• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  «Державна служба в Україні.
  Історичні паралелі»

  Документальна виставка

  23 червня 2020 року


  Державна архівна служба України
  Національне агентство України з питань державної служби
  Центральний державний історичний архів України, м. Київ
  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
  Центральний державний архів громадських об’єднань України
  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного


   

  Сьогодні в Україні відзначається День державної служби – професійне свято всіх державних службовців, яке збігається з Днем державної служби Організації Об’єднаних націй, започатковане відносно нещодавно Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 291/2003, на відміну від прадавніх традицій формування питомо українських державницьких інституцій.

  З нагоди свята Державна архівна служба України спільно з Національним агентством з питань державної служби запрошує до перегляду онлайн експозицію архівних документів з історії становлення інституту державної служби в Україні, які зберігаються в центральних державних архівних установах.

  Ще за доби Київської Русі сформувався стан службовців, які слугували державі в особі правлячої влади. Великий князь концентрував у своїх руках законодавчу та судову владу, контролював роботу службовців, налагоджував міжнародні зв’язки. Виконання цих відповідальних повноважень забезпечували княжі та земські службовці.

  Галицько-Волинська держава, за висловом Михайла Грушевського, «зберегла в українських землях протягом цілого сторіччя після занепаду Києва як політичного центру в повній силі традиції великодержавної політики й життя князівсько-дружинного режиму, суспільно-політичних форм і культури, заснованої Київською державою».

  Особливе місце в історії державотворення України належить Українській козацькій республіці. Державний апарат управління створювався під безпосереднім керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького, який спирався на сильну старшинську групу, вихідців з української шляхти і заможних козаків.

  У період національно-визвольних змагань 1917-1920 років в Україні державна служба робить перші спроби інституціалізації. З метою побудови ефективного управлінського апарату, базуючись на нормах основного закону про тимчасовий державний устрій від 29 квітня 1918 року, було прийнято та впроваджено низку системних нормативних актів, які вперше в історії України на законодавчому рівні закріпили інститут державної служби.

  Крім того, визначено реєстр державних посад, порядок призначення та звільнення, правила внутрішнього розпорядку, а також спеціальний орган, який був відповідальний за організацію та супроводження державної служби в Українській державі.

  При цьому присяга державного службовця, затверджена окремим законом 30 травня 1918 року, стала обов’язковою умовою набуття цього почесного статусу. Дана особливість вирізняє державну службу за часів Павла Скоропадського від урядової служби у відомствах доби Української Центральної Ради, якою було проголошено збереження всіх існуючих урядових відомств, що існували на українських землях, і всіх службовців у них.

  Закон «Про порядок призначення на урядову службу» від 24 липня 1918 року визначав різні процедури призначення на посади залежно від їхнього класу. До того ж призначення на вищі посади державних службовців (заступники міністрів, директори департаментів) мали попередньо узгоджуватися з Радою Міністрів. У січні 1919 року уже Директорія УНР затвердила закон «Про службу в державних установах урядовців чужоземних підданців», що тоді було безпрецедентним явищем.

  Наступні 70 років Україна перебувала у складі СРСР. В Україні була відсутня самостійна державно-правова організація. Діяльність державного апарату спрямовувалася виключно партійними організаціями. З проголошенням Незалежності в 1991 році Україна отримала у спадок державну службу, функцією якої було головним чином забезпечення донесення рішень комуністичної партії стосовно виробництва та розподілу ресурсів у всіх галузях економіки та забезпечення виконання цих рішень відповідно до офіційної позиції уряду.

  Сьогодні надважливим, і від цього не менш складним завданням, є розвиток професійної і політично неупередженої державної служби. Виклики часу та трансформаційні процеси наразі потребують нестандартного мислення та гнучкості у сприйнятті нових підходів та застосуванні управлінських методів.

  Отже, про еволюційні перетворення, історичні паралелі та аналогії розвитку української державної служби – у нашому виставковому онлайн проєкті.

   

  З резолюції № A/RES/57/277 від 7 березня 2003 року Генеральної Асамблеї ООН: «…23 червня буде призначений Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй, і закликає держави-члени організовувати в цей день спеціальні заходи, щоб висвітлити внесок державної служби у процес розвитку…»

   

  Резолюція № A/RES/57/277 від 7 березня 2003 року 57 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй

  Поточний архів ООН. Арк. 1-2

  Указ Президента України « Про День державної служби ». 4 квітня 2003 р.

  ЦДАВО України. Ф.5233. Оп. 2. Спр. 5247. Арк.44

   

   

  «Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави…»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ І, стаття 1


   

  Лист київського воєводи князя Костянтина Острозького до шляхти і обивателів Володимирського повіту про оголошення правил дисципліни під час роботи гродського суду, а також при зборах повітового посполитого рушення, при проходженні офіційних документів, при скликанні повітових сеймиків та при охороні Володимирського замку. 16 липня 1588 р.

  ЦДІАК України. Ф. 28. Оп.1. Спр.21.

  Постанова Ради міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі. 30 травня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп. 1. Спр. 73.

   

   

  «Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ І, стаття 6


   

  Гетьман України П. Скоропадський і голова Ради міністрів Ф. Лизогуб. 1918 р.

  ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного. Од. обл. 0-200314.

  Закон Української Держави про нормальний розпис утримання службовців у центральних урядових установах цивільного відомства, ухвалений Радою міністрів та затверджений гетьманом П. Скоропадським. 26 червня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр. 23. Арк. 2

  Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання і класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних відомств Української Держави. 26 червня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп. 1. Спр. 23.

  Гетьман України П. Скоропадський зі своїм оточенням. 1918 р.

  ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного. Од. обл. 0-183070

  Постанова ЦК КП(б)У “Про структуру і штати обкомів, міськкомів, міськрайкомів і райкомів КП(б)У”, затверджена Політбюро ЦК КП(б)У. 9 липня 1939 р.

  ЦДАГО України, Ф. 1. Оп. 6. Спр. 551.

   

   

  «Державний службовець має право на:
  повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег інших осіб; …належні для роботи умови служби…; оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу; відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ ІІ , стаття 7


   

  Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвали «Закону про незайманість особи членів Української Центральної Ради». 16 квітня 1918 р.

  ЦДАВО Україн. Ф.1115. Оп.1. Спр.6. Арк.74

  Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про товарний фонд для радянських службовців» від 10 травня 1921 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.13. Арк.101

  Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про радянських службовців» від 25 травня 1921 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.13. Арк.114

   

   

  «Державний службовець зобов’язаний:…обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ ІІ , стаття 8


   

  Лист С. Шелухіна про необхідність проведення українізації державних установ. 22 квітня 1918 р.

  Лист Державного секретаря Ради міністрів Української Держави до всіх міністерств про визнання української мови державною. 9 липня 1918 р.

  ЦДАВО України.Ф.1064. Оп.1. Спр. 105а. Арк. 2

  Постанова комісії Політбюро ЦК КП(6)У з українізації “Про українізацію держапарату”, затверджена Політбюро ЦК КП(б)У. 19 червня 1925 р.

  ЦДАГО Украіни. Ф. 1, Оп. 6, Спр. 70.

  Витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У щодо розгляду питання “Проект декрету “Про заходи термінового проведення цілковитої українізації радянського апарату” (п. 2). 26 лютого 1925 р.

  ЦДАГО України, Ф. 1. Оn. 6. Спр. 58.

   

   

  «Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ ІІ , стаття 10


   

  Циркуляр генерального секретаря внутрішніх справ В. Винниченка губернським та повітовим комісарам України про недопущення «ніяких збочень…» на користь яких би то не було місцевих, або партійних впливів» та безумовне виконання законних розпоряджень генерального Секретаріату Центральної Ради. 29 серпня 1917 р.

  ЦДАВО України. Ф.1327. Оп.1. Спр.59. Арк.5

  Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про чистку радянського апарату» 5 жовтня 1928 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.143. Арк. 67-68

  З архівно-кримінальної справи стосовно Полоза М.М., постійного представника Ради Міністрів УСРР при Раді Міністрів СРСР, народного комісара фінансів УСРР

  ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 39030.

   

   

  Управління державною службою

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ ІІІ , статті 12, 18


   

  З журналу засідання (ч.112) Ради народних Міністрів Української Народної Республіки про оголошення недійсними старих посвідчень урядовців та обов’язкову заміну їх на нові з огляду на факти зловживання посвідченнями. 6 травня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф.1065. Оп.1. Спр.14. Арк.130-130зв.

  З журналу засідання (ч.117) Ради народних Міністрів Української Народної Республіки про необхідність ретельної перевірки Державною Канцелярією правильності видачі посвідчень вищим урядовцям. 16 травня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф.1065. Оп.1. Спр.14. Арк.136-136зв.

  Довідка відділу обліку управління кадрами ЦК КП(б)У до ЦК про змінність керівних кадрів номенклатури ЦК КП(б)У за дев’ять місяців 1947 р. Не раніше 1 жовтня 1947 р.

  ЦДАГО України. Ф.1.Оп.23. Спр.4375. Арк. 18

  Постанова ЦК КПУ “Про номенклатуру посад керівних працівників, які затверджуються і звільняються рішеннями ЦК КП України”, затверджена Бюро ЦК КПУ. 7 вересня 1953 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 1924. Арк. 1-3.

   

   

  «На державну службу не може вступити особа, яка… має громадянство іншої держави»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ ІV , стаття 19


   

  Закон «Про службу в державних установах урядовців – чужоземних підданців, ухвалений Радою Міністрів. 1 січня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф.1429. Оп.2. Спр.2. Арк.1

   

   

  «Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складання нею Присяги державного службовця…»

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ ІV , стаття 21


   

  Реляція возного Волинського воєводства Матиса Славогурського про відкриття засідань Луцького гродського суду і складання судовими урядниками присяги. Тексти присяг. 1598 р.

  ЦДІАК України. Ф. 25. Оп.1. Спр.53. Арк 1а-3зв.

  Доповідь Директора департаменту загальних справ Державної канцелярії та проект «Інструкції про порядок призначення на урядову службу по Державній канцелярії». 17 вересня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.29. Арк. 94-94зв, 95.

  Обіжник державної канцелярії Української Держави до секретаріату Ради міністрів про надсилання 15 примірників заприсяжного обіцяння на вірність Українській Державі. 2 серпня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.29. Арк. 56

  Протокол акту складання обітниці службовцями редакції і контори «Державного Вісника». 8 серпня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.29. Арк.68

  Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про висунення українських кадрів». 26 лютого 1935 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.373. Арк.95-96

   

   

  Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ V , стаття 47


   

  З журналу засідання (ч.198) ради Народних Міністрів про встановлення для центральних і місцевих державних установ 6-годинного робочого дня та запровадження такого ритму роботи, який би «відповідав вимогам життя і загального напруження державної праці». 26 вересня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф.1065. Оп.1. Спр.16. Арк.96-97

  Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про доповідь ЦКК про чистку держапарату» 13 лютого 1925 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.58. Арк. 17

  Постанова Секретаріату ЦК КП України «Про деякі питання роботи з кадрами у республіканських міністерствах і відомствах. 3 березня 1953 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.8. Спр.1782. Арк.93

   

   

  Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії

   

  Закон України «Про державну службу»
  Розділ VІ


   

  Проєкт Закону про матеріальне забезпечення службовців ліквідованих та реорганізованих установ Української Держави. 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.3766. Оп.1. Спр.42. Арк.25

  Витяг з журналу засідання міжвідомчої наради при міністерстві фінансів Української Держави щодо грошової допомоги службовцям державних установ. 4 жовтня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.105а. Арк.25

  Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про постанову РНК УРСР «Про придбання меблів для обладнання квартир керівних працівників наркоматів УРСР». 7 серпня 1939 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.559. Арк. 141

  Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР «Про відміну діючого порядку соціально-побутового обслуговування керівних радянських і партійних працівників УРСР». 14 січня 1948 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.16. Спр.70. Арк. 2-5

   

   

  Робочий час і час відпочинку державного службовця. Відпустки

   

  Закон України «Про державну службу»


   

  З журналу засідання Ради Народних Міністрів про встановлення для центральних і місцевих державних установ 6-годинного робочого дня, єдиних службових годин, вартування у позаслужбові години тощо. 26 вересня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 96-96зв.

  Довідка Управління справами ЦК КП(б)У про організацію відпочинку для міністрів УРСР, завідувачів відділами ЦК КП(б)У та інших керівних працівників УРСР у державних дачах у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці. 1950 р.

  ЦДАГО України. Ф.1. Оп.107. Спр.26. Арк.2, 15-16

   


   

  Фото будинку педагогічного музею у м. Києві, в якому працювала Центральна Рада. 1918 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-205124

  Обкладинка видання «Історія державної служби в Україні». Том 5 «Документи і матеріали».

  Фото будинку на вул. Прорізній, 15 у м. Києві, в якому розташовується Національне агентство України з питань державної служби.