• In English
 • Систематичний покажчик публікацій журналу “Архіви України”(1971-1987) (Київ, 1988)

  Систематичний покажчик

  публікацій  журналу  “Архіви  України”

   

  Систематичний покажчик публікацій журналу “Архіви України” за 1971 -1987  рр /
  Упоряд.: Л.М. Васько, Л.П. Колодій, Н.М. Лебідь, В.Ю. Пруднікова. Головне архівне управління при Раді Міністрів Української РСР. – К., 1988. -195 с.

  Дорадянський період

  Радянський період

   

  Передмова

  Науково-інформаційний бюлетень Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР “Архіви України” видається з 1947 р. У перші роки видання виходило не періодично – 1-2 номери на рік, з 1951 р. – тричі, а у 1958 – 1959 рр. – 4 рази на рік. З 1960 р. бюлетень став передплатним виданням і видається 6 разів рік. У 1947 – 1960 рр. видання виходило як Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР, у 1960 – 1965 рр. – Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР, з 1965 р. – науково-інформаційний бюлетень Архівного управління (з 1974 р. – Головного архівного управління) при Раді Міністрів УРСР “Архіви України”. За 40 років існування бюлетеня побачили світ 200 номерів загальним тиражем майже 2,5 млн. примірників. У них опубліковано близько 6 тис. різноманітних матеріалів. на сторінках видання виступили більше 4 тис. авторів – керівники та спеціалісти ЦДА УРСР, обласних державних, партійних і відомчих архівів, Головархіву УРСР та архівних відділів облвиконкомів, представники міністерств і відомств, архівісти союзних республік та зарубіжні спеціалісти, представники історичної науки, громадськості.

  “Архіви України” приділяють увагу питанням теорії і практики архівної справи, узагальненню і поширенню передового досвіду роботи архівів усіх ланок, інформуванню читачів про найважливіші події в житті архівних установ республіки, останні досягнення в галузі архівного будівництва як у нашій країні, так і за кордоном.

  Провідне місце серед публікацій посідають редакційні та узагальнюючі статті, присвячені пропаганді завдань, поставлених партією і урядом перед державною архівною службою на кожному конкретному етапі розвитку радянського суспільства, мобілізації архівістів на їх успішне втілення в життя.

  Редколегія і редакція “Архівів України” приділяють значну увагу пошуку адрес передового досвіду, його узагальненню, всебічному осмисленню та пропаганді з метою широкого впровадження в архівних установах республіки. Видрукувані в журналі матеріали подають практичну допомогу архівістам та працівникам діловодного апарату в їх повсякденній роботі.

  “Архіви України” широко пропагують документи Державного архівного фонду СРСР та Архівного фонду КПРС. У журналі опубліковано близько тисячі матеріалів, що розкривають склад і зміст маловідомих широким колам дослідників архівних документів з історії нашої Батьківщини, починаючи з ХVІ ст. і до наших днів.

  До знаменних дат у житті Комуністичної партії і Радянської держави у виданні буде відкрито 30 ювілейних рубрик, в яких опубліковано близько 300 матеріалів, 1500-річчю Києва, 60-річчю утворення СРСР, 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр., 70-річчю Великого Жовтня присвячені спеціальні ювілейні номери.

  Завдання прискорення розвитку архівної справи на сучасному етапі вимагає ретроспективного вивчення передового досвіду минулих років з тим, щоб, збагативши його новим змістом, широко використовувати цей досвід у розв’язанні тих відповідальних завдань, які поставлені партією і урядом перед працівниками архівних установ в умовах перебудови.

  Саме з цією метою редакція “Архівів України” і підготувала систематичний покажчик матеріалів, які були видрукувані у виданні протягом 1971 – 1987 рр.

  Покажчик покликаний також допомогти історикам, викладачам, краєзнавцям, лекторам, іншим працівникам ідеологічних установ у пошуку і використанні архівних джерел для дослідження вітчизняної історії, удосконалення викладення і вивчення її у вузах, технікумах, школах. Ретроспективна документна інформація, що сконцентрована в опублікованих у виданні оглядах архівних джерел, значною мірою сприятиме розв’язанню політичних, народногосподарських та культурних питань в умовах прискорення соціально-економічного розвитку країни.

  Матеріали покажчика згруповано в три розділи, У першому з них подано перелік статей і повідомлень, присвячених теорії та практиці архівної справи, пропаганді передового досвіду роботи архівних установ усіх ланок та діловодних служб, історії радянського архівного будівництва в республіці. До другого розділу покажчика включено огляди і публікації архівних документів з історії СРСР та УРСР. Публікації документів виділено окремо (вони позначені*).

  Матеріали історичного профілю систематизовано згідно з загальноприйнятою науковою періодизацією історії СРСР. У окремі підрозділи виділено спеціальні історичні дисципліни, історичне краєзнавство, критику та бібліографію. Спеціальні підрозділи присвячено документальним публікаціям про видатних діячів Комуністичної партії та радянської держави, визначних діячів науки, літератури ти мистецтва.

  Найбільш об’ємним та інформаційно насиченим у покажчику є підрозділ “Інформація та хроніка”, у який згруповано матеріали про основні події в житті та архівних установ республіки.

  В окремий розділ виділено в покажчику матеріали, опубліковані в “Архівах України” протягом 1986 – 1987 рр. Втілюючи в життя поставлене ХХVІІ з’їздом КПРС відповідальне завдання – “поліпшувати роботу архівних установ”,1 архівісти республіки розгорнули в роки дванадцятої п’ятирічки активну роботу по перебудові і прискоренню розвитку архівної справи, піднесенню суспільно-політичної значимості державних архівів. Ці роки стали для “Архівів України” новим етапом в їх діяльності, що характеризується популяризацією нових форм і методів роботи, публікацією матеріалів, у яких першочергова увага приділяється діловому аналізу реального стану архівної справи, критичній оцінці досягнутого рівня її розвитку з тим, щоб надалі зосередити зусилля на невирішених і важкорозв’язуваних питаннях і проблемах.

  У 1986 – 1987 рр. в “Архівах України” опубліковано статті керівних працівників Головархіву РСР та Головархіву УРСР, керівників та провідних спеціалістів архівних установ, у яких ідеться про завдання архівних установ щодо поліпшення їх роботи у світлі рішень ХХVІІ з’їзду в партії і наступних Пленумів ЦК КПРС. Водночас на розгляд працівників державної архівної служби було винесено ряд цікавих пропозицій, піддано критиці застійні явища й тенденції, викрито недоліки в роботі архівів. Регулярно публікувалися матеріали про хід перебудови в архівних установах республіки.

  З метою пропаганди всього нового, що народжується в процесі розв’язання архівними установами завдань перебудови їх діяльності, починаючи з № 3 за 1986 р. у журналі відкрито нову рубрику – “Трибуна передового досвіду”. Її завдання – вчити архівістів на кращих прикладах, як вести справу по-новому. Поряд із поширенням передового досвіду роботи архівних установ “Архіви України” приділяють важливу увагу пропаганді серед архівістів республіки нової редакції “Основных правил работы государственных архивов СССР”, здійснили публікацію українською мовою їх найважливіших розділів.

  В умовах зрослого інтересу широко: громадськості до минулого, до його уроків, “Архіви України” пожвавили пропаганду документальних пам’яток шляхом публікації оглядів і добірок найбільш цінних архівних джерел, приділяють значну увагу інформуванню наукової громадськості про склад і зміст архівних фондів, що знаходяться на державному зберіганні в архівах республіки і можуть широко використовуватись при розв’язанні історичних завдань прискорення соціально-економічного розвитку країни. Чільне місце у 1987 р. на сторінках журналу посіли публікації нових документів, присвячених знаменитому ювілею – 70-річчю Великого Жовтня.

  Допоміжний апарат покажчика включає перелік авторів у алфавітному порядку та номери, під якими назване опубліковані ними матеріали.

  Підбиваючи в переддень 70-річчя ленінського декрету з архівної справи підсумки своєї діяльності, редколегія та редакція “Архівів України” критично оцінюють досягнуті результати, ставлять перед собою завдання, творчо збагачуючи і примножуючи досвід минулих років та сміливо і широко використовуючи нові форми і методи роботи, на які орієнтує на сучасному етапі радянську пресу партія, і надалі активно сприяти поступальному розвитку радянського архівного будівництва.

  В. М. Волковинський