• In English
 • Створення страхового фонду документації на закінчені будівництвом об’єкти

  Ці роз’яснення розроблені з метою узагальнення інформації, викладеної в нормативно-правових актах та нормативних документах стосовно створення страхового фонду документації на закінчені будівництвом об’єкти, та для використання її міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які, відповідно до статей 22, 23 Закону України від 22.03.2001 № 2332-ІІІ «Про страховий фонд документації України» (далі – Закон), забезпечують стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації України. А також для постачальників документів, а саме: юридичним та фізичним особам, які здійснюють підготовку і постачання документів для формування та ведення страхового фонду документації України відповідно до статей 1, 4 Закону.
  Відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону, яка визначає правові засади функціонування державної системи страхового фонду документації України, «поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів здійснюються лише за умов закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідними актами, які видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації».
  Згідно з частиною другою статті 10 Закону «порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України встановлюються положеннями, іншими нормативно-правовими актами та державними стандартами України».
  Відповідно до статті 16 Закону «постачальник документів з метою формування страхового фонду документації України зобов’язаний постачати документи відповідно до вимог чинного законодавства України, державних стандартів України, які визначають і регламентують питання формування та ведення страхового фонду документації України», а також «постачальник визначає достатній комплект документації на виріб, об’єкт, пам’ятку історії та культури і несе відповідальність за його повноту». Визначений комплект повинен бути достатнім «для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період» (стаття 2 Закону).
  Планування видатків на проведення робіт з формування страхового фонду документації забудовником (постачальником документів) здійснюється на стадії проектування будівництва з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»: «Кошти на формування страхового фонду документації включаються в обґрунтованому замовником та проектною організацією розмірі, виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4. Розмір цих коштів, як правило, складає до 0,06 % від підсумку глав 1-9, графа 4.».
  Відповідно до статей 9, 25 Закону виготовлення документів страхового фонду здійснюють спеціальні установи страхового фонду документації України (регіонального центру страхового фонду документації) за договором з постачальником документів, який готує і відправляє документації на мікрофільмування в установленому порядку.
  При організації взаємодії із суб’єктами містобудування щодо визначення переліків об’єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України, необхідно керуватись пунктом 6 абзацу другого постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 319 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації», згідно з яким «перелік об’єктів, склад проектної і робочої документації для будівництва, яка закладається до страхового фонду документації, та її комплектність визначаються ДСТУ 33.201 «Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створювання», ДСТУ 33.110 «Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги», ДСТУ 33.112 «Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги».
  Відповідно до Положення про Державну архіву службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 870 (зі змінами) та вимог наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.10.2003 № 400 «Про порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України» Акти закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України забудовнику (постачальнику документів) видає Державна архівна служба України після приймання спеціальною установою страхового фонду документації України (регіональним центром страхового фонду документації) комплекту документації на об’єкт для виготовлення документа страхового фонду та оплати цих робіт.
  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2011 № 269 введено в дію Зміну № 1 до національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації» (далі – стандарт), який установлює основні вимоги до проектної та робочої документації на будівництво, реконструкцію, модернізацію та ліквідацію (далі – будівництво) будівель і споруд різного призначення. Відповідно до зазначеної зміни у загальних даних за робочими кресленнями передбачено наведення у загальних вказівках запису щодо необхідності створення страхового фонду документації, якщо такий об’єкт будівництва входить до переліку об’єктів і споруд, за яким проектна документація обов’язково закладається до страхового фонду документації згідно з ДСТУ 33.201 (пункт 5.2.9 стандарту).
  Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії розроблено методику М-84.2-37552598-019:2016 «Страховий фонд документації. Віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації» , яка була погоджена без зауважень Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування Державним підприємством «НДПІ містобудування» (м. Київ) (лист від 19.07.2016 № 935/26/3/7-07) та Державним підприємством Український державний проектний інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (м. Харків) (лист від 18.07.2016 № 01/15-381).
  Відповідно до ДСТУ 33.110:2007 (ДСК) СФД. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги:
  «6.1.1 Комплектність проектної документації для будівництва визначають згідно з вимогами ДСТУ Б А.2.4–4, цього стандарту та інших національних і міждержавних нормативних документів, у яких регламентовано комплектність документів для будівництва.
  Примітка. Комплектність документації, специфічної для окремих галузей, такої, як, наприклад, документація на штучні споруди автомобільних доріг, об’єкти судноплавних гідротехнічних споруд річкового та морського транспорту або маркшейдерська, встановлюють згідно з відомчими нормативними документами (або нормативно-правовими актами) з урахуванням положень ДБН А.2.2-3 за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Державним департаментом страхового фонду документації.
  6.1.2 Комплект проектної документації для будівництва постачають для створення СФД разом з комплектувальним документом СФД і актом згідно з ДСТУ 33.201 про відповідність комплекту проектної документації для будівництва вимогам мікрофільмування.
  6.1.4 Склад проектної документації для будівництва повинен бути достатнім для проведення будівельних (відбудовних) робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період.
  6.1.5 Комплект документації для будівництва повинен містити:
  – проектну документацію (зокрема типову), за якою здійснено будівництво об’єкта та інженерних мереж;
  – нормативну документацію, що застосована як робоча документація;
  – акти на приховані роботи;
  Примітка. Приховані роботи – це роботи, виконання яких приховують виконанням подальших робіт.
  – акти обстеження та випробовування конструкцій, систем, споруд, інженерних мереж;
  – розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки конструкцій;
  – документи геологічних вишукувань;
  – виконавчу документацію, зокрема:
  – виконавчі геодезичні кресленики (схеми) фактичного розташування інженерних мереж;
  – виконавчі геодезичні кресленики (схеми) розбивної основи для будівництва;
  – інші документи на геодезичні роботи, одержані у процесі будівництва;
  – проектну документацію на капітальний ремонт, підсилення конструкцій об’єкта за весь період експлуатації;
  – паспорт на будівельні конструкції і матеріали;
  – архітектурно-технічний паспорт об’єкта.
  6.1.6 Комплектність робочих креслеників за марками визначається ДСТУ Б А.2.4-4.»
  Для закладання документації до страхового фонду постачальникам документів необхідно провести роботи з підготовки та направлення документації до регіонального центру страхового фонду документації для виготовлення документів страхового фонду відповідно до ДСТУ 33.112 «СФД. Підготування та відправлення на мікрофільмування документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги», а саме:
  «4.4 При визначенні комплектності ПДБ необхідно керуватися вимогами ДБН А.2.2-3 та інших національних і міждержавних нормативно-правових документів, які її регламентують.
  4.5 Склад та обсяг ПДБ повинен бути достатнім для проведення будівельних (відбудовчих) або ремонтних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на випадок втрати або псування документа.».