ІІ. – С. 187-194.

  Литва

  Дашкевич Я. Документальні матеріали з історії України в Центральній бібліотеці Академії наук Литовської РСР // Архіви України. – 1967. – № 1. – С. 79-83.

  Шертвітєне Н. Українсько-білоруське громадське спілкування у Вільнюсі 20-30-х років ХХ ст. (за матеріалами архівів і періодики) // Українська історична наука на порозі XXI століття: Міжнар. Наук. Конгрес, Чернівці, 16-18 трав. 2000 p.: [Доп. та повідомл.] / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Ін-т історії України НАН України та ін. – Чернівці, 2001. – Т. 1. – С. 196-201. [Стаття підготовлена за документами Литовського держ. центр. архіву].

  Olechnowicz L. Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Panstwowym Archiwum Historycznym // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 151-159.

  Молдова

  Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з’єднань / упоряд. В. Ковальчук. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 136 с. – (Літопис Української Повстанської Армії. Серія “Події і люди” ; кн. 29). – Опубліковано 76 документів двох молдавських радянських партизанських з’єднань, що містять відомості про бойові дії на території Рівненської, Тернопільської, Хмельницької обл. напр. 1943 – на поч. 1944 років (зберігаються у фондах Архіву суспільно-політичних організацій Республіки Молдова та ЦДАГО України).

  Гриценко І. А. Огляд матеріалів Центрального державного архіву Молдавської РСР про економічні взаємозв’язки Північної Буковини з Російською державою в першій половині ХІХ ст. / І. А. Гриценко // Історичні джерела та їх використання / Архів. упр. при Раді Міністрів УРСР, Ін-т історії АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1972. – Вип. 7. – С. 60-69. [Огляд документів ф. 2 “Канцелярія Бессарабського військового губернатора”, ф. 17 “Повноважний намісник Бессарабської обл.”, ф. 5 “Бессарабський обласний уряд”].

  Мойсей А. А. Народний календар буковинців у фондах архівно-музейних установ Румунії та Республіки Молдова / А. А. Мойсей // Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. ст.]. Серія: Історія. Вип. 20. – Ужгород : Говерла, 2008. – С. 230- 235.

  Циганенко Л. Джерела з історії дворянства Півдня України (за матеріалами молдавських і російських архівів) / Лілія Циганенко // Матераіли V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 9–10 листоп. 2012 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 387-390.

  Нідерланди

  «Жду визы, какой-либо визы, с нетерпением!». Письма Нестора Махно. 1924–1925 гг. / публ. подгот. Д. И. Рублев // Ист. архив. – 2016. – № 4. – С. 51–66. – Публікація листів Нестора Махна, виявлених в архіві Міжнародного інституту соціальної історії (Амстердам).

  Польща

  Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. / Микола Близняк // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. – Луцьк, 2016. – С. 83–87. – Опубліковано інвентар, що зберігається в колекції князів Сангушків Національного архіву в Кракові.

  Вішка О. Знахідка у Варшавській бібліотеці: список полонених старшин УГА в таборі Тухоля (1920–1922) / О. Вішка, І. Срібняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2015. – № 4. – С. 56–74. – Список виявлено в Національній бібліотеці у Варшаві в архіві Наукового товариства імені Шевченка.

  Демченко Л. Тестаменти князів Острозьких першої чверті XVII століття / Людмила Демченко, Ігор Тесленко // Острозька давнина : наук. зб. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 149–176. – Опубліковано тестаменти князів Острозьких з фондів ГАДА, Національного архіву в Кракові.

  Демченко Л. Тестаменти князів Острозьких другої чверті XVIІ ст. / Людмила Демченко, Ігор Тесленко // Острозька давнина : наук. зб. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 140–151.

  Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 pp. Т. 4 : 1655–1658 pp. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т історії України, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон) ; упоряд. о. Ю. Мицик. – Київ, 2015. – 540 с.

  Ковалець Т. Р. Невідомий гетьман Марко Ковтун: документи з історії української козаччини XVI–XVII ст. / Т. Р. Ковтун // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 176–186. – Опубліковано документи з фондів Бібліотеки ім. князів Чарторийських в Кракові та Курницької бібліотеки.

  Крамар Р. Доля особистого архіву Уляни Кравченко / Руслана Крамар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2016. – Вип. 1. – С. 34–37. – У статті йдеться про долю особистого архіву класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947), досліджується історія польської частини архіву української письменниці, представлено його загальний опис (Archiwum Klasztoru oo. bazylianów w Warszawie, Zespół XX, Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер).

  Листи гетьмана І. Мазепи до державних діячів Речі Посполитої (1703–1708 рр.) (переклад зі старопольської та латини Юрія Мицика та Ольги Циганок) // Сіверянський літопис. – 2016. – № 5. – С. 94–102. – Публікація документів, зокрема, з фондів Національної бібліотеки у Варшаві та ГАДА.

  Мицик Ю. Дипломатичні інструкції Петра Дорошенка послам до Речі Посполитої (1669–1670) / Юрій Мицик // Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., приуроч. до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка, 16 жовт. 2015 р., м. Київ / Музей гетьманства [та ін.]. – Ніжин, 2015. – С. 126–142. – Публікація документів з польських архівів.

  Мицик Ю. Доба Мазепи й Палія в документах / о. Юрій Мицик // Сіверянський літопис. – 2016. – № 1. – С. 72–92. – Опубліковано регести документів з архівів Польщі.

  Мицик Ю. З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 4) / о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2016. – № 5. – С. 67–89. – Опубліковано 6 документів з фондів ГАДА, Відділу рукописів Національної бібліотеки у Варшаві.

  Мицик Ю. З польських рукописних збірників про гетьмана Петра Дорошенка / Юрій Мицик // Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., приуроч. до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка, 16 жовт. 2015 р., м. Київ / Музей гетьманства [та ін.]. – Ніжин, 2015. – С. 142–171. – Опубліковано понад 70 регестів документів з польських архівів.

  Мицик Ю. Польські рукописні газети – новини з Кам’янця-Подільського (1670–1673 рр.) / о. Юрій Мицик // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 5. – С. 256–268. – Охарактеризовано інформацію польських рукописних газет, що зберігаються у Відділі рукописів Бібліотеки ПАН та Національному архіві в Кракові.

  Поліщук В. «Пам’ять» волинської шляхти про битви з татарами останньої чверті XV – першої третини XVI ст. в контексті Стародубської війни 1534–1537 рр. / Володимир Поліщук // Острозька давнина : наук. зб. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 107–139. – Публікація та джерелознавчий аналіз Реєстру битв волинських зем’ян із татарами та військами великого князя московського (остання чверть XV – перша третина XVI), віднайденого в колекції князів Сангушків Національного архіву в Кракові.

  Савіцький Р. Нацистська окупація Галичини (1941–1944 рр.): огляд фондів архівів Польщі / Роман Савіцький // Емінак. – 2016. – № 1 (3). – С. 133–136.

  Стамбол І. Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело / Ігор Стамбол // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 309–311. – Архів зберігається у відділі рукописів та стародруків Публічної бібліотеки столичного міста Варшави.

  Стамбол І. І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи / І. І. Стамбол // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – С. 406–421. – Огляд джерел до біографії Івана Липи, що зберігаються у 36 фондах 11 архівних установ України та Польщі.

  Cholewiński Ł. Garnizon Kamieńca Podolskiego w latach 1752–1764 / Łukasz Cholewiński // Twierdze osiemnastowiecznej Europy : studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej. – Oswięcim : Napoleon V, 2016. – S. 401–417. – Опубліковано документи з фондів Національного архіву в Кракові, Держархіву в Познані.

  Krochmal A. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej / Anna Krochmal ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie. – Warszawa ; Przemyśl, 2016. – 620 s.

  Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL : dokumenty i materiały / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; wstęp i opracowanie Arkadiusz Słabig. – Warszawa, 2016. – 702 s. – (seria «Dokumenty» ; t. 59). – Опубліковано 184 документи з Архіву Інституту національної пам’яті Польщі, що стосуються діяльності Служби безпеки ПНР щодо українців Польщі.

  Pawiłan K. Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich archiwów / Klaudia Pawiłan // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 228–241. – Короткий огляд архіву Горностаїв, що зберігається в ГАДА (ф. 334 Архів Потоцьких з Радзиня).

  Sygowski P. Cerkiew we wsi Wiszniów koło Lubomla w XVIII w., w świetle dokumentów wizytacji dekanatu lubomelskiego unickiej diecezji chełmskiej z Archiwum Państwowego w Lublinie / Paweł Sygowski // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. – Луцьк, 2015. – Вип. 22 : матеріали ХХІІ Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 21–22 жовт. 2015 р. – С. 198–201.

  Szczupak A. Julian Pełesz (1843–1896) – greckokatolicki biskup stanisławowski i przemyski oraz jego prywatny księgozbiór / Adam Szczupak // Rocznik Biblioteki Narodowej. – 2015. – T. XLVI. – S. 309–328. – Про рукописний каталог приватної бібліотеки Ю. Пелеша, що зберігається у зібранні Перемишльської греко-католицької капітули в Національній бібліотеці у Варшаві.

  Trąbski M. Przejęcie Twierdzy Biała Cerkiew przez wojsko koronne w 1713 r. / Maciej Trąbski // Twierdze osiemnastowiecznej Europy : studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej. – Oswięcim : Napoleon V, 2016. – S. 364–400. – Опубліковано документи з фондів Національного архіву в Кракові та Бібліотеки Чарторийських.

  Берковський В. Г. Суммаріуш волинських маєтностей князів Сангушко від 1853/1854 року як історичне джерело / В. Г. Берковський // Славутчина та Правобережна Україна : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 верес. 2014 р., м. Славута) / ЦДАЗУ [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – С. 43–46. – З Архіву князів Сангушків в Національному архіві в Кракові.

  Дзюбан Р. Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Роман Дзюбан // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2013. – Вип. 5 (21). – С. 311–327.

  Збир І. Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберга (за матеріалами архівних досліджень Аґати Скрукви) / Ірина Збир // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 4–11. – Про рукописи О. Кольберга, які зберігаються у фондах Бібліотеки ПАН, архіву Польського народознавчого товариства у Вроцлаві, Бібліотеки Варшавського ун-ту.

  Ковалець Т. Р. “Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками”: малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року / Ковалець Т. Р. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 169. Іст. науки. – С. 86–94. – Опубліковано документ з фондів Курницької бібліотеки ПАН.

  Ковалець Т. Р. Повстання 1630 р. в Україні за новознайденими польськими реляціями: публікація джерел / Т. Р. Ковалець // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 197–203. – У статті проаналізовано висвітлення козацького повстання 1630 р. у двох нововіднайдених листах-реляціях польного коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського до короля Речі Посполитої Зиґмунта ІІІ Вази (Бібліотека Народова у Варшаві (в “Теках Нарушевича” Бібліотеки князів Чарторийських) та Відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України (фонд № 103 Архів Сапєґ з Красічина)).

  Мицик Ю. З польських рукописних збірників про Сіверщину останньої третини XVII ст. // Сіверян. літопис. – 2015. – № 4. – С. 120–123.

  Мицик Ю. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631–1633 років / Ю. Мицик // Краєзнавство Черкащини. – 2013. – № 10. – С. 221–238. – Люстрація зберігається у Національному архіві в Кракові.

  Мицик Ю. Нові джерела до історії Пилявецької битви / о. Юрій Мицик // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Хмельниц. облдержадмін. [та ін.]. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – С. 72–74. – Огляд джерел з фондів польських архівів.

  Мицик Ю. Огляд документації “татарського відділу” фонду “Архів коронний у Варшаві” АГАД / о. Ю. Мицик // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. заповідник “Софія Київська”. – Київ, 2015. – Вип. 1 : [збірка ст. за матеріалами Першої Міжнар. наук. конф. “Крим в історії України”, присвяч. 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму]. – С. 84–91.

  Павельчик-Дура К. Письма Вацлава Строньского к Зое Xоруженко в фонде Государственного архива в Пётркуве Трибунальськом / Камила Павельчик-Дура // Історичний архів. – 2015. – Вип. 14. – С. 173–180.

  Стародуб А. В. Діяльнсть “Komisji dla przekładu pisma świętego i ksiąg liturgicznych na język ukraiński” при Міністерстві сповідань та народної освіти міжвоєнної Польщі (1927–1928 рр.) / А. В. Стародуб // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 94–95. – За документами фонду “Міністерство сповідань та народної освіти” Архіву нових актів (Варшава).

  Bartoszewicz A. Źródła kartograficzne do dziejów ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVII do początku XIX w. w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie / Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz // Archeion. – 2014. – T. 115. – S. 433–486.

  Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu / oprac. Andrzej Kaszlej. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2011. – 345, [32] s. : il. – (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej ; 2).

  Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI ст. : (із зібрання Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; підгот. до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні док.). – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 153 с.

  Білоус Н. Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) / Наталія Білоус // Україна в Центрально-Східній Європі / НАН України, Ін-т історії України, Укр. нац. комітет з вивчення країн Центральної і Південно-Східної Європи. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 268–301. – У статті на прикладі приватного листування 1619–1620 рр. розглядаються стосунки двох відомих магнатів і політиків Речі Посполитої – великого коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським. У додатку друкуються тексти 13 листів, що зберігаються в Головному архіві давніх актів у Варшаві.

  Бруски Я. Я. Большой голод на Украине в свете документов польской дипломатии и разведки / Ян Яцек Бруски // Европа : журнал Польского института международных дел. – Warszawa, 2006. – Т. 6, № 4. – С. 97–152. – Огляд документів, що зберігаються в Архіві нових актів та Центральному військовому архіві.

  Галайчук В. З особистого архіву Адама Фішера: великодня обрядовість Бойківщини та Поділля у записах Калістрата Добрянського і Г Танчаковської / В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 360–372. – Опубліковано рукописи К. Добрянського та Г. Танчаковської, оригінали яких зберігаються в Архіві Польського народознавчого товариства (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) у Вроцлаві.

  Гончарук С. Інвентар маєтків князів Острозьких 1620 р. про втрати населення Волині в результаті татарських нападів / Сергій Гончарук // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 50 : матеріали 50 Всеукр. наук. історико-краєзн. конф., присвяч. 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. – Ковель, 2013. – С. 403–406. – Інвентар зберігається в Національній бібліотеці ім. Оссолінських (Вроцлав, Польща).

  Павельчик-Дура К. Интернированные украинцы в Польше в 1920-х годах (по документам Государственного архива в Пётркове Трибунальском) / Камила Павельчик-Дура // Історичний архів. – 2014. – Вип. 13. – С. 148–156.

  Портнов А. В. Джерела головного архіву давніх актів м. Варшави до історії наукової діяльності української еміграції у міжвоєнній Польщі (1919–1939 рр.) / А. В. Портнов // Вісник Дніпропетровського університету: Сер.: Історія та археологія. – 2004. – Вип. 12. – С. 95–98.

  Синяк І. Прикордонні “люб’язності”. Етюди з історії запорозько-польських стосунків доби Нової Січі (1734–1775) (Декілька документів з Головного архіву давніх актів у Варшаві) / І. Синяк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2014. – Вип. 25. – С. 20–25.

  Цетера А. І слова вмирають на вустах: казання ксьондза Ігнація Головінського на виборах у Волинській Губернії в 1832 і 1835 роках у збірниках рукописів бібліотеки Ягеллонського університету / А. Цетера // Волинь – Житомирщина. – 2012. – № 23. – С. 74–85.

  Ясіновський Ю. Нотолінійні ірмолої у Любліні / Юрій Ясіновський // Українська музика : наук. часопис Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2011. – Чис. 2. – С. 89–91. – Опис рукописних нотолінійних ірмолоїв, що зберігаються у відділі спеціяльних збірок бібліотеки Католицького університету в Любліні.

  Brozyniak A. Opanowanie Dynowa przez UPA 16 listopada 1946 r. Dokumenty polskie i ukrainskie / Artur Brozyniak, Pawel Fornal // Pamiec i Sprawiedliwosc. – 2008. – № 1. – S. 425–441. – Публікація документів, що зберігаються в архіві Інституту національної пам’яті.

  Brozyniak А. Uwagi o pracy ukrainskiej Sluzby Bezpieczenstwa w swietle sprawozdania referenta I okregu OUN za maj – czerwiec 1945 r. / Artur Brozyniak // Pamiec i Sprawiedliwosc. – 2006. – № 1. – S. 387–400. – Публікація документу, що зберігається в архіві Інституту національної пам’яті.

  Krochmal J. Kopie polonikow z Archiwow Ukrainskich i Estonskich w Archiwum Glownym Akt Dawnych / Jacek Krochmal // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2014. – T. 21. – S. 367–369.

  Halagida I. Deportacje greckokatolickich biskupow przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku : nowe dokumenty / Igor Halagida // S. 283–316. – Публікація документів, що зберігаються в архіві Інституту національної пам’яті.

  Lewandowska D. Ksiega metrykalna parafii ormianskiej w Zloczowie (1685–1787) jako przyczynek do dziejow Ormian w Polsce / Dorota Lewandowska // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2010. – Т. 15/16. – S. 145–153.

  Lewandowska D. Slady dziejow Zolkwi, jej wlascicieli i mieszkancow w ksiegach metrykalnych parafii sw. Wawrzynca i Stanislawa w Archiwum Glownym Akt Dawnych / Dorota Lewandowska // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2012. – Т. 19. – S. 291–317.

  Materialy wywiadu moskiewskiego o wojskowo-politycznej sytuacji w Rzeczypospolitej w pierwszej polowie 1630 r. : (dokumenty Urzedu Wojskowego dotyczace powstania Tarasa Fedorowicza na Ukrainie wiosna 1630 r. z zespolu-kolekcji RGADA “Akta urzedowe nowego uporzadkowania”) / oprac. Tomasz Bohun, Aleksandt Malow, Olga Smirnowa // Klio. – 2013. – Nr 2. – S. 191–252.

  Mykietow B. Archiwalia rzymskokatolickiej parafii pw. Najswietszego Serca Jezusowego w Kiwercach na Wolyniu w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Gorze / Boguslaw Mykietow // Adhibenda. – 2014. – R. 1. – S. 229–244.

  Smolinski A. Armia czerwona na sowieckiej Ukrainie oraz w pozostalych zachodnich okregach wojskowych ZSRS w latach trzydziestych XX wieku w dokumentach oddzialu II sztabu Glownego Wojska Polskiego / A. Smolinski // Історичний архів. – 2014. – Вип. 12. – С. 172–186.

  Любчик І. Джерела для вивчення етнополітичних процесів на Лемківщині: з архівних фондів Польської Республіки / Ігор Любчик // Студії з архів. справи та документознавства. – 2012. – Т. 20. – С. 77–80.

  Шугальова І. М. Правовий статус та матеріальне становище духовенства Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття (за матеріалами польських архівів) / І. М. Шугальова // Історичний архів. – 2011. – Вип. 6. – С. 68–71. – Стаття підготовлена на основі документів Архіву давніх актів та Архіву нових актів.

  Вавричин М. Україніка в картосховищах Польщі // Вавричин М. Відтворення України : історія картографії, краєзнавство, біографістика / Марія Вавричин ; упоряд.: Н. Паславська, Н. Халак ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 2012. – С. 97–101.

  Гуменюк О. Джерела формування та характерні особливості української студентської міжвоєнної еміграції в Польщі / Олена Гуменюк // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 87–101. – Використано документи Архіву нових актів у Варшаві, Архіву НТШ в Національній бібліотеці в Варшаві, Держархіву в Бидгощі.

  Мицик Ю. Дещо з листування Адама Киселя / о. Юрій Мицик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 562–577. – Покажчик листів А. Киселя та їхніх списків. – С. 565–577.

  Мицик Ю. А. Кілька документів з історії Білорусі XVI–XVIII ст. / Ю. А. Мицик // Козацька скарбниця. Гетьманські читання: зб. наук. ст. – К., 2011. – Вип. 7. – С. 48–58. – Опубліковано регести документів з пол. архівів, які містять відомості з історії України.

  Boniecki J. Kresy wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawe (1919-1939) /NDAP. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. – Warszawa: DiG, 1996. – 207 s. [Каталог містить відомості про 2347 фотографії 486 населених пунктів Західної України та Білорусі 1919-1939 рр.].

  Chelmski Konsystorz Greckokatolicki [1525] 1696-1875 [-1905]. Inwentarz analityczny archiwum / Oprac. M. Trojanowska. – Warszawa, 2003.

  Krochmal A. Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Panstwowego w Przemyslu / AP w Przemyslu. – Przemysl, 1993. – 190 s.

  Ksiegi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach panstwowych w Polsce. Informator / Oprac. A. Laszuk. – Warszawa, 2003. – 476 s.

  Wolyn – Galicja Wshodnia. 1943-1944: Przewodnik po polskich i ukrainskich zrodlach archiwalnych – Волинь – Східна Галичина. 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах. Т. 1 / За ред. Д. Наленч та Г. Боряка. – К.; Варшава, 2003. – 288 c.

  Александрович В. Інвентарі Олицького замку у фондах Архіву Радивилів у Головному архіві давніх актів у Варшаві // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України: наук. зб.: матеріали XVIII Всеукр. наук.-практич. історико-краєзн. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт. Олика / Волинський краєзнавчий музей; Волинський держ. ун-т Лесі Українки та ін. – Луцьк, 2006. – С. 128.

  Берковський В. Джерела до історії Волині у фондах Державного архіву міста Любліна (Польща): архів князів Любомирських в Дубно // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України: наук. зб.: матеріали XVIII Всеукр. наук.-практич. історико-краєзн. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт. Олика / Волинський краєзнавчий музей; Волинський держ. ун-т Лесі Українки та ін. – Луцьк, 2006. – С. 150-152.

  Берковський В. Г. Інвентарні описи міст і сіл Північної Хмельниччини періоду XVII-XVIII ст. в складі архіву князів Сангушко (інвентарні описи міста Славута) [у Державному архіві м. Кракова] // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конф. / НАН України. Ін-т історії України; Держархів Хмельницької обл. – Кам´янець-Подільський, 2004. – С. 390-398.

  Берковський В. Матеріали у фондах архіву Сангушків до дослідження торгівлі Волинського воєводства початку XVII ст. // Наук. зап.: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2005. – Т. 10. – С. 84-96.

  Брехуненко В. Документи української старшини кінця 50-х – середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі // Зап. НТШ. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 569-577.

  Волинець О. Україніка в архівах Кракова // Аннали Лемківщини – Annals of Lemkivshchyna / Фундація дослідження Лемківщини. – Нью-Йорк, 1982. – Ч. 3. – С. 206-208. [Також опубл. у вид.: Український календар. – Варшава, 1968. – С. 66-67].

  Ворончук І. Інвентар Острозьких володінь 1620 р. – фундаментальне джерело з історії Болохівщини // Болохівщина: земля і люди: Матеріали Всеукр. наук. конф., 23-24 червня 2000 р. / Житомирське обл. наук.-краєзн. Т-во дослідників Волині та ін. – Хмельницький; Стара Синява; Любар, 2000. – С. 275-276. – (Наук. зб. “Велика Волинь”; Т. 20). [Інвентар зберігається в Б-ці Оссолінських, м. Вроцлав (Польща)].

  Ворончук І. О. Інвентарі приватних маєтків Волині XVII ст. в архівосховищах та бібліотеках Варшави // Зб. наук. праць Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІІ. – С. 253-263.

  Гошко Т. Джерела та історіографія Польщі щодо проблеми Магдебурзького права України XIV-XVII ст. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 79-89. [Огляд фондів Головного архіву давніх актів та Держархіву у Кракові].

  Гречило А. Джерела з української геральдики в польських архівах // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 90-92.

  Дашкевич Я. Документи та матеріали про польсько-українські стосунки у 1940-х рр. в Українському архіві (Варшава) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 155-156.

  Дзюбан О. Національно-визвольна боротьба українського народу 1941-1945 рр. у світлі польських документів // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 182-193.

  Домбровський А. Г. Архів нових актів у Варшаві // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. – К., 2006. – С. 54-56.

  Зарецька Т. Документи української історії в фондах польського центрального військового архіву // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 352-360.

  Заяць А. Наукові студії у Варшавському Головному архіві давніх актів // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 199-200. [Перелік 13 локаційно-магдебурзьких привілеїв укр. містам з фондів Головного архіву давніх актів у Варшаві].

  Ільюшин І. І. Розділ 2. Джерельна база дослідження // Ільюшин І. І. Волинська трагедія. 1943-1944 рр. – К., 2003. – С. 62-81.

  Капраль М. Джерела до історичної демографії та соціотопографії Львова ХVІ-ХVІІ ст. у варшавських архівних збірках // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 201-204.

  Карліна О. Документи “Архіву Радзівіллів” як джерела з історії Волині ХVІІІ-ХІХ ст.: [у Головному архіві давніх актів у Варшаві] // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. Миколи Ковальського з нагоди 70-річчя. – Остріг; Нью-Йорк, 1999. – С. 286-293.

  Кашлей А. Кириллические рукописи в фондах Национальной Библиотеки в Варшаве // Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych ksiazek i dokumentow. – Warszawa, 1991. – S. 180-190.

  Ковальський М. П. Документальні джерела з історії м. Острога і Острожчини, виявлені в Головному архіві давніх актів (АГАД) у Варшаві // Остріг на порозі 900-річчя: матеріали ІV наук.-краєзн. конф. – Сокаль,1993. – С. 65-74.

  Ковальский Н. П. Документальные источники по истории Великого княжества Литовского XV-XVIII вв. в архиве Сангушек // Материалы межресп. науч. конф. по источниковедению и историографии народов прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение. – Вильнюс, 1978. – С. 35-41.

  Ковальский Н. П. Документальные коллекции Радзиминьского и Оссолиньского как источники по истории Волыни ХV-XVIII вв. // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. трудов / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – С. 25-34.

  Ковальський М. П. Документи родинного фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI-XVIII ст. // Архіви України. – 1983. – № 3. – С. 60-63.

  Ковальский Н. П. Документы архива Сангушко как источник по социально-экономической истории Речи Посполитой XV – первой половины XVII в. // Узловые вопросы советского славяноведения: Тез. докл. и сообщ. ІХ Всесоюз. науч. конф. историков-славистов. – Ужгород, 1982. – С. 243-244.

  Ковальский Н. П. Острожский инвентарь 1654 г.: [у Головному архіві Давніх Актів у Варшаві] // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. трудов. – Днепропетровск, 1990. – С. 32-40.

  Ковальський М. Персональна справа Івана Огієнка в Архіві Нових Актів у Варшаві // Укр. історик. – 1995. – Число 1-4. – С. 259-267.

  Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины ХVI-XVII вв.: Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1984. – 84 с. [Огляд польських архівних зібрань: Головний архів давніх актів у Варшаві; Воєводський держ. архів у Кракові; Нац. б-ка у Варшаві; Б-ка Вроцлавського ун-ту; Б-ка Польської академії наук; Ягеллонська Б-ка; “Оссолінеум”; Б-ка Вроцлавського ун-ту].

  Ковалъ-Фучило І. З рукописів Національної бібліотеки у Варшаві / І. Коваль- Фучило // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 1. – С. 56-62.

  Коваль-Фучило І. Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек / Ірина Коваль-Фучило // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів, нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.].- Львів, 2013.-№ 1 (13).-С. 105-110.

  Коссаржецький К. Джерела Архіву Радзивілів (АГАД) про стосунки князя Богуслава Радзивіла з козацькою Україною в 1655-1669 роках // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 548-568.

  Куликівська А. М. Місто Дубно у XVIII – першій половині ХІХ ст. (за матеріалами Люблінського архіву) // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. статей історичного факультету / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – Вип. 9. – С. 28-32.

  Лепявко С. Джерела з історії міжнародної діяльності козацтва останньої третини XVI ст. в польських архівозбірках // Наук. зап. / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 1. – С. 17-22.

  Лось В. Е. “Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України: археогр. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України. НБУВ. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 40-51.

  Маркіна В. О. Документи польських архівів про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні в XVIII ст. // Вісн. Київ. ун-ту. – К., 1961. – № 3. Сер. історії та філософії, Вип. 2 за 1960 р. – С. 105-115.

  Маркіна В. Документи польського архіву “Скарб коронний” про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні у XVIII ст. // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1958. – № 4. – С. 82-91.

  Мацюк О. Матеріали з історії України в бібліотеках та архівах Варшави // Архіви України. – 1966. – № 2. – С. 73-74.

  Михайлишин О. Іконографічні матеріали до історії палацово-паркового будівництва на Волині та Поліссі у бібліотеках та архівах м. Кракова (Польща) // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край: матеріали ІХ наук. історико-краєзн. міжнар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки; Люблінський ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської та ін. – Луцьк, 1998. – С. 20-21.

  Михайлишин О. Л. Іконографічні матеріали до історії палацово-паркового будівництва на Волині у бібліотеках та архівах м. Кракова (Польща) // Українська національна ідея: історія і сучасність: Наук. зб. – Житомир, 1997. – С. 96-97.

  Мицик Ю. Джерела до вивчення історії антифеодальної та визвольної боротьби українського народу наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. у фондах архівів ПНР // Архіви України. – 1986. – № 5. – С. 55-61.

  Мицик Ю. Джерела до вивчення історії антифеодальної та визвольної боротьби українського народу у першій половині XVIII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // Архіви України. – 1982. – № 3. – С. 63-65.

  Мицик Ю. Джерела до історії України 1654-1657 рр. у фондах польських архівосховищ // АрхівиУкраїни. – 1991. – № 2. – С. 52-60.

  Мицик Ю. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини ХVІІ ст. // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 72-93.

  Мицик Ю. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті XVII ст. // Архіви України. – 2004. – № 1-2. – С. 93-112.

  Мицик Ю. А. З джерел до історії Кам’янської та Олешківської Січей [у Відділі рукописів б-ки Чарторийських у Кракові] // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. – 1996. – Вип. 1. – С. 8-20.

  Мицик Ю. З джерел до історії Нової Січі [у відділі рукописів Бібліотеки Польської Академії наук] // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. – 1996. – Вип. 2. – С. 5-12.

  Мицик Ю. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі XV- XVII ст. (за матеріалами польських архівосховищ) // Сіверянський літопис. – 2001. – № 3. – С. 52-64.

  Мицик Ю. “Козацький відділ” фонду “архів коронний у Варшаві” АГАД // Історія і особистість історика: Зб. наук. пр., присвяч. 60-річ. ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидько / Нац. гірничий ун-т, Ін-т гуманіт. проблем. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 55-58.

  Мицик Ю. Матеріали архівосховищ Польщі як джерело до історії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. // Проблеми історії запорозького козацтва в сучасній історичній науці та музейній практиці: Матеріали Першої Республік. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, січ. 1990 р.). – Запоріжжя; Дніпропетровськ, 1990. – С. 45-48.

  Мицик Ю. Нові дані з історії Чернігівщини XVII ст. (за матеріалами архівосховищ ПНР) // Перша Чернігів. обл. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Чернігів, 1985. – С. 52-54.

  Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. у м. Вінниці (за матеріалами архівів ПНР) // Тези доп. Четвертої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1986. – С. 60-61.

  Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. у Чернігові (за матеріалами архівів ПНР) // Третя республік. конф. з іст. краєзнавства. – К., 1984. – С. 219-221.

  Мыцык Ю. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1988. – 76 с.

  Мыцык Ю. А. Новые данные о черноморских походах запорожского казачества против Османской империи и Крымского ханства в конце XVI – первой половине XVII в. (на материалах архивохранилищ ПНР) // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: Межвуз. сб. науч. трудов. – Ростов н/Д, 1986. – С. 126-137.

  Мицик Ю. Регести з документів “татарського відділу” Архіву коронного в Варшаві (кінець XVI-XVII ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.) / Ін-т історії України НАН України. – К., 2002. – Вип. 2. – C. 318-365.

  Мицик Ю. Матеріали до історії українського козацтва в архівосховищах Німеччини і Польщі / Юрій Мицик // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина: матеріали міжнар. наук, конф., присвяч. 500-річчю укр. козацтва, Київ-Дніпропетровськ, 13-17 трав. 1991 р. : у 3 вип. / АН України, Ін-т історії України [та ін.]. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 107- 113.

  Мицик Ю. Три документи з історії Волині XVII століття / о. Юрій Мицик // Український археографічний щорічник.- К., 2013.- Вип. 18. – С. 442^-48.- Опубліковано документи з фондів Головного архіву давніх актів та Держархіву у Кракові.

  Місило Є. Українські культурні цінності у варшавському сховищі // Слідами пам’яті: Літописний календар. – Варшава, 1996. – Т. 1. – С. 109-112.

  Павлишин О. Буковинська Національна Рада в Кам’янці-Подільському: маловідомі документи [зберігаються в архіві НТШ у Нац. б-ці у Варшаві] // Історія: [Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів: Зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Ін-т історії України; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 61-65.

  Палієнко М. “Все, що зв’язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено…” (збереження документальної спадщини українського народу Державним центром УНР в екзилі) // Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc = Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність: [Наук. праці викладачів та студентів Київського нац. лінгвістичного ун-ту та Ун-ту Миколая Коперніка в Торуні]. – К.; Торунь, 2002. – № 1. – С. 255-261. – (Historia, Systemy Miedzynarodowe i Globalny Rozwoj = Історія, міжнародні системи і глобальний розвиток).

  Палієнко М. “Це потрібно для історії…”. (Доля архівних колекцій Головного військово-історичного архіву Армії УНР у Польщі) // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей. – К., 2003. – Вип. 7, Ч. І. – С. 85-91.

  Папа І. Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях / Іванна Папа // Вісник Львівського університету. Сер.: Історична, – 2013. — Вип. 48.-С. 61-76.

  Перкун В. Каталог печаток Галичини та Буковини ХІХ ст. з тек. А. Шнейдера у Державному архіві в м. Краків // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. праць. / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – Число 14. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 398-409.

  Перкун В. Conpendium джерел з історії Східного Поділля XV-XIX ст. у зібраннях Кракова і Варшави: нотатки на марґінесі // Вінничина: Минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХ Вінницької наук. історико-краєзн. конф. (27-28 жовт. 2005 р.). – Вінниця, 2005. – С. 37-40.

  Попова Л. Документальні матеріали з історії України в архівах Польської Народної республіки // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1961. – № 1. – С. 64-71.

  Попович О. Археографічні дослідження членів НТШ у польських архівах і бібліотеках (1895-1913 pp.) / О. Попович // Багатокультурне історичне середовище Львова в XIX і XX століттях = Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX і XX wieku /Львів, нац. ун-т ім. І. Франка, Жешувський ун-т. – Львів ; Жешув, 2006. – Т. 4. – С. 346- 354.

  Портнов А. Джерела Головного архіву давніх актів м. Варшави до історії наукової діяльності української еміграції у Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Л., 2004. – Вип. 12. Ювіл. зб. на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького. – С. 672-675.

  Портнов А. Персональні справи українських істориків-емігрантів у Головному архіві давніх актів м. Варшави // Бористен. – Дніпропетровськ, 2004. – № 8. – С. 6.

  Рак М. Рутеніка в зібраннях Антропологічної Комісії Польської Академії Мистецтв / М. Рак // Українська мова : наук.-теорет. журн. – 2012. – № 2. – С. 104-111.

  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові / М. Рак // Мовні і концептуальні картини світу : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – К., 2012,- Вип. 39. – С. 226-232. – Текст опубл. польською мовою.

  Реєстр надань на Поділлі Владислава II Ягайла [Регести документів з польських архівів 1402-1434 рр.] // Михайловський В. Земельні надання Владислава II – джерело до історії Поділля в першій третині XV ст. //Молода нація: Альманах. – К., 2000. – № 1. – С. 253-264.

  Рибчинський О. Іконографія Белза в збірках Інституту мистецтва Польської академії наук у Варшаві // Белз і Белзька земля. – Белз, 2004. – Вип. І. – С. 142-144.

  Розов М. Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко-уніатського капітулу м. Перемишля // Питання історії української мови. – К., 1970. – С. 176-186.

  Рукописи Перемиської греко-католицької капітули в Народовій бібліотеці у Варшаві // Богословія. – Рим, 1973. – Т. 37. – С. 193-213; 1974. – Т. 38. – С. 237-243.

  Савчук О., Комар В. Польські архіви – важлива джерельна база для дослідження українсько-польських стосунків на Волині періоду Другої світової війни // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки: Матеріали наук. історико-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом (19-20 квіт. 1995 р.). – Луцьк, 1995. – С. 25-26.

  Сварник Г. Архів Євгена Архипенка в Національній бібліотеці у Варшаві // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 291-296.

  Сварник Г. Архів Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві // З історії Наук. т-ва імені Шевченка: Зб. доп. і повідомлень. – Львів, 1997. – С. 232-241.

  Сварник Г. Архів Наукового товариства ім. Шевченка зі Львова в Національній бібліотеці у Варшаві // Слідами пам’яті: Літописний календар. – Варшава, 1996. – Т. 1. – С. 114-127.

  Сварник Г. Архівна спадщина Дмитра Донцова [у Національній бібліотеці у Варшаві] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Л., 2004. – Т. І. – С. 455-477.

  Сварник І. Колекція печаток АҐАД у Варшаві // Друга наук. геральд. конф. (Львів, 19-21 листоп. 1992 р.): Зб. тез повідом. та доп. / Укр. геральд. т-во; Ін-т укр. археографії АН України; ЦДІАЛ України. – Львів, 1992. – С. 67-68. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 10).

  Сварник Г. Листи Олександра Архипенка до брата Євгена Архипенка в Національній бібліотеці у Варшаві // Збережено в Україні. Олександр Архипенко: Зб. матеріалів наук. конф. “О. Архипенко і світова культура ХХ століття. Київ, 14 груд.”. – К., 2001. – С. 54-64.

  Сварник Г. Листування “вістниківців” в архіві Д. Донцова: досвід та перспективи публікації // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 308-315. [Огляд епістолярія “Літературно-наукового вісника” та “Вістника” в архіві Д. Донцова у Варшаві, зокрема подано перелік найбільших збірок листів до Д. Донцова].

  Сварник Г. Львівські збірки у Варшаві: (Архів Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві) // Галицька брама. – 1997. – № 12. – С. 12.

  Свідчення Станіслава Крицінського про обставини виявлення архіву Наукового товариства ім. Шевченка в будинку Національної бібліотеки у Варшаві // Слідами пам’яті: Літописний календар. – Варшава, 1996. – Т. 1. – С. 112-113.

  Сергійчук В. Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 4. – С. 184-187.

  Середяк А. Протоколи засідань Головного Відділу товариства “Просвіта” (1868-1923): з надбань ЦДІА у Львові // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 329-332. [Про надходження з Варшавської нац. б-ки до ЦДІАЛ 6 справ “Протоколів засідань…” та їх характеристика].

  Синицына Н. В. Пергаментные кириллические акты 14-17 вв. в собраниях ПНР и задачи их изучения // Восточная Европа в древности и средневековье. – М: Наука, 1978. – С. 244-251.

  Сіреджук П. Документи з історії німців Галичини [у Держ. архіві м. Перемишля] // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 217-222.

  Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету

  Тельвак В. Листи Михайла Грушевського у краківських архівах // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка та ін. – Дрогобич, 2004. – Вип. VIII. – С. 511-514.

  Трубчанінов С. В. Плани подільських маєтків кінця XVIII – XIX ст. як джерело з історичної топографії краю [у фондах Головного архіву давніх актів у Варшаві] // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. – К.; Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 6. Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку ХХІ ст.: Матеріали другого круглого столу. – С. 338-343.

  Цепенда І. Є. Джерела до історії українсько-польських стосунків 1944-1947 рр. у фондах центральних архівів Республіки Польща // Вісник Прикарпатського університету. Сер. “Історія”. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. IV-V. – С. 167-174.

  Чухліб Т. В. Джерела до політичної історії Правобережної України останньої чверті XVII ст. в архівосховищах Польщі / Т. В. Чухліб // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : матеріали П’ятих Всеукр. іст. читань / Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – К. ; Черкаси, 1995. – С. 120-124.

  Шевчук Т. Є. Відображення діяльності українського товариства “Рідна Хата” на Холмщині і Підляшші в 1919-1930 рр. в архівних джерелах Польщі // Південний архів. Істор. науки: зб. наук. праць / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 138-145. [Люблінський держ. архів].

  Шероцька-Поспеєх М. Головний архів давніх актів у Варшаві // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. – К., 2006. – С. 196-201.

  Щапов Я. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики / АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1976. – Т. 1. – 163 с.; Т. 2. – 202 с.

  Щапов Я. Материалы по истории народов СССР в Польской Народной Республике // История СССР. – 1971. – № 5. – С. 233-237.

  Bobusia B. Przesiedlenia ludnosci ukrainskiej w ramach akcji “WISLA” w swietle akt zespolu Glownego Pelnomocnika Rzadu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie [у Державному архіву м. Перемишля] // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Przemysl, 1994. – T. 7-8. – S. 207-246.

  Bobusia B. Zbiory map i operatow Kadastru Galicyjskiego w archiwach Polski i Ukrainy. Cz. 1. Rozmiar i rozmeszczenie zasobow // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Przemysl, 1998. – T. XIII. – S. 97-99.

  Bobusia В. Zrodla do badan stosunkow polsko-ukrainskich w Archiwum Panstwowym w Przemyslu / Boguslaw Bobusia // Przemyskie Zapiski Historyczne. – 2003/2005. – R. 14/15. – S. 49-59.

  Brian L. J., Pihach J. D. The Bishops’ Collection of Greek Catholic Transcriptions for Peremyshl’: A Partial Inventory of Vital Records for Ukrainians/Lemkos // East European Genealogist. – Winter 1997. – Vol. 6, № 2. – P. 13-23.

  Dmitrzak, Izabella. Bibliografia ucrainicow w zbiorach bibliotek sanockich // Materialy do dziejow Podkarpacia we Lwowie i “ucrainica” na Podkarpaciu. Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie. Przewodnik po zbiorach. – Sanok, 2006. – S. 32-74. [Опубліковано переліки укр. рукописів та стародруків у Б-ці істор. музею в м. Сяноку (Польща) (С. 33-37); Б-ці музею народного будівництва в Сяноку (С. 63-65)].

  Glod na Ukrainie w latach 1932-1933 w swietle zbiorow Archiwum Akt Nowych oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie / oprac. Robert Kusnierz // Dzieje Najnowsze. – 2007. – R. 39, nr 2. – S. 129-159.

  Hejger M. Przeglad zasobow dotyczacych ludnosci ukrainskiej na ziemiach zachodnich i polnocnych Polski w archiwach panstwowych w Gdansku, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Wroclawiu i Zielonej Gorze // Південний архів: Зб. наук. праць. Сер. “Іст. науки”. – Херсон, 2004. – Вип. 16. – С. 125-135.

  Hejger M. Informacja Sluzby Bezpieczenstwa dotyczaca ludnosci ukrainskiej w wojewodztwie koszalinskim z 19 listopada 1966 roku / Maciej Hejger // Przeglad Zachodniopomorski. – 2007. – R. 22, z. 3. – S. 125-145. – Огляд фондів Державного архіву в Кошаліні.

  Kozak Z. Archiwalia dotyczace mniejszoci ukrainskiej w Polsce i stosunkow polsko-ukrainskich w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego: zrodta do historii // Rocznik Przemyski. – 2005. – T. 41, z. 1. – S. 173-182.

  Kwiatek F. Fotografie dotyczace Lwowa w zasobie Archiwum Dokumentacji Mechanicznej na przyktadzie “Zbioru fotografii Lwowa i okolic” // Archiwista Polski. – 2005. – R. 10, nr 3. – S. 29-48.

  Konieczny Z. Akta dotyczace stosunkow polsko-ukrainskich instytucji i organizacji ukrainskich w zasobie Archiwum Panstwowego w Przemyslu // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Przemysl, 1995. – T. 10. – S. 197-202.

  Konieczny Z. Materials in the polish state archives in Przemysl concerning lemkos // Contribution of the carpatho-rusyn studies group to the 4 world congress for soviet and east european studies. – New Haven, 1990. – P. 1-8.

  Kozak Z. Archiwalia dotycz?ce mniejszo?ci ukrai?skiej w Polsce i stosunk?w polsko-ukrai?skich w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego: ?r?d?a do historii // Rocznik Przemyski. – 2005. – T. 41, z. 1. – S. 173-182.

  Kroll P. Zrodlo do dziejow bitwy pod Konotopem w 1659 roku z Archiwum Radziwillow w Warszawie / Piotr Kroll // Studia Historyczno-Wojskowe. – 2007. – T. 2. – S. 277-283.

  Kuzniar B. Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich na terenie powiatu jaroslawskiego w swietle dokumentow archiwalnych (1944-1947) / Boguslaw Kuzniar // Przemyskie Zapiski Historyczne. – 2006/2009. – R. 16/17. – S. 265-279.

  Laska E. Materialy zrodlowe do mniejszosci ukrainskiej w zasobie Archiwum Panstwowego w Przemyslu // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Przemysl, 2002. – T. 16. – S. 149-185.

  Lytwyn M. Materialy do dziejow ukrainskich sil zbrojnych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Polsce // Biuletyn Poludniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyslu. – Przemysl, 1998. – № 4. – S. 149-151.

  Machniak A. Kwestia ukrainska w dokumentach organow informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1947 / Arkadiusz Machniak // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 2010. – T. 22. – S. 51-68.

  Maroszek J. Archiwalia dotyczace Kosciola unickiego w zbiorach polskich i obcych // Bialostocczysna. – 1997. – № 4 (48). – S. 62-67.

  Mazur, Grzegorz. Zrodla do najnowszych dziejow Ukrainy i stosunkow polsko-ukrainskich w polskich archiwach w Londynie // Історія: [Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів: Зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Ін-т історії України; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 219-223.

  Mironowicz A. Archiwalia cerkiewne w Polsce // Archiwa i archiwisci w dobie spoleczenstwa informacyjnego: Pamietnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistow Polskich (Szczecin 12-13 wrzesnia 2002 r.). – Torun, 2002. – T. 1. – S. 303-314.

  Motas M. Informacja o Ukrainskim Chlopsko-Robotniczym Zjednoczeniu “Selrob” w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie // Z Pola Walki. – 1966. – R. 9, № 3. – S. 253-254.

  Nabywaniec S. Archiwa i archiwalia Kosciola unickiego (greckokatolickiego) w Polsce // Archiwa i archiwisci w dobie spoleczenstwa informacyjnego: Pamietnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistow Polskich (Szczecin 12-13 wrzesnia 2002 r.). – Torun, 2002. – T. 1. – S. 315-325.

  Olszanecka D. Galicyjski kataster gruntowy w zbiorach Archiwum Panstwowego w Rzeszowie / Danuta Olszanecka // Prace Historyczno-Archiwalne. – 2006. – T. 18. – S. 201-209.

  Ozog M. E. Ukraincy na Pomorzu Zachodnim w swietle akt Archiwum Panstwowego w Szczecinie // Prace Historyczno-Archiwalne. – 1998. – T. 6. – S. 123-128.

  Paszkiewicz M. Zasoby sanockiego Oddzialu Archiwum Panstwowego w Rzeszowie dotyczace pozostalosci mienia poukrainskiego w powiecie sanockim po okresie przesiedlen 1947 r. / Marcin Paszkiewic // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 2009. – T. 21. – S. 183-193.

  Pisulinski J. The resettlement of Lemkos to the USSR and the activities of the UPA in the Lemko Region in the light of documents found in the State Archives in Rzeszow // The Lemko Region 1939-1947. War, Occupation and Deportation. – Cracow; New Haven, 2002. – Р. 137-147.

  Pihach J. D. Ukrainian Research in Poland // East European Genealogist. – December 1993. – Vol. 2, № 2. – Р. 11-16.

  Rachuba A. Archiwa Sapiehow – ich losy i stan obecny // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 101-108.

  Radon S. Materialy archiwalne dotyczace Ukrainy, ukraincow i stosunkow polsko-ukrainskich, przechowywane w Archiwum panstwowym w Krakowie // Krakowski rocznik archiwalny. – 1996. – T. 2. – S. 177-179.

  Relacje о bitwie konotopskiej z 1659 roku w zbiorach polskich archiwow / [oprac.] Piotr Kroll // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2008/2009. – T. 15/16. – S. 127-144.

  Rogowska B. Lemkowie w dokumentach Powiatowego Urzedu Bezpieczenstwa Publicznego i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Legnicy w latach 1945-1953: [в Архіві Воєводського Командування громадянської міліції у Вроцлаві] // Studia z nauk spolecznych i humanistycznych. Ksiega pamiatkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiata rocznice urodzin. – Wroclaw: Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2006. – S. 339-352.

  Skora W. Ukrainski Instytut Naukowy w Berlinie (Ukrainisches Wissenschaftliches Institut in Berlin) w swietle polskiej historiografii i materialow archiwalnych // Південний архів. Істор. науки / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2004. – Вип. 16. – С. 258-267.

  Skora W. Dzialalnosc Ukraincow w Prusach Wschodnich w swietle raportu placowki wywiadu polskiego w Krolewcu z 1925 roku / Wojciech Skora // Komunikaty Mazursko- Warminskie. – 2004. – № 2. – S. 195-213. – Опубліковано документ з фондів Державного архіву в Гданську.

  Skrzynski Т. Udzial pododdzialow 3 Dywizji Piechoty w wysiedlaniu ludnosci ukrainskiej w czasie akcji “Wisla” : (w swietle akt Ludowego Wojska Polskiego) / Tomasz Skrzynski // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 2007/2008. – T. 20. – S. 87-106.

  Slabig A. Ukraincy w wojewodztwie gdanskim w latach 1956-1970 w swietle archiwaliow aparatu bezpieczenstwa PRL / Arkadiusz Slabig // Zapiski Historyczne. – 2011. – T. 76, z. 3. – S. 57-97.

  Smolinski A. Akta Oddzialu II Sztabu Glownego Wojska Polskiego jako zrodlo do poznania dziejow sowieckiej Ukrainy z lat 1921-1939 / Aleksander Smolinski // Історичний архів: наук, студії. – 2012,- Вип. 8. – С. 159-163.- Документи II Відділу Головного штабу Війська польського зберігаються у Центральному військовому архіві (Варшава), Архіві нових актів (Варшава), Російському державному військовому архіві (Москва).

  Stoksik J. Galicyjski kataster gruntowy – jego gromadzenie i opracowywanie w Archiwum Panstwowym w Krakowie // Krakowski Rocznik Archiwalny. – 1995. – T. 1. – S. 46-57.

  Telwak W. Okres krakowski w zyciu і dzialalnosci Stefana Tomaszewskiego w swietle dokumentow Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego / Witalij Telwak // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU і PAN w Krakowie. – 2012. – R. 57. – S. 353-364.

  Trojanowska M. Materialy do tzw. kwestii ukrainskiej w Drugiej Rzeczypospolitej w spusciznie Jana Stanislawa Losia [у Держ. архіві в Люблині] // Biuletyn Ukrainoznawczy. – Przemysl, 1999. – T. 5. – S. 113-126.

  Urban J. Rekopis wizytacji diecezji kamienieckiej z 1777 roku z Archiwum Krakowskiej Kapituly Katedralnej na Wawelu // Folia Historica Cracoviensia. – 2004. – Vol. 10. – S. 389-391.

  Wawrzynski T. Akta dotyczace wojskowych dziejow Lwowa w latach 1912-1939 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego // Studia i Materialy do Historii Wojskowosci. – 1994. – T. 36. – S. 309-312.

  Wawryniuk A. Wymiana terytoriow przygranicznych Polski і ZSRS w 1951 roku : zarys problemu w oparciu о polskie zrodla archiwalne / Andrzej Wawryniuk // Krakowskie Pismo Kresowe. – 2012. – R. 4. – S. 191-228.

  Wierzbicka E. Znaczenie archiwow rodowych i ich stan przygotowania do badan historycznych na pzykladzie archiwaliow ksiazat Woronieckich z Huszlewa i Lubomirskich z Dubna // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 59-70.

  Wierzchos D. Z archiwum Jana Kwapinskiego : proby rozwiazania zagadnienia polsko- ukrainskiego w 1944 roku / Dariusz Wierzchos // Przeglad Wschodni. – 2008. – T. 10, z. 4. – S. 1015-1027,- Опубліковано документ з особового фонду Яна Квапінського в Архіві нових актів у Варшаві.

  Zbiory fotografii lwowskiej w Muzeum Narodowym we Wroclawiu // Dawna fotografia lwowska 1839-1939 / Red. nauk. A. Zakowicz. – Lwow, 2004. – S. 197-210.

   

  Росія

  Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 1690–1709 гг. / РАН, Санкт-Петербургский ин-т истории, Санкт-Петербургский гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины ; рук. проекта и сост.: Т. Г. Таирова-Яковлева. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. – 480 с.

  Блануца А. Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського / Андрій Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2015. – Вип. 15. – С. 329–348.

  Борис Лятошинський – Рейнгольд Глієр : епістолярна спадщина / упоряд. М. Копиця. – Київ : Муз. Україна, 2016. – 768 с. ; 48 с. іл. – Опубліковано листи Б. Лятошинського до Р. Глієра, що зберігаються у РДАЛМ (ф. 2085 Глієр Р. М.).

  Буравський О. Джерела з історії Римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / Олександр Буравський // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – Вип. 13/14. – С. 4–9. – Огляд джерел з фондів російських (РДІА, ДАРФ, РДВІА) та українських архівів.

  Ващук Д. П. Архів князів Чорторийських: дипломатичний аналіз початкового протоколу та реєстр документів / Д. П. Ващук // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 183–200. – Опубліковано реєстр 38 документів з архіву князів Чорторийських, що зберігаються у Відділі рукописів Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург).

  Ващук Д. До питання про напад турецько-татарських військ біля м. Дубно на рубежі XV–XVI ст. / Дмитро Ващук // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2016. – Вип. 16. – С. 108–113. – Опубліковано документи з фондів Відділу рукописів Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург).

  Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год : [сб. документов] / Федеральное архивное агентство (РФ), Гос. архив РФ, Гос. архивная служба Украины, Центральный гос. архив высших органов власти и управления Украины ; отв. ред. Иванцова О., сост.: Балушкина Е., Григорчук Н. [и др.]. – М. : РОССПЭН, 2014. – 1087 с., 4 л. ил. – Опубліковано документи ДАРФ та ЦДАВО України.

  Гетманство Богдана Хмельницкого, 1654–1657 гг. : сборник документов / Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив древних актов ; [отв. ред. и сост. Е. Е. Рычаловский]. – М. : Древлехранилище, 2017. – 458, [1] с. – (Переписка гетманов левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом, 1654–1764 гг. ; т. 1).

  Гілязетдінов Р. Архівні джерела про життя та діяльність М. М. Вольфа – видатного організатора аграрної науки / Рубіль Гілязетдінов // Студії з арх. справи та документознавства. – 2015. – Т. 22/23. – С. 170–174. – Огляд фондів архівів України та Росії.

  Глібіщук М. В. Деякі неопубліковані документи з історії Білого руху Півдня Росії / М. В. Глібіщук // Сумська старовина. – 2015. – № 47. – С. 15–22. – Огляд документів з фондів ДАРФ та РДАСПІ.

  Гребцова И. Материалы по истории становления Одесского учебного округа и деятельности его попечителей во второй трети ХІХ ст. в фондах Российского государственного исторического архива / Ирэна Гребцова // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одеської обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одеської обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 99–108. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV).

  Грибовський В. В. Полон, втеча з полону та ідентичність наприкінці ХVII ст. (за документами Державного архіву Воронізької області) / Грибовський В. В. // По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів : [наук. зб.]. – Запоріжжя : Інтер-М, 2015. – С. 37–42.

  З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини Грушевських: листи до Д. Петрушевського (1933–1941 рр.) / вступна стаття й публікація О. В. Юркової // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 26–52. – Листи зберігаються в особовому фонді відомого історика-медієвіста академіка АН СРСР Д. М. Петрушевського в Архіві РАН.

  Из истории заселения Хорольского района [Приморского края] : документы и материалы / Рос. гос. ист. архив Дальнего Востока ; сост.: А. А. Горчаков, Е. В. Жевна. – Владивосток, 2014. – 208 с. – Опубліковано документи про українських переселенців на території сучасного Хорольського району Приморського краю РФ у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.

  Из истории заселения Черниговского района [Приморского края] : документы и материалы / Рос. гос. ист. архив Дальнего Востока ; сост.: А. А. Горчаков, Р. Н. Джеловян, Е. В. Жевна, Н. А. Троицкая. – Владивосток, 2015. – 336 с. – Опубліковано документи про українських переселенців на території сучасного Чернігівського району Приморського краю РФ у 1886–1920 рр.

  Іванюк С. Карл XII проти Веприка (грудень 1708 – січень 1709 р.) / Сергій Іванюк // Сіверянський літопис. – 2016. – № 1. – С. 93–96. – Опубліковано документи з фондів Архіву Санкт-Петербурзького інституту історії РАН.

  Кабузан В. М. Материалы ревизий как источник по учету численности и национального состава населения России первой половины ХІХ в. (1795–1858 гг.). Украинское население Российской империи / В. М. Кабузан // Степи України : матеріали до історії колонізації краю Російською імперією : навч. посіб. для студ. геогр. спец. : у 2 т. – Одеса : Астропринт, 2015. – Т. 2. – С. 229–270. – Передрук з вид.: Кабузан В. М. Народы России в первой половине ХІХ в.: численность и этнический состав / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1992. – 216 с. – Огляд матеріалів ревізій, які зберігаються в РДВІА та РДІА.

  Калоеров С. А. В Мариупольском греческом округе дореформенной России (1784–1861) / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – 326 с. – (Документы по истории греков Приазовья : в 4 т. ; т. 2 ). – Опубліковано документи російських (РДАДА, РДІА, РДВІА) та українських архівів.

  Калоеров С. А. В послереформенной царской России (1861–1918) / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – 717 с. : табл. – (Документы по истории греков Приазовья : в 4 т. ; т. 3 ). – Опубліковано документи російських та українських архівів.

  Князі Чорторийські: документи і матеріали XVI–XVII ст.: із зібрання «Західно-Руських актів» Російської національної бібліотеки / НАН України, Ін-т історії України ; підгот. до друку Андрія Блануци та Дмитра Ващука ; [відп. ред. В. Смолій]. – Київ, 2016. – 228 с.

  Кудінов Д. В. «Тамошнее гражданское правительство, не пристля сего уважение причиняет пустыни немалое отягощение постоем и другими налогами»: до історії однієї спірної справи в м. Суми дореформеного періоду (за текстом документу з фонду Державного архіву Курської області) / Д. В. Кудінов // Сумська старовина. – 2016. – № 49. – С. 71–82.

  Курас Д. І. До питання вивчення епістолярної спадщини В. І. Вернадського як джерела дослідження історії вітчизняної науки / Курас Д. І. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 514–517. – Листи зберігаються в Архіві РАН, ф. 518, оп. 3, спр. 1049 (листи А. К. Медведєва); ф. 518, оп. 3, спр. 1321 (листи Р. О. Пренделя).

  Макидонов А. В. Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. : [сб. док.] / А. В. Макидонов. – Запорожье : Кругозор, 2016. – 516 с. : илл., табл. – Опубліковано документи з фондів РДАДА (ф. 16), українських архівів та музеїв.

  Малороссийские дела. Описи фонда № 124 Российского государственного архива древних актов / Санкт-Петербургский гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины, Федеральное архив. агенство, Рос. гос. архив древних актов ; отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева ; сост.: В. В. Мущинская, А. В. Багро. – М. : Древлехранилище, 2016. – 652 с.

  Малясова Г. В. Свободное художественное образование послереволюционной Украины: опыт реформы по матералам ГАРФ (1918–1921) / Малясова Г. В. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2015. – № 9/10. – С. 72–78.

  Марченко Ю. И. Украинские записи Е. Э. Линевой, хранящиеся в фонограммархиве Пушкинского Дома / Ю. И. Марченко // Т. Г. Шевченко и его время : материалы юбил. междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко (Санкт-Петербург, 24–26 нояб. 2014 г.) / Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб., 2015. – С. 63–67.

  Митров О. Священномученик Арсений (Мацеевич, 1697–1772), митрополит Ростовский, в документах Архивного фонда Российской Федерации: аналитический обзор / О. Митров // Вестн. архивиста. – 2016. – № 4. – С. 8–24.

  Мозуленко Д. І. Фонди Російського державного архіву соціально-політичної історії про проведення політики коренізації в УСРР у 1920-х рр. / Мозуленко Д. І. // Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квіт. 2015 р. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – Т. 3. – С. 133–135.

  Муравьева О. С. Судьба рукописного наследия Т. Г. Шевченко в Пушкинском Доме / О. С. Муравьева // Т. Г. Шевченко и его время : материалы юбил. междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко (Санкт-Петербург, 24–26 нояб. 2014 г.) / Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб., 2015. – С. 58–62.

  Перерва В. Адміністрація церковнопарафіальних шкіл Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі / В. Перерва // Історія та сучасність православ’я на Волині : матеріали VI наук.-практ. конф., 12 листоп. 2015 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. – Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2015. – C. 33–40.

  Роздобудько А. Г. Участь викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту у другій світовій війні: за матеріалами архіву Міністерства оборони Російської Федерації / А. Г. Роздобудько // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна. – 2015. – Вип. 11. – С. 139–146.

  Савенко Є. Грушевський у Казані (1915–1916). Матеріали архівів / Євген Савенко // Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. пр. / Нім.-укр. наук. об’єднання ім. Ю. Бойко-Блохина. – Мюнхен ; Тернопіль, 2016. – Т. 9. – С. 285–289. – За документами Національного архіву Республіки Татарстан та Держархіву м. Москви.

  Станіславський В. В. Ідентифікація українських купців Війська Запорозького у «зовнішній» і «внутрішній» документації російського посольства в Османській імперії (початок XVIII ст.) / В. В. Станіславський // Укр. іст. журн. – 2015. – № 4. – С. 23–36. – Опубліковано документи РДАДА (ф. 89).

  Станіславський В. Торговельні зв’язки України з Туреччиною на початку ХVІІІ ст.: нові архівні знахідки, їх аналіз та інтерпретація / В’ячеслав Станіславський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2016. – Т. 26. – С. 300–311.

  Станіславський В. Торгівельні зв’язки України з Османською імперією на початку XVIII ст. (За матеріалами російських архівів) / В. Станіславський // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500–1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 369–379. – (Camlica Basim Yayin ; 178).

  Степове порубіжжя XVII – поч. XVIII ст. у документах Державного архіву Воронезької області РФ / упоряд. В. Грибовський. – Київ, 2016. – 122 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 28).

  Сухова Н. Участие профессоров Киевской духовной академии в обсуждении проблем духовного образования на Поместном Соборе 1917–1918 гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации) / Наталия Сухова // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. «Ad fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2016. – С. 206–219.

  Тарасенко О. Звіти чернігівських архієреїв ХІХ – початку ХХ ст. як історичне джерело / Олександр Тарасенко // Сіверян. літопис. – 2015. – № 3. – С. 43–49. – Звіти зберігаються в Держархіві Чернігівської обл. та РДІА у Санкт-Петербурзі.

  Тельвак В. В. Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання / В. В. Тельвак // Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 98–105. – Опублікована Доповідна записка С. Ф. Платонова в історико-філологічне відділення РАН про наукову діяльність М. С. Грушевського (зберігається у Санкт-Петербурзькому філіалі архіву РАН).

  Хома І. Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року / Іван Хома // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 273–277. – Рукопис спогадів О. Назарука виявлено в РДВІА (ф. 72. Іванов М. І. (1851–1919)).

  Щербина С. Джерела з історії ремісничих цехів на території Північного Лівобережжя у ХVІІ–ХVІІІ ст. / Світлана Щербина // Сіверян. літопис. – 2015. – № 1. – С. 39–48. – Огляд джерел з фондів українських архівів і музеїв та Науково-дослідного відділу рукописів Російської державної бібліотеки.

  Gönczi A. A görögkatolikus egyház felszámolása Kárpátalján az Orosz Föderáció Állami Levéltára anyagainak tükrében / Andrea Gönczi // Értékek és kihívások : A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelv és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai [Цінності та виклики : матеріали міжнар. наук. конф. «Мовне і культурне розмаїття у Центральній та Східній Європі: цінності та виклики», 26–27 берез. 2015 р., м. Берегово : у 2 т. Т. 2]. – Ungvár, 2016. – Kötet 2. – С. 40–48. – Про ліквідацію греко-католицької церкви на Закарпатті на основі документів Держархіву Російської Федерації (ф. 6991).

  Безьев Д. А. Малороссийский приказ: причины создания, штаты, основные направления деятельности / Д. А. Безьев. – М. : Прометей, 2015. – 504 с. – Глава 3: Отражение основных направлений деятельности Малороссийского приказа в его делопроизводстве. – С. 220–341 [за документами ф. 229 “Малороссийский приказ” РДАДА]; Приложения. – С. 361–502. – Опубліковано 25 документів з ф. 229.

  Блануца А. Джерела про українські шляхетсько-князівські роди ранньомодерної доби в документальних фондах архівних зібрань Санкт-Петербурга / Андрій Блануца // II Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 26 лют. 2014 р., Київ / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 41–43.

  Блануца А. В. З історії земельних надань українській шляхті напередодні соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському / А. В. Блануца // Славутчина та Правобережна Україна : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 верес. 2014 р., м. Славута) / ЦДАЗУ [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – С. 16–22. – Опубліковано документи з фондів РДАДА.

  Буравський О. Джерела з історії Римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / Олександр Буравський // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – Вип. 13/14. – С. 4–9. – Огляд фондів українських та російських архівів (РДІА, ДАРФ, РДВІА).

  Ващук Д. Джерела з історії українських шляхетсько-князівських родів у документальній спадщині початку XVI ст. та їх рецепція у першій половині XVII ст. / Дмитро Ващук // II Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 26 лют. 2014 р., Київ / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 46–47. – Огляд джерел з Відділу рукописів РНБ.

  Гальцин Д. Д. Новый Завет и Псалтырь издания Киево-Печерской Лавры (1692 г.) из мемориальной “Библиотеки Феофилакта Лопатинского” в отделе редкой книги БАН : маргиналии Стефана Яворского (1660–1722) / Д. Д. Гальцин // Книга в России : к истории академической библиотеки : сб. науч. тр. / Б-ка РАН. – СПб., 2014. – С. 63–79.

  Горяева Т. М. Документы Т. Г. Шевченко в РГАЛИ / Т. М. Горяева, Г. Р. Злобина // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 29–41.

  Грибовський В. В. Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області) / В. В. Грибовський // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 121–141.

  Документы, относящиеся к истории францисканского ордена в России, Белоруссии, Литве и Украине (кон. XVII – нач. XX в.) в фондах Российского государственного исторического архива / сост. С. Г. Козлов. – М. : Изд-во Францисканцев, 2003. – 456 с.

  Есипова В. А. К вопросу об истории перевода текста Нового Завета Ф. С. Морачевского : по материалам ОРКП НБ НГУ / В. А. Есипова // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 384 (июль). – С. 87–94.

  Есипова В. А. Работа с рукописями Ф. С. Морачевского в фонде отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета / В. А. Есипова // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 197–199.

  Калоеров С. А. Документы по истории греков Приазовья. Т. 2 : В Мариупольском греческом округе дореформенной России (1784–1861) / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – 326 с. – Опубліковано документи з фондів російських (РДАДА, РДІА, РДВІА) та українських архівів.

  Кіржаєв С. “Конспіративне” листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р. / Сергій Кіржаєв, Костянтин Новохатський // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 103–126. – Публікація документів з фондів Архіву РАН.

  Козюба В. Дослідження 1909–1910 років Дмитра Мілєєва храму ХІ століття в митрополичому саду Софії Київської (за матеріалами наукового архіву Інституту історії матеріальної культури у Санкт-Петербурзі) / Віталій Козюба // Opus mixtum : бюлетень / Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 71–86.

  Котенко Т. И. Автографы перевода текста Нового Завета Ф. С. Морачевского в фондах Библиотеки Академии Наук : новые данные // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 384 (июль). – С. 102–106.

  Кравченко О. Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву / О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип. 3. – С. 15–17.

  Лабынцев Ю. А. Неизвестная рукописная Шевченкиана И. А. Белоусова – переводчика и популяризатора Т. Г. Шевченко / Ю. А. Лабынцев // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 160–161. – Про документи І. А. Бєлоусова, що зберігаються в архівах Москви та Санкт-Петербургу, зокрема його осбовий фонд в РДАЛМ.

  Михайлов К. А. Новые архивные материалы по археологическому изучению древнего Киева / К. А. Михайлов, Д. Д. Ёлшин // Археологические вести. – 2004. – № 11. – С. 226–232. – Про документи, виявлені в Науковому архіві Інституту історії матеріальної культури РАН.

  Пазднякоў В. С. Архіў праваслаўных і грэка-каталіцкіх мітрапалітаў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVIII стст. (гісторыя, структура, склад) / В. С. Пазднякоў ; Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. – Мінск : БелНДІДАС, 2014. – 332 с.

  Пантелеймон о. (Сварчевський А. В.) Документи козацької доби що стосуються історії Лядавського скельного монастиря і с. Лядава (за матеріалами РГАДА) / о. Пантелеймон (Сварчевський А. В.) // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Хмельниц. облдержадмін. [та ін.]. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – С. 196–197.

  “Пробудившиеся утром киевляне были буквально ошеломлены изменившимся за одну ночь видом города”. Воспоминания художника Н. А. Прахова. 1918–1919 гг. / вступ. ст., подготовка текста к публикации и комментарии Т. Ю. Красовицкой, Ю. С. Филиной // Отечественные архивы. – 2015. – № 1. – С. 96–115. – Опубліковано спогади М. А. Прахова про життя творчої інтелігенції у Києві 1918–1919 рр., які зберігаються в особовому фонді художника у відділі рукописів Державної Третьяковської галереї (ф. 220).

  Ричков П. Історичні плани Луцька XVIII–XIX ст. в архівах Петербурга та Москви / Петро Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. архітектури та середовищного дизайну. – Рівне, 2014. – Вип. 4. – С. 64–75.

  Фельдман Д. З. Материалы РГАДА об основании еврейских земледельческих колоний в Херсонской губернии / Фельдман Д. З. // Історичні мідраші Північного Причорномор’я : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. – Миколаїв : Тип. Шамрай, 2014. – Т. 2. – С. 217–226.

  Харук А. І. Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст. / А. І. Харук // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 53–59.

  Швайба Н. Фонд Азовської губернської канцелярії в Державному архіві Ростовської області : склад та інформативні можливості документів / Надія Швайба, Анна Олененко // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського] : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 164–172.

  Швидько Г. К. Переписні книги 1666 року як джерело до історії Української козацької держави періоду її формування / Г. К. Швидько // Січеславський альманах. – 2014. – № 7. – С. 5–12. – Зберігаються у фондах РДАДА.

  Шеретюк Р. М. Реалізація етноконфесійної політики російського уряду напередодні “возз’єднання” греко-уніатів Правобережної України з Російською православною церквою 1839 р. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) / Р. М. Шеретюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 187–196.

  Щавинская Л. Л. Рукописные свидетельства деятельности О. А. Лепко – переводчицы Т. Г. Шевченко / Л. Л. Щавинская // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 162–163. – Зберігаються в декількох документальних зібраннях Санкт-Петербургу.

  “Это стоило бы Обществу дешевле грибов” : листування Павла Чубинського з Російським географічним товариством / вступна стаття, підготовка тексту та примітки А. Котенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія. – 2015. – Т. 10 : Пам’яті Віктора Дудка. – С. 267–344. – Опубліковано листування П. Чубинського, що зберігається у фондах Архіву Російського географічного товариства, рукописного відділу Інституту російської літератури РАН.

  Ананьич Б. В. Из архива И. М. Гревса. [Публ. наброска воспоминаний об укр. историке и обществ. деятеле М. П. Драгоманове] / Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин // Труды Ленинградского отделения Института истории. – 1986. – Вып. 16 : Общественная мысль в России ХІХ в. – С. 234–241.

  Андреева Е. Бумаги И. С. Мазепы в архиве А. Д. Меньшикова / Е. Андреева // Іван Мазепа та його доба: історія,культура, національна пам’ять : матеріали Міжнар.наук. конф. (15–17 жовт. 2008; Київ–Полтава) / ред.-упоряд. В. Щербак ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – Київ : Темпора, 2008. – С. 116–133.

  Баковецька О. О. Римо-католицька церква Херсона в XIX столітті / О. О. Баковецька // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 37. – С. 81–85. – Стаття підготовлена на основі документів Державного архіву Саратовської області (Росія).

  Бачинська О. А. Один з перших переписів Одеси 1796 р.: з фондів Російського державного архіву військово-морського флоту / О. А. Бачинська // Юго-Запад. Одессика. – 2010. – Вып. 9. – С. 21–24.

  Блануца А. В. Документальний склад книги записів Литовської метрики № 49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 – початку 1570-х рр. / А. В. Блануца // Український історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 146–168.

  Ващук Д. Документи князів Чорторийських початку ХVІІ ст. (за матеріалами Російської національної бібліотеки) / Дмитро Ващук // Україна в Центрально-Східній Європі / НАН України, Ін-т історії України, Укр. нац. комітет з вивчення країн Центральної і Південно-Східної Європи. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 302–311. – Опубліковано три документи з відділу рукописів РНБ (ф. 293. Західно-Руські акти).

  Гребцова И. С. Материалы личного происхождения как источник изучения деятельности педагога и публициста М. П. Розберга в Одессе / И. С. Гребцова // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 53–61. – На основі архівних документів творчої спадщини відомого педагога і публіциста М. П. Розберга,проаналізовано одеський період його життя та діяльності (ф. 300 РДАЛМ, ф. 286 Рукописного відділу РНБ).

  Діанова Н. М. Етнічний склад населення міст Південної України у дореформенний період (на основі джерел С.-Петербургських архівів) / Н. М. Діанова // Записки історичного факультету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 2001. – Вип. 11. – С. 238–245.

  Єловських У. О. Листи та телеграми українських товариств і організацій до Тимчасового уряду з фондів Державного архіву Російської Федерації як джерело з історії формування політичної свідомості населення України навесні 1917 р. / Єловських У. О. // Гілея : наук. вісн. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 151–154.

  Зайцева З. Фонд академіка Ф. Корша в Архіві Російської Академії наук як джерело дослідження інституціоналізації української науки / Зінаїда Зайцева // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 90–93.

  Капустян Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932–1933 рр. в Україні / Г. Капустян // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 89–105.

  Карпова О. В. Украинские коллекции в собрании Российского этнографического музея / О. В. Карпова // Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 11–12 ноября 2009 г.) / Международная ассоциация украинистов [и др.]. – К. ; М. ; Уфа : Изд-во Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – С. 85–89.

  Копиця М. Діяльність Рейнгольда Глієра в Києві: джерелознавчий погляд / Маріанна Копиця // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2014. – Вип. 112 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1913–1922 роках. – С. 9–21. – Огляд документів фонду Р. Глієра в Російському державному архіві літератури та мистецтва.

  Краснобай С. Інтеграція запорозької старшини до російської армії в кінці XVIII ст.: Клим Перепілін (за матеріалами РДВІА) / Сергій Краснобай // Чорноморська минувшина : зап. Від. історії козацтва на Півдні України : зб. наук. пр. / Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України [та ін.]. – Одеса, 2013. – Вип. 8. – С. 168–174.

  Легун Ю. В. Подільські карти і плани у Російському державному архіві давніх актів у Москві / Ю. В. Легун // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 101–106.

  Левин Д. Э. Письма Н. И. Костомарова редактору “Древней и новой России” и “Исторического вестника” С. Н. Шубинскому в Отделе рукописей РНБ // Клио : журнал для учёных / С. Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 21–46.

  Мазырин А. В. Документы Центрального архива ФСБ России о секретной деятельности ГПУ–ОГПУ против Православной церкви на Украине в 1920-е гг. : [обзор документов] / А. В. Мазырин // Отеч. архивы. – 2014. – № 4. – С. 59–69.

  Мільчев В. І. Огляд кордону Запорозьких вольностей з Новоросійською губернією 1765 р.: Джерело з фондів Російського державного архіву давніх актів / В. І. Мільчев // Козацька спадщина : альманах / НАН України, Ін-т історії України. – Нікополь ; Запоріжжя : Тандем-У, 2005. – Вип. 1. – С. 59–67.

  Міляєва Л. Т. Г. Шевченко, його друзі і шанувальники в архівах Товариства заохочення художників Санкт-Петербурга / Людмила Міляєва // Українська академія мистецтва. – 2014. – Вип. 22. – С. 5–28.

  Науменко К. І. Крип’якевич в оцінці вищих структур ВКП(б): за документами Російського державного архіву соціально-політичної історії / Кім Науменко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. – 2001 . – № 8 : Iван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 906–908.

  Нугаева Ф. Г. Документы об эвакуации учреждений науки и культуры Украины в фондах архивов РБ / Ф. Г. Нугаева // Башкортостан-Украина: наука, образование, культура в годы Великой Отечественной войны : материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, 22 сентября 2011) / НАН Украины, [и др.]. – Уфа, 2011. – С. 67–70.

  Олененко А. Г. Опис кордонів Азовської губернії: нові факти до історії створення джерела / Олененко А. Г. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки : наук. щорічник. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 70–75. – Огляд документів з фондів Держархіву Ростовської обл. (Росія).

  Опис земель межиріччя південного Бугу та Дністра в кінці XVIII ст. (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) / упоряд.: Бачинська Олена, Краснобай Сергій // Чорноморська минувшина : зап. Від. історії козацтва на Півдні України : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. ін-т козацтва Ін-ту історії України НАН України. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 82–109.

  Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах Російського державного військового архіву / М. Палієнко, М. Щербак // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Історичні науки. – 2007. – Вип. 9. – С. 437–449.

  Переписные книги г. Харькова, 1667, 1669 гг. / [Госархив Харьков. обл.]. – Х. : Харьков. частный музей гор. усадьбы, 2009. – 96 с. – (Слобожанские родоводы). – Опубліковано дві переписні книги м. Харкова, що зберігаються у ф. 210 Розрядний приказ Російського державного архіву давніх актів.

  Перерва В. Адміністрація церковнопарафіяльних шкіл Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі / В. Перерва // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Історичні науки. – 2011. – Вип. 17. – С. 230–241.

  Петрова І. В. Військово-топографічні описи як один з напрямів розвитку військової статистики Російської імперії початку ХІХ ст. / Петрова І. В. // Грані історії : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т, Держ. вищий навч. заклад “Донбас. держ. пед. ун-т”, Горлів. ін.-т іноземних мов. – Горлівка, 2014. – Вип. 7. – С. 168–177. – За документами РДВІА.

  Посохова Л. Ю. Джерела з історії духовних навчальних закладів України ХVIII – початку ХІХ ст. у фондах Російского державного історичного архіву / Л. Ю. Посохова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2004. – № 633: Iсторія, вип. 36. – С. 299–307.

  Сараєва О. В. Матеріали державного архіву Російської Федерації як джерело про участь земств Півдня України в обслуговуванні пенітенціарної системи / О. В. Сараєва // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – № 3. – С. 145–152.

  Сараєва О. В. Соціальне представництво земських установ Півдня України (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) / О. В. Сараєва // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2013. – Вип. 7/8. – С. 84–92.

  Сокирська В. В. Джерела з історії становлення та розвитку російсько-українських відносин 1920-х рр. у фондах федеральних архівів Російської Федерації / В. В. Сокирська // Історичний архів. – 2013. – Вип. 10. – С. 179–186.

  Станіславський В. Поїздка українського купця з Ніжина до Єгипту: незвичайна сторінка з історії торгових зв’язків Війська Запорозького часів Івана Мазепи з Османською імперією / В’ячеслав Станіславський // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів : [зб. наук. ст.] / НАН України, Інститут історії України, Укр. нац. комітет з вивчення країн Центральної та Південно-Східної Європи. – Київ, 2014. – С. 129–141. – Огляд та публікація документів з ф. 89 РДАДА.

  Суторіус К. В. Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки / К. В. Суторіус // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2009. – Вип. 13. – С. 66–78.

  Тоцька Ж. М. А. Маркевич та його колекція документальних матеріалів з історії України кінця XVI–XVIII ст. у краєзнавчому аспекті / Жанна Тоцька // Сіверянський літопис. – 2013. – № 1. – С. 59–69. – Про історію створення та формування документальної колекції М. А. Маркевича, огляд колекції, яка зберігається у ф. 159 “Маркевич Николай Александрович. Коллекция” Науково-дослідного відділу рукописів Російської державної бібліотеки у Москві.

  Федина Т. Ю. О деятельности С. И. Эрастова в Новороссийске (по материалам деловой переписки) / Т. Ю. Федина // Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 11–12 ноября 2009 г.) / Международная ассоциация украинистов [и др.]. – К. ; М. ; Уфа : Изд-во Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – С. 196–200. – За документами Держархіву Краснодарського краю, Архіву Адміністрації м. Новоросійська.

  Федорова А. В. Украинцы в Оренбуржье / А. В. Федорова // Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 11–12 ноября 2009 г.) / Международная ассоциация украинистов [и др.]. – К. ; М. ; Уфа : Изд-во Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – С. 126–129. – За документами Держархіву Оренбурзької обл.

  Франко А. Д. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність Миколи Макаренка / А. Д. Франко, О. О. Франко // Вісник Інституту археології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т археол. – 2013. – Вип. 8. – С. 75–81. – Огляд документів фонду Російського імператорського археологічного товариства (ф. 3, Науковий архів Санкт-Петербурзького відділення Інституту археології РАН).

  Швайба Н. І. Джерела з історії козацтва у фонді канцелярії Азовського губернаторського землеміра Державного архіву Ростовської області / Н. І. Швайба // Чорноморська минувшина. – 2012. – Вип. 7. – С. 52–60.

  Швайба Н. І. Епістолярна спадщина О. П. Пронштейна: листи істориків з України / Н. І. Швайба // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки : наук. щорічник. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 82–103. – Огляд та публікація листів істориків з України до російського історика О. П. Пронштейна, що зберігаються у його особовому фонді в Держархіві Ростовської обл. (Ф. Р-336).

  Шеретюк Р. М. Реалізація етноконфесійної політики російського уряду напередодні “возз’єднання” греко-уніатів Правобережної України з Російською православною церквою 1839 р. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) / Р. М. Шеретюк // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер.: Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 187–196.

  Шуміліна О. Московська колекція музичних рукописів як джерело для вивчення духовних творів М. Березовського / О. Шуміліна // Українська музика : наук. часопис Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2011. – Чис. 2. – С. 16–24. – Огляд рукописної спадщини М. Березовського, що зберігається у рукописному відділі Державного центрального музею музичного мистецтва ім. М. І. Глінки, Державному історичному музеї.

  Шустова Ю. Э. Посольские книги как источник по истории введения греко-католической унии на украинских землях в составе Речи Посполитой в 70–90-х годах XVII века / Шустова Ю. Э. // Источниковедение: поиски и находки : сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – Вып. 1. – С. 110–120. – Огляд документів фонду Посольського приказу Російського державного архіву давніх актів.

  Азовські порти в зовнішній торгівлі 1777–1782 рр. (рапорти азовського губернатора В. Черткова) / Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запорізький нац. ун-т ; упоряд. Ю. Головко. – Запоріжжя : Тандем-У, 2008. – 84 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 20). – Опубліковано документи з фондів Російського державного архіву давніх актів (ф. 16. Розряд XVI. “Внутрішнє управління” колекція Державного архіву Російської імперії).

  Іваницька С. Г. Катеринославські кадети в період Першої російської революції 1905–1907 рр. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) / С. Г. Іваницька // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 32. – С. 150–160.

  Сокирська В. В. Джерела з історії становлення та розвитку російсько-українських відносин 1920-х рр. у фондах федеральних архівів Російської Федерації / В. В. Сокирська // Історичний архів. – 2013. – Вип. 10. – С. 179–186.

  Балабушевич Т. А. Матеріали до історичної географії України у фондах Російського державного військово-історичного архіву / Т. А. Балабушевич // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2013. – Т. 143. -С. 64-67.

  Безручко О. Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ

  Безручко О. “Повість полум’яних років Олександра Довженка”: крок перший // Слово просвіти: всеукр. культуролог. тижневик. – 2008. – 17-23 січ., № 3. – С. 4; “Повість полум’яних років Олександра Довженка”: крок другий // Слово просвіти: Всеукр. культуролог. тижневик. – 2008. – 23-30 січ., № 4. – С. 5. – [Про документи О. Довженка в рос. архівах (РДАЛІ, РДВА, РДАЛМ, РДАСПІ) та спільний укр.-рос. проект виявлення та оприлюднення документальної спадщини Довженка].

  Блануца А. Кошколдеї-Басанські: документи до історії київської родини (остання чверть XVI ст.) / Андрій Блануца // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2013. – Т. 2. – С. 228–242. – Опубліковано чотири документи з ф. 1473 “Помісно-вотчинні архіви Південно-Західних земель XVI–XIX ст.” Російського державного архіву давніх актів.

  Блануца А. Надання та підтвердження Олександра Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України: наук. зб. на пошану доктора історичних наук, проф. Валерія Степанкова / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – С. 434-455. [Реєстр надань та підтверджень Олександра Ягеллончика на українські землі ВКЛ 1492-1506 рр. – С. 439-447. Перелік 81 документу переважно з фондів РДАДА, частина опублікована у вид. Lietuvos Metrika, Кн. № 3 (1440-1498). – Vielnius, 1998 та в цій же статті].

  Бойко А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви і Петербурга: покажчик справ. – Запоріжжя, 1997. – 84 с.

  Вавричин М. Картографічна україніка в Державній публічній бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна в Ленінграді // Вавричин М. Відтворення України : історія картографії, краєзнавство, біографістика / Марія Вавричин ; упоряд.: Н. Паславська, Н. Халак ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 2012. – С. 61–63.

  Гедьо А. В. Актові матеріали другої половини XVII-ХІХ ст. з історії грецьких громад України в архівосховищах України та Росії // Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності: матеріали І регіон. конф., м. Донецьк, 15-16 груд. 2006 р. / Донец. нац. ун-т; Донец. Центр Ін-ту сходознавства ім. А. Кримського НАН України та ін. – Донецьк, 2006. – С. 51-60. [Про актові матеріали, що зберігаються у Рос. держ. архіві давніх актів, Рос. держ. військово-істор. архіві, Рос. держ. істор. архіві].

  Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии: Предварительный список архивных фондов / Петербургский еврейский ун-т. Ин-т исслед. еврейской диаспоры; Росс. гос. гуманитарный ун-т. Историко-архивный интститут. Центр архивных исследований; Сост. Д. А. Эльяшевич. – СПб.: Акрополь, 1994. – 136 с.

  Дзагалов А. Формирование и переселение “Малороссийских казачьих полков” на территорию Терской области. Сопоставление и сравнительный анализ архивных сведений // Укр. істор. зб. / НАН України. Ін-т історії України, Рада молодих вчених. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 88-106. [ЦДІАК України та ЦДА Республіки Півн. Осетія – Аланія].

  Документы по истории и культуре евреев в архивах Москвы: Путеводитель / Науч. ред. и рук.: М. С. Куповецкий, Е. В. Старостин, М. Веб. – Москва, 1997. – 504 с.

  Задорожнюк А. Б. Документи з фондів Російського державного історичного архіву – важливе джерело для вивчення промислового та ремісничого виробництва у містах і містечках Поділля наприкінці XVII – у XIX ст. / А. Б. Задорожнюк // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 3. – С. 36-38.

  Ігнатова Н. Українці на засланні (на архівних матеріалах Республіки Комі, 1930–1950 рр.) / Надія Ігнатова // Бахмутський шлях. – Луганськ, 2010. – № 3/4. – С. 145–152.

  Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія. – Львів: БаК, 2002. – 302 с.

  Іллічова І. Нові документи з історії Чорноморського козацтва / Ірина Іллічова // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина: матеріали міжнар. наук, конф., присвяч. 500-річчю укр. козацтва, Київ-Дніпропетровськ, 13-17 трав. 1991 р. : у 3 вип. / АН України, Ін-т історії України [та ін.].- К., 1993,- Вип. З,- С. 81-84. – Огляд документів з фондів Державного архіву Краснодарського краю.

  Коваленко О. Документи з історії родини Апостолів у Російському державному історичному архіві у м. Санкт-Петербурзі / О. Коваленко // Гетьман Данило Апостол, його роль і місце в історії України : матеріали наук, читань (Полтава – Великі Сорочинці, 4 лютого 2005 p.). – Полтава, 2005. – С. 64-66.

  Коваль-Фучило І. Український фольклор у рукописних архівах Москви: (від. рукописів Рос. держ. б-ки та Рос. держ. архів л-ри і мистецтва) / І. Коваль-Фучило // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 4. – С. 47-51.

  Константінова В. М. Основні архівні зібрання документів із соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття // Культурологіч. вісн.: наук.-теоретич. щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т; Запоріз. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 19. – С. 16-22.

  Колекція та архів єпископа Павла Доброхотова / АН України. Ін-т укр. археографії; Уклад. В. І. Ульяновський. – К., 1992. – 217 с. – (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 17). [Видання містить повний опис рукописів з колекції Павла Доброхотова, що зберігаються у відділі рукописів Б-ки Рос. академії наук у Санкт-Петербурзі та попередній опис частини колекції (374 одиниці) яка переховується в архіві Санкт-Петербурзького філіалу Ін-ту російської історії РАН. Колекція є важливим джерелом для дослідження історії укр. греко-католицької церкви].

  Ленченко В. Полтава на рукописних планах 1730 року / Володимир Ленченко // Український археографічний щорічник.- К., 2013.- Вип. 18. – С. 169-172. – Плани Полтави зберігаються у Бібліотеці Російської Академії Наук у Санкт-Петербурзі.

  Луцький О. Невідомий лист Василя Кука до Василя Охримовича, червень 1953 : (з фондів Російського державного архіву новітньої історії) / О. Луцький, К. Наумейко // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України, Львів. Наук, б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 410-425.

  Маленко Л. М. Архівні джерела особового походження до історії козацьких військ Південної України останньої чверті XVIII – ХІХ століття // Південний архів. Істор. науки: Зб. наук. праць / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 47-55. [РДВІА, м. Москва, РДІА, м. С.-Петербург, РДА ВМФ, архів Петербурзької філії Ін-ту історії РАН, Держархів Краснодарського краю].

  Маленко Л. М. Матеріали до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті XVIII-XIX ст. у Краснодарському архіві / Л. М. Маленко // Зап. істор. ф-ту / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2006. – Вип. 17. Присвяч. ювілею професора кафедри нової і новітньої історії доктора істор. наук Дмитра Павловича Урсу. – С. 143-155.

  Малороссийский приказ. Описи фонда № 229 Российского государственного архива древних актов / Санкт-Петербургский гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины, Федер. архив, агентство, Рос. гос. архив древних актов ; отв. ред. Т. Г. Таирова- Яковлева ; сост.: В. В. Мущинская, Е. А. Андреева, Р. Загора, В. К. Савченков. – М. : Древлехранилище, 2012. – 496 с.

  Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина ХVІІІ-ХХ ст.) / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Ін-т укр. археографії; Уклала О. Боряк. – К., 1994. – 124 с. – (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 28). [Огляд фондів укр. архівів, Санкт-Петербурзького відділення архіву РАН, Рос. етнографічного музею в Санкт-Петербурзі].

  Медведик Ю. Деякі аспекти пошуку, атрибутування та реституції рукописних пам’яток духовнопісенної лірики барокової доби (за матеріалами архівних інституцій Москви та Санкт-Петербурга) // Історичне краєзнавство і культура: наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. – К.; Х.: Рідний край, 1997. – Ч. 1. – С. 413-417.

  Мицик Ю. “Мазепіана” “Малоросійського приказу” РДАДА за найсучаснішим описом / о. Юрій Мицик // Сіверян, літопис. – 2013. – № 3. – С. 103-109.

  Matiash I. Archives in Russia on the Famine in Ukraine / Iryna Matiash // The Harriman Review. – 2008. – November. – Vol. 16, № 2: The Holodomor of 1932–33: Papers from the 75th-Anniversary Conference on the Ukrainian Famine-Genocide. – P. 36–45.

  Міронова І. С. Документи про поштові та поштово-телеграфні установи на Півдні України (за матеріалами історичних архівів Російської Федерації) / І. С. Міронова // Іст. архів : наук. студії. – 2011. – Вип. 6. – С. 136–141. Полтавская битва 27 июня 1709 года : документы и материалы / Федер. архив. агентство, Рос. гос. арх. древ. актов ; сост.: Е. Е. Рычаловский [и др.] ; предисл. М. Р. Рыженкова. – М. : РОССПЭН, 2011. – 807 с. : ил., табл.

  Моргулъова С. Нові матеріали для історії Задунайської Січі з Московських архівів / С. Моргульова // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. : доп. і повідомл. Історія. – Львів, 1994.-Ч. 1.-С. 107-110.

  Нікілєв О. Ф. Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-60-х років: джерела російських архівних фондів у відображенні процесу / О. Ф. Нікілєв // Чорноморський літопис. – 2013. – Вип. 7. – С. 32-37.

  Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів / М. Палієнко // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 84-100.

  Описание документов архива Западно-Русских униатских митрополитов. В 2 т. / Сост. С. Рункевич. – СПб., 1897. – Т. 1. (1470-1700). – 502 с.; СПб., 1907. – Т. 2. (1701-1839). – 1631 с.

  Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр.

  Пасічко Я. Л. Архіви свідчать: 9-й окремий штрафний батальйон Воронезького (1- го Українського) фронту в боях за визволення України. (За результатами роботи в ЦАМО РФ) / Я. JI. Пасічко // Воєнна історія Поділля та Буковини : наук. зб. : матеріали Всеукр. наук, військово-іст. конф. 25-26 листоп. 2009 р. в м. Кам’янець-Подільський / М-во оборони України, Центр, музей Збройних Сил України, Кам’янець-Подільська міська Рада, Кам’янець-Подільський нац. ун-т, Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 385-394.

  Пришляк В. Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі / Володимир Пришляк // Український археографічний щорічник. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 786-790.

  Савченко В. І. Введення “Установлень з управління губерніями” 1775 р. в Степовій Україні (за матеріалами РДАДА) // Південний архів. Істор. науки: зб. наук. праць / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 95-99.

  Сараєва О. В. Матеріали державного архіву Російської Федерації як джерело про участь земств Півдня України в обслуговуванні пенітенціарної системи / О. В. Сараєва // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – № 3. – С. 145-152.

  Світленко С. І. Народництво Наддніпрянської України 60-80-х років ХІХ століття у фондах особового походження центральних російських архівів [ДАРФ, РДАЛМ, РДІА] // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Сер.: Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 11. – С. 143-156. [Передрук. у вид.: Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ століття: зб. наук. праць / [Дніпропетровський нац. ун-т]. – Дніпропетровськ: Герда, 2007. – С. 399-418].

  Станіславський В. Взємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови (за недрукованими листами гетьмана 1691-1700 рр.) // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України: наук. зб. на пошану доктора історичних наук, проф. Валерія Степанкова / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – С. 261-275. [Листи зберігаються у ф. 124 Рос. держ. архіву давніх актів].

  Харук А. Використання документів архівів Російської Федерації з метою вивчення історії авіаційної промисловості України // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 147-150.

  Сокирко О. Орлик та орликівці в документах фонду канцелярії генерал-адмірала Федора Апраксіна (Російський державний архів Військово-морського флоту) / О. Сокирко // Пилип Орлик: життя, політика, тексти : матеріали Міжнар. наук. конф. “Ad fontes” до 300-річчя Бендер. конституції 1710 р., Київ, НаУКМА, 14–16 жовт. 2010 р. – К., 2011. – С. 216–222.

  Абросимова С. В. Документы Литовской метрики как источник по истории городов Украины первой половины XVI века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1988. – 16 с .1

  Абросимова С. В. Документы Литовской метрики по истории городского ремесла Украины XVI в. – Днепропетровск, 1985. – Деп. в ИНИОН СССР 29.12.85, № 23536.

  Абросимова С. В. Книга записів Литовської метрики № 23 (Джерелознавчий аналіз) // Дніпропетровський історико-археогр. зб. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1. – С. 109-125.

  Абросимова С. В., Заруба В. М. Вінниця в документах Литовської метрики першої половини XVI ст. // Тези доп. сьомої Вінницької облас. краєзн. конф. – Вінниця, 1989. – С. 20-21.

  [Адріанова-Перетц В. П.] Матеріали Архіва Імператорського Російського географічного товариства з українознавства // Україна. – 1914. – Кн. 4. – С. 70-78. – Підп.: [В. А.].

  Александров П. Г. Унікальний документ з історії Підпільненської Січі [у ф. 7 РДАДА] // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. – 1999. – Вип. 4 (5). – С. 203-205.

  Архивные материалы о Н. И. Костомарове // Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костомарова (1817-1885). – К.; Донецк, 2001. – С. 47-49.

  Бачинська О. Джерела з історії козацьких формувань Південної України кінця XVIII-XIX ст. // Четвертий Міжнар. конгрес україністів: Південь України. Одеса: Доп. та повідомл. (Одеса, 26-29 серп. 1999 р.). – Одеса, 1999. – С. 72-77. [У Рос. держ. військово-істор. архіві, Держархіві Краснодарського краю, Нац. архіві Республіки Молдова та ін.].

  Бахарева Т. А. Рукописи Леонтия Зеленского в архивах Москвы // Ucrainica Petropolitana: Сб. науч. трудов / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Центр по изучению истории Украины. – СПб., 2006. – Вып. 1. – С. 16-19.

  Бережков Н. Г. Литовская метрика как исторический источник. Ч. 1. О первоначальном составе Литовской метрики по 1552 год. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – 179 с.

  Бойко А. В. Джерела до історії Турбаївського повстання у фондах РДАДА // Наук. праці іст. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2000. – Вип. IX. – С. 25-31.

  Бойко А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в фондах рукописного відділу ДПБ ім. М. Є. Салтикова-Щедрина // Наук. праці іст. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. – Запоріжжя, 1993. – Вип. 1. – С. 64-87.

  Бойко А. В. Рух фондоутворення документів з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття до вищих органів влади Російської держави // Наук. праці іст. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VIIІ. – С. 149-162.

  Боряк Г. В. Проблеми видання Литовської і Волинської метрик //Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Республік. наради. (груд. 1988 р.). – К., 1988. – С. 115-121.

  Брехуненко В. Актуальні питання формування джерельної бази досліджень історії українського козацтва ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: Документи московських приказів // Четвертий Міжнар. конгрес україністів: Доп. і повідомл. Історія (Одеса, 26-29 серп. 1999 р.) – Одеса; К.; Л., 1999. – Ч. 1. – С. 153-160.

  Брехуненко В. А. Источники о связях запорожского и донского казачества в первой половине XVII века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1990. – 17 с.

  Брехуненко В. А. “Україніка” в приказній документації Московії XVI-XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 2001. – Вип. 5-6. – С. 40-50.

  Бровченко І. Ю. Джерела з історії заселення та господарського освоєння південно-східних теренів України другої половини XVII-XVIII ст. (за матеріалами російських та українських архівів) // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. “Істор. науки”. – Луганськ, 2006. – № 17. – С. 233-241. [Рос. держ. архів давніх актів, Рос. держ. військово-істор. архів, Архів С.-Петербурзького ін-ту історії РАН, Від. картографії РАН].

  Буланова Н. М. Невідомі сторінки в історії Кам’янського (за матеріалами Російського Державного історичного архіву м. Санкт-Петербургу) // Скарби музеїв: Матеріали обл. наук. конф. до Міжнар. дня музеїв 2003 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 56-63.

  Бутич І. Л. До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) /Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 288-294.

  Вексельман Л., Элиасберг Г. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива литературы и искусства. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1997. – Без паг. – (Еврейский архив; Вып. 8).

  Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині XIX – початку XX ст. (За документами Рукописного архіву Інституту історії Матеріальної культури Російської Академії наук) // Архіви України. – 2002. – № 4-6. – С. 207-217.

  Галенчанка Г. Я. Метрыка Вялікага князства Літоускага: гісторыя і стан захованя // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: матэр. да 120-годдзю з дня нарадж. У. І. Пічэты. – Мн., 1998. – С. 125-126.

  Гедьо А. В. Джерела з історії греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2001. – 241 с. [У монографії проаналізовано джерела з укр. архівів, Рос. держ. архіву давніх актів, Рос. держ. військово-істор. архіву, Рос. держ. істор. архіву].

  Гнєдаш С. Документи з історії Київського університету // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1960. – № 4. – С. 50-62.

  Гримстед Патриция Кеннеди. Неизвестная подокументная опись Русской метрики (1569-1673) из собрания ЦГАДА СССР // Исследования по истории Литовской метрики: Сб. науч. трудов. – М., 1989. – С. 118-137.

  Грімстед Патриція Кеннеді. Руська метрика: Книги Польської коронної канцелярії для українських земель, 1569-1673 рр. // Укр. іст. журнал. – 1989. – № 5. – С. 52-62.

  Грушевський М. Археографічна експедиція Історичної Секції Укр. Академії Наук // Україна. – 1927. – Кн. 1-2. – С. 218-219.

  Демченко Л. Волынские завещания XVI в. в Литовской Метрике: источниковедческий аспект // Lietuvos Metrika: 1991-1996 metu tyrinejimai = Lithuanian Metrica: investigation in 1991-1996: str. rinkinys. – Vilnius, 1998. – P. 134-148.

  Джиджора І. Матеріали Московського “Архива Министерства Юстиции” до історії Гетьманщини // Зап. НТШ. – Львів, 1908. – Т. 86. – С. 59-81.

  Дзагалов А. Воины-украинцы Кавказской туземной конной дивизии на фронтах Первой Мировой войны 1914-1918 гг. // Український історичний збірник / НАН України. Ін-т історії України. Рада молодих вчених. – К., 2006. – Вип. 9. – С. 173-183. [Стаття підготовлена на основі документів, виявлених у фондах ЦДА Кабардино-Балкарської республіки, м. Нальчик (РФ)].

  Дзагалов А. С. Обзор архивных и статистических источников по переселению украинцев в Терскую область (ХІХ – начало ХХ вв.) [у фондах Центр. держархіву Республіки Півн. Осетія – Аланія та Центр. держархіву Кабардино-Балкарської Республіки] // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 245-264.

  Дзярновіч А. Кніга № 28 Метрыкі ВКЛ на кампакт-дыску //Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Мн., 2001. – Т. 1. – С. 176-180. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV).

  Дзярновіч А. Прапановы па стварэнню электроннага архіву Метрыкі ВКЛ // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Мн., 2001. – Т. 1. – С. 170-175. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae; Vol. IV).

  Дивний І. В. Українські некрополезнавчі матеріали в Російському державному історичному архіві (Санкт-Петербург) та перспективи їх опрацювання // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства = Актуальные проблемы современного источниковедения: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. – К.; СПб., 1999. – С. 91-94.

  Дубоніс А. Найважнейшыя працы даследчикау Літвы па Літоускай Метрыцы: Бібліяграфія // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Мн., 2001. – Т. 1. – С. 152-162. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae; Vol. IV).

  Дячок В. В. Нововыявленные документальные источники по истории крестьянского движения в Подольской губернии под предводительством Устима Кармалюка в первой трети XIX века // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1990. – С. 86-94.

  Євфимовський В., Юркевич В. Археографічна експедиція катедри історії України ВУАН // Україна. – 1928. – Кн. 6. – С. 204-206. [Про роботу у Древлєхранилищі Московського центрального історичного архіву].

  Євфимовський В., Юркевич В. Археографічна праця в московських архівах катедри історії України УАН // Україна. – 1927. – Кн. 1-2. – С. 219-221.

  Забіяка І. М. До питання про вивчення петербурзької документальної спадщини Василя Горленка // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства = Актуальные проблемы современного источниковедения: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. – К.; СПб., 1999. – С. 95-98.

  Задорожнюк А. Б. Документи з фондів Російського державного історичного архіву – важливе джерело для вивчення промислового та ремісничого виробництва у містах і містечках Поділля наприкінці XVIII – у XIX ст. // Наук. праці / Кам’янець-Подільський держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 13. Істор. науки. – С. 539-546.

  Заруба В. М. Архіви Малоросійського та Розрядного приказів про антиосманську боротьбу в Україні останньої чверті XVII ст. // Філософія. Культура. Життя: Міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 14. – С. 49-55.

  Иванов В. И. Документы по истории Украины XVIII – начала XIX вв. в фондах Краснодарского исторического музея // Дніпропетровський історико-археогр. зб. / Дніпропетровський нац. ун-т. Кафедра історії України. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 2. – С. 554-566.

  Кабузан В. М., Махнова Г. П. Матеріали для історичного атласу України XVIII ст., що зберігаються в центральних державних архівах Москви та Ленінграда // Укр. істор. журнал. – 1967. – № 3. – С. 132-142.

  Кавун М. Джерела з історії міст Півдня України XVIII-XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 9. – С. 101-103.

  Кагамлик С. Приватне листування з особистого зібрання Митрополита Андрея Шептицького у фондах Російського державного історичного архіву // Державник, мислитель, богослов: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького, 2 листоп. 2004 р. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства; Патріархія Української Греко-Католицької Церкви. – К., 2005. – С. 117-123.

  Капустян Г. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні за матеріалами московських архівів // Три голодомори в Україні в ХХ ст.: Погляд із сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конф. [Київ, 7 листоп. 2002 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства. – К., 2003. – С. 87-109. [Огляд документів Рос. держ. архіву соц.-політ. історії та Центр. архіву ФСБ РФ].

  Капустян Г. Джерела з історії голодомору 1932-1933 рр. в Україні: [у фондах Рос. держ. архіву соц.-політ. історії та Центр. архіву ФСБ РФ] // Полтавський краєзнавчий музей: Зб. наук. статей 2004 р.: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 71-79.

  Капустян Г. Т. Джерела до історії суспільно-політичного життя українських сіл 1920-х років у фондах ЦА ФСБ РФ // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії України. – К.; Донецьк: Рідний край, 2001.- Вип. 16. – С. 221-226.

  Капустян Г. Т. Документи із фонду Сталіна [у Рос. держ. архіві соц.-політ. історії] про обставини великого голоду в Україні (1932-1933 рр.) // Наук. праці істор. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2006. – Вип. ХХ. – С.243-245.

  Карамаш С. Нові відомості про архіви В. В. Пухальського: [Про рукописні матеріали першого ректора Київської консерваторії проф. В. В. Пухальського у Державному будинку-музею П. І. Чайковського в Кліну] // Лук’янівський некрополь – історія, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю заснування Лук’янівського цивільного кладовища. – К., 1998. – С. 22-23.

  Катаев И. Обзор рукописных памятников по истории Слободской Украины, хранящихся в Военно-ученом архиве в С.-Петербурге // Сб. Харьковского историко-филологического общества. – 1902. – Т. 13. – С. 33-90.

  Ковальська К., Тессен О. Виявлення документальних матеріалів з історії Чернігівщини у ЦДІА СРСР // Архіви України. – 1966. – № 6. – С. 61-63.

  Ковальський М. П. З досвіду реконструкції первісного складу документів з історії України XVI-XVII ст. відділу рукописів Петербурзької публічної бібліотеки // Проблеми історіографії та джерелознавства історії України: Міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 1991. – С. 107-119.

  Ковальский Н. П. Источники по истории Украины ХVІ – первой половины XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА: Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1979. – 73 с.

  Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины ХVІ – первой половины XVII вв. Ч. 4. Обзор основных отечественных архивных собраний / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1979. – 110 с. [Огляд архівних зібрань: ЦДІАК; ЦДІАЛ; Архів ЛВІІ АН СРСР; Б-ка Академії наук СРСР; Держ. публічна б-ка ім. М. Салтикова-Щедріна; Держ. істор. музей; Відділ рукописів Наук. б-ки Харківського ун-ту; Відділ рукописів ЦНБ АН УРСР; Центр. держ. архів давніх актів СРСР].

  Константінова В. М. Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII ст. – 1853 р.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 21 с. [У дисертації здійснено реконструювання джерельної бази з історії Південної України. Джерела виявлено у 82 фондах 13 держ. архів. установ України та Росії, в т. ч. у Рос. держ. архіві давніх актів, Рос. держ. військово-істор. архіві, Рос. держ. істор. архіві].

  Копиця М. Епістолярна спадщина Б. Лятошинського з архівів Москви – духовний пам’ятник української культури // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1999. – Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. – С. 57-66.

  Коротенко В. З історії газети “Полтавский вестник” (за документами Російського державного історичного архіву) // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф. 11-13 трав. 2000 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики; За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2000. – С. 82-84.

  Коцур А. П. Документи російських архівів про запорізьке козацтво // Зелена Буковина: Наук. і наук.-популярний журнал. – 2005. – № 1-2. – С. 254-256.

  Ксьондзик Н. М. Огляд архівних матеріалів по темі: “Україна в історичних зв’язках з країнами Середнього Сходу – Іраном та Афганістаном (20-30-ті роки)” // Східний світ. – 1993. – № 1. – С. 44-47. [Огляд фондів Держ. архіву Рос. Федерації, Рос. держ. архіву економіки].

  Кузик В. Що чекає український фоноархів на фірмі “Мелодія”? //Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1999. – Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. – С. 111-113.

  Кулаковський П. Визначення автентичності документа в Коронній канцелярії Речі Посполитої // Наук. зап. Іст науки / Ун-т “Острозька Академія”. – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 196-200.

  Кулаковський П. М. До генези структури книг Руської (Волинської) метрики // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія і методи: Міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 1995. – С. 56-69.

  Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. – Острог; Л., 2002. – 304 с.

  Кулаковський П. М. Книги Коронної і Литовської метрик другої половини ХVІІ ст. та проблеми їх публікації // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Республік. наради (груд. 1988 р.). – К., 1988. – С. 120-122.

  Кулаковський П. М. Руська (Волинська) метрика: назва, склад, характер // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. “Історія та археологія”. – Дніпропетровськ, 1996. – Вип. 1. – С. 58-71.

  Кулаковський П. М. Руська (Волинська) метрика у третій чверті ХVІІ ст. // Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. – Острог та ін., 1999. – С. 10-28.

  Купчинський О. Ермітажна збірка рукописних карт українських територій ХVIII ст. // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Л., 2000. – С. 236-241.

  Купчинський О. А. Рукописні карти України XVIII ст. ермітажної збірки Державної публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна в Ленінграді // Архіви України. – 1973. – № 1. – С. 75-78.

  Курас Г. М. До історії Чернігівської губернської архівної комісії //Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 92-96.

  Лебединцев П. Т. О планах Киева, хранящихся в Петербургских архивах // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1879. – Кн. 1. – С. 268-269.

  Легун Ю. Матеріали до реконструкції родоводів казенних селян Поділля (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) //Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць /НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Число 11. До 10-річчя заснування відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України, Ч. 1. – С. 105-128.

  Легун Ю. В. Генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського Державного Історичного архіву (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. “Історія”. – К., 2004. – № 74-76. – С. 155-157.

  Ленченко В. План Києво-Печерської фортеці 1768 року [зберігається у Рос. держ. військово-історичному архіві в Москві] // Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць / Брандонський ун-т, Манітоба, Канада; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2006. – С. 200-203.

  Ленченко В. Рукописні плани Запорозької Січі XVIII століття //Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 157-189. [Додаток: Описи рукописних планів Старої (Чортомлицької) та Нової (Підпільненської) Запорозьких Січей XVIII століття. – С. 168-189. (з фондів Рос. держ. військово-істор. архіву, Б-ки Рос. академії наук, Рос. держ. архіву давніх актів, НБУВ)].

  Лиман І. І. Джерела з історії православ’я на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. у фондах російських архівних установ // Південний архів. Сер. “Істор. науки” / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2006. – Вип. 22. – С. 163-167. [Архів С.-Петербурзького ін-ту історії РАН, Від. рукописів Рос. нац. б-ки, Рос. держ. архів Військово-морського флоту, Рос. держ. архів давніх актів, Рос. держ. військово-істор. архів, Рос. держ. істор. архів, Рукопис. від. Ін-ту рос. л-ри].

  Мага І. Особовий архівний фонд В. О. Романовського [у Держархіві Ставропольського краю] // Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження професора В. І. Стрельського / УДНДІАСД. – К., 2001. – С. 92-112. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження джерела; Вип. 4).

  Малашенко Л. Документи особових фондів Л. Кагановича та В. Молотова [у Рос. держ. архіві соц.-політ. історії] як джерела вивчення історії України в ХХ столітті // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – К.: Генеза, 2001. – С. 195-198.

  Маліновський О. Огляд архівних матеріалів з історії західно-руського та українського права, що переховуються у Древньохранилищі Московського Центрального архіву (по 1-ше лютого 1926) // Праці Комісії для виучування історії західно руського та українського права. – 1926. – Вип. 2. – С. 1-49.

  Марочко В. Архіви Російської Федерації як джерельна база вивчення причин та наслідків голоду в Україні // Три голодомори в Україні в ХХ ст.: Погляд із сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конф. [Київ, 7 листоп. 2002 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства. – К., 2003. – С. 110-125.

  Марочко В. І. Російські архівні джерела та збірники документів про причини та обставини голодомору // Голод 1932-1933 років в Україні: причини і наслідки / НАН України. Ін-т історії України. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 41-50.

  Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории / Сост.: Н. П. Ковальский, Г. В. Боряк, В. В. Страшко. – Днепропетровск, 1987. – 52 с. [Публікація регестів документів книг Коронної метрики у складі фонду “Литовська Метрика” Рос. держ. архіву давніх актів].

  Митрофаненко В. В., Суслова Е. С. Фонд В. А. Романовского в Государственном архиве Ставропольского края // Археогр. ежегодник за 1991 г. – М., 1994. – С. 227-230.

  Михальченко С. И. Неопубликованные письма В. Б. Антоновича и историков его школы в архивах России и Украины // Археогр. ежегодник за 1993 год. – М., 1995. – С. 282-288. [У статті розглядається комплекс листів В. Антоновича та істориків його школи, що зберігається в архівах України та Росії (Відділ рукописів Рос. нац. б-ки, Рос. держ. архів літератури та мистецтв, Відділ рукописів Рос. держ. б-ки та ін.)].

  Михальченко С. И. Письма М. Ф. Владимирского-Буданова, Ф. И. Леонтовича и их учеников в архивах России // Харківський історіогр. збірник / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; Харківський гуманітарний ун-т “Нац. укр. академія”. – Х., 2006. – Вип. 8. – С. 180-188. [Рос. держ. архів л-ри та мистецтва, Рукопис. від. Ін-ту рос. л-ри, Рос. держ. істор. архів, Від. рукописів Рос. нац. б-ки та ін.].

  Молдавський Р. Джерела з історії Нової Дніпровської лінії у фонді 52 Російського державного військово-історичного архіву // Наук. зап.: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2005. – Т. 10. – С. 251-258.

  Мянжинскі В. Пачаток комплекснай публикацыі Метрыкі ВКЛ ва Украіне (Выдавание Кнігі № 220 Валнскай Метрыкі за 1652-1673 гг.) //Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. – Мн., 2001. – Т. 1. – С. 157-162. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV).

  Наулко В. І. Українські етнографічні матеріали в архівосховищах Російської Федерації // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства – Актуальные проблемы современного источниковедения: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. – К.; СПб., 1999. – С. 77-80.

  Нелипович С. Г. Картографические источники по истории немецких колоний Юга России из фондов Российского государственного военно-исторического архива (конец XVIII – середина XIX вв.) // Немцы Одессы и Одесского региона: Сб. докл., сделанных на междунар. науч. конф. в Геттингене (Германия). – Одесса: Астропринт, 2003. – С. 15-36.

  Ніякий В. Матеріали про Т. Г. Шевченка в Горьковському облдержархіві // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1962. – № 3. – С. 84-85.

  Обзор документальных источников по истории евреев в архивах СНГ. Центральные государственные архивы, государственные областные архивы Российской Федерации / Сост. В. Щедрина. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1994. – 34 с. – (Еврейский архив; Вып. 1).

  Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного военно-исторического архива / Сост. А. Васильева. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1994. – 9 с. – (Еврейский архив; Вып. 2).

  Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива древних актов / Предисл. и сост. Д. Фельдмана. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1994. – 11 с. – (Еврейский архив; Вып. 3).

  Оглоблин И. “Киевский стол” разрядного приказа // Киевская старина. – 1886. – Т. XVI. – Нояб. – С. 536-552. [Про архівну україніку у Московському архіві міністерства юстиції].

  Окиншевич Л. З командировки до Московського “Древнехранилища” // Україна. – 1927. – Кн. 1-2. – С. 221-222.

  Палієнко М. Джерела з історії Української бібліотеки імені Симона Петлюри в архівах Києва та Москви // Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів. – К.; Париж, 2006. – С. 33-44. [Держ. архів Рос. Федерації, Рос. держ. військовий архів].

  Папакін Г. В. Документи архівосховищ Російської Федерації про М. С. Грушевського // Архіви України. – 1996. – № 1-3. – С. 87-91.

  Пархоменко Л. Колекція листів Олександра Кошиця з московського музею-архіву імені М. Глинки // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1999. – Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. – С. 81-86.

  Пасько І. IV Державна Дума і звільнення Митрополита Андрея Шептицького із заслання. (За матеріалами Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі) // Державник, мислитель, богослов: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького, 2 листоп. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства; Патріархія Української Греко-Католицької Церкви. – К., 2005. – С. 124-140.

  Пасько І. В. Митрополит Андрей Шептицький про українсько-польські взаємини на початку XX ст. (За матеріалами архіву митрополита Андрея Шептицького в Санкт-Петербурзі) // Українці в Польщі: минуле, сучасне і майбутнє (до 60-річчя початку виселення українців з етнічних територій) // Матеріали круглого столу. 19 жовтня 2004 р. – К.: Укр. всесвіт. координаційна рада, 2005.

  Петров Н. И. Рукописи Иркутской духовной семинарии южнорусского происхождения // Труды Киевской духовной академии. – 1892. – № 10. – С. 305-312.

  Пиріг Р. Я. “Український архів” Микити Хрущова: проблеми відновлення і використання // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1996. – Вип. 6. – С. 182-187.

  Пірко В. Картографічні матеріали півдня України XVIІ [XVIII] століття // Зап. НТШ. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 400-414. [Огляд картографічних матеріалів у зібраннях Рос. держ. військово-історичного архіву та Рос. держ. архіву давніх актів].

  Пірко В. А. Матеріали картографії [у фондах РДВІА та РДАДА] як джерело до історії Півдня України ХVIII ст. // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 2001. – Вип. 5-6. – С. 25-39.

  Пірко В. Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії південно-східної України XVII-XVIII ст. // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 9. – С. 126-129.

  Пірко В. Матеріали центральних державних архівів Росії як джерело до історії Донбасу XVI-XVIII ст. // Донецький вісник Наук. т-ва ім. Шевченка. Сер. “Історія”. – Донецьк, 2006. – Т. 12. – С. 6-15.

  Посохов С. Джерела з історії університетів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 9. – С. 56-58.

  Портнов А. В. Правобережна Україна у складі Російської імперії в документах Комітету міністрів (початок ХІХ ст.) [у Рос. держ. істор. архіві в С.-Петербурзі] // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. “Історія та археологія”. – Днепропетровск, 2005. – № 5. – С. 164-167.

  Ричков П. А. Джерела Російського державного воєнно-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України. – 1992. – № 5-6. – С. 52-61.

  Ричков П. Планування та забудова Полонного за картографічними першоджерелами Російського державного воєнно-історичного архіву // Полонному – 1000 років: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15-17 черв. 1995 року. – Полонне, 1995. – С. 120-123.

  Руднев М. А. Письма “москвофилов” из архива М. Ф. Раевского как источник по истории российско-галицких связей 1850-1880-х гг. ХІХ в. // Нива знань: інформ.-пед. альманах / Дніпропетров. держ. ун-т та ін. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – № 4. Україна і Росія: досвід історич. зв’язків та перспективи співробітництва: Матеріали міжрегіон. наук.-практич. конф. – С. 137-139. [Більша частина архіву М. Ф. Раєвського зберігається у Відділі писемних джерел Держ. істор. музею у Москві, інші матеріали – в Архіві зовнішньої політики МЗС Росії у Москві, Відділі рукописів Ін-ту рос. л-ри РАН, Рос. нац. б-ці у С.-Перебурзі. Частина документів архіву опублік. у вид.: Зарубежные славяне и Россия. Документы из архива М. Ф. Раевского, 40-80-е годы ХІХ века. – М., 1975].

  Русіна О. В. Корпусне видання документів Сіверської землі XV-XVI ст. (за матеріалами Литовської метрики) // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. республік. наради (груд. 1988 р.). – К., 1988. – С. 122-124.

  Савченко Ф. Я. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві // Савченко Ф. Я. Заборона українства 1876 р. – Х.; К., 1930. – Розд. І. – С. 1-123. [Огляд архіву Російського географ. т-ва в Санкт-Петербурзі, зокрема опис документів, присвячених українознавчим аспектам, особливо етнографічним та етнологічним студіям].

  Святець Ю. А. Дипломатичний аналіз як методологічна підстава проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи “Руська (Волинська) метрика (1569-1673)” // Дніпропетровський історико-археогр. зб. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 2. – С. 278-301.

  Святець Ю. А. Засади проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи “Руська (Волинська) метрика (1569-1673 рр.)” //Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 6, Ч. 1. Соціально-гуманітарні науки. – С. 162-167.

  Святець Ю. Перша книга записів Руської (Волинської) Метрики у складі фонду Литовської Метрики // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 461-473.

  Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 22-24.

  Сурева Н. В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII – першої чверті XIX століття: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 20 с. У дисертації здійснено комплексну реконструкцію та аналіз джерельної бази з історії дворянства Південної України, проаналізовано архівні зібрання України, Рос. держархіву давніх актів, Рос. держ. військово-історичного архіву, Рос. держ. іст. архіву (СПб.), ВР Рос. держ. б-ки у Москві, ВР Рос. нац. б-ки у СПб., Головного архіву давніх актів у Варшаві].

  Суторіус К. Два рукописи Російської національної бібліотеки з теологічними лекціями Йосифа Волчанського за 1721-1725 рр. // Київська академія. – 2006. – Вип. 2-3. – С. 255-269.

  Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 /НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2003. – 18 с.

  Темірова Н. Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 9. – С. 146-147. [Огляд фондів Рос. держ. істор. архіву, Рос. держ. архіву давніх актів, Держархіву РФ].

  Тимошенко Л. Архів уніатських митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. – 2001. – № 2-3. – С. 157-159. [Огляд фондів РДІА у Санкт-Петербурзі, ЦДІАК України, ДА Житомирської обл.].

  Тимошенко Л. Радомишльський архів уніатських митрополитів //Зап. НТШ. – Л., 2000. – Т. CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 72-85.

  Токмакова И. В. Источники информации по истории Путивльского уезда в Государственном архиве Курской области // Матеріали наукової ради архівних установ Курської та Сумської областей 4 жовтня 2002 року у Курську. Матеріали спеціального засідання круглого столу архівних установ Сумської та Курської областей 17 вересня 2003 року у Сумах. – Суми, 2003. – С. 30-34.

  Ульяноўскі В. І. “Уніятыка” у калекцыі біскупа Паўла Дабрахотава // Наш радавод: Матэрыялы міжнар. навук. канф. “Царква і культура народаў Вялікага княства Літоўскага і Беларусі ХІІІ – пач. ХХ стст.” (Гродна, 28 верасня – 1 кастрычніка 1992 г.). – Гродна, 1992. – Кн. 4, Ч. 3. – С. 198-202.

  Федорук Я. Нові джерела до історії міжнародних відносин 1654 р. у фондах Московського архівосховища [Рос. держ. архіву давніх актів] // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 448-452.

  Чабан М. Сенсація: Кінострічки нашого земляка, піонера українського кіно Данила Сахненка (1875-1930), виявлено в одному з архівів під Москвою // Зоря. – Дніпропетровськ, 2000. – 9 верес.

  Чалая Т. Фонд Н. И. Костомарова в Воронежском областном краеведческом музее // Історичний журнал. – К., 2005. – № 4. – С. 89-92.

  Чорний Д. Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку ХХ ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 9. – С. 123-126.

  Чубенко В. Українські матеріали в Саратовському обласному державному архіві // Архіви України. – 1969. – № 2. – С. 93-94.

  Шамрай С. Відрядження С. Шамрая до архівів та бібліотек Ленінграду в лютому – березні 1930 р. // Україна. – 1930. – Берез.-квіт. – С. 190-191.

  Швидько А. К. Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII – середина XVIII в.): Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1986. – 84 с. [Огляд зібрань центральних державних архівів СРСР та УРСР, рукописних відділів бібліотек та музеїв Москви, Ленінграду, Києва].

  Швидько Г. Джерела до історії Гетьманщини в архіві зовнішньої політики Росії // Третій міжнародний конгрес україністів, [Харків], 26-29 серпня 1996 р.: Історія: [Тези та повідомл.: Збірник]. – Х., 1996. – Ч. 1. – С. 89-92.

  Щапов Я. Собрания рукописных книг И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. Обзор // Записки отдела рукописей. – М., 1957. – Вып. 19. – С. 3-35. [Огляд зібрань Відділу рукописів Російської держ. б-ки].

  Якименко М. Фонди ДАПО та РДІА про переселення селян з Полтавщини на східні окраїни Російської імперії в епоху аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конф. – Полтава, 2003. – С. 113-115.

  Яковлева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 529-543. [“Список універсалів та листів української старшини, що зберігаються у відділі рукописів Російської Національної бібліотеки у Санки-Петербурзі”. – С. 530-535; Публікація документів. – С. 535-543].

  Ясиновский Ю. Ленинградская коллекция рукописей украинской традиции // Прошлое и настоящее русской хоровой культуры: Материалы Всероссийской науч.-практич. конф. – М., 1984. – С. 101-105.

  Ясиновский Ю. Певческие рукописи украинской традиции в собраниях Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Записки отдела рукописей. – М., 1986. – Вып. 45. – С. 284-298.

  Chlenov M. New Perspectives on Jewish Emigration from Soviet Ukraine // East Europ. Jewish Affairs. – 1999. – Vol. 29, № 1-2. – Р. 29-49. [У статті аналізуються документи та статистичні матеріали з ЦДАВО України та Рос. держ. архіву новітньої історії щодо ставлення радянської влади до єврейської еміграції з України у 1978-1979 та 1987 рр.].

  Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. XXII. – Р. 181-207.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainіan Studies. – 1997. – Vol. XXI, № 3-4. – Р. 393-461.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polish Crown Chancery Records for Ukrainian Lands, 1569-1673 // Harvard Ukrainian Studies. – 1990. – Vol. 14, № 3-4. – Р. 7-83.

  Iwanowa H. I. Archiwa rodzinne z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodow w zasobie Rosyjskiego Panstwowego Archiwum Akt Dawnych //Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 1998. – T. IX. – S. 161-168.

  Lopacinski W. Akta Rzymsko-Katolickiego Kolegjum Duchownego w Petersburgu, dotyczace spraw unickich // Archeion. – 1935. – T. XIII. – S. 102-120.

  Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. Т. 1. – Мн., 2001. – 186 c. – (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae; Vol. IV).

  Румунія

  Мойсей А. Традиційні методи лікування в українців та румунів Буковини у друкованих матеріалах та архівних джерелах XVIII–ХХ ст. / Антоній Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – 2014. – № 4. – С. 101–108. – Огляд документів Меморіально-документального фонду будинку-музея С. Ф. Маріана у Сучаві (Румунія).

  Hnat Porohivski: asul ucrainean al Serviciului Special de Informaţii : publicaţii, documente, scrisori şi fotografii / Vadim Guzun (ed.). – Cluj-Napoca : Argonaut, 2013. – 458 p. – Публікація документів і матеріалів з румунських архівів про життя та діяльність українського військового та громадського діяча Г. Порохівського (1888–1953).

  Арджинт А. Înfiinţarea gimnaziului din Ismail în anul 1873 (Образование гимназии в Измаиле в 1873 году) / Александр Арджинт // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24–25 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 13–18. – На основі документів Archive Nationale Istorice Centrale, Fond Ministerul Culterol şi Instruciuniї Publice.

  Михайлуца М. Православні монастирі Одещини в період Другої світової війни (на основі джерел румунського походження) / Микола Михайлуца // Афонское наследие : науч. альманах. – Киев ; Чернигов : Изд. Междунар. ин-та афонского наследия в Украине, 2015. – Вып. 1/2 : материалы междунар. науч. конф. “Русь и Афон : тысячелетие духовно-культурных связей”, Чернигов, 28–29 ноября 2014 г. – С. 225–231. – Стаття підготовлена на основі документів з фондів Національного архіву Румунії.

  Сырку П. Отрывок малорусского простонародного лечебного травника и два заговора. По рукописи начала XVII в., хранящейся в Румынском государственном архиве в Бухаресте / П. Сырку // Филологические записки. – Воронеж, 1883. – Вып. 1. – С. 1–12.

  Djamo-Diaconita L. Un text slavon de farmacoterapie populară din secolul al XVI-lea / L. Djamo-Diaconota // Romanoslavuca. – Bucareşti, 1967. – T. 14. – S. 377–409. – Про український рукописний травник, що зберігається в Національному архіві Румунії.

  Вінцковський Т. С. Документи державного архіву Румунії про український самостійницький рух в Трансністрії (1942–1944 гг.). Ч. 1 / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – 2009. – Вип. 3. – С. 302–309.

  Вінцковський Т. С. Документи державного архіву Румунії про український самостійницький рух в Трансністрії (1942–1944 гг.). Ч. 2 / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – 2010. – Вип. 4. – С. 89–99.

  Горбач О. Слов’янські рукописи монастирських бібліотек у Путній і Драгомірній в Румунії // Богословія. – Рим, 1968. – Т. 32. – С. 190-199.

  Мойсей А. А. Народний календар буковинців у фондах архівно-музейних установ Румунії та Республіки Молдова / А. А. Мойсей // Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. ст.]. Серія: Історія. Вип. 20. – Ужгород : Говерла, 2008. – С. 230- 235.

  Panaitescu, Petre P. Catalogul manuscriselor slavo-romane si slave din Biblioteca Academiei Romane. Vol. II = Каталог славяно-румынских и славянских рукописей в Библиотеке Румынской Академии. Т. II / Biblioteca Academiei Romane; Editie ingrijita de Dalila-Lucia Arama; si revizuita de G. Mihaila; Cu o prefata de Gabriel Strempel. – Bucuresti: Editura Academiei Romane, 2003. – 515 p.

  Panaitescu, Petre P. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Republicii Populare Romane. Vol. 1. – Bucuresti: Edit. Acad. R. P. Romane, 1959. – XX, 408 p. [Панайтеску П. П. Слов’янські рукописи бібліотеки Академії Румунської народної республіки. Т. 1. – Бухарест, 1959].

  Сербія

  Власенко В. М. До біографії Степана Федоровича Колесникова (за матеріалами Архіву Югославії) / Власенко В. М., Побожій С. І. // Сумський історико-архівний журнал. – 2011.-№ 12/13. -С. 68-73.

  Словаччина

  Сополига М. Музей української культури – визначний осередок закордонної україністики / Мирослав Сополига // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 213–217. – Про Словацький національний музей – Музей української культури у Свиднику.

  Glevaňák M. Akatistník – cirkevnoslovanský manuskript Ivana Juhaseviča z roku 1789 / Michal Glevaňák // Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov / Štátna vedecká knižnica v Prešove. – Prešov, 2011. – Zv. 2. – S. 70–112. – Опис рукописного акафістника Івана Югасевича 1789 р., що зберігається у Державній науковій бібліотеці в Прешові, Словаччина.

  Šelepec I. Prešovský cyrilský rukopisný zbornik duchovných piesní / Jozef Šelepec // Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov / Štátna vedecká knižnica v Prešove. – Prešov, 2011. – Zv. 2. – S. 113–118. – Опис кириличного рукописного збірника духовних пісень, що зберігається у Державній науковій бібліотеці в Прешові, Словаччина.

  Dotyky s bolsevizmom : dokumenty spravodajstva slovenskej armady 1940–1941 / Martin Lacko (ed.). – Bratislava : Ustav pamati naroda, 2009. – 260 s. – У виданні опубліковано документи словацької армії, які містять відомості про соціально-економічне та політичне становище в Україні у 1940–1941 рр. Документи зберігаються у Військовому історичному архіві в Братиславі (у фондах розвідки словацької армії (№ 53, 55) та фонді “Мобільна дивізія”). Див. також рец.: Боровець І. Словацькі документи засвідчують… (рецензія на: Dotyky s bolsevizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armady 1940–1941) / Martin Lacko (ed.). – Bratislava : Ustav pamati naroda, 2009. – 260 s.) / Іван Боровець // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 233–241.

  Kollarova Zuzana, Hanus Jozef. Sprievodca po slovenskych archivoch = A Guide to the Slovak Archives. – Presov: Universum, 1999. – 192 s.
  Рец.: Мушинка М. Путівник по архівах Словаччини // Архіви України. – 1999. – № 1-6. – С. 150-152.

  США

  Бугаєва О. В. Українська мистецька біографіка у фондах Української бібліотеки м. Стемфорд (США): науково-комунікаційні аспекти дослідження архівів української діаспори / О. В. Бугаєва // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 395–399.

  Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) / уклад. Н. Миронець // Слово і час. – 2015. – № 1. – С. 99–119 ; № 2. – С. 97–110 ; № 3. – С. 95–114 ; № 4. – С. 92–101 ; № 5. – С. 108–116 ; № 6. – С. 56–70 ; № 7. – С. 86–97 ; № 8. – С. 108–116 ; № 9. – С. 78–88 ; № 10. – С. 93–105 ; № 11. – С. 78–87 ; № 12. – С. 91–98 ; 2016. – № 1. – С. 87–100 ; № 2. – С. 103–111 ; № 3. – С. 80–90 ; № 4. – С. 99–110 ; № 5. – С. 90–109 ; № 6. – С. 98–106 ; № 7. – С. 106–114 ; № 8. – С. 113–121 ; № 9. – С. 110–119 ; № 10. – С. 102–113. – У статті розглядається взаємне листування Володимира Винниченка із дружиною Розалією за 1921–1949 роки, що зберігається в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН у США.

  Лаас Н. Із закордонних архівів: невідоме інтерв’ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1951) / Наталя Лаас // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 355–360. – Опубліковано інтерв’ю Ю. Лавріненка, що зберігається в колекції «Harvard Project on the Soviet Social System» Widener Library Гарвардського університету.

  Лаас Н. Із закордонних архівів: невідомі інтерв’ю Григорія Костюка (Німеччина, 1950–1951 роки) / Н. Лаас // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2016. – Вип. 21. – С. 256–289. – Опубліковано інтерв’ю Г. Костюка, що зберігається в колекції «Harvard Project on the Soviet Social System» Widener Library Гарвардського університету.

  Німилович О. З епістолярної спадщини Анатолія Кос-Анатольського і Романа Савицького – молодшого / Олександра Німилович // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти : матеріали ХХІ Міжнар. наук. конф. в рамках ХХІV Міжнар. гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серп. 2017 р.). – Коломия : Вік, 2017. – С. 126–132. – Огляд листів, що зберігаються у родинному архіві Романа Савицького – молодшого у Кренфорді (США).

  Старовойтенко І. Реалії української еміграції у листуванні Євгена Чикаленка з Євменом Лукасевичем (1920–1928 роки) / Інна Старовойтенко // Ucraina magna / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Vol. 1: Українська політична еміграція у XX столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського. – С. 135–161. – Листи зберігаються в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН у США (ф. Є. Чикаленка).

  Хроніка – 2000 : укр. культуролог. альманах. – Київ : Фенікс, 2013 [друк 2015]. – Вип. 2 (96) : Юрій Лавріненко та Юрій Шерех : листування 1945–1949 / координатор проекту Л. Ю. Лавріненко ; ред. І. Скакун ; упоряд. Т. Скрипка ; [упоряд. листування Т. Шестопалова ; примітки Т. Шесопалової, О. Брайка]. – 304 с. – Опубліковано 82 листи, які зберігаються в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН у США (ф. 60 «Мистецький Український Рух»).

  Юркова О. В. Світлина з ювілею М. Грушевського 1926 р.: проблеми атрибуції / Ю. В. Юркова // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 24–41. – Світлина зберігається в Архіві Наукового товариства імені Шевченка в Америці.

  В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. Кн. 4 / Союз гетьманців-державників, Центр соціогуманіт. дослідж. імені В. Липинського, Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (Філадельфія), Укр. нац. музей у Чикаго ; упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2015. – 824 с. : іл. – Опубліковано листи В. Липинського, які зберігаються в колекціях Східноєвроп. дослід. ін-ту ім. В. К. Липинського (Філадельфія), Укр. нац. музею у Чикаго, ЛННБ України ім. В. Стефаника.

  Кінь О. Володимир Свідзінський у спогадах Никифора Щербини: кілька тез про віднайдений рукопис 1947 року / Остап Кінь // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія. – 2015. – Т. 10 : Пам’яті Віктора Дудка. – С. 437–439; Щербина Н. Поет нездоланного духу (Пам’яті В. Є. Свідзінського) / підгот. тексту та коментар О. Коня // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія. – 2015. – Т. 10 : Пам’яті Віктора Дудка. – С. 440–461. – Опубліковано статтю-спогад Н. Щербини, яка зберігається у його фонді в архіві Наукового товариства ім. Шевченка в США.

  Конверсіно М. Дж. Спільна війна. Провал операції “Френтік”, 1944–1945 / Марк Дж. Конверсіно ; пер. з англ. С. Кокізюк. – Київ : К. І. С., 2015. – 318 с. – У монографії використано документи Нац. архівів США, Бібліотеки Академії ВПС США.

  Курченко В. Архівна спадщина еміграції в Українському Інституті Америки / Вікторія Курченко // Українці в світі і німецька діаспора в Україні = Ukrainer in Welt und deutsche Diaspora in der Ukraine : зб. наук. пр. : за матеріалами Інтернаціона

  льного симпозіуму 13–14 квіт. 2008 р., Мюнхен (Німеччина) / Нім.-укр. наук. об-ня в Німеччині (НУНО) ім. проф., д-ра Ю. Бойко-Блохина. – Мюнхен ; Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2009. – С. 277–289.

  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини (за документами архіву УВАН) / А. Магурчак // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2013. – Т. 14. – С. 93–101.

  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в архіві-музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) / Надія Миронець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” Серія “Історичні науки” : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 23. – С. 220–225.

  Мудрицкая В. Документы о деятельности Джойнта на Черниговщине из Нью-Йоркского Архива / Виктория Мудрицкая // Євреї Лівобережної України. Історія та культура : матеріали ІХ Міжнар. наук. семінару, 24 квіт. 2014 р., м. Чернігів / Чернігів. обл. єврейська община, Благодійний єврейський фонд “Хасде Естер”, Чернігів. іст. музей імені В. В. Тарновського. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – С. 90–96.

  Осташко Т. Родинні світлини Скоропадських як джерело до вивчення суспільної характеристики української аристократії / Тетяна Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 119–151. – Про світлини родини Скоропадських у фондах архіву Східно-європейського дослідного інституту імені В. Липинського (США), Архіву ім. Д. Антоновича УВАН у США, ЦДІАК України.

  Панченко В. Яка страшна річ політика. Несподіванки еміграційного епістолярію Володимира Винниченка / В. Панченко // Вітчизна. – 2003. – № 3/4. – С. 100–117. – Опубліковано листи В. Винниченка до Є. Чикаленка з архіву Колумбійського університету (США).

  Сидорова О. Внесок В. Міяковського у формування і функціонування Музею-архіву УВАН у США / О. Сидорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2015. – Вип. 1. – С. 41–45.

  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) / Інна Старовойтенко // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського] : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 305–342. – Опубліковано листи з фонду Євгена Чикаленка в Архіві ім. Д. Антоновича УВАН у США.

  Антонович М. Недруковані листи В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка : (з архіву УВАН) / М. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – К. : Заповіт, 1997. – Т. 1. – С. 239–252.

  Атаманенко А. Архів Українського історичного товариства: формування та склад / А. Атаманенко // Полікультуротворча діяльність, 2010 = Multicultural creative activity, 2010 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 квіт. 2010, м. Київ, Україна / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Ін-т міжнар. відносин, Каф. історії та культурології. – К. : НАУ-друк, 2010. – С. 96.

  Кікта С. Український музей-архів у Клівленді 1948–1952–1973 / С. Кікта. – Клівленд : [б. в.], 1974. – 28 с. : іл.

  Курченко В. Американська україніка: фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметьєвського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка / Вікторія Курченко // III Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу”. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 252–257.

  Курченко В. Американська україніка: фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметь’євського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка / В. Курченко // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Історичні науки. – 2007. – Вип. 9. – С. 421–428.

  Левкун Я. І. Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням / Я. І. Левкун // Інтелігенція і влада. Серія: історія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ін.-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 300–319. – Листи зберігаються в родинному архіві його сестри Софії Кічоровської в Чікаго (США), їх фотокопії передано до музею І. Борковського у селі Чортовець Городенківського району Івано-Франківської обл.

  Лехник Л. З епістолярної спадщини Василя Витвицького / Любомир Лехник // Українська музика : наук. часопис Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2011. – Чис. 2. – С. 92–116. – Опубліковано листування відомого українського музикознавця та композитора В. Витвицького, що зберігається в його архіві у США.

  Скоропадські. Родинний альбом. Кн. 2 / упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2014. – 496 с. – У книзі вперше публікуються світлини з приватної колекції гетьманівни Олени Отт-Скоропадської, архівів Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії (США), Української вільної академії наук у США і ЦДІАК України.

  Філіпова Л. Бібліотечні колекції з україністики у CША / Людмила Філіпова, Марія Варлагіна // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 44–48.

  Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965–1991) / Алла Атаманенко ; Нац. ун-т “Острозька академія”, Ін-т дослідж. укр. діаспори, Укр. іст. т-во. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2010. – 672 с. – Із змісту: Джерельна база дослідження діяльності УІТ. – С. 52–74; Архів Товариства: формування та склад. – С. 176–186. – Огляд фондів Архіву Українського історичного товариства (м. Кент, США).

  Фединський А. Український Музей-Архів у Клівленді / Андрій Фединський // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 189–197.

  Андрушків С. Нові поповнення бібліотеки та архіву НТШ в Нью-Йорку / Світлана Андрушків // Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка. 1995 рік. – Львів ; Нью-Йорк, 1996. – Чис. 87. – С. 114–116.

  Бачинська М. Український музей у Нью-Йорку // Образотворче мистецтво. – 2005. – № 2. – С. 74-75.

  Боук Б., Чумаченко В. “Американський слід” у долі наукового архіву Федора Щербини: від гіпотези до підтвердження її // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2005. – Річник 37, Чис. 3/4. – С. 190-201.

  Гийдел Е. Гарвардська архівна україніка: маловідомі матеріали / Ернест Гийдел // Український археографічний щорічник. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 83-88.

  Даниленко В. М., Добржанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність. 1859-1938 / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.; Чернівці, 1996. – 192 с. . [У розділі “Архівні матеріали до біографії С. Смаль-Стоцького” (С. 220-225) подано перелік документів з фондів українських архівів та Бібліотеки НТШ у Нью-Йорку].

  Дупляк М. До історії Українського лемківського музею [Електронний ресурс] / Микола Дупляк. – [Б. м., б. р.]. – До історії Українського лемківського музею

  Климчак М. Український Національний Музей у Чікаго. Вчора, сьогодні, завтра // Музеї України. – 2006. – № 1. – С. 5-7.

  Книгозбірня й архів В. Січинського в Гарварді // Америка. – Філадельфія, 1980. – 26 серп.

  Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади у двох книгах. Кн. 2 / Григорій Костюк ; Ін-т л-ри НАН України, Канадський ін-т укр. студій, Укр. вільна академія наук (США). – К. : Смолоскип, 2008. – 507, [5] с. [Перше видання: Едмонтон: КІУС, 1987. – Т. 1; 1998. – Т. 2].
  Із змісту:
  Проблеми рятування архіву Винниченка та його збереження. – С. 272–312. [Архів як депозит знаходиться в Бахметевському архіві Колумбійського ун-ту (США)].

  Курченко В. Українські архіви в Америці як відображення історії діаспори // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – № 762. Історія. Вип. 39. – С. 335-345.

  Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / [підготовка текстів і примітки Т. Шестопалової та О. Брайка] // Слово і час : наук.-теорет. журн. – К., 2012,- №8,- С. 75-86; №9,- С. 76-88; №10,- С. 96-110; №11,- С. 82-95; №12,- С. 84-98; 2013,- №1,- С. 90-98; №2,- С. 88-99; №3,- С. 87-97. – Опубліковано листування між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949 pp.), яке зберігається в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку.

  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908-1928) / Надія Миронець // Український археографічний щорічник. – К., 2013.- Вип. 18. – С. 449-513. – Опубліковано 8 листів, що зберігаються у фонді В. Винниченка (ф. 138) Архіву-музею ім. Д. Антоновича УВАН у США.

  Полтавець О. М. Наукові та культурні осередки української діаспори в США як репрезентанти політики пам’яті / О. М. Полтавець // Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т. нац. пам’яті. – К., 2013. – Вип. 8. – С. 184-190.

  Чернихівський Г. Матеріали до біографії О. Неприцького-Грановського в архівах США // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край: матеріали ІХ наук. історико-краєзн. міжнар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки; Люблінський ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської та ін. – Луцьк, 1998. – С. 37-39. [Огляд особових фондів О. Неприцького-Грановського у Центрі досліджень історії імміграції при Міннесотському ун-ті та архіві Головної б-ки Міннесотського ун-ту].

  Чернихівський Г. Матеріали до біографії Оксани Лятуринської // Волинь у житті та творчості письменників: зб. наук. праць. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки – ПВД “Твердиня”, 2007. – С. 113-122. [Огляд фонду О. Лятуринської в архіві УВАН у Нью-Йорку].

  Чернихівський Г. Олександр Неприцький-Грановський: життя і творчість / Гаврило Чернихівський. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 386, [2] с.
  Із змісту:
  Розділ І. Огляд джерел і літератури. – С. 7–30. – Огляд документів фонду О. Неприцького-Грановського у Центрі досліджень історії імміграції при Міннесотському ун-ті та в Архіві Головної бібліотеки Міннесотського ун-ту, також документів про Н.-Г. в інших фондах згаданих архівів.

  A guide to Ukrainian special collections at Harvard University / by Ksenya Kiebuzinski. – Cambridge, Mass. : Houghton Library of the Harvard College Library, 2009. – xi, 107 p. : ill. – (Harvard Library bulletin ; vol. 18, no. 3-4 (Fall-Winter 2007)).

  Boshyk Y. A Guide to the Archival and Manuscript Collection of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., New York City: A Detailed Inventory. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1988. – 137 p. – (Research Report; № 30).

  Davis R. H. Slavic and Baltic Library Resources at the New York Public Library: A First History and Practical Guide / Introduction by the Honorable G. F. Kennan. – New York: New York Public Library, 1994. – 173 p.

  Karlowich R. A. A Guide to Scholarly Resources on the Russian Empire and the Soviet Union in the New York Metropolitan Area. – Armonk (N. Y.); London: M. E. Sharpe, 1990.

  Кіna A. Українська Вільна академія наук у США: 1950-2007 (на основі опублікованих і неопублікованих джерел з архіву УВАН у США) / Альберт Кіпа // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Варшавські українознавчі записки. – Warszawa = Варшава, 2008. – Z. 25/26. – S. 54-62.

  Lyons M. N., Kaminski G. Furthering the Balch Institute Legacy : Eastern European Related Collections at the Historical Society of Pennsylvania / Matthew N. Lyons, Gwendolyn Kaminski // Tracking a Diaspora : Emigres from Russia and Eastern Europe in the Repositories [has been co-published simultaneously as Slavic&East European Information Resources, Volume 7, Numbers 2/3 2006] / Editor Anatol Shmelev. – New York ; London ; Victoria (AU) : The Haworth Information Press, 2006. – P. 121-137. – Carpatho-Rusyn Collections. – P. 132-133; Ukrainian Collections. – P. 133-134.

  Stephen A. G. Scholar’s Guide to Washington, D. C. for Russian, Central Eurasian, and Baltic Studies / Rev. by W. E. Pomeranz with the assistance of Gina R. Ottoboni. – 3 d ed. – Washington (D. C.): Woodrow Wilson Center Press; Baltimore; London: Johns Hopkins Univ. Press, 1994.

  The Immigration History Research Center: A Guide to Collections /Comp. and ed. by S. Moody and J. Wurl. – New York: Greenwood Press, 1991. – 446 p. – (Bibliographies and indexes in American History; № 20).

  Wynar L. R. Preservation of the Cultural Heritage: Ukrainian Archives, Libraries and Museums in the United States. – Kent: Center for the Study of Ethnic Publications and Cultural Institutions; Kent State University, 1995. – 34 p. – [Також опубл. у вид.: Ethnic Forum. – Kent: Kent State University, 1995. – Vol. 15, № 1-2. – Р. 78-107].

  Wynar L. R. Slavic Ethnic Libraries, Museums and Archives in the United States: A Guide and Directory. – Chicago: Association of College and Research Libraries and the Center for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1980.

  Wynar L. R., Buttlar L. Guide to Ethnic Museums and Archives in the United States. – Kent: Program for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1978.

  Атаманенко А. Джерела до історії Українського історичного товариства // Історія: [Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів: Зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Ін-т історії України; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 289-294. [Відомості про фонди архіву Укр. істор. т-ва в Кенті (США)].

  Білокінь С. Архів православного осередку Української православної церкви (УПЦ) у США в Бавид-Бруку // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. – К., 2006. – С. 57-60.

  Бортневский В. Г. Материалы Крымского краевого правительства 1918-1919 гг. в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира (США) // Проблемы истории Крыма: Тез. докл. науч. конф. (23-28 сент. 1991 г.). – Симферополь, 1991. – Вып. 2. – С. 62-63.

  Варварів К. Українська революція в документах Державного Департаменту ЗДА // Листи до приятелів. – Нью-Йорк; Торонто, 1959. – Кн. 5. – С. 4-8; Кн. 6. – С. 2-5; 1961. – Кн. 5-6. – С. 5-11; Кн. 7-8. – С. 25-32.

  Відеоархів новітньої історії України – дар для Наукового товариства Шевченка в Америці // Вісник Держ. комітету архівів України. – К., 2001. – Вип. 1 (5). – С. 78-79.

  Гирич І., Рибалко О. Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і… втрачені? [українські музейні, бібліотечні та архівні збірки у США] // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. – С. 58-61. – Підп.: І. Г., О. Р.

  Дашкевич Я. Українські збірки Нью-Йорку // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 178-181.

  Дашкевич Я. Українські збірки Нью-Йорку // Київська старовина. – 2001. – № 2. – С. 134-136. [Огляд документальних зібрань УВАН, Нью-Йоркської публічної бібліотеки; “Програма документальної спадщини” під егідою Довідково-дослідного бібліотечного агентства Великого Нью-Йорку].

  Захаркін С. Рукописна україніка в Гарварді: короткий огляд // Гарвардський апостроф. – 1998. – № 2. – С. 14-17.

  Климчак М. Листи Митрополита Андрея Шептицького та його подорожі до Америки (з архіву Українського Національного Музею в Чікаго) // Музеї України. – 2006. – № 4 (16). – С. 19-21.

  Комаренко О. Ю. Війська країн Антанти на Півдні України в 1918-1919 рр. (за матеріалами архіву Гуверівського Інституту війни, революції і миру Стенфордського університету США) // Питання нової та новітньої історії: Міжвід. наук. збірник. – К., 1998. – Вип. 44.

  Ленцик В. Український музей і бібліотека в Стемфорді // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара. – К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Л., 2000. – С. 651-659.

  Миронюк Г. Українська американська колекція – джерело вивчення української культури в діаспорі // Укр. діаспора. – 1992. – Ч. 1. – С. 64-74. [Про діяльність та архів Центра по вивченню іміграційної історії при Ун-ті Міннесота (США)].

  Миронюк Г., Верл Дж. Українська колекція дослідного центру історії імміграції [Міннесотського університету, США]: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 1994. – Вип. 2. – С. 248-256.

  Мицель М. Документы о Катастрофе европейского еврейства в Нью-Йоркском архиве “Джойнта” // Доля єврейської духовної та матеріальної культури в ХХ столітті: Матеріали конф. (28-30 серп. 2001 р.): Зб. наук. праць / Ін-т юдаїки; НБУВ. – К., 2001. – С. 5-8.

  Мицель М. Фонд довоенной Украины в фотоколекции Нью-Йоркского архива Джойнта // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття: Зб. наук. праць: Матеріали конф. (26-28 серп. 2003 р.) / Ін-т юдаїки; НБУВ. – К., 2004. – С. 154-157.

  Музей-архів ім. Д. Антоновича Української вільної академії наук / В. Міяковський, О. Волошина, Т. Іванівська. – Нью-Йорк, 1967. – 12 с.

  Несіна О. Український дослідний і документаційний центр у Нью-Йорку // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 437-438.

  Палієнко М. Архівна україніка США // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. – К., 2006. – С. 101-103.

  Палієнко М. Музей-архів Української вільної академії наук у США // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. Д-М / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2006. – С. 328-330.

  Палієнко М. Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності музею-архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук) // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 204-210.

  Grimsted Patricia Kennedy. Russian Attitudes Towards Archival Rossica Abroad: Cultural Reintegration or Political Agendas? In: Russian and East European Books and Manuscripts in the United States: Proceedings of a Conference in Honor of the Fiftieth Anniversary of the Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, ed. Tanya Chebotarev and Jared S. Ingersoll. In: Slavic & East European Information Resources 4, no.4 (2003), pp. 107-39.

  Korowytsky I. The Archives of V. Lypyns’ky // Harvard Ukrainian Studies. – 1985. – Vol. IX, № 3-4. – Р. 132-135. – [Див. також укр. пер. статті: Коровицький І. Архів В’ячеслава Липинського // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 124-128].

  Myroniuk H., Wurl J. The Immigration History Research Center’s Ukrainian Collection: study in bibliographic access through computer systems // Другий Міжнародний конгрес україністів. Історія: Доп. і повідомл. (Львів, 22-28 серп. 1993 р.). – Львів, 1994. – Ч. ІІ. – С. 194-201.

  Struminskyj B. Mazepiana in the Harvard Manuscript Collection (1691-1709) // Harvard Library Bulletin. – 1980. – Vol. 28, № 1. – Р. 64-80.

  Ukrainian Incunabula, Manuscripts, Early Printed and Rare Books. – Cambridge, MA: Houghton Library, 1970.

  Ukrainian Manuscripts, Early Printed and Rare Books Exhibited in the Rotunda at Widener Library, 15 April through 30 May, 1973. – Cambridge, MA, 1973.

  Zyblikywyc E. The Odyssev of V. Lypvns’kyj’s Archives // Harvard Ukrainian Studies. – 1985. – Vol. IX, № 3-4. – Р. 357-361. – [Див. також укр. пер. статті: Зиблікевич Є. Одіссея архівної спадщини Вячеслава Липинського (Відень – Райхенау – Берлін – Бадег – Філадельфія) // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 119-123].

  Ясінський Б. Україніка у Бібліотеці Конгресу США // Українська історична наука на порозі XXI століття: Міжнар. Наук. Конгрес, Чернівці, 16-18 трав. 2000 p.: [Доп. та повідомл.] / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Ін-т історії України НАН України та ін. – Чернівці, 2001. – Т. 1. – С. 368-370.

  Туреччина

  Бачинська О. Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) / Олена Бачинська // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 5. – С. 127–132. – В статті проаналізовано документальні джерела Управління османських архівів (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri) (м. Стамбул, Туреччина).

  Кул О. Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел / О. Кул, О. Б. Кульчинський // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 113–126.

  Середа О. Османсько-українське степове порубіжжя в османсько-турецьких джерелах XVIII ст. / Олександр Середа ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Стамбул. ун-т «29 травня» = XVIII. Yüzyıl Osmanlı Belgeleri Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti / Oleksandr Sereda. – Одеса : Астропринт, 2015. – 312 c.

  Туранли Ф. Ґ. До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України / Ф. Ґ. Туранли // Сходознавство. – 2016. – № 75/76. – С. 142–154.

  Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах / Ф. Ґ. Туранли // Східний світ. – 2016. – № 1. – С. 36–46.

  Середа О. Аджидере (Овідіополь) в османсько-кримських відносинах другої половини XVIII ст (за османсько-турецькими документами) / Олександр Середа // Чорноморська минувшина : зап. Від. історії козацтва на Півдні України : зб. наук. пр. / Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України [та ін.]. – Одеса, 2013. – Вип. 8. – С. 153–168. – У статті вперше опубліковано османсько-турецькі документи Урядового Османського Архіву (Стамбул) з перекладом українською мовою, щодо найранішої згадки та подальшого існування селища і пристані/порту Аджидере (нині Овідіополь).

  Тимів І. М. Дослідження османських історичних джерел про Україну в зарубіжних країнах: 60-і роки ХХ – початок ХХІ ст. / Тимів Іван Миколайович // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 3. – С. 273–280. – У статті розглянуто результати пошуково-дослідницької роботи американських і французьких сходознавців у турецьких архівах з виявлення, опрацювання і публікації документів з історії України Нового часу.

  Абрагамович З. Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев: [Знайдена у Архіві-Музеї палацу Топкапи у Стамбулі] // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / АН СССР. Ин-т Востоковедения. – М., 1969. – Т. ІІ. – С. 76-97.

  Колодзєйчик Д. Кам’янецький еялет: Турецькі джерела до історії Поділля 1672-1699 років // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 113-118.

  Остапчук В. Проблеми і перспективи розвитку османістики в Україні [в т. ч. дослідження архівної україніки в Туреччині] // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 94-112.

  Рейхман Я. Турецькі архіви і їх значення для дослідження історії України // Архіви України. – 1966. – № 4. – С. 11-16.

  Семена Н. Архив Джафера Сейдамета: [Про архів кримсько-татарського діяча Джафера Сейдамета (1889-1960), який зберігається у Стамбулі] // Зеркало недели. – 2003. – 7 июня.

  Сергійчук Б. В. Документа з османського архіву про відносини Української Держави й Туреччини в 1918 році / Б. В. Сергійчук // Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т. нац. пам’яті. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 226-231.

  Сергійчук Б. Нові документи з османських архівів про українсько-турецькі зв’язки в 1918-1922 роках / Б. Сергійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – С. 54-56. – (Історія ; вип. 1 (114)).

  Туранли Ф. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: зб. наук. праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – С. 226-234.

  Abragamowicz Z. Trzy tureckie strategiczne mapy Ukrainy z XVI – XVII w. // Sprawozdania z posiedzen komisji Oddzialu PAN w Krakowie. – 1964. – Lipiec-grudzien. – S. 103-105.

  Угорщина

  Kocsis M. Hany XVI szazadi ukran egyhazi kezirat van Magyarorszagon? / Mihaly Kocsis = Кочіш М. Скільки українських церковних рукописів XVI століття зберігається в Угорщині? / Мігай Кочіш // Українсько-угорські міжмовні контакти : минуле і сучасність = Az ukran-magyar nyelvi kapcsolatok multja es jelene : матеріали міжнар. наук. конф. = nemzetkozi tudomanyos konferencia eloadasai, Берегово, 2012 рік / НАН України, Ін-т укр. мови, М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – С. 31–37. – Про українські церковні рукописи, що зберігаються в Угорщині, зокрема в Національній бібліотеці ім. Ференца Сечені.

  Данко Й. Угорські джерела про переговори гетьмана Павла Скоропадського з угорським прем’єром Іштваном Бетленом стосовно Закарпаття / Й. Данко // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Ужгород, 2007. – Вип. 8. – С. 63–75. – Автор повідомляє про статтю працівника Угорського державного архіву в Будапешті Міклоша Сіної (Szinai Miklos): “Bethlen Istvan es Szkoropadszki kapcsolatai // Szazadok (Століття) / Угорське істор. т-во. – Budapest, 1966. – 6 szam. – [1218]–1240 old”. У статті опубліковано 14 документів 1928–1931 рр. про переговори П. Скоропадського з І. Бетленом, які зберігались в Державному архіві Угорщини у 1966 р. (нині автору не вдалося виявити листи в архіві). Й. Данко наводить перелік цих документів та публікує в перекладі з німецької мови проект угоди між П. Скоропадським та прем’єром Угорщини І. Бетленом.

  Kocsis M. Tizenhatodik szazadi ukran egyhazi kezirataink es helyesirasuk / Mihaly Kocsis. – Szombathely : Berzsenyi D. Foiskola/Szlav F, 2008. – 325 s. – (Bibliotheca Slavica Savariensis ; Bd. 11). [Кочіш М. Українські церковні рукописи XVI століття в Угорщині та їх правопис / Мігай Кочіш. – Сомбатхей, 2008. – 325 с.]. – У виданні описано та проаналізовано 12 українських рукописів, що зберігаються в Угорщині (Будапешт, Сегед, Ніредьгаза, Дебрецен). – Див. також рец.: Мушкетик Л. Українські церковні рукописи XVI століття в Угорщині / Леся Мушкетик // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 5. – С. 259–261.

  Kocsis M. Опис українських церковних книг, якi зберiгаються в Будапештi та Сегедi / M. Kocsis // Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Osterreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest / Michael Moser, Andras Zoltan (Hg.). – Wien ; Berlin, 2008. – S. 173–185. – (Slavische Sprachgeschichte ; Bd. 4).

  Узбекистан

  Сергійчук В. Українці Туркестану в 1917–1924 роках у документах Центрального державного архіву республіки Узбекистан / В. Сергійчук // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 2. – С. 17–33.

  Б. П. Грабовский – изобретатель телефота : сб. док. / М-во связи УзССР, Гл. архив. упр. при Совете Министров УзССР ; [сост.: М. Л. Вайс, П. А. Агафонов]. – Ташкент : Узбекистан, 1989. – 196, [2] с., [10] л. ил. – Публікація документів з фондів Центрального державного архіву Узбецької РСР (ф. Р-2562 “Б. П. Грабовський та І. Ф. Белянський”, ф. 89 “Вища рада народного господарства УзРСР”, ф. 837 “Рада Народних Комісарів УзРСР”, ф. 2454 “Президія Верховної Ради УзРСР”); Центрального державного архіву Жовтневої революції Ленінграду; Музею електронного телебачення ім. Б. П. Грабовського (Ташкент).

  Иофе В. Г. Документы личного фонда Б. П. Грабовского по истории телевидения / В. Г. Иофе // Вестник архивиста. – 2006. – № 4/5. – С. 71–90. – Огляд документів особового фонду відомого радянського фізика та винахідника українського походження Б. П. Грабовського, що зберігаються в Центральному державному архіві Узбекистану.

  Дашкевич Я. Р. Галичани-інтернаціоналісти у Радянському Туркестані в світлі новознайдених джерел 1917–1920 рр. / Я. Р. Дашкевич // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Укр. РСР, Архів. упр. при Раді Міністрів Укр. РСР. – К.: Наук. думка, 1968. – Вип. 3. – С. 91–116. – [Партійний архів Ташкентського обласного комітету КП Узбекистану; ЦДА Узбецької РСР, ф. 1771, ф. 36 “Комісаріат нац. справ”].

  Дашкевич Я. Українці в Узбекистані (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ярослав Дашкевич // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во “Знання” України. – К., 2008. – Вип. 34. – С. 25–31. – Бібліогр. у підрядк. примітках. – [ЦДІА Узбекистану, ф. 1771 “Туркестанська українська громада”, ф. 36 “Комісаріат національних справ”, фф. Комісаріату народної освіти, Ташкентської та ін. організацій РКП (б), її укр. секцій, військових установ Туркестану; Колишній Партархів Ташкентського обл. комітету Комуністичної партії Узбекистану (ф. 18)].

  Хаєцький О. П. Архівні джерела про історичні зв’язки України з державами Центральної Азії // Література та культура Полісся / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 37. Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 158-162. [Стислий огляд, згадуються документи з історії українсько-узбецьких зв’язків в ЦДА Республіки Узбекістан та архіві Бухарської обл.].

  ФРН

  Довганюк І. Фонографічні записи української народної музики у Берлінському фонограмархіві / Ірина Довгалюк // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – С. 17–28. – Про записи української народної музики у фонограмархіві Державного етнографічного музею в Берліні Фонду прусської культурної спадщини.

  Кашеварова Н. Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни / Н. Г. Кашеварова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 4. – С. 56–66.

  Кириленко О. До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного університету в Мюнхені / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 94–98.

  Мармілова О. С. Військові журнали економічної інспекції «Південь» як джерело до вивчення остарбайтерів Донеччини: загальний огляд / О. С. Мармілова // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 1/2. – С. 58–64. – Військові журнали зберігаються у військовому архіві м. Фрайбург, структурному підрозділі Федерального архіву Німеччини.

  Бурім Д. В. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук / Д. В. Бурім // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 182–187.

  Кашеварова Н. Г. Документи служб Альфреда Розенберґа як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Україні під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Кашеварова Н. Г. // Україна у Другій світовій війні: проблеми і перспективи дослідження історичних джерел : [матеріали Круглого столу, 15 жовт. 2015 р.] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/WW2_Кашеварова.doc. – Назва з екрана.

  Михальченко С. И. Документы Е. В. Спекторского в Архиве Института Восточной Европы Бременского университета / С. И. Михальченко // Отеч. архивы. – 2011. – № 6. – С. 64–68. – Про документи видатного російського вченого, останнього ректора університету св. Володимира в Києві. Серед документів – рукопис «Спогадів», які містять відомості про перебування Є. В. Спекторського в Києві у 1914–1919 рр., про події революції та громадянської війни в Україні.

  Блохин Д. Із архівних матеріалів Д. Олянчина про Г. Сковороду / Даріана Блохин // Переяславський літопис : зб. наук. пр. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 4. – С. 41–49. – Архівні документи зберігається в Українськму вільному університеті у Мюнхені.

  Бурім Д. В. До історії українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остряниці до Адольфа Гітлера / Д. В. Бурім // Історичний архів. – 2013. – Вип. 10. – С. 188–206. – Листи зберігаються у Федеральному архіві ФРН.

  Степенькіна П. Німецькі архівні документи про участь військ Вермахту і СС у Корсунь-Шевченківській битві / П. Степенькіна // Корсунь-Шевченківська операція – частина стратегічного наступу військ Червоної армії на території України в зимово-весняну кампанію 1944 року : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Корсунь-Шевченківської наступальної операції / Упр. культ. і туризму Черкаської облдержадміністрації, Корсунь-Шевченківський держ. іст.-культ. заповідник. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 51–60.

  Шитюк М. М. Німецькі архіви про окупацію і втечу німецьких військ з Миколаївщини (серпень 1941 – березень 1944 років) / Шитюк М. М., Горбуров Є. Г. // Краєзнавство : наук. журн. – 2005. – № 1/4. – С. 91–96.

  Бурім Д. В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) / Д. В. Бурім // Історичний архів. – 2012. – Вип. 8. – С. 170–185.

  Бурім Д. Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931) (за матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини) / Дмитро Бурім // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2011. – Т. 12. – С. 157–172.

  Бурім Д., Кураєв О., Мицик Ю., Себта Т. Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 141-147.

  Валявко І. Приватні архіви Дмитра Чижевського у контексті дослідження його наукової спадщини // Могилянський історико-філософський семінар: Матеріали засідань / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. – Вип. І. 2003-2005. – С. 106-112.

  Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 року: нові дані з німецьких архівів / Дмитришин В. // Політологічні читання. – 1994. -№ 1. – С. 104-120.

  Дубик М. Нацистські трофеї з України: аналіз документальних джерел // Наук. записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1999. – Т. 3. – С. 598-602. [Огляд документів фонду “Пункт прийому трофеїв Головної каси рейху”, що зберігається у Федеральному архіві в Берліні (R 2104)].

  З листування польських королів у період великої Північної війни 1700-1721 pp. / публік. X. Хенрікссона, пер. О. Циганок, коментар О. Дубини // Сіверян, літопис. — 2013. — №3.- С. 22-26. – Опубліковано лист молдавського господаря Антіоха Кантемира до польського короля Августа II від 14 жовтня 1706 р., що стосується зовнішньої політики І. Мазепи щодо Молдови та Валахії (зберігається у Саксонському головному державному архіві, м. Дрезден).

  Кашеварова Н. Г. Документальний комплекс архіву Штабу у Федеральному архіві в Берліні / Н. Г. Кашеварова // Кашеварова Н. Г. Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення нацистами “східного простору” (1940-1945) / НАН України, Ін-т історії України; відп. ред. Г. В. Боряк. – К. : Ін-т історії України, 2014,- Ч. 1 : Джерелознавче дослідження. – С. 71-80.

  Кудряченко А. І. Голодомор в Україні 1932–1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками документів політичного архіву МЗС Німеччини / Кудряченко Андрій Іванович // Голодомори в Україні : Одеська область, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи / Держкомархів України, Одеська обл. держ. адміністрація, Держархів Одеської обл. – Одеса : [Астропринт], 2007. – С. 20–27. – Бібліогр.: с. 26–27, 22 посил. – (Праці Держархіву Одеської обл.; т. 18 : присвяч. пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років та 75-й річниці трагедії).

  Купчинський О. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Вільного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921-1991) // Зап. НТШ. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 521-561.

  Кураєв О. Архівна україніка в державних архівах Берліна: документи стосовно політики Німеччини в українському питанні 1913-1918 рр. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2006. – Вип. 8. – С. 141-149.

  Мардак В. С. Україніка в бібліотеках та архівах Західної Німеччини (станом на 1990 р.) // Українська діаспора. – 1993. – Ч. 4. – С. 29-37.

  Мардак В. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини. [Додаток]: Перелік бібліотек і архівів у Федеративній Республіці Німеччині, які мають українознавчі фонди // Зап. НТШ. – Львів, 1996. – Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 562-568.

  Мицик Ю. Матеріали до історії українського козацтва в архівосховищах Німеччини і Польщі / Юрій Мицик // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина : матеріали міжнар. наук, конф., присвяч. 500-річчю укр. козацтва, Київ-Дніпропетровськ, 13-17 трав. 1991 p. : у 3 вип. / АН України, Ін-т історії України [та ін.]. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 107— 113.

  Нарепеха Х. Архів Дмитра Чижевського у бібліотеці Гайдельберзького університету // Studia Philologica 2005: Зб. наук. праць / Uniwersytet Rzeszowski; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2005. – С. 245-249.

  Олянчин Д. Україніка в Штуттґарті. Два рукописи до української історії XVI-XVIII ст. у Штуттґартській краєвій бібліотеці // Україна. – Париж, 1953. – Зб. 10. – С. 838-842.

  Осачук С., Шестакова К. Невідоме джерело про Східногалицьке питання 1919-1920 рр. з архіву Міністерства закордонних справ Німеччини // Українська історична наука на порозі XXI століття: Міжнар. Наук. Конгрес, Чернівці, 16-18 трав. 2000 p.: [Доп. та повідомл.] / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Ін-т історії України НАН України та ін. – Чернівці, 2001. – Т. 1. – С. 374-376.

  Себта Т. Колекція документів Штазі як джерело дослідження долі українських культурних цінностей під час Другої світової війни // Архіви України. – 1995. – № 1-3. – С. 69-76. [Огляд архів. колекції колишньої Держ. служби безпеки НДР “Зібрання знайдених в архівах НДР документів про пограбування фашистами культурних цінностей в окупованих районах Радянського Союзу”].

  Себта Т.Себта Т. Мюнхенська систематична Картотека власності мистецьких об’єктів (1945-1952): перспективи дослідження повоєнної реституції українських культурних цінностей / Тетяна Себта // Загартована історією : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2013. – С. 221-236.

  Титаренко Д. М. Спогади остарбайтерів Донбасу як історичне джерело (за матеріалами Вестфальського музею промисловості) // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – Кн. 13-14. – С. 52-61.

  Янцен В. Врятувати, зберегти й осмислити. Про долю книжкових зібрань та архівів Дмитра Чижевського у Німеччині // Дмитро Чижевський і світова славістика: Матеріали наук. семінару (Дрогобич, 17-18 трав. 2003 р.). – Дрогобич, 2003. – Т. І. Славістика. – С. 133-163.

  Янцен В. О судьбе книжных собраний и архивов Дмитрия Ивановича Чижевского в Германии // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2003 год. – М., 2004.

  Янцен В. Спасти, сохранить и усвоить! О судьбе книжных собраний и архивов Дмитрия Ивановича Чижевского в Германии // Dmytro Cyzevskyj, osobnost a dilo: Sbornik z mezinarodni konference k 25 vyroci umrti = Дмитро Чижевський, особистість і творчість: Зб. матеріалів міжнар. конф. – Praha, 2004. – С. 46-72. [Укр. варіант статті див. у вид.: Славістика. Т. І. Дмитро Чижевський і світова славістика. – Дрогобич, 2003].

  Яценко О. Особові справи архіву Українського Вільного Університету (Мюнхен) як джерело для наповнення біографічною інформацією “Українського біографічного архіву” // Наук. праці НБУВ. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 744-779. [Описи особових фондів Н. Полонської-Василенко, П. Курінного, О. Оглоблина, І. Мірчука. – С. 751-779].

   

  Франція

  Борисюк З. Умови життя й наукового самоутвердження О. П. Оглоблина в мюнхенський період (за листами до В. Г. Сенютовича-Бережного) / Зоя Борисюк // Ucraina magna / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Vol. 1: Українська політична еміграція у XX столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського. – С. 327–346. – Стаття ґрунтується на 25 листах О. Оглоблина до В. Сенютовича-Бережного, які виявлено в Архіві української еміграції, що зберігається в Бібліотеці Національного інституту східних мов і цивілізацій в Парижі.

  Зайцев И. В. Новые османские документы по истории московско-османско-украинских отношений в конце 60-х – начале 70-х гг. XVII века / И. В. Зайцев // Сословия, институты и государственная власть в России : Средние века и раннее Новое время : сб. ст. памяти академика Л. В. Черепнина / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – М. : Языки славянских культур, 2010. – С. 154–184. – Документи зберігаються в архіві В. Бобовського у Національній бібліотеці Франції.

  Кучерук О. Документи кримінальної справи відкритої паризькою поліцією у травні 1926 року по факту вчинення замаху на Симона Петлюру / Олександр Кучерук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 289–291. – Огляд документів з архіву моргу лікарні Шаріте в Парижі та окремої кримінальної справи по факту убивства С. Шварцбардом С. Петлюри, що зберігаються у французькій державній установі Архів префектури поліції (Archives de la Préfecture de police).

  Палієнко М. Архівні колекції Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі: історія формування, склад, сучасний стан опрацювання / Марина Палієнко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 330–331.

  Борисюк З. Доля архіву Ілька Борщака / Зоя Борисюк // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”] : Історичні науки / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог, 2013. – Вип. 21. – C. 258–263. – Охарактеризовано історію формування та долю особистого архіву І. Борщака, зокрема проаналізовано частину архіву І. Борщака, що зберігається у Бібліотеці ім. О. Ольжича (Київ) та Національному інституті східних мов та цивілізацій (Париж).

  Ададуров В. Пожежа Києва у 1811 році: французька диверсія чи російська провокація? // Наук. зап. Сер. “Історія” / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 258-261. [Проаналізовано документи з Архіву МЗС Франції та Архіву Істор. служби сухопутної армії Франції про пожежу у Києві 1811 р.].

  [Борщак І.] Звідомлення Ілька Борщака з дослідів в архівах Західньої Европи, переслане Українській Академії Наук у Київі // Зап. Наук. т-ва імені Шевченка. – Львів: Накладом т-ва. З друкарні Наук. т-ва імені Шевченка, 1924. – Т. 134/135. Праці історично-фільософічної секції / Під ред. І. Крип’якевича. – С. 241-248. [Огляд україніки в архівах та бібліотеках Франції (Нац. б-ка, Архів Мін-ва закордонних справ, Морський архів, провінційні архіви тощо (11 установ в Парижі та 7 провінційних архівів). Коротко повідомляється про україніку у Великобританії, Бельгії, Нідерландах, Данії, Німеччині, Ватикані].

  Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів. – К.; Париж, 2006. – 123 с. + VII с.

  Кришталович У. Минуле і сучасне бібліотеки Симона Петлюри в Парижі // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995-1997. – С. 218-222.

  Матвіїшин Я. Живописні плани трьох українських замків-фортець з XVII ст. (Бара, Меджибожа, Чигирина) у Дипломатичному архіві Міністерства закордонних справ Франції // Історичне картознавство України: Зб. наук. праць. – Л.; К.; Нью-Йорк, 2004. – С. 195-200.

  Михальчук В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі: Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998). – К., 1999. – 656 с.

  Наулко В. Нові відомості про Де ля Фліза в архівах Франції та України / В. Наулко // Сучасність. – 1996. – № 10. – С. 72-79. – Також опублік. у вид.: Наулко В. І. Пошуки. Роздуми. Студії: зб. вибраних праць до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко. – К. : Укр. письменник, 2013. – С. 236-249.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. XXII. – Р. 181-207.

  Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainіan Studies. – 1997. – Vol. XXI, № 3-4. – Р. 393-461.

  Joukovsky A. The Symon Petliura Ukrainian Library in Paris // Harvard Ukrainian Studies. – 1990. – Vol. XIV, № 1-2, June. – Р. 218-235. – [Див. також скороч. варіант статті в укр. пер.: Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 439-441].

  Хорватія

  Paščenko J. Hrvatski Grobovi 1914–1918: Karpati, Galicija, Bukovina / J. Paščenko. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. – 210 с. – Подано інформацію про військові підрозділи з Хорватії, які упродовж Першої світової війни перебували на Східному фронті, що проходив через територію України. Обгрунтовано значення фонду фотографій часів війни, який зібрано у Хорватському державному архіві Загреба.

  Houska M. XIII zagrebacki korpus u I svjetskom ratu / Mladen Houska, Romana Mackovic. – [Sveti Ivan Zelina] : Muzej Sveti Ivan Zelina, 2014. – 155, [12] s. – Опубліковано фотодокументи з фондів Державного архіву Хорватії, Архіву музею міста Светі Іван Зеліна, Хорватського історичного музею про участь 13 загребського корпусу австро-угорської армії у Першій світовій війні на території Галичини та Буковини.

  Мільчев В. Джерела до історії запорозького козацтва в фонді “Славонська генералкоманда” Хорватського державного архіву // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 88-98.

  Miksic D. Ruski ratni zarobljenici u Prvom svjetskom ratu prama gradivu Hrvatskoga drzavnog arhiva / Diana Miksic // Arhivski vjesnik. – Zagreb, 2005. – Br. 48. – S. 101-114. – Про перебування у 1914-1919 pp. на території Хорватії військовополонених колишньої російської армії, в тому числі уродженців України (за документами Хорватського державного архіву).

  Чехія

  Rudolf Hůlka: fotografie rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia / [aut. textov: Lukáš Babka, Hana Opleštilová, Alexander Mušinka]. – Praha : Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna ; Prešov : Krajské centrum pre rómske otázky, [2015]. – 23 s.

  Бабка Л. Фотографії Рудольфа Гульки (1887–1961) з тематикою Підкарпатської Русі у празькій Слов’янській бібліотеці / Лукаш Бабка, Гана Оплештілова // Вісник Закарпатського художнього інституту. – 2015. – Вип. 7. – С. 167–171.

  Боряк Т. Музейна діяльність української еміграції міжвоєнного періоду (Музей визвольної боротьби України, м. Прага) / Тетяна Боряк // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи : наук. зб. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю від дня народж. М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народж. Д. М. Щербаківського. – Київ, 2014. – С. 38–46.

  Оpleštilová H. Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) = The lost world of Subcarpathian Rus’ in the photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961) / Hana Оpleštilová, Lukáš Babka. – Praha : Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2014. – 291 s. : il. – (Publikace Slovanské knihovny ; 74). – Із змісту: Inventární soupis všech dokumentů s tematikou Podkarpatské Rusi = An inventory of all documents concerning Subcarpathian Rus’. – S. 249–281. – Публікація та опис фотодокументів з колекції Рудольфа Гульки (Слов’янська бібліотека в Празі), що стосуються Підкарпатської Русі.

  Боряк Т. Український історичний кабінет і феномен Празького архіву / Тетяна Боряк // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи: матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.) = Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: proceedings of the International Conference (Munich, Germany, 1–3 July, 2012) / Український Вільний Університет, Східноєвропейський Інститут ім. В’ячеслава Липинського, Гарвардський Інститут Українських Студій [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 133–148.

  Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918–1939) / Славян. ин-т АН ЧР ; сост.: З. Сладек, Л. Белошевская. – Прага : Euroslavica, 1998. – 342, [1] с. : ил.. – (Prace Slovanskeho ustavu: Nova rada; Nova rada ; sv. 3).

  Івасюк О. Листування С.Черкасенка із В.Дорошенком (на матеріалах фондів літературного архіву пам’яток національної писемності Чехії) // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів, Чернівці, 26–29 серп. 2002p.]. – Чернівці, 2003. – С. 240–243.

  Мицик Ю. о. Унікальний портрет портрет полковника Мартина Небаби / о. Юрій Мицик, Богдан Березенко // Сіверянський літопис. – 2013. – № 4/6. – С. 3–4. – Про знахідку чеськими архівістами портрета М. Небаби у королівському архіві (“Kralovska kanonie premonstratu na Strachove”), у матеріалах розгорнутої реляції про похід Радзивілла з Бобруйська на Київ і Білу Церкву 1651 р.

  Худіш П. М. Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою республікою: червень 1945 – квітень 1946 рр. (за матеріалами чеських архівів) / Худіш П. М. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія : зб. наук. пр. – Ужгород, 2014. – Вип. 2. – C. 61–72.

  Чигер О. О. Соціокультурна місія українських співаків діаспори у Шевченківських святкуваннях першої половини ХХ століття (за матеріалами Празького архіву) / О. О. Чигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2014. – № 2. – С. 92–97. – За документами Державного архіву Чеської Республіки.

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky. Dil V : Archivy Severoceskeho a Vychodoceskeho kraje / Narodni knihovna Ceske republiky, Slovanska knihovna, Ministerstvo vnitra Ceske republiky ; [uvod napsala Blanka Szunyogova]. – Praha : Narodni knihovna CR, Slovanska knihovna, 2008. – 213 s. – (Bibliografie Slovanske knihovny ; 74).

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky. Dil VI : Archivy Severomoravskeho kraje / Narodni knihovna Ceske republiky, Slovanska knihovna, Odbor archivni spravy a spisove sluzby Ministerstva vnitra Ceske republiky ; [uvod napsala Blanka Szunyogova]. – Praha : Narodni knihovna CR, Slovanska knihovna, 2010. – 181 s. – (Bibliografie Slovanske knihovny ; 75).

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky. Dil VII : Archivy Jihomoravskeho kraje / Narodni knihovna Ceske republiky, Slovanska knihovna, Odbor archivni spravy a spisove sluzby Ministerstva vnitra Ceske republiky ; [uvod napsala Blanka Szunyogova]. – Praha : Narodni knihovna CR – Slovanska knihovna, 2012. – 341 s. – (Bibliografie Slovanske knihovny ; 78).

  Блашків О. Листування Дмитра Чижевського з чеськими славістами / Оксана Блашків // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”] : Історичні науки / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог, 2013. – Вип. 21. – C. 121–126. – Огляд листування Д. Чижевського 1930–1970-х рр. з чеськими славістами, що зберігається в архівах Чеської Республіки.

  Сергійчук В. Нові документи української діаспори в міжвоєнний період з чеського архіву / В. Сергійчук // Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. ст. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн [та ін.]. – К. : Логос, 2013. – С. 188–192.

  Животько А. Десять років Українського історичного кабінету (1930-1940) / За ред. Яр. Прокеша. – Прага, 1940. – 70 с. – (Інвентарі Архіву Міністерства Внутрішніх справ; Серія C, Т. 1). – [Репринтне вид.: Desiat’ rokiv ukrains’koho istorychnoho kabinetu, 1930-1940 / by A. Zhyvotko; edyted J. Prokes. – New York: Norman Ross Publishing Inc., 1994].

  Русская и украинская эмиграция в Чехословацкой республике, 1918-1938: Путеводитель по архивным фондам и собраниям в Чешской республике. – Прага, 1995. – 132 с.

  Український музей у Празі (1659). 1925-1948: Опис фонду – Ukrajinske museum v Praze (1659). 1925-1948: Inventar / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Архів. упр. Чеської Республіки, Держ. центр. архів в Празі; Упоряд. Р. Махаткова. – К.; Прага, 1996. – 295 с. – Текст укр., чес. – (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 41).

  Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге: Межархив. путеводитель / Отв. ред. Т. Ф. Павлова. – М., 1999. – 671 с.

  Dandova M., Zahradnikova M. Ruska a ukrajinska mezivalecna emigrace ve fondech Literarniho archivu. Pamatniku narodniho pisemnictvi. – Praha, 1999. – 168 s.

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky / Narodni knihovna Ceske republiky – Slovanska knihovna. – Praha, 2002. – D. 1: Statni ustredni archiv. – 453 s.

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky / Narodni knihovna Ceske republiky – Slovanska knihovna Archivni sprava Ministerstva vnitra Ceske republiky. – Praha, 2003. – D. 2: Archivy Stredoceskeho kraje a Archiv hlavniho mesta Prahy. – 160 s.

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky. Dil III. Archivy Jihoceskeho kraje / Narodni knihovna Ceske republiky – Slovanska knihovna. – Praha, 2004. – 90 s. – (Bibliografie Slovanske knihovny; [Necisl.]).

  Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky. Dil IV. Archivy Zapadoceskoho kraje / Narodni knihovna Ceske republiky – Slovanska knihovna Archivni sprava Ministerstva vnitra Ceske republiky. – Praha, 2006. – 149 s. – (Bibliografie Slovanske knihovny; 69).

  Білокінь С. Опис фонду “Український музей у Празі”. Розмаїтість джерел і проблеми науково-едиційної сумлінності // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. – С. 202-204.

  Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: УВУ (1921-1945). – К., 1994. – 84 с.

  Грановський Б. До історії книгозбірні Товариства “Музей Визвольної боротьби України” (Прага 1925-1945 рр.) // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 4. – С. 25-29.

  Делегація українських архівістів у Чехії // Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 86-88. [Інформація про фонди колекції німецьких трофейних документів, що зберігаються у Військово-історичному архіві у Празі (“Штаб рейхсфюрера СС (1941-1943)” та “Вищий командир СС та поліції Росія-Південь (1942-1943)”), які містять відомості про німецький окупаційний режим в Україні].

  Заремба С. Український музей визвольної боротьби у Празі // Київська старовина. – 1997. – № 1-2. – С. 122-137.

  Зілинський Б. Листи Дмитра Чижевського з 1925-1945 рр. у празьких архівах (попередній огляд проблематики) // Dmytro Cyzevskyj, osobnost a dilo: Sbornik z mezinarodni konference k 25 vyroci umrti = Дмитро Чижевський, особистість і творчість: Зб. матеріалів міжнар. конф. – Praha, 2004. – С. 413-422.

  Климова К. “Кожна військова акція фахове зафіксована” (До питання про організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918-1923 pp.) //Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. – К., 1998. – С. 46-52.

  Лозенко Л. До історії Празького українського архіву // Генеза. – 1995. – № 1-3. – С. 141-145.

  Лозенко Л. І. З історії Празького українського архіву // Міжнар. зв’язки України: наук. пошуки і знахідки. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 85-94. [Опис фотоальбомів з Музею визвольної боротьби].

  Лозенко Л. І. Празький український архів: історія і сьогодення //Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 18-30.

  Мартиненко О. Документи і матеріали про діяльність української музичної еміграції міжвоєнного періоду в Чехословаччині у фондах празьких архівів // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1999. – Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. – С. 95-103.

  Муравський В. Документи Міністерства закордонних справ Чехословаччини про так званий “Архів Сеника” // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – Вип. 12. – С. 306-328. – [Також опубл. у вид.: Український визвольний рух: Наук. збірник. – Л., 2006. – № 6. – С. 5-29].

  Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14-15 августа 1995 г.). В 2 ч. – Прага, 1995. – Ч. 2. – С. 806-815.

  Мушинка М. Музей Визвольної боротьби України та доля його фондів. – Мельбурн, 1996. – 113 с.

  Палієнко М. Г. Діяльність української еміграції із заснування національного архівного центру за кордоном у 20-х роках ХХ ст. // Історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 27-38.

  Палієнко М. Г. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української державності // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. “Історія”. – К., 2005. – № 77-79. – С. 123-125.

  Палієнко М. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української еміграції міжвоєнного періоду // Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc = Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність: [Наукові праці викладачів та студентів Київського нац. лінгвістичного ун-ту та Ун-ту Миколая Коперніка в Торуні]. – К.; Торунь, 2003-2004. – № 2-3. – С. 345-358. – (Historia, Systemy Miedzynarodowe i Globalny Rozwoj = Історія, міжнародні системи і глобальний розвиток).

  Палієнко М. Г. Науково-інформаційний потенціал матеріалів Празького Українського архіву як документальної основи історичних досліджень // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. “Історія”. – К., 2005. – № 80-81. – С. 107-110.

  Палієнко М. Особливості організації зберігання документів у музейно-архівних осередках української еміграції // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2005. – Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. – С. 7-16.

  Палієнко М. Г. Створення та діяльність Українського історичного кабінету в Празі (1930-1945 рр.) // Вісник Київського нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. “Історія. Економіка. Філософія”. – 2001. – Вип. 5. – С. 349-356.

  Палієнко М. Український історичний кабінет у Празі (1930-1945 рр.): проблеми комплектування, збереження та використання архівних фондів // Наук. зап. / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К., 2004. – Вип. 26. – С. 90-104.

  Палієнко М., Срібняк І. Музей Визвольної боротьби у Празі (1925-1948): Створення, діяльність, доля архівної колекції // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2000. – Вип. 2. Архівознавчі читання. – С. 35-47.

  Пеленська О. Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині / НТШ в Америці. Нац. б-ка Чеської Республіки – Слов’янська б-ка. – Нью-Йорк; Прага, 2005. – 221 с.

  Музей Визвольної боротьби України в Празі: втрати і знахідки, 1925-1945. – С. 37-69;

  Образотворча україніка у збірках Національного Архіву Чеської Республіки в Празі та в Державному Регіональному Архіві м. Німбурк. – С. 93-103;

  Твори українського образотворчого мистецтва та архів МВБУ у збірці Слов’янської бібліотеки в Празі. – С. 113-118.

  Погребенник Ф. Шевченкіяна в “Музеї Визвольної Боротьби України” в Празі // Визвольний шлях. – 1999. – № 9. – С. 1089-1093.

  Поданы В. Источники к проблематике русской и украинской эмиграции в архивах Чешской республики // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов: Междунар. конф. (Прага, 14-15 авг. 1995 г.): Сб. докл. – Прага, 1995. – Ч. 1. – С. 104-111.

  Савченко Г., Срібняк І. Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. – К., 1996. – C. 188-198.

  Сергійчук В. Трагедія музею визвольної боротьби України в Празі //Золоті ворота. – 1993. – Вип. 3. – С. 20-31.

  Срібняк І. Табірні архіви українського вояцтва (1914-1924 pp.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2000. – Вип. 2. Архівознавчі читання. – С. 63-72.

  Срібняк І., Лук’яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України // Архіви України. – 1998. – № 1-6. – С. 54-58.

  Франко О. Архів Вадима Щербаківського у Празі // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 43-52. – (Праці Держ. музею укр. народного декоративного мистецтва; Вип. XL).

  Франко О. Доля наукового архіву Вадима Щербаківського // Визвольний шлях. – 2006. – № 4. – С. 116-125.

  Франко О. Наукова спадщина Вадима Щербаківського // Історія: [Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів: Зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Ін-т історії України; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 94-99. [Про архів В. Щербаківського у складі фонду “Український музей у Празі” (Державний центральний архів в Празі)].

  Яковлєва Л. Празькі фонди в Києві // Пам’ятки України. – 1994. – № 3-6. – С. 120-122.

  Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny. K 80. vyroci zalozeni: Sbornik prispevku z konference (Praha, 12-14 rijna 2005) = Музей Визвольної Боротьби України. До 80-ї річниці заснування: Зб. матеріалів конференції (Прага, 12-14 жовтня 2005 р.) / Narodni knihovna Ceske republiky – Slovanska knihovna; Sestavila Dagmar Petiskova = Нац. б-ка Чеської Республіки – Слов’янська бібліотека; Упоряд. Дагмар Петішкова. – Praha, 2006. – 304 s. – (Publikace Slovanske knihovny; 54). – Текст укр., англ., чеський.
  [Із змісту]:
  Musinka, Mykola. Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny v Praze (1925-1948). Dejiny a soucasne rozmisteni jeho fondu. – S. 25-51;
  Grimsted, Patricia Kennedy. Soviet Retrieval of the “Prague Ukrainian Archives”. – S. 53-65;
  Боряк Г. Проект “Зведений каталог Празьких архівів”: методика виявлення та реєстрації. – S. 67-72;
  Пеленська О. Образотворча україніка у збірці Музею Визвольної Боротьби України в Празі: спроба реконструкції. – S. 157-182;
  Чабан М. Засновники Музею Визвольної Боротьби України в Празі із Січеславщини (Василь Біднов, Євген Вировий, Дмитро Дорошенко та ін.). – S. 195-220;
  Трембицький А. Празький період діяльності Володимира Січинського – засновника та активного діяча Музею Визвольної Боротьби України (1925-1943). – S. 221-236;
  Єржабкова Б. Директор Музею Визвольної Боротьби України в Празі проф. Дмитро Антонович як педагог і просвітянський діяч. – S. 251-262;
  Наріжний С. Професор Д. В. Антонович. – S. 277-282.

  Швеція

  Henriksson H. Ukrainian Cossacks and other prisoners of war in Sweden during the Great Northern War (1700–1721) / Håkan Henriksson // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2016. – Вип. 16. – С. 246–259. – За документами шведських архівів (Riksarkivet (Stockholm), Landsarkivet i Valdstena, Krigsarkivet (Stockholm)).

  Галенко О. І. Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи / О. І. Галенко // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 33–48. – Карта зберігається у Військовому архіві Швеції.

  Станіславський В. Невідомі сторінки українсько-шведських відносин: військовополонені козаки у Швеції під час Великої Північної війни (семінар у відділі історії України середніх віків і раннього нового часу) / В’ячеслав Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі / НАН України, Ін-т історії України, Укр. нац. комітет з вивчення країн Центральної і Південно-Східної Європи. – Київ, 2013. – Вип. 12/13. – С. 461–462. – 28 травня 2012 р. у відділі історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України відбувся семінар, на якому виступив з доповіддю науковий співробітник Архівного центру лену Еребру (Orebro lan) Хокан Хенрікссон (Hakan Henriksson). Історик повідомив, що під час роботи у шведських архівах натрапив на список військовополонених часів Північної війни 1700–1721 рр., більшість з яких мали українські прізвища.

  Циганок О. Про лундські листи Пилипа Орлика у світлі теорії листування XVIII ст. / Ольга Циганок // Мандрівець. – 2013. – № 5. – С. 52–54. – Аналіз листів П. Орлика, виявлених в архіві м. Лунд (Швеція).

  Безверхній О. “Полтавська кімната” у королівському військовому архіві Швеції // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конф. – Полтава, 2003. – С. 414-419.

  Бумаги государственного архива в Стокгольме по делам Малороссии (“Козатика”) // Киевская старина. – 1896. – Т. LIII. – Май. – Документы, известия, материалы. – С. 53-54.

  Колесса Ф. Матеріали до історії козаччини з рр. 1709-1721 зібрані в Шведськім державнім архіві в Стокгольмі // Діло. – 1910. – № 33. – 14 лют. – С. 1-2; № 34. – 16 лют. – С. 1-2; № 36. – 18 лют. – С. 3.; № 38. – 21 лют. – С. 3.; № 39. – 22 лют. – С. 3-4; № 40. – 23 лют. – С. 3-4. – [Окреме вид.: Львів: Накладом автора, 1910. – 25 c.].

  Котлярчук А. Дипломатичні відносини Швеції й України в 1654-1660 рр.: шведська історіографія та джерела // Гардаріки = Gardariki: [бюлетень] / Львівське від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАН України, Укр. геральдичне т-во; Ред. А. Гречило. – Львів, 2007. – № 1. – С. 24-37. [Огляд джерел у Держ. архіві Швеції (зокрема колекції “Cosacica”), Королів. б-ки Швеції, Від. рукописів університет. б-ки Уппсали, Б-ки міста Вестерос].

  Молчановский Н. В. Бумаги шведского государственного архива по истории Малороссии // ЧИОНЛ. – 1889. – Т. 13. – С. 158-160.

  Молчановский Н. В. Письмо редактору из Стокгольма (о бумагах шведского государственного архива по истории Малороссии) // Киевская старина. – 1899. – Т. LXV. – Апр. – С. 75-85.

  Невідомий універсал Мазепи зі шведської бібліотеки / публік. та коментарі О. Дубини, пер. з лат. О. Циганок // Сіверян. літопис. – 2009. – № 6. – С. 5–11. – Публікація документа з рукописного відділу Бібліотеки Уппсальського університету.

  Невідомі листи Пилипа Орлика з Регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція) / публік. та примітки Х. Хенрікссона, пер. з лат. О. Циганюк, коментар і примітки до нього О. Дубини // Сіверян. літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 47–56.

  Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція). Частина II / публік. та примітки X. Хенрікссона, пер. з лат. О. Циганок, пер. з фр. Є. Мельника, коментар О. Дубини // Сіверян, літопис. – 2012. – № 5/6. – С. 71-80

  Похід Пилипа Орлика в Україну 1711 р. Кримськотатарський та шведський аспекти / публік. та коментарі О. Дубини, пер. з лат. О. Циганок // Сіверян. літопис. – 2011. – № 3. – С. 39–45. – Публікація 2 документів з рукописного відділу Бібліотеки Уппсальського університету (Швеція).

  Щоденник бойових дій шведської королівської армії на Сіверщині 1708 р. / публік. та коментарі О. Дубини ; пер. з нім. В. Дятлова // Сіверян. літопис. – 2010. – № 6. – С. 160–168. – Публікація документа з Колекції рукописних і друкованих документів рукописного відділу Бібліотеки Уппсальського університету.


  1 Широкий спектр проблем “метрикіани”, присвячений джерелознавчим, архівознавчим, кодикологічним, археографічним та іншим дослідженням державного архіву Великого князівства Литовського ХV-ХVІІІ ст., представлений у публікаціях переважно литовських дослідників 90-х років (див.:Литовская метрика: Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. Апрель 1988 г. – Вильнюс, 1988. – 68 с.; Исследования по истории Литовской метрики: Сб. научных трудов. – Москва, 1989. Литовская метрика: Исследования 1988 г. – Вильнюс, 1992; Lithuanian Metrica: Investigations in 1991/1996) / Lithuanian Institute of History. – Vilnius, 1998. – 294 р.); ретроспективна та поточна інформація регулярно подається також в Інформаційному бюлетені Інституту історії Литви “Новости Литовской метрики” (Вильнюс, 1997-1999. – № 1-3).